مطالب مرتبط با کلید واژه " استقلال هیات مدیره "


۱.

بررسی تاثیر ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار

کلید واژه ها: عملکرد شرکت رقابت بازار استقلال هیات مدیره اندازه هیات مدیره درصد مالکیت هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
تعداد بازدید : ۲۲۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می پردازد. براین اساس، داده های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هیات مدیره در هیچ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی گیرد.
۲.

شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۹۷
بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.
۳.

بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۱
در سال های اخیر همواره گزارشگری پایداری شرکت ها و ابعاد تاثیرگذار بر آن، از دیدگاه اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. گزارشگری پایداری، دستاوردهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات، چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره برافشای گزارش پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از بررسی از میان آنها تعداد 95 شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری شرکتها تأثیر معناداری دارند. و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیرکنترلی اندازه شرکت،سودآوری و اهرم مالی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.
۴.

بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)

تعداد بازدید : ۵۳
بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)
۵.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۴
این مقاله به بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پالایشی و پتروشیمی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود میپردازد. با مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی  1394 و بکارگیری تکنیک های رگرسیون و همبستگی، دادهها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که استقلال هیئتمدیره از شدت رابطه مستقیم بین ناکارایی کارکنان و مدیریت سود می کاهد ولی بر رابطه مستقیم جریان نقد آزاد و مدیریت سود موثر نیست. مالکیت نهادی نیز به عنوان مولفهی دیگر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود تاثیر تضعیفی دارد. با این حال تاثیر نوع صنعت خاص پالایشی و پتروشیمی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود مورد تایید واقع نشد. بررسی تاثیر همزمان چند متغیر مرتبط در این پژوهش ( که به دنیای واقعی نزدیکتر است) از مهمترین مشارکتهای این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط با مدیریت سود است.
۶.

رابطه ویژگی های هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۱
هدف: شرکتهایی که از راهبری شرکتی نامطلوبی برخوردارند، در مقایسه با شرکتهای برخوردار از راهبری شرکتی مطلوب، واکنش شدیدتری در برابر شوکهای بزرگ اقتصادی نشان میدهند. از آنجاییکه ابزارهای راﻫﺒﺮی ﺷﺮکﺘی ﺑﺎ ارزش ایﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران راﺑﻄه ﻣﺴﺘﻘیﻤی دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از ابزارهای راهبری شرکتی و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی است. روش پژوهش: فرضیههای پژوهش در جامعهای متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1395و با بهرهگیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای تابلویی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اکسل و 9 Eviews مورد آزمون قرار گرفت. یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگیهای هیات مدیره و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ این در حالیست که بین تحریم اقتصادی و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که تحریم اقتصادی بر رابطه ویژگی-های هیأت مدیره و ارزش شرکت تاثیر ندارد. نتیجهگیری: براساس نتایج بدست آمده، تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در معاملات تجاری رابطه منفی با ارزش شرکت دارد. از طرفی تفاوت بستر فرهنگی و اقتصادی ایران با بسیاری ازکشورها موجب معنادار نبودن اثر تعاملی تحریم و ویژگیهای هیات مدیره بر ارزش شرکت شده است.