وحید میرزایی

وحید میرزایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

بررسی ارتباط پرخاشگری سرپرست با جاسازی شغلی و بدبینی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان

کلید واژه ها: پرخاشگری سرپرست جاسازی شغلی بدبینی سازمانی خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط پرخاشگری سرپرست با جاسازی شغلی و بدبینی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان هتل های پنج ستاره مشهد در سال 1400 به تعداد 135 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 103 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهشی از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه از طریق روایی صوری مورد تأیید تعدادی از اساتید مدیریت قرار گرفت و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که برای متغیر پرخاشگری سرپرست 739/0، خودکارآمدی 738/0، جاسازی شغلی 793/0 و برای متغیر بدبینی سازمانی 771/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS 23 و Smart-PLS 2 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین پرخاشگری سرپرست با بدبینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج بیانگر رابطه معکوس و معنادار بین پرخاشگری مدیر هتل و خودکارآمدی است از سویی نقش میانجی خود کارآمدی در رابطه بین پرخاشگری سرپرست و بدبینی سازمانی تائید نگردید در حالی که نقش میانجی خود کارآمدی در رابطه بین پرخاشگری سرپرست و جاسازی شغلی تائید گردید.
۲.

أسلوبیه البنی النحویه فی شعر المقاومه (شعر بسیسو والفیتوری والصائغ نموذجاً)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
تعتبر أسلوبیه البنى النحویه من إحدی المناهج التحلیله، التی تتم بها دراسه العلاقه بین البنى النحویه للنص الأدبی ورؤى کاتبه وفقاً للسیاق والبنیه الکلیه. یعالج هذا البحث من خلال منهج وصفی تحلیلی إحصائی دراسه البنیه النحویه فی شعر المقاومه، تحدیدا فی قصائد معین بسیسو ومحمد الفیتوری وعدنان الصائغ؛ معتمداً علی تحلیل البنیه الإسمیه والفعلیه للجمل وأزمنتها وموجّه أو وجه أفعالها؛ فیما یتعلّق باختیار الشعراء فذلک یعزی لأن ما یتمیز به هولاء الشعراء من البیئه الثقافیه والاجتماعیه والسیاسیه، التی تشکّل تجارب شعریه مختلفه، وتؤثر على أسلوب کل شاعر ولغته، وتضیف على أهمیه دراسه المضمون الشعری الواحد عبر الأسلوبیه. من نتائج البحث أنّ بنیه الجملات الفعلیه فی شعر الصائغ أکثر انتشارا وتردداً بالنسبه إلی الشاعرین الآخرین، فی حین نری فی شعر بسیسو والفیتوری کثره استخدام الجمل الإسمیه. هذا الأسلوب عند بسیسو یدلّ على وضوح اللغه عنده وتقریریه أسلوبه، والسبب فی شعر الفیتوری، هی القضایا المتعلقه بالعرق والهویه. ومن النتائج أیضا أنّ الزمن فی شعر الصائغ  یمثّل العلاقه القویه بین زمن الشاعر الحاضر وماضیه الغائب؛ بینما یدلّ الزمن فی شعر بسیسو والفیتوری على الحاضر. ومنها أنّ الموجّه الإخباری من الأفعال غلبت علی الموجّهات الفعلیه الأخری فی شعر الصائغ والسر وراء ذلک هو تصویره للأحداث الحیّه والمباشره فی مجتمعه، وإلى جانبه، الشعور بالحنین إلی الماضی، الذی یروى عالم الشاعر الماضی؛ ولکن استخدام هذا الموجّه فی شعر بسیسو یعود إلی مشارکته فی میادین الحرب والحسم فی لغته الشعریه ویکثر فی شعر الفیتوری الموجّهات الفعلیه الترکیبیه المختلفه.
۳.

تبیین راهبردهای اجرائی بهبود سازمانی در پرتو فرهنگ با بیان دیدگاه های اسلامی و غربی (مورد مطالعه سازمان ناجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۸
یک فرایند را می توان در هر نوع تغییر در سازمان مشاهده کرد. تغییر را می توان از طریق افراد ، گروه ها و سازمان ها ایجاد کرد. اگر هدف ایجاد یک تغییر موفق است ، باید عوامل کلیدی فرهنگ افراد / سازمانها را در نظر گرفت بنابراین عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های اصلی بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی فزاینده محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است لذا هدف پژوهش حاضر تبیین راهبردهای اجرائی بهبود سازمانی در پرتو فرهنگ می باشد. اهمیت و نوآری این تحقیق در استفاده از دیدگاه های متفکران اسلامی در کنار سایر متفکران غربی و همچنین به نمایش گذاشتن عوامل تعیین کننده کلیدی موفق بمنظور مقایسه روشهای بهبود سازمان بر مبنای فرهنگ می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان انتظامی ناجا می باشد که تعداد 384 می باشند .تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف ، میدانی ، پیمایشی و کاربردی می باشد .برای تحلیل و رابطه بین داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ، فریدمن ، چولگی و کشیدگی ، آلفای کرونباخ و ضرایب CVR و CVI استفاده شده است.آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد.تحقیقات فرهنگ عقلایی را بعنوان فرهنگ غالب سازمانی معرفی می نماید همچنین بیشترین و کمترین اثربخشی مربوط به متغیر های دولت الکترونیک و توزیع قدرت است.
۴.

بررسی رابطه بین بی ادبی سازمانی و سکوت سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور خراسان شمالی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی بی ادبی در محل کار سکوت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
کاهش زمینه های سکوت سازمانی کارکنان و مشارکت آنان در کار از دغدغه های مدیریت سازمان های امروزی است براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بی ادبی در محل کار با سکوت سازمانی و نقش میانجی بدبینی سازمانی صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، از روش سرشماری استفاده گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه بود، بدین منظور از چهار پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ و روایی تأییدی بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار ای موس 24 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین بی ادبی در محل کار با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد، همچنین نتایج نشان داد بدبینی سازمانی، رابطه بی ادبی در محل کار و سکوت سازمانی را میانجیگری می نماید، باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با کاهش زمینه های بروز بی ادبی سازمانی و بدبینی سازمانی کارکنان، سکوت کارکنان نیز کاهش می یابد.
۵.

رابطه پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل کارکنان هتل ها، نقش میانجیگری خستگی عاطفی و تعدیل کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری مشتری غرور سازمانی خستگی عاطفی عدالت توزیعی تمایل به ترک شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۴
این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجی خستگی عاطفی و تعدیل کنندگی عدالت توزیعی و غرور سازمانی در رابطه بین پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان هتل های پنج ستاره مشهد در سال 1400 بود. باتوجه به حجم جامعه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 110 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پرخاشگری مشتری بارون و نیمون (1996)، غرور سازمانی گودرزی و همکاران (2011)، خستگی عاطفی، تمایل به ترک شغل و رضایت شغلی پودار و مادوپالی (2012)، و عدالت توزیعی تانک و بلد وین (1996)، استفاده شد. نتایج نشان دادبین پرخاشگری مشتری و تمایل به ترک شغل رابطه معناداری وجود دارد، از سویی نتایج نشان داد خستگی عاطفی رابطه بین پرخاشگری مشتری و رضایت شغلی را میانجیگری می نماید .
۶.

چیدمان فضایی خانه های تاریخی با زمینه های اجتماعی و فرهنگی (مورد مطالعه: خانه های تاریخی کاشان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چیدمان فضا عمق نحو فضا هم پیوندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۹
هدف اصلی انجام پژوهش، سنجش شاخص عمق و ارتباط آن با منطق اجتماعی- فرهنگی است که در نرم افزار (Ucl depth map) جهت مدلسازی 10 خانه تاریخی کاشان در بررسی مولفه های عمق کلی، عمق نسبی و میانگین شاخص آرایش فضایی برای کل بناها استفاده شده است. به منظور بررسی نقش مکان یابی اجزای خانه ها در ارتقای راندمان عملکردی، شاخص عمق در این خانه ها (رزاقیان، ابریشمچی، الماسی، رضوانیان، فخره ای، مظفری، آب ماهی، عادل، لاجوردی، بهی) در ارتقای راندمان عملکردی مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد ارزش فضایی در راستای منطق اجتماعی-فرهنگی معماری ایرانی اسلامی در شهر کاشان در رابطه با شاخص عمق نظام می یابد. در رابطه با سه دری یا پنج دری، مشاهده می شود که در خانه های ذکر شده، این فضا ًاولا به تعداد ًنسبتا زیادی (بیش از دو فضا) موجود است ثانیاً جایگاه ثابتی به لحاظ میزان عمق ندارد و موقعیت آن در هر خانه متفاوت است. براساس نتایج حاصل از این بررسی، مشاهده شد خانه های منطقه، در کل دارای عمق کم بوده و سلسله مراتب فضایی آن چندان پیچیده نمی باشد ومعانی اجتماعی فرهنگی مشابهی در هر یک از خانه ها وجود دارد و خانه ها دارای یک هسته مرکزی حیاط بوده که مرکز عرصه های سرویس دهنده و سرویس گیرنده است.
۷.

بررسی رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعدیل کنندگی اخلاق کار اسلامی (مورد مطالعه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی)

کلید واژه ها: رضایت شغلی اسلامی تعهد سازمانی اخلاق کار اسلامی تمایل به ترک خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص اهمیت و جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف سازمان ها دارد. از این رو سازمان ها باید تدابیر لازم به منظور حذف عوامل اثر گذار بر تمایل کارکنان به ترک خدمت را بیاندیشند. هدف از این پژوهش بهبود و تقویت انگیزه کارکنان جهت ماندگاری در سازمان است. در این تحقیق رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی تعهد سازمانی و تعدیل کنندگی اخلاق کار اسلامی بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، از روش سرشماری استفاده گردید. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود، بدین منظور از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه با به کارگیری روش های پایایی مرکب و آزمون های روایی همگرا بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 24 استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی اسلامی و تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد؛ تعهد سازمانی، نقش میانجی در رابطه رضایت شغلی اسلامی و تمایل به ترک کار دارد. از سویی مشخص شد که اخلاق کار اسلامی اثر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت را تعدیل نمی کند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با ایجاد عوامل رضایت شغلی اسلامی، تعهد سازمانی کارکنان افزایش یافته و در نهایت تمایل کارکنان به ترک شغل کاهش پیدا می کند.
۸.

بررسی راهبردهای اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت اثربخشی نیروی انسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۴
مقدمه و هدف پژوهشی :کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایند های کاری و رفتاری اصلاح شود ، از طرف دیگر عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی راهبرد های اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت اثربخشی نیروی انسانی می باشد. در این تحقیق از چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کمرون استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان انتظامی استان سیستان وبلوچستان می باشد که تعداد 384 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیدند . روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت میدانی و پیمایشی و بر اساس هدف کاربردی می باشد .برای تحلیل داده ها در سطح استنباطی از ازمون های اماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ، فریدمن ، چولگی و کشیدگی استفاده شده است. برای پایایی تحقیق از ضریب الفای کرونباخ و برای روایی محتوا نیز از ضرایب CVR و CVI استفاده شده است. یافته ها :آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت بین متغیر های پژوهش برقرار می باشد. به این معنی که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد. نتایج : تحقیقات فرهنگ عقلایی را بعنوان فرهنگ غالب سازمانی معرفی می نماید همچنین بیشترین و کمترین اثربخشی مربوط به متغیر های دولت الکترونیک و توزیع قدرت است.
۹.

چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ در جهت ایجاد اثربخشی

کلید واژه ها: بهبود فرهنگ تحول اثر بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایند های کاری و رفتاری اصلاح شود ، از طرف دیگر عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های اصلی بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی فزاینده محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت ایجاد اثربخشی می باشد و بدین منظور از الگوی چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کمرون در این تحقیق استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (میدانی و پیمایشی ) قرار دارد و جامعه اماری ان کارکنان انتظامی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 384 نفر می باشد ، ضمن اینکه در فرآیند این تحقیق از روش ترکیبی کتابخانه ای و میدانی نیز بعنوان اجزاء جدا نشدنی تحقیقات علمی بهره برداری شده است .آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت بین متغیر های پژوهش برقرار می باشد. به این معنی که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد.تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ عقلایی بعنوان فرهنگ های غالب سازمانی می باشد ، همچنین بیشترین اثربخشی مربوط به متغیر دولت الکترونیک است .عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود.می توان از مدل تحقیق ، تشخیص های سازمانی را در خصوص تحولات سازمانی و ایجاد اثر بخشی موثر مورد ارزیابی قرار داد.ارزش این مقاله بکارگیری ترکیبی از 4 نوع راهبرد یا استراتژی در ایجاد اثربخشی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ می باشد.
۱۰.

اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه ی کاری و حل مسئله دانش آموزان متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانبخشی شناختی رایانه ای حافظه ی کاری حل مسئله عملکردهای اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه ی کاری و حل مسئله دانش آموزان متوسطه بود. روش: بدین منظور از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران تعداد 30 نفر انتخاب گردید. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی گمارده شدند تعداد و مدت زمان هر جلسه مداخله توانبخشی شناختی رایانه ای در گروه آزمایش به ترتیب 16 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود، گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل آزمون حافظه ی کاری N-Back و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین بود. داده های حاصل از پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS 26 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مداخله توانبخشی شناختی رایانه ای بر حافظه ی کاری و حل مسئله دانش آموزان متوسطه مؤثر است.
۱۱.

گرایش سازمانهای فرهنگی در جهت ایجاد بهبود سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهبود فرهنگ اثربخشی سازمانی تغییرات سازمانی و مدیریتی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف: امروزه با تمام کوششی که مسئولان و متخصصان به منظور اصلاح وضع سازمانهای کشور مبذول می دارند، آنچه هنوز نتوانسته است کارایی و اثربخشی آنها را افزایش دهد و اوضاع را بهبود بخشد نبود چارچوب نظری مناسب مدیریت بهبود بر مبنای ارزشهای فرهنگی جامعه ماست؛ لذا هدف پژوهش تبیین گرایش سازمانهای فرهنگی در جهت ایجاد بهبود سازمانی است؛ بدین منظور از الگوی چارچوب ارزشهای رقابتی کوئین و کمرون در این تحقیق استفاده شده است. روش: تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر رویکرد، ترکیبی، و بر حسب گرداوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری را تمام کارکنان فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند که 384 نمونه در بخش عام (کارکنان بخشهای انتظامی) و 44 نفر در بخش خاص (کارکنان عقیدتی سیاسی) انتخاب شدند. برای بررسی روایی محتوا به شکل کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) و برای پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. هم چنین در تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی و استنباطی بهره گرفته است. یافته ها: آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای پژوهش برقرار است؛ به این معنی که الگوی مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار، و بر اساس داده ها، الگو قادر به بیان تغییرات است. نتایج: تحقیقات نشان می دهد که در بخش عام فرهنگ عقلایی و در بخش خاص فرهنگ ادهوکراسی فرهنگهای غالب سازمانی است. وجه اشتراک دو بخش عام و خاص این است که هر دو بخش، اعم از عام و خاص به محیط بیرونی تمرکز می کند با این تفاوت که بخش عام به ثبات و یکنواختی تأکید، و بخش خاص به انعطاف پذیری و غیریکنواختی تأکید می کند. هم چنین در بخش عام و خاص، بیشترین اثربخشی به ترتیب به متغیر دولت الکترونیک و متغیر خلاقیت و نوآوری مربوط است.  
۱۲.

رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری خراسان شمالی)

کلید واژه ها: رهبری مشارکتی رفتار شهروندی سازمانی اعتماد موثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری خراسان شمالی) صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی می باشد. جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 155 نفر جهت نمونه در نظر گرفته و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. بدین صورت که برای سنجش رهبری مشارکتی از پرسشنامه آرنولد (2000)، رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اسپکتور و بایر (2010) و برای اعتماد موثر از پرسشنامه مک آلیستر (1995) استفاده شد. پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای رهبری مشارکتی (835/0)، رفتار شهروندی سازمانی (852/0) و اعتماد موثر (846/0) بدست آمد و روایی صوری و محتوای پرسشنامه نیز مورد تأیید اساتید مدیریت قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی از طریق نرم افزار SPSS نسخه 26 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار AMOS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اینکه رهبری مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.
۱۳.

بررسی عوامل موثر بر قابلیت های توسعه بازار فعالانه صادراتی و ابعاد عملکرد صادراتی در شرکت های دانش بنیان صادراتی

کلید واژه ها: عملکرد صادراتی پویایی بازار صادراتی بهره گیری از نرم افزار شبکه شرکت دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
امروزه صادرات یکی از راه های کسب درآمد و بهبود عملکرد مالی شرکت ها است اما چگونگی صادرات با توجه به تغییراتی که بازارهای هدف صادراتی و بازارهای داخلی دارند مشکلاتی را برای شرکت های صادراتی بالاخص شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است. به این منظور هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر قابلیتهای توسعه بازار فعالانه صادراتی و ابعاد عملکرد صادراتی در شرکتهای دانش بنیان صادراتی می باشد. جامعه آماری این تحقیق،54 شرکت دانش بنیان استان خراسان رضوی می باشد که پرسشنامه تحقیق در اختیار مدیران و کارشناسان بخش صادراتی این شرکت ها قرار گرفته است. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، 129 پرسشنامه صحیح از طریق سرشماری جمع آوری گردیده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و روایی محتوی مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربرد و روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاد شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قابلیت توسعه بازار صادراتی بر ابعاد عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد. همچنین، تأثیر پویایی بازار صادراتی بر قابلیت توسعه بازار صادراتی و بهره گیری از نرم افزار شبکه معنادار دارد. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی ارائه شده است.
۱۴.

بررسی رابطه کیفیت خدمات بر بازاریابی دهان به دهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات وفاداری مشتری بازاریابی دهانبهدهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۴
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بازاریابی دهانبهدهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (موردمطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی) صورت گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی میباشد. با توجه به اینکه برای تحلیل دادهها از روش معادلات ساختاری استفاده گردید، لذا متناسب با آن جهت تعیین حجم نمونه مورداستفاده قرار گرفت. بر این اساس تعداد 201 نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفتهشده و به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامههای کیفیت خدمات (پاراسورامان و همکاران، 1985)، وفاداری مشتری (چانگ و یه، 2017)؛ (بات و درزی، 2016) و بازاریابی دهانبهدهان (مقیمی و رمضانی، 1390) استفادهشده است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای کیفیت خدمات (921/0)، وفاداری مشتری (948/0) و بازاریابی دهانبهدهان (939/0) به دست آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تائید اساتید مدیریت قرار گرفت. جهت تجزیهوتحلیل دادهها برای روشهای آمار توصیفی از طریق نرمافزار Spss 24 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرمافزار Amos 22 استفاده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری و بازاریابی دهانبهدهان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین وفاداری مشتری بر بازاریابی دهانبهدهان تأثیر مثبت و معناداری دارد و اینکه کیفیت خدمات بهطور غیرمستقیم و بهواسطه وفاداری مشتری بر بازاریابی دهانبهدهان تأثیرگذار است.
۱۵.

سبک شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)

کلید واژه ها: سبک شناسی سوره البلد لا أقسم نجدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۶۸۸
تمامی متون چه شعر باشد و چه نثر قابلیت نقد و تحلیل را دارد، قرآن نیز به عنوان یک متن آسمانی و فاخر از جنبه های مختلف و به ویژه سبک شناسی قابل بررسی و تحلیل می باشد. از این رو در این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است ساختار آوایی، واژگانی و نحوی سوره "البلد" با مبنا قرار دادن اصول سبک شناسانه تحلیل گردد. این سوره در سطح آوایی از یک نوع هماهنگی و توازن موسیقایی برخودار است که کاملا با معنا و مفهوم سوره مبارکه در تناسب است. این تناسب حتی در نوع گزینش واژگان و ساختار خاص آنها و همچنین در استفاده از ساختارهای نحوی ویژه بیانگر یک جهان بینی خاص است که همه این سطوح در فضای چند معنایی تجلی می یابد، به گونه ای که آغاز سوره نیز بر این امر صحه می گذارد. ابهام موجود در واژگانی چون «والد، ولد و نجدین» سبب دیدگاهای متفاوتی در این سوره گشته که در پیوند با ساختار کلی سوره تا حدودی قابل تحلیل و تاویل هستند از سویی ساختار واژگانی بر وزن «مفعله» همسو با قطعیت معنا بر تاکید و مبالغه دلالت می کنند. چنین گزینشهایی از همان ابتدا و با سبک ویژه، مخاطب را به تفکر و اندیشه وا می دارد که در واقع ژرف ساخت و سبک این سوره به صورت غیر مستقیم و پنهانی با کاربرد ساختار آغازین و متفاوت (لا أقسم) و ابهام واژگانی بر این امر تاکید وافر دارد و بیانگر اعجاز قرآن است.
۱۶.

الگو شناسی کالبدی و فضایی خانه ایرانی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعه: خانه عباسیان کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانه عباسیان کالبد مسکونی اقلیم گرم و خشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
در طول تمام دوران خانه در فرهنگ ایرانیان به خصوص بعد از اسلام دارای اهمیت بسزایی است. خانه از جهت حفظ حریم خانواده به عنوان مکانی مقدس شناخته شده، دسترسی بیرون به درون خانه ایرانی دارای شبکه فضایی نظامی می باشد. این شبکه، فضای عمومی و خصوصی خانه را در سه لایه، لایه اول؛ فضای باز، لایه دوم؛ فضای پوشیده و لایه سوم؛ فضای بسته مورد تفکیک قرار داده است. زیرا ورود به خانه دارای درجه اهمیت و سلسه مراتب دسترسی به تمام نقاط خانه ایرانی یک اصل جداناشدنی معماری سکونتگاه ها است. هرچند در سال های اخیر گسست فضایی عناصر معماری از مقیاس خرد تا کلان، کالبد سکونتگاه شهرهای تاریخی ایران را دچار بی هویتی نموده است. ازاین رو خانه های تاریخی ایران گنجینه ای از مفاهیم و الگوهای طراحی، همچنین منبع الهام برای معماری خانه های معاصر در دسترس است. با بازشناسی و درک صحیح نظام فضایی می توان شرایط آسایش بصری، استفاده بهینه از فضا را دستور کار معماری حال حاضر قرارداد. لذا پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای و از لحاظ روش از نوع تحقیقات تاریخی - توصیفی به طور خاص خانه تاریخی عباسیان کاشان را موردمطالعه قرار داده است. بررسی انجام شده بیان گر مشخصه های عناصر فضایی با هدف ایجاد سلسله مراتب، پیوستگی فضایی که خود انسجام بخش در تمام فضاها در نظام جزء به کل الگو حاکم بر معماری خانه تاریخی است، در متن مقاله الگو های ارائه شده شناسایی مفصل های انسجام بخش، به عنوان فضاهای بینابین، عامل پیوستگی ساختار فضایی سکونتگاهای ایران ارائه شده است.
۱۷.

اللغه الشعریه فی دیوان "رساله إلی سیف بن ذی یزن" لعبد العزیز المقالح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اللغه الشعریه المعجم الشعری الصوره الشعریه الإیقاع عبد العزیز المقالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۸۰
اللغه الشعریه من المصطلحات الأدبیه الجدیده التی اهتم بها النقاد ودارسو الأدب. فهی تدُل علی أن الشعر تعبیر لغوی عن الأحاسیس والمشاعر وتجارب الحیاه التی یعیشها الشاعر ویرسمها بریشته اللغویه الخلابه. وتکمن عبقریه الشاعر فی کیفیه توظیف اللغه، ولا یتأتی هذا إلا من خلال علاقه المفردات والألفاظ بعضها ببعض. بناء علی هذا فلکل شاعر ألفاظ وکلمات مألوفه خاصهً به ترتبط بثقافته وتجربته وحساسیته، معبره عن أحاسیسه وأفکاره فی ضوء صور مثیره. یعتمد هذا البحث المنهج الوصفی-التحلیلی فی دراسه اللغه الشعریه فی الدیوان الثالث للمقالح وهو "رساله إلی سیف بن ذی یزن" عبر ثلاثه مستویات: المستوی الأول یشمل دراسه المعجم الشعری ولکون هذا القسم یعکس العصر الذی عاش فیه الشاعر، یُعتمد فیه علی أکثر الحقول الدلالیه تردداً فی خطابه، وفی المستوی الثانی تدرس الصوره الشعریه بتقاناتها الحداثیه وعلاقتها بالبنیه اللغویه ومن ثم ینتقل البحث إلی دراسه الإیقاع الداخلی المتمثله بتکرار الحرف واللفظه وتکرار العباره وبیان دورها فی تشکیل البنیه اللغویه للدیوان. من النتائج التی وصل إلیها البحث، أن الألفاظ الحزینه قد وردت کثیراً فی المعجم الشعری للشاعر، بحیث غطت حاله الحزن النص، فیمکننا تسمیه دیوان المقالح "دیوان الحزن"، وهذا الدیوان وما فیه من الأحاسیس والتجارب وصوره الشعریه لدی الشاعر یعبر عن هموم الشعب الیمنی علی وجه الخصوص وهموم الإنسان علی وجه العموم بترکیزها علی الرموز والأساطیر الشعریه بأسلوب أدبی درامی والحوار الذی یجری بین الشاعر وبطل قصیدته سیف بن ذی یزن والترکیز علی الإیقاع الحزین من خلال تکرار الکلمات والعبارات لإثراء اللغه الشعریه.
۱۸.

البنیه الإیقاعیه والدلالیه فی شعر المقاومه بسیسو والفیتوری نموذجاً(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شعر المقاومة الإیقاع الهندسة الصوتیة معین بسیسو محمد الفیتوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
تعتبر الموسیقی عنصراً حیویاً فی البناء الشعری، وشعر المقاومه کجزء من الشعر العربی المعاصر تعبیر صادق عن وجدان الإنسان العربی وآماله المفقوده یقتضی نغمات تتناسب معناه. من هذا المنطلق، یتناول هذا البحث البنیه الإیقاعیه فی شعر المقاومه وصلتها بأغراضها مستخلصاً نماذج من قصائد معین بسیسو، ومحمد الفیتوری والمقارنه بینهما والکشف عن العلاقه القائمه بین دلاله القصیده ومستواها الصوتیه فی منهج وصفی- تحلیلی وإحصائی معتمداً علی تحلیل البنیه الإیقاعیه العروضیه التقلیدیه وطریقه تعامل الشاعر مع الوزن وتبیین التغییرات الصوتیه التی تطرأ علی التفعیله، وقوه الشاعرین فی التحدیث والتغییر داخل الأوزان العروضیه ثم یدرس القافیه وصورها المتعدده التی تعطی القصیده نشاطها وثرائها الفنی والدلالی وأخیراً تناول البحث عناصر الهندسه الصوتیه التی تتکثف داخل النصّ الشعری، ومن جانب آخر الکشف عن علاقه الإیقاع بالمعنی الشعری ونفسیه الشاعر. وقد تبیّن أنّ بحر المتدارک قد خضع للعدید من التغییرات فی بنیه تفاعیله فی شعر الشاعرین وأسهم فی خلق الأجواء الموسیقیه الفریده للقصیده وفی إبعادها عن الملل والرتابه وإکسابها قوه دلالیه وتأثیریه، کما أنّ البحور المتداخله تتصدّر فی قائمه الأوزان التی استخدمها الفیتوری لکونها من أوزان ذات نغمات جدیده یتمّ استخدامها فی القصیده حسب تجربه الشاعر النفسیه، وقد تبیّن بعد التحلیل الصوتی للقصیده أنّ فی أشعار الشاعرین وحده صوتیه منسجمه فی بناء کلمات تعطی النصّ تناسقاً ایقاعیاً وتکثیفاً دلالیاً زخماً.
۱۹.

دراسه نقدیه حول دور المستشرقین فی رفض قضیه الإعراب فی اللغه العربیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الإعراب المستشرقون اللغویون النحاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۰
یعتبر الإعراب من أوضح خصائص اللغه العربیه وأقدمها. إحتلت هذه القضیه حیزاً کبیراً من الدراسات اللغویه والنحویه حتی یومنا هذا. حیث إنّ هذه الظاهره لم تغب عن دراسات الباحثین الغربیین المعروفین بالمستشرقین، بل اهتموا بها وتناولوا دارسه جذورها مما أدّی إلی ظهور آراء متباینه حول هذه المسأله. ففریق منهم قاموا بإنکارها قائلین بأنّ الإعراب لم یکن فی العربیه، بل من صنع النحاه. وفریق آخر إعترف بأصالتها ووجودها فی هذه اللغه. فعلی هذا الأساس، فقد وقفنا فی هذا البحث علی آراء المستشرقین الذین یذهبون بإنکار الإعراب فکان لهم التأثیر البالغ فی آراء اللغویین العرب وأحکامهم. ثمّ أردفنا علی إثره الدلائل التی أوردها المستشرقون المقتصدون واللغویون العرب المحدثون فی توطید آرائهم وإحکامها. ومع کل الجهود التی وقفت حول إنکار هذه القضیه، إلا أنّها باءت بالفشل. والدراسات الجذریه التی قام بها الباحثون أبطلت آراء المنکرین واثبتت وجود ظاهره الإعراب فی اللغه العربیه بأنّها ذات کیان إعرابی منذ نشأته. وقد إعتمدنا فی هذا المقال علی المنهج الوصفی- التحلیلی.
۲۰.

بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی با وجود متغیر میانجی تعهد سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی تعهد سازمانی فرهنگ ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۲
مقدمه و هدف پژوهش: در سالهای اخیر، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته است، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسط تعهد سازمانی در رابطه فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی صورت پذیرفت. روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی – توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش در سال 1394 شامل 567 نفر از کارشناسان سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان خراسان شمالی بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 230 نفر و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرسشنامه های فرهنگ ملی هافستد، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی آلن و می یر جمع آوری گردید.نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد فراوانی، ضریب و جداول توزیع فراوانی) و بوسیله نرم افزار spss و lizrel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری و یافته ها: با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون نتایج نشان داد که بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ از سویی نتایج بیانگر این است که تعهد سازمانی رابطه فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی را واسطه گری می نماید.نتایج بیانگر برازش مناسب مدل، مبنی بر نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی دارد لذا بر این اساس پیشنهاد می گردد از طریق توجه به کارگروهی و جمع گرایی و هم چنین برقراری عدالت در توزیع پاداش ها و فرصت های توسعه، ارائه بازخورد موثر و منصفانه درباره عملکرد شغلی و مشارکت دادن افراد در استراتژی ها و برنامه های سازمان، زمینه کاهش فاصله قدرت را در میان کارکنان افزایش داده تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان