نسرین عزیزیان کهن

نسرین عزیزیان کهن

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت از تحصیل امید به تحصیل سازش یافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۵
پژوهش حاضر با هدف نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 2021-2020 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 116 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه ی رضایت از تحصیل، پرسشنامه ی امید به تحصیل و پرسشنامه ی سازش یافتگی تجصیلی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین رضایت از تحصیل و امید به تحصیل و ابعاد ان با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 37 درصد از کل واریانس سازش یافتگی تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و امید به تحصیل قابل پیش بینی است که متغیر رضایت از تحصیل سهم بیشتری داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رضایت از تحصیل و امید به تحصیل از متغیرهای مرتبط با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان می باشند.
۲.

کیفی سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت های جسمانی و ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت فعالیت های جسمانی زنان و دختران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
این پژوهش با هدف کیفی سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت های جسمانی و ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفی تفسیری، از لحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش پژوهش کیفی بود که با روش داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام شد. جامعه مشارکت کننده متشکل از کلیه خبرگان مرتبط با اوقات فراغت با رویکرد ورزشی در کشور که شامل اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، بانوان نخبه ورزشی، کارشناسان ورزش بانوان در وزارت ورزش و اداره کل ورزش و جوانان بودند. روش نمونه گیری، نظری (نمونه گیری هدفمند) بود و اشخاص آگاهانه انتخاب و با مراجعه به آن ها مهم ترین و عمیق ترین اطلاعات توسط ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و معیار هم تحقق اشباع نظری بود. میانگین مدت زمان مصاحبه ها 30 دقیقه بود. از تحلیل تفسیری با استفاده از کدگذاری واقعی و کدگذاری نظری برای تحلیل محتوای مصاحبه ها استفاده شد. اعتمادپذیری مصاحبه ها از طریق مرور و اصلاح یافته ها و تأیید کدگذاری هر مصاحبه به دست مصاحبه شونده محقق شد. پایایی مصاحبه ها نیز با استفاده از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی 67 درصد تأیید شد. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها که 90 مفهوم در قالب 11 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی «عوامل تأثیرگذار بر انتخاب فعالیت بدنی و ورزش برای فراغت زنان و دختران»، «اقدامات لازم»، «پیامدهای انجام فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت زنان و دختران» دسته بندی شد. مطابق نتایج پژوهش به متصدیان حوزه ورزش و فراغت زنان و دختران پیشنهاد می شود که با سیاست گذاری های درست، تبعیض جنسیتی را به حداقل رسانند و سرانه ورزشی و تفریحی بانوان را افزایش دهند. به موضوعاتی همچون ارتقای سواد حرکتی بانوان در جامعه، الگوسازی و بهبود نگرش عمومی به فعالیت جسمانی و ورزشی بانوان، تنوع دادن به فعالیت های تفریحی ورزشی برای بانوان، ارائه تخفیف های مالیاتی و بیمه برای فعالان عرصه ورزش و سایر مواردی که در پژوهش اشاره شد توجه ویژه ای داشته باشند.
۳.

شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخش رهبران ورزشی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۷
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی می باشد. روش پژوهش کیفی و بر اساس شیوه پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه های کشور، دارای سابقه رهبری و مدیریت در سازمان های ورزشی بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق شاخص های اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری تأیید شد. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله بر اساس روش پدیدارشناسی، تعداد 77 زیر مضمون به دست آمد که در 9 مضمون قدرت رهبر، شخصیت رهبر، دیدگاه های رهبر، رفتار رهبر، ارتباطات رهبر، اخلاق رهبر، مهارت های رهبر، دیدگاه اعضا نسبت به رهبر، اقدامات رهبر، به عنوان ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی قدرت (قدرت کاریزماتیک، قدرت تخصص و غیره)، شخصیت (اعتمادبه نفس، داشتن چشم انداز و..) دیدگاه های رهبر (اعتقاد به تغیر، دیدگاه آرمان گرایانه و غیره) رفتار رهبر (زبان بدن مناسب، رفتارهای فرانقشی و غیره) ارتباطات رهبر (روابط حسنه با زیردستان و..) اخلاق رهبر (عدل و مهربانی و غیره) مهارت های رهبر (مهارت های ادراکی، انسانی، فنی و غیره) دیدگاه اعضا نسبت به رهبر (مورد قبول بودن و همیاری اعضا و غیره) اقدامات رهبر (برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست زیر دستان و غیره) است.
۴.

Identifying the strategies and consequences of training sport activities to children with autism spectrum disorder(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: children sport activities psychological development autism disorder

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۹
the special conditions of children with autism spectrum disorder; they should benefit from exercising in their lives. Unfortunately, due to the unfamiliarity and the lack of suitable conditions, the ground to participate in sport activities for this group of people in the society is not well prepared. Therefore, the purpose of the current research is to identify strategies and express the consequences of teaching sports activities to children with autism spectrum disorder. Methods: The present research carried out in 2023 via using a qualitative style based on a phenomenological approach and in the Collaizi method. Research Participants included: children with autistic disorder and their parents, sport instructors with the experience of working with autistic children, university faculty members in the psychology department, sport management, motor behavior, and autism therapists, from whom a sample of 17 people was selected. For the final validation of the research, the validity and reliability criteria were applied. Results: In the end, 87 final concepts were identified, including 7 main contents: motivational, environmental, individual, instructors’, communication, social, and parental awareness; and its consequences entail 5 main contents of motor, physical, psychological, behavioral and social development. Conclusion: The results of the research will help to plan the proper inclusion of sport programs in the daily schedule of children suffering from autism, and finally the improvement of the physical and mental condition of this group of people in the society will be achieved.
۵.

Factors Affecting the Development of Sports Entrepreneurship (Case Study: Ardabil Province in Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Development Entrepreneurship Marketing Sports strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
Entrepreneurship plays a crucial role in the economic and sustainable development of all countries. The current research aimed to identify the opportunities and threats of the external environment of sports entrepreneurship in Ardabil, Iran based on the PESTLE model by examining the past and existing processes. A mixed approach was used to collect and analyze the research data. The research tool consisted of interviews and strategic council meetings. Theoretical and snowball sampling methods were used to reach the theoretical saturation (15 Experts). For analyzing the collected data in the qualitative section, a logical inductive method was used. The findings revealed that strategic environmental components of entrepreneurship in Ardabil province included: Ecological factors, Cultural and Social Factors, Political factors, Legal and juridical factors, Economic Factors, & Technological factors. According to the findings, considering the extracted factors in the process of spot entrepreneurship management can pave the way for developing entrepreneurship in sport setting. 
۶.

امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کتاب کار تربیت بدنی برنامه درسی بسته های یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
هدف از این پژوهش امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی بود.روش تحقیق کیفی و از نظر هدف کاربردی بود.مصاحبه شوندگان شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی درسی،مولفین کتابهای راهنمای تربیت بدنی،اساتید دانشگاه فرهنگیان،سرگروه های آموزشی و معلمان خبره درس تربیت بدنی بودند.نمونه گیری به روش هدفمند نظری انجام شد و فرایند مصاحبه با افراد نمونه تا رسیدن به اشباع(35نفر)ادامه یافت.ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی تحلیل گران، اعتباریابی پاسخ دهنده و بررسی توسط همتایان استفاده شد.تحلیل داده ها به روش تماتیک انجام شد.در مجموع 498کد اولیه،80 مفهوم،18مقوله و4مضمون احصا شد.دستاوردها، پشتیبانهای کتاب،فرایند تولید کتاب و تمهیدات اجرایی، چهار مضمون اصلی مستخرج از یافته های تحقیق را تشکیل می دهند.در تم تولید کتاب، مقوله های انتخاب تیم تولید کننده قوی،تبعیت از اصول برنامه ریزی درسی و اسناد تحولی،تناسب با اقتضائات اجرایی،و توجه به ویژگی های فنی و محتوایی کتاب مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در تم تمهیدات اجرایی نیز مقوله های منابع مالی و انسانی،اشاعه و ترویج،ارتقای زیرساخت ها،مشارکت و همکاری،مدیریت زمان و بهره مندی از ساختار و سازماندهی مطلوب باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.در صورت تدارک و در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی لازم،انجام پشتیبانیهای کافی و بهره مندی از فرایندی علمی و اصولی در طراحی و تولید کتاب کار دانش آموز،می توان انتظار داشت دستاوردها و پیامدهای مطلوبی در راستای توسعه درس تربیت بدنی و افزایش سوادبدنی دانش آموزان حاصل شود.بررسی اثربخشی دقیق این امر نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.
۷.

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی معلم اثربخش تربیت بدنی

کلید واژه ها: اثربخشی ارزیابی اعتباریابی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی معلم اثربخش تربیت بدنی بود. نوع پژوهش، توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری، شامل دو گروه از افراد بود. در مرحله اول، جامعه آماری شامل 15 نفر از اساتید، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، و در مرحله دوم 220 نفر از معلمان تربیت بدنی شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی شامل 69 نفر معلم مرد و 67 نفر معلم زن انتخاب شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، برای شناسایی مؤلفه های معلم اثربخش تربیت بدنی، پرسشنامه محقق ساخته از طریق روش دلفی طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (دلوین - گلدشتاین)، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، آماره t استفاده شد. در نهایت، ابزاری با 59 گویه با طیف لیکرت 5 ارزشی و 8 مؤلفه آماده شد. پرسشنامه به دست آمده در پژوهش حاضر در حیطه تربیت بدنی به صورت تخصصی و حرفه ای ابعاد (شناختی، رفتاری، عاطفی، روانی - حرکتی) یک معلم اثربخش را شناسایی کرده است. پیشنهاد می شود با استفاده از ابزار به دست آمده در این مطالعه، اثربخشی معلمان تربیت بدنی در سطوح مختلف بررسی شود.
۸.

تأثیر اعتماد مشتریان بر قصد خرید مجدد آن ها از فروشگاه های ورزشی شهر اردبیل

کلید واژه ها: اعتماد قصد خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی اردبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۵
ﺗﺠﺮﺑه قبلی ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺧﺮیﺪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ بر اعتماد وتصمیم آنان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ یﺎ ﻣﻨﻔی ﺑﮕﺬارد. از این رو هدف از پژوهش، اهمیت نقش اعتماد مشتریان بر قصد خرید آنان از فروشگاه های ورزشی اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- بنیادی است و از روش کتابخانه ای و روش میدانی برای جمع آوری سؤالات پژوهش استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی شهروندان اردبیلی است که از سال 1399 حداقل یکبار از فروشگاه های ورزشی خرید انجام داده باشند. وبا استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، در مجموع 216 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و برای پایایی مقاله از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss محاسبه شد. با توجه به آزمون همبستگی صورت گرفته بر روی مقادیر مشخص گردید که متغیر ملاک "اعتماد" نسبت به متغیر ملاک دیگر یعنی "قصد خرید" همبستگی بیشتر و تاثیر بیشتری در جلب رضایت و اعتماد مشتری دارد و فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات نسبتا باید توجه بیشتری باید به این متغیر ملاک با مولفه های آن داشته باشند. به نظر می رسد که اعتماد ایجاد شده بین خریدار و فروشنده، مسئله اصلی در ایجاد یک رابطه ی سودمند و دوطرفه است و باعث ایجاد رضایت مشتریان خواهد شد.
۹.

راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم دانش آموزان سایت های شرط بندی اوقات فراغت فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۰
زمینه و هدف: استفاده روزافزون از فضای مجازی و محدودیت در برنامه های فراغتی سبب شده است تا برخی افراد در زمان های آزاد خود علی رغم آگاهی از مجرمانه بودن حضور در سایت های شرط بندی، به مشارکت در آن بپردازند و چنانچه این موضوع استمرار یابد، اعتیاد به فعالیت مستمر در سایت های شرط بندی شکل می گیرد که پیامدهای منفی بسیاری به خصوص در گروه دانش آموزی به دنبال دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر؛ راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش حاضر را اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه روانشناسی، مشاوره و مدیریت ورزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه درگیر در فرایند شرط بندی و والدین دانش آموزان، در سال 1402 تشکیل می دادند؛ که نمونه ی 16 نفری از افراد ذکرشده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز بود. برای دستیابی عمیق تر به محتوای پژوهش، مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد. یافته ها: با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مشارکت کنندگان در پژوهش، راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی را 48 مضمون فرعی در قالب 6مضمون اصلی: نقش نیروی انتظامی، نقش خانواده، نقش فرد، نقش گروه همسالان، نقش برنامه های فراغتی و نقش مشاوران تشکیل می دادند. نتیجه گیری: مفاهیم شناسایی شده در این پژوهش، به کاهش فعالیت دانش آموزان در سایت های شرط بندی کمک شایانی می کند و درنهایت سبب پیشگیری از جرایم سایبری متنتج از فضای مجازی می گردد.
۱۰.

The Relationship Transformational Leadership Style with Organizational Culture and Organizational Commitment in Staffs of the Youth and Sports Ministry of Iran

کلید واژه ها: Transformational Leadership Organizational Culture Organizational commitment and the Ministry of Sports and Youth

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۳
The aim of this research was to determine the relationship among transformational leadership style with organizational culture and organizational commitment. The population consists of 745 the employees of the Ministry of Youth and Sports of Iran. The sample size of 256 staffs was determined using stratified random sampling. In order to collect the needed data, three Transformational Leadership, Organizational Culture and Organizational Commitment Questionnaires were used. The validity of these questionnaires was confirmed by foreign and domestic researches. Cronbach's alpha reliability test of transformational leadership, organizational culture and organizational commitment were respectively 0.97, 0.97, and 0.92. In addition, data were analyzed using statistical tests such as descriptive statistics, Kolmogorov Smirnoff, Pearson correlation coefficients using SPSS Software. The findings of this study showed that there was a positive and significant relationship between transformational leadership and organizational culture (p≤0.01, r= 0.80). Besides, there was a positive and significant relationship between transformational leadership and organizational commitment (p≤0.01, r= 0.46), too. Likewise, there was a positive and significant relationship between organizational culture and organizational commitment (p≤0.01, r= 0.57). However, organizational culture is stronger predictor than transformational leadership for organizational commitment. Finally, in accordance with the responses of staffs of the Ministry of Youth and Sports, it can be said that if leaders create an organizational culture in which creativity and satisfaction were high as well as to taking advantage the organizational rewards and job good conditions, employees would be able to stimulate higher levels of organizational commitment.
۱۱.

میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه اخلاق رسانه ای برنامه ورزشی عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۴
از آنجایی که پرمخاطب ترین برنامه های رادیو و تلویزیون های جهانی، برنامه های ورزشی هستند و با توجه به تأثیرگذاری ویژه رسانه های ورزشی بر مخاطبان، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامه های ورزشی شبکه های سه و ورزش سیما و رادیو ورزش) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف رشته تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور تهران بود. در این پژوهش نمونه گیری به صورت تصادفی   طبقه ای انجام شد و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، 125 نفر به دست آمد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤلیل دادهﻫﺎی به دست آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به تناسب فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروف  اسمیرنوف، آزمون تی، تحلیل واریانس (آنوا)، لوین و آزمون توکی استفاده شد. وضعیت سه متغیر صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری، اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی، در سطح مطلوبی ارزیابی شد. بر حسب متغیر جمعیت شناختی سن، بین دیدگاه دانشجویان در مورد مؤلفه عدالت و اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی، تفاوت معناداری مشاهده شد. بین گروه مردان و زنان در متغیرهای صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری و اخلاق رسانه ای، اختلاف معناداری وجود نداشت. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد، حفظ و افزایش انگیزه افراد شاغل در برنامه های ورزشی صداوسیما، حمایت هایی مانند افزایش حمایت های مالی و معنوی، جهت حفظ رعایت اخلاق رسانه ای، ضروری است.
۱۲.

تحولی بر راهبردهای مرتبط با درآمدزایی باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات تبلیغات رسانه سودآوری مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۶
هدف پژوهش حاضر؛ ارائه راهبردهای کاربردی جدید به منظور سودآوری باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس با بکارگیری از ظرفیت های درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی بود. روش پژوهش به صورت کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه ها در گروه مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی، متخصصین بازاریابی ورزشی، کارشناسان حقوق و اقتصاد، بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب گردید و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. درنهایت 12 مصاحبه انجام پذیرفت پس از اجرای مصاحبه ها، مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه شد و داده های حاصل از اجرای آن در سه گام اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر، تعداد 74 کد نهایی به دست آمد که در 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی به عنوان راهبردهای درآمدزایی مؤثر بر باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس قرار گرفتند. با به کارگیری از مفاهیم به دست آمده در این پژوهش می توان کمبودهای مالی ناشی از مشکلات حق پخش رسانه ای، بلیط فروشی و تبلیغات محیطی در کشور را با دیگر ابزارهای ارتباط رسانه ای، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی جبران کرد و به درآمدزایی در باشگاه رسید.
۱۳.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت CFT بر کیفیت زندگی وتوانمندسازی روان شناختی سربازان وظیفه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر شفقت کیفیت زندگی توانمندسازی روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی سربازان وظیفه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی سربازان وظیفه نیروی انتظامی شهر بوکان در سال 1400-1399 بود که از طریق روش نمونه گیری در دسترس از بین افراد داوطلب واجد شرایط تعداد 30 نفر وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) بود. گروه آزمایش 10 جلسه 75 دقیقه ای تحت درمان مبتنی بر شفقت قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تجزیه وتحلیل داده های آماری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و با نرم افزار SPSS نسخه ۲3 صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بعد از مداخله، اثر درمان مبتنی بر شفقت بر کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی معنادار بود (01/0>p). بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت درمان مبتنی بر شفقت روش مداخله ای مناسبی برای افزایش کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی سربازان وظیفه است. بنابراین به کارگیری این روش درمانی به تنهایی یا در ترکیب با سایر برنامه های مداخله ای می تواند موجب افزایش کیفیت زندگی و توانمندسازی روان شناختی سربازان شود.
۱۴.

اعتباریابی پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۴
گسترش شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان ها در حال سرمایه گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می کند و مشارکت آنها را تشویق می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش بود. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان بودند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی در بین نمونه ها توزیع شدند. پرسش نامه محقق ساخته که از مرور ادبیات موضوع پژوهش در پنج مؤلفه اطلاعات، راحتی، تعامل اجتماعی، خودبیانگری و سرگرمی تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان بازاریابی ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با بازاریابی رسانه های اجتماعی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم بازاریابی رسانه های اجتماعی باشند؛ شاخص های نسبت 88/1=2/df، 058/0RMSEA=، 98/0NNFI=، 97/0NFI=، 99/0CFI=، 99/0IFI=، 99/0RFI= و 92/0GFI= برازندگی مدل را تأیید کردند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهش گران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش استفاده کنند.
۱۵.

تاثیرکیفیت عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت گردشگران ورزش های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت رضایت صنعت گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۶۶
استان اردبیل امروزه تبدیل به یکی از قطب های گردشگری در کشور شده و این مساله بستر سرمایه گذاری را در این شهر فراهم کرده است. از این رو فعالیت ها و برنامه های بازاریابی گردشگری به ویژه عناصر آمیخته بازاریابی در این شهر، امری ضروری و مهم تلقی می شود. پژوهش حاضر با بررسی تاثیر کیفیت عناصر آمیخته بازارایابی بر رضایت گردشگران ورزش های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی که جامعه آماری آن گردشگرانی با حداقل یک تجربه اسکی در اردبیل بوده، می باشد. در این پژوهش جهت سنجش اعتبار محتوا از نظر اساتید راهنما، مشاور و خبرگان استفاده شده است. پایایی همه متغیرها در دامنه قابل قبول قرار دارد. برای جمع آوری داده لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه های عناصر آمیخته بازاریابی در بین گردشگران (110 پرسشنامه) استفاده شده و برای تحلیل توصیفی داده ها، از جداول نمودارها، شاخص های پراکندگی و برای تحلیل آمار توصیفی و استنباطی فرضیه ها از آماره های مختلف، میانگین متغیرهای تحقیق و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در بسته نرم افزاری SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه مولفه کیفیت مهمترین عامل رضایتمندی گردشگران پیست اسکی آلوارس می باشد، که بیشترین تاثیر را دارد و عموم گردشگران پیست اﺳکی آلوارس به دﻧﺒﺎل کیفیت مناسب مقصد ﻫﺴﺘﻨﺪ تا رضایت آنان افزایش بیابد تا اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش و ﺗﻔﺮیﺢ در پیست ﺑﭙﺮدازﻧﺪ بنابرین یافته ها نشان می دهد که فرضیه های اصلی مورد قبول بوده و عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی تاثیر مثبت معناداری دارد.
۱۶.

ارتباط بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته بازاریابی رسانه های اجتماعی با 15 سؤال که شامل 5 مؤلفه و رضایت مشتریان با 3 سؤال استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 393 پرسش نامه برای گردآوری داده ها، بین مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت آنلاین و فیزیکی توزیع گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که تمامی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، پیش بین معناداری برای رضایت مشتریان بودند. از بین مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مؤلفه سرگرمی بیشترین (26/0) و تعامل اجتماعی (16/0) کمترین پیش بین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند. با توجه به یافته های این مطالعه، ضروری است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفه هایی که باعث جلب توجه مشتریان می شود بیشتر تأکید شود. در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته، رضایت داشته باشد.
۱۷.

بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه سازی باشگاه بانوان استان اردبیل کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف اصلی این مطالعه بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که در راستای بهره مندی باشگاه ها و توسعه ورزش بانوان از فرصت شبکه سازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و بر اساس هدف کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کارکنان باشگاه های ورزشی استان اردبیل به تعداد 200 نفر  است و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه (120 نفر n=) برآورد شد. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه شبکه سازی کسب و کار  محقق ساخته انجام شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار  20SPSS استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد که باشگاه های بانوان استان اردبیل قابلیت شبکه سازی محصول، فرایندها، سیستم اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی به طور معناداری بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده می باشد (میانگین برابر 3 و با 95 درصد اطمینان). همچنین شبکه سازی  مدیران، کارکنان و ساختار سازمانی به طور معناداری کمتر از میانگین است. با فرهنگ سازی فعالیت های شبکه ای و تغییر رویکرد مدیران و کارکنان باشگاه های بانوان می توان محصولات جدیدی را در باشگاه های موجود توسعه داد. همچنین با استانداردسازی فرایندها و استفاده از سیستم های جدید اطلاعاتی می توان فرایند شبکه سازی را تسهیل کرد، چرا که باشگاه های موجود به دلیل کوچک بودن به تنهایی نمی توانند مسیر توسعه را تجربه کنند.
۱۸.

طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل رهبری معنوی برای توسعه اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور به تعداد 372 نفر بود که طبق جدول مورگان 180 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود . ابزار اندازه گیری پژوهش شامل ؛ پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) و پرسشنامه اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی (2001) بود. روایی پرسشنامه ها با نظر 4 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری معنوی با 810/0 واشتیاق شغلی 848/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش آمار استنباطی از مدل سازی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج برازش مدل(GFI=0/94، CFI=0/91،NFI=0/94) نشان از مناسب بودن مدل داشت همچنین نتایج تحلیل مسیر پژوهش نشان داد که رهبری معنوی و ابعاد آن بر توسعه اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد.در نتیجه، برای توسعه و بالا بردن اشتیاق شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان مدیران سازمان می بایست از سبک رهبری معنوی بهره ببرند.
۱۹.

تأثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی تعهد سازمانی آوای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (201 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 160 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1999) و آوای سازمانی زهیر و اردوغان (2011) برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ،روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون KMO و بارتلت) و برای مدلسازی روابط بین متغیرها از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است، اثر مستقیم آوای سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است. همچنین عدالت سازمانی از طریق آوای سازمانی بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عدالت سازمانی و آوای سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی می باشند.
۲۰.

تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
هدف از پژوهش حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته 33 سئوالی استفاده شد. روایی پرسش نامه به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی از طریق آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، t تک گروهی، و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب شش عامل انسجام با بار عاملی 85/0، اعتماد، تعاون و همکاری با بارعاملی 77/0، همدلی و احترام متقابل با بارعاملی 74/0، مشارکت با بار عاملی 68/0 و شبکه های اجتماعی با بار عاملی 48/0 بر سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران نقش دارند. همچنین میزان سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی در حد مطلوب قرار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان