سید نصرالله سجادی

سید نصرالله سجادی

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر انگیزش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انگیزش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری شامل600 نفر دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بوده اند، که با نمونه گیری طبقه ای تصادفی و طبق جدول مورگان 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تطبیق یافته مدیریت دانش مدل نوناکا و تاکوچی (1995) با چهار مؤلفه اجتماعی سازی، برونی سازی، درونی سازی، ترکیب دانش استفاده شد. ضریب پایایی این پرسشنامه 97/0 به دست آمد و روایی آن تأیید شد. همچنین، از پرسشنامه های انگیزش شغلی دبیران پارسا و همکاران (1393)، و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی همتی نژاد (1388) با روایی تأیید شده و به ترتیب با ضرایب پایایی 95/0 و 87/0 استفاده شد. برای بررسی تأثیر متغیرها مدل سازی معادلات ساختاری اجرا شد. یافته ها نشان داد، متغیر درونی سازی دانش بیشترین میزان ضریب تأثیر را بر عملکرد شغلی و انگیزش شغلی را ایفا می کند و مدیریت دانش علاوه بر تأثیر مستقیم دارای تأثیر غیر مستقیم بر عملکرد شغلی از طریق ایجاد انگیزه شغلی نیز است. پیشنهاد می شود، به ایجاد جو اعتماد در بین دبیران ورزش تلاش شود، به گونه ای که دبیران خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به دیگر افراد احساس نکنند. 
۲.

چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازی های المپیک

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
بازی های المپیک از ابتدای پیدایش تاکنون تنها یک رویداد ورزشی صرف نبوده، بلکه این رویداد بین المللی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلفی قابل توجه بوده است. لذا کشورها در تلاش هستند تا مدیریت کاروان های ورزشی خود را در این راستا اثر بخش کنند. لذا بدین منظور مطالعه حاضر با هدف شناسایی چالش های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به بازی های المپیک مد نظر قرار گرفت. این پژوهش با روش مطالعه کیفی اکتشافی صورت گرفته است. نمونه پژوهش جهت انجام مصاحبه به شکل هدفمند- نظری و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای مصاحبه تا رسیدن محقق به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. یافته های این پژوهش که از تحلیل 12 مصاحبه کیفی صاحبنظران به دست آمده است نشان داد کاروان ورزشی ایران با 60 چالش در حوزه های تشریفات، امنیت، اسکان، حمل و نقل، فنی و بین الملل، فرهنگی، مالی و رسانه ای مواجه است که مدیریت بهینه مدیران ارشد را در رفع آن ها می طلبد.
۳.

مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و اولویت بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران بود که به روش توصیفی- پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان، هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک، عوامل برگزاری دوازدهمین دوره المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، مدیران ارشد فدراسیون های ورزشی حاضر در بازی های المپیک، بازی های آسیایی و جام های جهانی رشته های مختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه و در مجموع 134 نفر بودند. به علت محدود بودن تعداد اعضای جامعه، از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظرهای استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0=α) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و به منظور اولویت بندی مؤلفه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته های تحقیق ضعف امکانات زیربنایی و زیرساختی و عوامل اقتصادی از مهم ترین موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است و پس از آن موانع و مشکلات اجتماعی-فرهنگی و محیطی بیشترین تأثیر را در عدم کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی داشته اند. بررسی موانع کسب میزبانی می تواند سازمان درخواست دهنده میزبانی و مسئولان اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعف ها و کمبودهای موجود کشور در این بخش را شناسایی و برنامه راهبردی مؤثرتری را به منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.
۴.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری متشکل از دو گروه شامل اعضای هیأت علمی دو رشته مدیریت بازاریابی (20 نفر) و مدیریت ورزشی (60 نفر) بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آماری برابر با با جامعه آماری بود و روش نمونه گیری به صورت کل شمار درنظر گرفته شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به پرسش های تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری و PLS استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel،  SPSS ver 18و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بازاریابی الکترونیکی طراحی شده برای فدراسیون های منتخب ورزشی گروهی ایران از برازش لازم برخوردار است.
۵.

The Geopolitics of Sport and Diplomacy of Neighborhood Relations in the 2022 World Cup in Qatar (Case study: Iran and the Persian Gulf Arab States)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۲
The significance of neighborhood relations in geopolitics cannot be over-emphasized. As a space for neighborhood relations, sport is one of the most effective issues in power, competition, and convergence on national and transnational scales. International competitive sports are useful for remembering people to compare themselves with the other nation’s achievements and capabilities. Meanwhile, the Persian Gulf is the most significant region in the world due to its energy resources and strategic position. Tensions between the regional states have increased, especially between Iran and some Arab states. Most of these tensions have appeared in sport and athletic competitions. Therefore, the emergence of political-geographical rivalry in sports contests can be studied as the geopolitics of sport. This descriptive-analytic paper explained the power aspects in sport and politics from the point of the geopolitics of sport in the Persian Gulf region and studied geopolitical competitions in the region and its interaction in the sporting arena. The results of the research indicate that sports contests can bring sphere of convergence and cooperation and in some cases can provide the increasing and strengthen of tension and competition.
۶.

کدهای اخلاقی در رسانه های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان حرفه ای لیگ برتر فوتبال

تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف از پژوهش حاضر، مشخص کردن ادراک بازیکنان حرفه ای فوتبال در پیروی از رسانه های جمعی ورزش ایران براساس مبنای اخلاقی و روزنامه نگاری بود. این پژوهش براساس بازتاب دریافت شده از 138 بازیکنان حرفه ای فوتبال (با دامنه سنی 61 31 (55 نفر) ؛ 30 21 (53 نفر)؛ 30 21 و کمتر از 20 سال (30 نفر)) انجام گرفت که این بازیکنان شاغل در تیم های شرکت کننده در لیگ برتر ایران هستند. هریک از شرکت کنندگان به ارزیابی پنج فاکتور زندگی شخصی، صداقت رسانه ها، نحوه جمع آوری اخبار توسط رسانه ها، میزان تحریک و تشویق رسانه ها به خشونت و شایعات مربوط به رسانه ها پرداختند. از تحلیل واریانس توسط آزمون غیرپارامتریک کروسکال والیس به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مبانی اخلاق به طور متناوب در شایعه، زندگی خصوصی و صداقت اخبار و برخی اوقات در جمع آوری اخبار و تحریک خشونت نقض شده اند. براساس این نتایج می توان گفت که رسانه های جمعی ایران با معضلات بارز مبانی اخلاقی درگیر می باشند.
۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
هدف از این پژوهش تعیین و اولویت بندی عوامل مدیریت و برنامه ریزی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران بود. روش پژوهش ترکیبی و از نوع کمی −کیفی بود. در بخش کیفی، ابزار مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ی AHP برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرارگرفت. جامعه ی تحقیق، نخبگان وخبرگان درزمینه ی مدیریت ورزشی، رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعداد 11 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد، مؤلفه ها ی موثر عامل مدیریت و برنامه ریزی به ترتیب اهمیت شامل: طراحی مسترپلن ، منابع، و ارتباطات و شبکه سازی مدیر رویداد، و مؤلفه ها ی موثر عامل کیفیت رویداد نیز به ترتیب اهمیت شامل: مطبوعیت ادراک شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ورود به مرحله ی صنعتی شدن ورزش، و کیفیت خدمات ادراک نشده (ناملموس)، می شود. سازمان های برگزارکننده و مدیران رویدادهای ورزشی می توانند با بکارگیری مولفه های مدیریتی و کیفیتی موثر در برندسازی از مزایای برند رویداد، مانند افزایش علاقه مندی حامیان مالی و رسانه ها، پیش فروش بلیت های رویداد و بسیاری دیگر بهره مند شوند.
۸.

تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
موفقیت در بازاریابی ورزشی مستلزم توجه ویژه به کیفیت رابطه بین هواداران و تیم های ورزشی است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر مطالعه تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003) و پرسشنامه ارزش ویژه برند یو و دانته (2001) گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران تیم های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود که 200 نفر از آنها به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تأیید و پایایی پرسشنامه ها براساس آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  نسخه 18 و PLS استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش، تمامی مسیرها در سطح معنا داری 05/0p<  تأیید شد. نتایج نشان داد که عناصر نیاز به خودابرازی که شامل تشابه هویت، تمایز هویت و پرستیژ هویت است، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند تیم های لیگ برتر فوتبال ایران داشته اند.
۹.

تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی برخاسته از داده ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان های مؤثر شناسایی شدند. در ادامه به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته های مطالعه حاضر می تواند به مدیران و سیاست گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان های متولی به رفع عوامل مداخله گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.
۱۰.

تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سال های 1396 و 1397 انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های حاضر (18 نفر) و روسای هیاات فوتبال دارای تیم (7 نفر) در لیگ برتر ایران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنین سایر کارشناسان فوتبال و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی تعداد 23 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعه کتابخانه ای و در مرحله دوم مصاحبه های کیفی بود. جهت تفسیر داده های حاصل از انجام مصاحبه های کیفی از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) استفاده شد که با انجام تعداد 25 مصاحبه مرحله اشباع نظری حاصل گردید. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز این رفتارها شامل مفاهیم کلی میزان تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی، پیشینه ورزشی و نگرش اجتماعی می باشد. لذا با توجه به نقش موثر عوامل مذکور پیشنهاد می گردد مدیران و برنامه ریزان حوزه ورزش حرفه ای با درنظر قراردادن تفاوت های بازیکنان خود نسبت به هدایت و رهبری آنها اهتمام ورزند.
۱۱.

ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
ایجاد هم هویتی هوادار-تیم می تواند زمینه ساز توسعه برند تیم های ورزشی و تقویت پایگاه هواداری و اقتصادی تیم های ورزشی باشد. هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد شده تمایز هویت، تشابه هویت و پرستیژ هویتِ باتاچاریا و سن (2003)، پرسش نامه جذابیت هویتِ آهرن و همکاران (2005)، و پرسش نامه هم هویتی هوادار-تیمِ میل و آشفورث (1992) گردآوری شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران بوده که 344 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تایید و پایایی پرسش نامه بر اساس الفای کرونباخ برای کل پرسش نامه این تحقیق 86/0 ارزیابی گردید. جهت سنجش روائی و برازش مدل از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و PLS استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش از 4 مسیر علی موجود، تمامی مسیرها به استثنای مسیر تشابه هویت به جذابیت هویت در سطح معنی داری 05/0p< مورد تأیید قرار گرفتند.
۱۲.

تأثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایران

تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند تیم های فوتبال بر ترجیح برند و وفاداری به برند تیم های استقلال و پرسپولیس تهران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند که تعداد 441 نفر به عنوان نمونه، به صورت تصادفی در ورزشگاه هایی که به صورت هدفمند برای انجام پژوهش درنظر گرفته شده بودند، انتخاب شدند. پرسش نامه های ترجیح برند چن و چنگ (2008) و وفاداری برند هی (2012) به عنوان ابزارهای پژوهش به کار گرفته شدند. پرسش نامه شخصیت برند نیز برمبنای ابعاد اصلی شخصیت برند آکر (1997) طراحی و استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرهای متخصصان بازاریابی ورزشی و مدیریت برند تأیید شد و پایایی پرسش نامه های پژوهش براساس آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های شخصیت برند، وفاداری به برند و ترجیح برند، به ترتیب 86/0، 91/0 و 79/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و نرم افزار ایموس نسخه 18 و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر شخصیت برند بر ترجیح برند با مقدار 51/0 β = ، اثر شخصیت برند بر وفاداری به برند با مقدار 46/0 β =  و تأثیر ترجیح برند بر وفاداری به برند با مقدار 58/0 β =  بود. این پژوهش منافع وجود شخصیت برند و ارزش آن را برای تیم های فوتبال در کسب وفاداری هواداران مشخص می کند.
۱۳.

تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته

تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی(7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان(7 سند) بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از استراتژی داده بنیاد با نرم افرار MAXQDA در سه بخش کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار 2Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که نقطه ی اشباع در نمونه ی کیفی ایجاد 63 کد اولیه، 6 بعد (موانع، پیشران ها، ظرفیت های صنعت ورزش، بخش های کارآفرینی ورزش، کارآفرینی ورزشی دانش بنیان و نتایج) و 1 کد محوری ( تأسیس شرکت دانش بنیان ورزشی) متفاوت می کند که در مجموع 127 فراوانی کلی و 106 فراوانی مربوط به تفکیک مصاحبه ها را دارند. همچنین فرضیه های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد مورد تأیید قرار گرفتند. مدل این تحقیق جهت استفاده کارآفرینان ورزشی برای ورود به حوزه تأسیس شرکت دانش بنیان راه گشا خواهد بود.
۱۴.

مدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)

تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل رابطه ای خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش پژوهش، همبستگی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست های لیگ آزادگان کشور در فصل1396-1395بودند. نمونه آماری 223 بازیکن بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اخلاق ورزشی و انگیزه ورزشی استفاده شد که روایی آن ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین و پایایی آن ها ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 88/0 و 79/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط علّی بین متغیر های مشاهده شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین انگیزه خودتعیینی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج آزمون تحلیل مسیر تأییدی حاکی از برازش ارتباط بین خودتعیینی و اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مؤلفه ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشتند و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود که درنهایت، مدل مفهومی پژوهش تأیید شد؛ بنابراین، براساس یافته ها، تعیین اهداف اخلاقی و عملکردی خاص می تواند زمینه های بروز اخلاق ورزشی را برانگیزاند یا هدایت کند. همچنین، برای شکل گیری رفتار اخلاقی، زمینه های عینی و عملکرد واقعی نسبت به زمینه های شناختی و ذهنی می تواند اثرهای عمیق تری داشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با اعمال رفتارهای عینی مانند گزینش مربیان دارای رفتارهای خوب و منطقی و استخدام روان شناس ورزشی و عینی کردن نتایج رفتارهای خوب ورزشکاران، برای نهادینه کردن رفتارهای اخلاقی ورزشکاران اقدام شود.
۱۵.

ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول پژوهش شامل تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها (با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه مقالات، کتب، اسناد و مدارک)، مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). پس از پایان مرحله اول پژوهش، تعداد 12 متغیر، بعد از پایان دوره دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد بازبینی و بازنگری آئین نامه های اجرایی نهادهای ورزشی (وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و...)، برگزاری جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسی - ورزشی کشور با اصول اولیه تعاملات بین المللیدر سطح جهانی، تدوین و اجرای یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی، تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه ها و نهادهای دولتی فعال در حوزه دیپلماسی عمومی، راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان است.
۱۶.

مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
هدف پژوهش حاضر، مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش تحقیق، همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست های لیگ آزادگان کشور، فصل1396-1395، نمونه آماری 223بازیکن بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اخلاق ورزشی و محقق ساخته فرهنگ سازمانی، استفاده شد که روایی و پایایی آنها با روش های رایج در تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به منظور روابط علّی بین متغیر های مشاهده شده استفاده شد. یافته ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل مسیر تاییدی حاکی از برازش ارتباط بین فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مؤلفه ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشت و مدل از برازش مناسبی برخوردار و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق تأیید شد. بنابراین بر اساس یافته ها، اخلاق ورزشی بیشتر توسط ادراک ارزشمندی و تأثیرپذیری مستقیم بازیکنان از تعاملات موجود در فوتبال و اطرافیان متأثر می شود که متولیان فوتبال کشور باید در شناسایی کدهای اخلاق ورزشی، نوع فرهنگ سازمانی و عوامل مؤثر در انگیختگی بازیکنان فوتبال تلاش کنند.
۱۷.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
هدف پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش پژوهش اکتشافی با رویکرد کیفی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و مدیران ورزشی و اساتید خبره در حوزه کسب و کار ورزشی و مدیریت دانش بود. در هر حال با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام گرفت. به منظور گردآوری داده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با رویکرد داده بنیاد و فرآیند کدکذاری و کدبرداری و نرم افزار MAXQDAانجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که منابع، تجهیزات، جهت گیری و چشم انداز سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، به کار گیری دانش، ارتباطات در سازمان، سرعت پاسخگویی، مشارکت گروهی در سازمان، ستفاده از تکنولوژی و اتوماسیون اداری و استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات به عنوان شرایط علی ، ویژگی های کارکنان، مهارت های مدیریتی و ساختار سازمانی به عنوان شرایط مداخله ای، بر رفتار مدیران در بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی تاثیر گذاراست. بنابراین مدیران ورزشی کشور باید همگام با پیشرفتهای روز دنیا د و ارائه آموزشهای مناسب به کارکنان برای استفاده بهینه از این ابزار قدرتمند، مدیریت دانش را به عنوان نیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت و موفقیت کسب و کارهای ورزشی و غلبه بر چالشها به کار گیرند.
۱۸.

تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۷
این پژوهش با هدف تعیین شاخص های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش نامه و شناسایی شاخص ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل انجام گرفت که 114 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد، 11 تن از ارزیابان خبره در خصوص روایی محتوایی شاخص ها با فرم های CVR و CVI اظهار نظر کردند و 9 شاخص در این مرحله حذف شد. پایایی پرسش نامه نهایی به روش پایایی اشتراکی تأیید و در اختیار 305 نفر ارزیاب گروهی از ذینفعان 8 فدراسیون منتخب قرار گرفت. از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، شاخص های استخراج شده در 8 بعد شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، مبارزه با فساد، رعایت موازین اخلاقی، نظارت و کنترل، اثربخشی قرار گرفتند که توانستند  773/0درصد رفتار مدیران برای حکمرانی در فدراسیون های ورزشی را پیش بینی کنند. میزان اهمیت ابعاد از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، بعد شفافیت و پاسخگویی بااهمیت ترین بعد (886/4β=) و بعد موازین اخلاقی کم اهمیت ترین (966/2β=) در تبیین مفهوم حکمرانی خوب در فدراسیون های ورزشی بود.
۱۹.

تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهری

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۸
هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تأثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهری بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها، متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان توسعه شهری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان توسعه شهری شهرداری تهران و کارشناسان معاونت گردشگری بودند. حجم تقریبی جامعه آماری 1000 نفر درنظر گرفته شد که ازطریق جدول مورگان، 278 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تأیید شد و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص شدند و سپس، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید شدند. پایایی پرسش نامه نیز تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل ساختاری حاصل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که میزبانی رویدادهای ورزشی، یک متغیر پیش بین برای توسعه شهری است؛ بنابراین، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور می تواند به ایجاد ساختارهای سازمانی منسجم، تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت های موردنیاز توسعه شهری منجر شود و به مدیریت شهری درراستای تحقق توسعه شهری پایدار کمک کند.
۲۰.

تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران

تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۲
هدف این پژوهش تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران بود. این مطالعه به روش کیفی و راهبرد نظریه زمینه ای انجام شده است. پس از انجام 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل شد و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شدند. پس از تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای براساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1998) طراحی شد. مقوله محوری؛ یعنی، توجه تلویزیون به ورزش های رسانه ای شناسایی شد و شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه ای، راهبردهای کنش - واکنش و پیامدها، براساس مدل پارادایمی بر گرد آن سازمان دهی شدند. یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل اولویت داشتن برنامه های فراغتی و خبری، جذابیت مالی، فعالیت رسانه ای ناچیز در سایر رشته ها و سهولت جذب مخاطب است. برخی از شرایط مداخله گر و بسترساز شامل نبود رقابت رسانه ای، تنوع بسیار زیاد رشته های ورزشی و تنوع سلیقه هستند. راهبردهای کنش- واکنش شامل کمبود تحلیل های علمی و سازنده، کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب به سایر رشته ها و عدم پوشش برمبنای ظرفیت و امکانات موجود هستند که پیامدهایی ازقبیل نخبه پروری، تضییع حقوق سایر رشته ها، تقویت انگیزه مالی به جای انگیزه بهداشتی و ایجاد علاقه به پیگیری حاشیه ها و اختلافات را به همراه دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان