فرهاد فرهادی

فرهاد فرهادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براستقرار سیستم های کیفیت ISO 45001 با استفاده از تحلیل تم و BWM فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اولویت بندی شرکت ISO 45001 BWM فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 346
صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین شرکت های استان می باشند که قبل از اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود باید بتواند مدیریت ایمنی و نگهداشت کارکنان را مد نظر قرار داده تا بتواند ضمن پیشگیری و کاهش تلفات انسانی، سازمانی مفید و مؤثر برای جامعه باشد. و از راههای مهم پیشگیری و کاهش تلفات ایجاد محیط ایمن می باشد. این پژوهش در همین راستا به ارایه چارچوبی برای استقرار سیستم های کیفیت ISO 45001 پرداخته است. هدف پژوهش ارایه چارچوبی برای استقرار سیستم های کیفیت ISO 45001 بود. این پژوهش کاربردی بوده که بصورت آمیخته آمیخته ( کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده گردید. پژوهشگران برای کدگذاری مصاحبه ها، ابتدا فایل های صوتی را به متن برگرداندند، سپس با استفاده از روش تحلیل تم به شناسایی کدها به صورت باز و بدون محدودیت اقدام کردند برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی از تکنیک BWM فازی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری می باشد و روش نمونه گیری بصورت هدفمند می باشد و حجم نمونه 10 خبره تعیین گردید. در این راستا با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون عوامل موثر بر استقرارISO 45001 شناسایی شده و به کمک تکنیک BWM فازی رتبه بندی شد. نتایج نشان داد معیار رهبری رتبه اول و بقیه معیارها به ترتیب حمایت و پشتیبانی، اهداف و برنامه ریزی، منابع انسانی، بافت سازمان و زمینه فعالیت، توسعه و ارزیابی عملکرد، عملیات می باشد.
۲.

بررسی تأثیر رهبری اصیل و مشارکت کاری بر قصد جابجایی کارکنان با نقش تعدیلگر رضایت شغلی (مورد مطالعه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد)

کلید واژه ها: رهبری رهبری اصیل مشارکت کاری قصد جابجایی کارکنان رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 35
هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر رهبری اصیل و مشارکت کاری بر قصد جابجایی کارکنان با نقش تعدیلگر رضایت شغلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد بود. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرکرد به تعداد 96 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که از روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان 76نفر برای نمونه گیری استفاده گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی پرسشنامه توسط متخصصین به صورت صوری بررسی گردید همچنین روایی سازه و روایی همگرا پرسشنامه نیز تأیید شد سپس پایایی پرسشنامه توسط ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر درک آنها از مشارکت کاری تأثیر گذار است.ادراک کارکنان از مشارکت کاری بر جابجایی کارکنان تأثیر گذار است. ادراک کارکنان از رهبری اصیل بر قصد جابجایی کارکنان با نقش میانجی مشارکت کاری تأثیر گذار است. به علاوه، رضایت شغلی رابطه بین مشارکت کارکنان و قصد ترک شغل را تعدیل می کند. نتایج مطالعه حاضر می تواند به درک بهتر نحوه کمک رهبران و کارکنان به قصد جابجایی کمتر و در نتیجه طراحی ابزارها، برنامه ها، و سیاست های لازمه در راستای این اقدامات حیاتی کمک نماید.
۳.

شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)

کلید واژه ها: حقوق حقوق شهروندی فضای مجازی فولاد شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 20 تعداد دانلود : 558
زمینه و هدف : در سال های اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های حقوق شهروندی در فضای مجازی می باشد. روش تحقیق: پژوهش توسعه ای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی می باشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل می باشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل می باشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل می باشد. نتیجه گیری : مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفه های لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی می توانند در اعتلای خدمت رسانی به مردم و حقوق شهروندی قدم های اساسی بردارند.
۴.

شناسایی معیارها و رتبه بندی تامین کنندگان پایدار در زنجیره تامین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با استفاده از روش تحلیل تم و مارکوس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین پایدار تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی تامین کنندگان ذوب آهن اصفهان روش MARCOS مقدمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 783
با افزایش مقررات و محدودیت های زیست محیطی و افزایش آگاهی اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، نظارت دولت درباره مباحث زیست محیطی و اجتماعی در سازمان ها سختگیرانه تر شده است. از اینرو هدف از انجام این پژوهش شناسایی معیارها و رتبه بندی تامین کنندگان پایدار سنگ آهن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره جدید MARCOS می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد که به روش کیفی- کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش خرید و تامین مواد اولیه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است که با روش نمونه گیری هدفمند ده نفر از خبرگان انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش شناسایی معیارها با روش تحلیل تم و از طریق مصاحبه با خبرگان انجام شده است. سپس از روش AHP برای محاسبه وزن معیارها استفاده شده است و در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره براساس راه حل توافقی MARCOS رتبه بندی و ارزیابی هفت تامین کننده عمده سنگ آهن با تاکید بر اصول پایداری و با کدنویسی در محیط نرم افزار MATLAB 2019a انجام شده است. براساس نتایج بدست آمده پانزده معیار در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناسایی شده است که پس از محاسبه وزن معیارها، کیفیت، تحویل به موقع، مسئولیت اجتماعی، قابلیت اطمینان، تعهد به قوانین، کنترل آلودگی و مسافت دارای اهمیت بالاتری بوده اند. لازم به ذکر است که معیارهای شناسایی شده در این پژوهش با منابع موجود مطابقت خوبی داشته است. همچنین نتایج بدست آمده از روش MARCOS با نتایج روش های تاپسیس، کوپراس، ویکور و SAW مطابقت داشته است.
۵.

تعامل نوآوری باز با ظرفیت جذب، رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت های دانش بنیان: تحلیل یک مدل میانجی تعدیل شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری سازمانی نوآوری باز ظرفیت جذب رهبری توانمندساز شرکت های دانش بنیان مثلث بندی متدولوژیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 735
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفتن فرهنگ یادگیری سازمانی و تعدیل گری ظرفیت جذب بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش نامه استاندارد نقش بندی و تابش (2018) می باشد که پس از سنجش روایی (همگرا، واگرا و اکتشافی) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 131 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS7» اجرا شد. یافته هایی تحقیق نشان داد، بیشترین ضریب مسیر (β=0.79) و ضریب تعیین (R2=0.63) مربوط به مسیر رهبری توانمندساز به فرهنگ یادگیری سازمانی بوده است، همچنین فرهنگ یادگیری سازمانی به طور کامل، رابطه بین رهبری توانمندساز و نوآوری باز داخلی (VAF=0.64) و خارجی (VAF=0.69) را میانجی گری نموده است.
۶.

بررسی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی با تکنیک تحلیل تم، دیمتل و کوالی فلکس (موردمطالعه: شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 736
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی و ازنظر زمان مقطعی بوده است که به صورت آمیخته انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سه شرکت تولیدی نفت اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر خبره انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای شناسایی عوامل از تحلیل تم و برای اولویت بندی عوامل از روش دیمتل به استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل شش تم کلی از جمله: توسعه کیفی منابع انسانی، تیم اجرای برنامه استراتژیک، راهبردها و استراتژی های سازمان، آگاهی مدیران، مشارکت کارکنان و به کارگیری فناوری نوین در منابع انسانی می باشد. با استفاده از روش دیمتل مشخص گردید آگاهی مدیران تأثیرگذارترین عامل بر سایر عوامل و راهبردها و استراتژی های سازمان تأثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر می باشد. درنهایت سه شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان با تکنیک کوالی فلکس رتبه بندی شدند.
۷.

شناسایی و رتبه بندی مولفه های انتخاب تأمین کننده تاب آور در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری با روش تحلیل تم و رویکرد ترکیبی (AHP-QUALIFLEX )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین کننده تاب آور تحلیل تم QUALIFLEX AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 802
محیط آشفته و متغیر امروز موجب پیدایش عدم اطمینان در زنجیره های تأمین شده است. و تامین کنندگان با ریسک های زیادی مواجه شده اند به همین دلیل انتخاب تامین کنندگان تاب آور از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مولفه های انتخاب تأمین کننده تاب آور در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری می باشد. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل تم استفاده شد. همچنین برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی از روش AHP با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان داد که عوامل موثر شامل 6 تم کلی چابکی، ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی، انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. و مولفه چابکی با وزن 221/0 در اولویت اول و مولفه ایمنی و مسایل زیست محیطی و اجتماعی با وزن 104/0 در اولویت آخر قرار دارد. سایر عوامل نیز به ترتیب اثرگذاری شامل انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشند. سپس سه شرکت تأمین کننده مواد اولیه برای تولید فولاد با تکنیک QUALIFLEX رتبه بندی گردیدند. با استفاده از نتایج پژوهش مدیران می توانند تامین کنندگان تاب آور مناسب را انتخاب نمایند.
۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی(FSCM) با استفاده از از رویکرد آمیخته در صنایع تولید فولاد اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تأمین مالی فولاد اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 597
در سال های اخیر با توجه به اهمیت مسایل مالی، ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند که مسایل مالی نیز در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان بود. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون با به کارگیری نرم افزار مکسکیودا استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی تحلیل سلسه مراتبی با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی شامل 8 مضمون کلی سرعت تحویل، رعایت قوانین، کارایی زنجیره تأمین، حمایت مدیران ارشد، پاسخگویی، فناوری اطلاعات، هزینه های زنجیره تأمین و قابلیت اطمینان می باشند. که حمایت مدیران ارشد با وزن 275/0 در اولویت اول و قابلیت اطمینان با وزن 021/0 در اولویت آخر قرار دارد. این پژوهش از اولین مطالعاتی می باشد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان را شناسایی کرده و به شرکت های مربوطه برای به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین مالی کمک می کند.
۹.

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی زنجیره تأمین پایداری مدل سازی ساختاری تفسیری تحلیل مضمونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 438
هدف: امروزه شرکت های تولیدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین توجه کنند. برای بررسی زنجیره تأمین پایدار، تلاش های زیادی صورت گرفته؛ اما در زمینه چابک بودن زنجیره تأمین پایدار تحقیقات کمی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر توسعه ای کاربردی بوده و به صورت کیفی اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به کمک مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان، مضمون های توصیفی، تفسیری و فراگیر شکل گرفته و بدین ترتیب عناصر مدل استخراج گردید. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور برقراری ارتباط میان عناصر و ساختن مدل استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مضمونی، 11 عامل، شامل اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانین، سرعت، فناوری اطلاعات، حفظ محیط زیست، شایستگی، انعطاف پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن، به دست آمد و به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ محیط زیست سرآمد مدل هستند. نتیجه گیری: برای رسیدن به چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابکی زنجیره تأمین پایدار، تعهد و آمادگی لازم را داشته باشند.  
۱۰.

رابطه سبک یادگیری و سبک تفکر دانشجویان دانشکده های فنی- مهندسی و روانشناسی- علوم تربیتی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک سبک تفکر سبک یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 386
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و سبک های تفکر در دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشکده های فنی- مهندسی و روانشناسی- علوم تربیتی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی، 150 نفر از دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی و 50 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی- علوم تربیتی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های موردنیاز از پرسشنامه های استانداردشده سبک تفکر استرنبرگ و سبک یادگیری وارک استفاده شد و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک یادگیری و سبک تفکر رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این سبک یادگیری غالب دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی، سبک دیداری و سبک یادگیری غالب دانشجویان دانشکده روانشناسی- علوم تربیتی، سبک خواندن- نوشتن بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان