مطالب مرتبط با کلید واژه " بازاریابی رابطه مند "


۱.

سنجش ارزش دوره زندگی مشتری (CLV) بر اساس مدل RFM

کلید واژه ها: خوشه بندیارزش دوره زندگی مشتریبازاریابی رابطه مندمدل RFM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹
شرکت های امروزی به طور روز افزونی درآمدهای خود را از ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان کسب می کنند. در چنین محیطی، بازاریابی به بیشینه نمودن ارزش دوره زندگی مشتری و سهم مشتری که جمع ارزش دوره زندگی مشتریان شرکت است، کمک می کند. یکی از مشکلات عدیده شرکت هایی که قصد سنجش سوددهی مشتری را دارند این است که سیستم های حسابداری و گزارش دهی متمایل به سنجش سوددهی محصول هستند تا سوددهی مشتری. اما علی رغم این مشکلات، شرکت ها به دنبال روش هایی هستند تا ارزش دوره زندگی مشتریانشان را محاسبه کنند. در این مقاله، جهت تعیین ارزش دوره زندگی و بخش بندی مشتریان شعبه ای از بانک های خصوصی تازه تأسیس ایران بر اساس معیارهای تأخر، فراوانی و ارزش مالی(RFM) از روش خوشه بندی K میانگین استفاده شده است. تأیید این نتایج با استفاده از روش تحلیل ممیزی صورت گرفته و در نهایت، بر اساس بخش بندی صورت گرفته، استراتژی هایی برای برخورد با هر یک از گروه های مشتری ارائه شده است.
۳.

پیش بینی رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان توسط مؤلفه های بازاریابی رابطه مند در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های ایروبیک زنان مشهد

کلید واژه ها: رضایت مندیبازاریابی رابطه مندایروبیکتمایل حضور مشتریان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۰
هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین بازاریابی رابطه مند با رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه های ایروبیک زنان مشهد بوده است. به این منظور 300 مشتری زن از باشگاه های ایروبیک به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی های فردی از طریق چک لیست و همچنین پرسشنامه بازاریابی رابطه مند کیم (2008) و 0.92= α، پرسشنامه رضایت مندی لیم (2008) و0.88=α، پرسشنامه تمایل حضور مجدد لیم (2006) و0.77=α جمع آوری شد. روش تحقیق همبستگی بوده و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد. بطور کلی یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط متوسطی (0.537= r) بین بازاریابی رابطه مند با رضایت مندی مشتریان باشگاه های ایروبیک زنان مشهد به دست آمد. و ارتباط متوسطی (0.477= r) بین مولفه های بازاریابی رابطه مند با تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاههای ایروبیک زنان مشهد وجود دارد. بجز عمل متقابل که با تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاههای ایروبیک زنان مشهد ارتباط معنادار آماری وجود نداشت. و نتایج نشان داد که بازاریابی رابطه مند می تواند بر رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه های ایروبیک زنان مشهد اثر داشته باشد. و بازاریابی رابطه مند پیش بین مناسبی برای رضایت مندی و تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه های ایروبیک زنان مشهد می باشد(بازاریابی رابطه مند (0.445) + 32.565 = رضایت مندی مشتریان و بازاریابی رابطه مند (0.168) + 11.759 = تمایل جهت حضور مجدد مشتریان). بنابراین به مالکان و مدیران باشگاه توصیه می شود برای رضایت مشتریان و تمایل حضور مجدد آنان از مولفه های بازاریابی رابطه مند بهره گیرند، تا علاوه بر افزایش مشتریان باعث سودهی بیشتر باشگاه در دراز مدت شود.
۴.

جایگاه و نقش بازاریابی رابطه مند در بخش خدمات آموزشی

کلید واژه ها: بازاریابیخدماتبازاریابی رابطه مندحفظ مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.
۵.

جامعه پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه مند

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مندبازاریابی سیاسیفرایند خلق ارزشفرایند جامعه پذیری سیاسیبازاریابی سیاسی رابطه مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۵
ظهور نظریه بازاریابی سیاسی را می توان نتیجه ترکیب دو دانش بازاریابی و سیاست دانست. بر این اساس، هرگونه تغییر یا بهبود در مفاهیم بنیادین علوم بازاریابی و سیاست باید در دانش بازاریابی سیاسی نیز نمود یابد. یکی از چالش های اصلی بازاریابی در سال های اخیر، برقراری ارتباط بلندمدت با مشتریان و وفادارکردن آنها است. در ادبیات بازاریابی در این زمینه مطالعات زیاد صورت گرفته، اما تاکنون کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته است که چگونه یک حزب یا جریان سیاسی می تواند با برقراری ارتباط بلندمدت با شهروندان و وفادارکردن آنها زمینه حضور پررنگ و مستمر خود در عرصه سیاست را تضمین کند؟ از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند برای برقراری ارتباط بلندمدت مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل با شهروندان (رأی دهندگان) است. روش پژوهش تحلیل محتوای مستندات علمی دو حوزه علمی بازاریابی و سیاست است و دیدگاه ما به بازاریابی سیاسی در این پژوهش، فرایندی است. در ابتدا مدل های بازاریابی سیاسی کنونی مورد بررسی و نقد قرار گرفت تا در مدل ارائه شده نقاط ضعف پوشش یابد. سپس بر اساس تعریف جدید بازاریابی فرایند خلق ارزش وارد مدل شد و درنهایت، فرایند جامعه پذیری سیاسی با هدف ایجاد یک فرهنگ سیاسی مشترک و مبنایی برای تعریف ارزش زیربنای مدل قرار گرفت. مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند با ایجاد تعهد و اعتماد متقابل بین سازمان سیاسی و رأی دهندگان باعث کاهش خطر رأی دادن، تسهیل فرایند تصمیم گیری رأی دهندگان و وفاداری آنان می شود.
۶.

تأثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه ای والیبال زنان

کلید واژه ها: اعتمادبازاریابی رابطه مندمنافع اجتماعیکیفیت ارتباطوالیبال زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه ای والیبال زنان ای ران بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی هم بستگی بوده و به شکل میدانی انجام شد ه است. جهت انجام پژوهش، از میان تمامی تماشاگرانی که سن آن ها بالاتر از 14 سال بود، 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که در مدل پیشنهادی، بازاریابی رابطه مند از توان بالایی در تبیین کیفیت ارتباط به میزان 74 درصد (86/0) برخوردار می باشد. علاوه براین، منافع اجتماعی با بیشترین بار عاملی (65/0) مهم ترین بعد در بازاریابی رابطه مند بوده و اعتماد با بیشترین بار عاملی (69/0) مهم ترین بعد در کیفیت ارتباط می باشد. نتایج حاضر می تواند این اطمینان را برای فدراسیون والیبال ایران و باشگاه های ورزشی به همراه داشته باشد که به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می توانند از طریق منافع اجتماعی و به کارگیری پیوندهای ساختاری موجب افزایش اعتماد، رضایت مندی و تعهد در تماشاگران و در نهایت، تقویت کیفیت ارتباط با آن ها شوند. برگزاری لیگ های والیبال به طور منظم و منسجم، استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین و جامعه پذیر جهت افزایش ارتباطات غیرمستقیم با تماشاگران، بهبود تعامل با تماشاگران توسط کارکنان مربوطه و همچنین، توجه ویژه به نیازها و خواسته های تماشاگران برای افزایش کیفیت ارتباط با آن ها از دیگر پیشنهادات قابل تأمل این پژوهش می باشد.
۷.

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
توسعه تاکتیک بازاریابی رابطه مند می تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین رو، در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 28 سؤالی بازاریابی رابطه مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحب نظران تأیید شد. در پژوهش حسنی زاده (1391)، پرسش نامه موردبحث به شیوه سه مرحله ای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه ها و سؤال ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار، نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجی های لیزرل نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می توانند بازاریابی رابطه مند را بسنجند. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی می تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.
۸.

بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان ورزشی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت بر رابطه بین بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود که تعداد 376 نفر (189زن، 187مرد) به روش تصادفی به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتریان و بازاریابی رابطه مند گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید و پایانی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 95/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون Z فیشر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین تمامی مؤلفه های بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان مرد رابطه معنا داری وجود دارد (01/0p
۹.

نقش بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن در رفتار مصرف کننده و قدردانی از مشتری در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
استفاده از بازاریابی رابطه مند برای کسب سود در سازمان ها/ شرکت ها رو به افزایش است. در دنیای امروز استفاده از این نوع بازاریابی برای بازاریابان، در کنار درک صحیح رفتار مصرف کننده و رفع به موقع و بهینه خواسته و نیاز آنان میسر می باشد . این بازاریابی یکی از راهکارهای شناخته شده در بازاریابی است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار گردیده است. در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی، رضایت مشتریان بر رفتار مصرف کننده و قدردانی از مشتریان بررسی شود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد؛ ولیکن جهت اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق تعداد 400 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. گردآوری داده های موردنیاز با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت. به منظور اندازه گیری مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از پرسشنامه اندوبیسی (2013)، (2005) استفاده شد. همچنین سنجش شاخص های رفتار مصرف کننده بر اساس پرسشنامه آجزن (1977) انجام گردید. نهایتاً پرسشنامه مک کالوکو همکاران (2002) برای اندازه گیری قدردانی از مشتریان مورداستفاده قرار گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و همچنین بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن به جز مدیریت تعارض بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت رفتار مصرف کننده ارائه گردید.
۱۰.

تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه مند

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند بر اساس الگوی هوش هیجانی برادبری و گریوز در شعب بانک انصار شهرستان مشهد است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه 152 نفر از میان 250 نفر از کارمندان این بانک و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند راجر بنت است. اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 90/0 و برای پرسشنامه بازاریابی رابطه مند 816/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبتی میان هوش هیجانی و بازاریابی رابطه مند وجود دارد. همچنین میان ابعاد هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با بازاریابی رابطه مند رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچقدر میزان هوش هیجانی و میزان ابعاد آن بیشتر باشد گرایش فرد به سبک بازاریابی رابطه مند بیشتر خواهد بود