فاطمه محقق زاده

فاطمه محقق زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کرونا

کلید واژه ها: کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۱
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کرونا پرداخته است. این پژوهش، در روش شناسی توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری مدیران مقطع دوم متوسطه پسرانه منطقه 5 شهر تهران به تعداد 120 نفر می باشد که حجم نمونه آماری نیز به با استفاد از جدول مورگان به تعداد 92 نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه پرسشنامه کیفیت آموزش کلانتری (۱۳۹۴) شامل 20 گویه، پرسشنامه آموزش مجازی کیم و همکاران(2005) شامل 20 سوال می باشد.، هم چنین برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss, PLS استفاده شده است. در نتیجه فرضیه های تحقیق 1- زیرساخت مناسب آموزش الکترونیک بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.2- ارتباط مفید و موثر بین معلمان و دانش آموزان بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.3- عدم تسلط کامل معلمان و والدین بر فناوری اطلاعات بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.4- تمرکز دانش آموزان در فضای مجازی بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.5- تمایل دانش آموزان به استفاده از آموزش مجازی بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.6- انعطاف پذیری و آزادی عمل دانش آموزان بر کیفیت آموزش برنامه های آموزش مجازی در دوران کروناتاثیر مثبت و. معناداری دارد.
۲.

تأثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)

کلید واژه ها: قابلیت نوآوری تسهیم دانش عملکرد نوآوری عملکرد بازاریابی نوآوری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف پژوهش حاضر «تاثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی» بانک پارسیان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد (روسا ومعاونین) وکارمندان بانک پارسیان استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فورمول کوکران 217 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی وپرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد. از آزمون های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری، عملکرد نوآوری بر عملکرد بازاریابی، تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر دارد؛ و همچنین نوآوری سازمانی بر عملکرد نوآوری، نوآوری فرآیند بر عملکرد نوآوری، نوآوری خدمات بر عملکرد نوآوری، نوآوری بازاریابی بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت ومعناداری دارد نتایج برازش میزان ساختاری می تواند برای بانک پارسیان استان تهران جهت افزایش عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

پهنه بندی کالبدی استان های کشور بر مبنای سلامت خانوارهای شهری در دوره زمانی (1389-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پهنه بندی کالبدی هزینه کمرشکن سلامت پرداخت از جیب ظرفیت پرداخت استان های کشور خانوارهای شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۸
پرداخت های مستقیم از جیب، یکی از منابع اصلی تأمین مالی خدمات سلامت در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران است. این پرداخت ها در صورتی که بیش از 40% توان پرداخت خانوارها باشد، منجر به رویارویی آنها با هزینه کمرشکن سلامت می شوند. هدف این مطالعه بررسی پهنه بندی کالبدی استان های کشور بر مبنای نسبت رویارویی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت، با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، طی سال های 1389 تا 1395 است. نتایج حاکی از آن است که نسبت رویارویی خانوارهای شهری با هزینه کمرشکن سلامت برای کل کشور در دوره زمانی یاد شده، با روندی نسبتاً ثابت، به طور متوسط3/10 درصد بوده است، هم چنین،، از مقایسه نسبت رویارویی خانوارهای شهری با این هزینه به تفکیک استان ها می توان دریافت که به رغم روند کم وبیش نوسانی آن در دوره مورد مطالعه، این نسبت برای 3/63% استان ها افزایش و در 3/23% استان ها کاهش یافته است. بر این اساس، می توان اظهار داشت که نظام سلامت نتوانسته به هدف بهبود نسبت رویارویی خانوارها با هزینه قابل توجه سلامت بر اساس ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دست یابد.
۴.

تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه های زندگی و غیرزندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه زندگی بیمه غیرزندگی رشد اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۹
رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف محوری نظام های اقتصادی مطرح بوده است و این رشد بدون تأمین سرمایه لازم امکان پذیر نیست و مؤسسات بیمه ازجمله نهادهای مالی هستند که در کنار توسعه مؤثر و تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت می توانند با انباشت سرمایه، زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. بدین منظور هدف از انجام این تحقیق این است که تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی 54 کشور بررسی شود. در این تحقیق دو نمونه متشکل از 30 کشور منتخب توسعه یافته و 24 کشور منتخب درحال توسعه انتخاب شده است. الگوی مورد استفاده یک الگوی پویای پانل است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای داده های ترکیبی در بازه زمانی 2015-2000 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمه های زندگی و غیر زندگی هر دو بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه پایین کشورهای درحال توسعه، تأثیر بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی آنها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. دیگر نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای منتخب می باشد.
۵.

آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ( WTO ) بر صنعت بیمه

کلید واژه ها: حق بیمه حق بیمه سرانه شاخص نفوذ بیمه ای گات ( GATT ) گاتس ( GATS ) و سازمان جهانی تجارت ( WTO )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
در این مقاله پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر عملکرد صنعت بیمه بررسی شده است . با توجه به یک مطالعه تطبیقی ، 12 کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته اند . 6 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 6 کشور دیگر هنوز عضو این سازمان نشده اند . شاخص های مورد بررسی عبارتند از : حق بیمه ، حق بیمه سرانه ، شاخص نفوذ بیمه ای و درصد رشد واقعی حق بیمه . با توجه به شاخص های مذکور و با استفاده از روش آنالیز واریانس ، مقایسه ای میان این کشورها انجام شده است و در نهایت تاثیر الحاق ایران به WTO بر چهار شاخص مذکور ، استنتاج گردیده است . ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان