علی یاسینی

علی یاسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

EFL Teachers’ Individual Development Planning Model: A Data-Driven Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers Individual Development Planning grounded theory contextual conditions intervening conditions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 922
Despite a strong background in education and human resources, teachers’ Individual Development Planning (IDP), as a reflective tool for further learning, has remained untouched in the domain of ELT. Therefore, the current study is an attempt to investigate EFL teachers’ IDP in light of the grounded theory approach in an Iranian context. To do so, a semi-structured interview was conducted with 17 expert participants selected through purposive sampling in the field of IDP from all over Iran. Interviews were transcribed and labeled as open, axial, and selective codes. The results led to 9 main categories of EFL teachers’ IDP: identifying EFL teachers’ current status, identifying EFL teachers’ duties, tasks, and educational needs, school and teachers’ mutual agreement, setting goals, providing resources, planning for an IDP, implementing an IDP, self-evaluation, and reformative acts. Data also unveiled the causal, contextual, and intervening conditions in the way of developing and implementing an IDP. The findings of the study can have theoretical and practical implications for EFL teachers, school principals, and educational policymakers.
۲.

Iranian EFL Teachers' Classroom Assessment Practices: Discrepancy between Theory and Practice

کلید واژه ها: classroom assessment EFL Teachers Formative assessment practices

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 561
Classroom assessment practices play an important role in increasing students' learning. These practices are also key to the success of curriculum reforms. In line with this importance, the current study aimed to explore Iranian EFL teachers' classroom assessment practices following the new curriculum reform introduced in 2011. It also examined whether there were differences in teachers' practices based on variables such as gender, teaching experience, and educational degree through qualitative and quantitative approaches. A total of 28 EFL teachers at public high schools from three provinces in Iran (Lorestan, Kermanshah, and Ilam) participated in the semi-structured interviews. After transcribing the interviews, recurrent themes were identified by thematic analysis. The results revealed that English teachers used primarily assessment for learning or formative assessment, yet their assessments were still exam-based. The frequency of assessment practices indicated that oral questioning during instruction (60.7%), test after each lesson or unit of lesson (50%), written exams (35.7%), and group activity (32.1%) were the most frequently used assessment practices among teachers. The findings revealed that there is a discrepancy between teachers' classroom assessment practices and the curriculum reform. Across gender, there was a significant difference between participants in terms of role play, assigning summaries of lessons, and playing audio files. Regarding teaching experience and academic degree, there was no significant difference between participants. The findings would have implications for teacher education programs and EFL teachers.Key Words: Classroom assessment; EFL teachers; Formative assessment; Practices
۳.

شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش

کلید واژه ها: سازوکارهای توسعه سازوکارهای نگهداشت نومعلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 685
پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش به شیوه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا کیفی صورت گرفته است. 19 نفر از خبرگان، مدیران و معاونان منابع انسانی، و نومعلمان استخدام شده 5 سال اخیر نظام آموزش و پرورش به روش گلوله برفی انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از فن تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با رویه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد روایی کدهای به دست آمده از طریق بررسی همکاران و پایایی نیز از طریق ضریب توافق کندال محاسبه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها نشان داد سازوکارهای توسعه نومعلمان شامل نشست های درون و برون مدرسه ای، مسیر پیشرفت شغلی تخصصی، فنون طراحی مشاغل، تسهیم دانش، یادگیری عملی، شبکه سازی، مدیریت عملکرد، خودتوسعه ای، جانشین پروری، آموزش، کار تیمی و مسیر پیشرفت شغلی عمودی است. پرداخت مبتنی بر عملکرد و شایستگی، مزایا، توجه به نیازهای سطح بالا (معنوی) و توجه به نیازهای سطح پایین (مادی) مهمترین سازوکارهای نگهداشت نومعلمان بودند. نظام آموزش و پرورش برای تحقق برنامه ها و سیاست های تحول باید برای توسعه و نگهداشت معلمان تازه کار مستعد، سازوکارهای نظام مند و هدف محوری تعریف، اجرا و ارزیابی کند.
۴.

عوامل مؤثر بر تحول آفرینی نظام آموزش عالی ایران در حوزه آموزش علوم انسانی

تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 427
این پژوهش با هدف شناسایی الزامات خرد و کلان تحول آفرینی نظام آموزش عالی ایران در حوزه آموزش علوم انسانی انجام شد. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در مرحله کیفی، از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری خبرگان و آگاهان تحول آفرینی نظام آموزش عالی ایران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 214 نفر از نخبگان حوزه آموزش عالی دانشگاه های شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش روایی از محتوایی و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آماری در مرحله کمی الگویابی معادلات ساختاری بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که الزامات کلان تحول آفرینی عبارت اند از عوامل سرمایه ای، توسعه ای، فرهنگی، محیطی و انگیزشی و الزامات خرد تحول آفرینی نیز عبارت اند از: آزاد اندیشی، به روزرسانی اطلاعات، نیروی دانشی ماهر، بازاریابی دانش، تجاری سازی دانش، انتقال دانش، توسعه دانش، فرهنگ سازی قوی دانش، ارزش آفرینی دانش، تقویت فرهنگ پذیری دانش، پژوهش محوری، رقابت علمی، مفهوم سازی دانش، تشویق علمی، کیفیت خدمات دانشی و حمایت دانشی.
۵.

A Model of EFL Teachers' Pedagogical Content Knowledge: A Data-Driven Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: EFL Teachers Pedagogical Content Knowledge grounded theory contextual conditions intervening conditions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 186
Since its introduction in 1980, the concept of Pedagogical Content Knowledge (PCK) has attracted much attention. Although many studies have been conducted in science and mathematics, there are insufficient studies to capture the PCK of EFL (English as a foreign language) teachers. Accordingly, the present study aimed to unearth EFL teachers' PCK through a grounded theory approach in the Iranian context. To this end, semi-structured interviews were conducted with 30 English teachers at senior high schools in three provinces of Ilam, Lorestan, and Kermanshah. The transcribed interviews were analyzed using coding procedures. The results yielded five main dimensions of EFL teachers' pedagogical content knowledge: English language proficiency knowledge, pedagogy knowledge, student knowledge, curriculum knowledge, and assessment knowledge. Data analysis also revealed the sources of EFL teachers' PCK construction and demonstrated that contextual and intervening conditions influence EFL teachers' PCK enactment. The findings may have theoretical and practical implications for high school EFL teachers, educators, and education programs.
۶.

فهم روان شناسانه احساس مالکیت نسبت به مشاغل مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت روان شناختی رویکرد پدیدارشناختی مدیران سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 839
در حوزه های روانشناسی و مدیریت، مالکیت روان شناختی به عنوان یک پیش آیند روان شناختی مهم برای انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای مدیران در محل کار معرفی شده است. هدف از این پژوهش فهم پدیده احساس مالکیت روان شناختی نسبت به مشاغل مدیریتی در میان مدیران دولتی است که با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای–کاربردی بوده و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سازمان های دولتی در استان ایلام بود. نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که شامل مصاحبه با 20 نفر از مدیران سازمان های دولتی بود. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها در برگیرنده یک مضمون، هشت مقوله اصلی و بیست ویک مقوله فرعی می باشد. با در نظر داشتن عوامل شکل دهنده مفهوم پدیده ی مالکیت روان شناختی شامل: دلبستگی، پیوستگی، پایبندی، احساس مسئولیت، سلطه جویی، هویت یابی، خودمختاری و خودکارآمد پنداری، سازمان های دولتی باید در جهت مدیریت این پدیده اقدامات سازنده ای انجام دهند.
۷.

نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 599
کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی به مبحث مدیریت راهبردی سیستم های اطلاعاتی به شکل یک مجموعه کامل برای سازمان پرداخته است. هدف این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است یافتن نقاط ضعف و قوت اثر مذکور است. بر این اساس ابتدا کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس از سه منظر محتوایی، نگارشی و شکلی-ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. کتاب که به عنوان منبعی برای دانشجویان رشته های مدیریت و به طور خاص مدیریت فناوری نگاشته شده است. اثر از نظر مولف دارای اهدافی چون کمک و هدایت مدیران برای اتخاذ استراتژی های مناسب مدیریت سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، روشن کردن ابعاد مختلف سیستم های اطلاعاتی و مرور مهمترین نظریه ها و برجسته ترین برداشت های مدیریت سیستم های اطلاعاتی است. اما بر اساس نتایج نقد حاضر به نظر می رسد نویسنده به نحو مطلوبی به اهداف مورد نظر نرسیده است. به علت اینکه کتاب فاقد ویراستار است، اثر از منظر نگارشی دارای نقایص قواعد زبانی و استفاده نابجا از علائم نگارشی است. از منظر شکلی و ساختاری فصول کتاب فاقد مقدمه، اهداف و نتیجه گیری یا خلاصه هستند که سردرگمی خواننده را به همراه دارد. از منظر محتوایی نیز مباحث کتاب فاقد انسجام و دقت لازم هستند. برخی از مباحث و مفاهیم کلی در کتاب پخش شده اند و میان شرح برخی مباحث طرح شده توازن وجود ندارد.
۸.

فهم پدیده ناتوانی آموخته شده و شناسایی عوامل شکل دهنده آن در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناتوانی آموخته شده روزمرگی شغلی احساس کهتری انگاره های ذهنی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 870
هدف:   هدف اصلی تحقیق حاضر فهم چیستی و چرایی پدیده ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی شامل دو مرحله کیفی و کمی بود. بخش کیفی از طریق راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان در سازمان های دولتی شهر ایلام بود که به دو شیوه هدفمند و گلوله برفی با محوریت قاعده اشباع نظری تعداد 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. روایی داده های کیفی از طریق ضریب نسبی روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی تأیید شد. در ادامه، پرسشنامه ای 81 سؤالی برای آزمون مدل طراحی شد که روایی و پایایی آن با شاخص های شناخته شده بررسی شده است. یافته های پژوهش: سرآغاز ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی وجود پنج عامل قوانین و مقررات اداری متصلب، انگاره های ذهنی مدیران، نقش بازدارندگی مدیران، ساختار سازمانی و فرایندهای سازمانی بود که منجر به ظهور پدیده محوری با عمق مفهومی روزمرگی شغلی، تعصب پیشین، بسندگی در شغل، احساس کِهتری و سکوت آگاهانه شده است. پس از تأیید اعتبار این مرحله، تحلیل داده های کمی با نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد، موجبات علّی در هویدایی پدیده محوری اثر پرمفهومی می گذارند. همچنین، با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص شد وضعیت کنونی پنج بُعد مفهوم، در جامعه مورد تحقیق از حد نرمال بالاتر است. محدودیت ها و پیامدها : مفهوم و ابعاد شکل دهنده ناتوانی آموخته شده به خاطر مغفول ماندن از نظرگاه پژوهشگران، نامکشوف مانده است. بنابراین، تحقیق حاضر سعی دارد خلأ تئوریک و مفهومی پیش گفته را تقلیل کند. پیامدهای عملی: با توجه به حاکم بودن ابعاد شکل دهنده ناتوانی آموخته شده در سازمان های دولتی، مدیران می بایست با افزایش آگاهی درباره موجدات این پدیده، استراتژی های مناسبی را برای کنترل آن اتخاذ کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله حاضر یکی از بیماری های کمتر شناخته شده در سازمان های دولتی را معرفی و به مفهوم پردازی آن پرداخته است.
۹.

خوانشی استعاری از پدیده «حسادت بازمانده» در نظام آموزش عالی ایران؛(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسادت بازمانده ارتقای شغلی پدیدارشناسی وضعیت پیمانی مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132
استعاره «حسادت بازمانده» به حسادت ادراک شده یک کارمند نسبت به جایگاه شغلی سایر همکاران اشاره دارد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی و ازجهت شیوه گردآوری داده ها، به روش کیفی و با مصاحبه عمیق و هدایت شده انجام شده است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه زیسته اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه ایلام از پدیده حسادت بازمانده است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. در دانشگاه ایلام تمامی اعضای هیئت علمی با وضعیت پیمانی مشروط به تعداد40 نفر بودند  که از این تعداد 18 نفر به صورت هدف مند انتخاب شدند و با آنها تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تماتیک با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته های حاصل در یک مضمون، پنج مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی دسته بندی شده اند. با درنظرداشتن پیامدهای منفی ناشی از حسادت بازمانده شامل بی انگیزگی، ناامیدی، فشار روحی و استرس و غیره، ضرورت دارد دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی با شناسایی این پدیده و تأثیر آن بر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، اقدامات سازنده ای در جهت اصلاح شیوه های ارتقای شغلی در دانشگاه ها و مدیریت پدیده حسادت بازمانده داشته باشند.
۱۰.

واکاوی محتوای رنج احساسی در تدریس ریاضی: گفتمان کاوی الگوهای ذهنی معلمان با تکنیک کیو (Q)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کار احساسی رنج احساسی الگوهای ذهنی تکنیک کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 749
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی معلمان ریاضی مقطع متوسطه اول در خصوص محتوای رنج احساسی در تدریس درس ریاضی انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی کمی) الگوهای ذهنی مختلف معلمان نسبت به رنج احساسی در کار احصاء شده است. از بین معلمان ریاضی که تجربه بیشتری در تدریس ریاضی به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب و با آنها مصاحبه به روش کیو (Q) انجام شد و سپس کارت های مربوط به گزاره های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 105 گزاره، ۴۱ گزاره نهایی شناسایی و سپس توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند . در نهایت، بر اساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی مختلف نسبت به رنج احساسی در کار (کار احساسی بعنوان الزامات شغلی، کار احساسی بعنوان نمایش های عاطفی معطوف به نقش، کار احساسی بعنوان تجربه روانشناختی) در بین معلمان ریاضی وجود دارد. به عنوان نتیجه می توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره ها و الگوهای شناسایی شده مدعی بر نمایش های عاطفی معلمان ریاضی در مدرسه است و طبق ذهنیت معلمان عامل نمایش عاطفی بیشترین تأثیر را در شکل گیری محتوای رنج احساسی معلمان دارد.
۱۱.

شناسایی شیوه های تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام (با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شناسایی شیوه ها شرکت های تعاونی تأمین مالی استان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 966
مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling
۱۲.

استراتژی سبک رهبری توزیع شده بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه با نقش میانجی احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان: مورد مطالعه کارکنان رسانه های ورزشی در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی سبک رهبری توزیع شده رفتار شهروندی سازمانی احساس-خودکارآمدی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 338
بررسی روابط بین استراتژی سبک رهبری توزیع شده، رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه، احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان در قالب یک الگوی مفروض هدف پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود و جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایش و چهار پرسشنامه(استاندارد و بومی سازی شده) روا و پایا استفاده شد. تمامی کارکنان رسانه های ورزشی در استان ایلام (N=136) جامعه-آماری را تشکیل داد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون الگوی مفروض پژوهش از تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار PLS VISUAL استفاده شد. رابطه بین سبک رهبری توزیع شده و رفتار شهروندی سازمانی در سطح گروه به صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر احساس خودکارآمدی و اعتماد در سازمان به میزان 45/0 تبیین شده است. استراتژی سبک رهبری توزیع شده به عنوان بدیع ترین و متاخرترین استراتژی سبک رهبری پیش بینی کننده مناسبی برای بروز رفتارهای شهروندی در سطح گروه است که پیامد اولیه استراتژی سبک رهبری توزیع شده، تغییر در میزان اعتماد کارکنان و احساس خودکارآمدی آنهاست.این دو متغیر به عنوان میانجیگر، رابطه بین استراتژی رهبری توزیع شده و رفتارهای شهروندی در سطح گروه را تحت تاثیر قرار می-دهند.
۱۳.

فهم پدیده بی حسی سازمانی و شناسایی عوامل شکل دهنده آن به روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی حسی سازمانی بی میلی سازمانی ترس سفید خاموشی سازمانی کرختی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 745
هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت و عوامل شکل دهنده بی حسی سازمانی در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش به کاررفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی کدگذاری شد و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها و استخراج کدها با استفاده از نرم افزار MaxQda2018، تعداد 196 کدِ باز، 20 مقوله محوری و در نهایت 7 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان، ابعاد ترس سفید، خاموشی سازمانی، کرختی سازمانی و بی میلی سازمانی مربوط به متغیر بی حسی سازمانی (پدیده محوری) و ابعاد خطاهای ادراکی حسی، رویدادهای حسی و نقش های نامتعارف مدیران دولتی، مربوط به شرایط علی تأثیرگذار بر پدیده محوری شناسایی شدند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بخش کیفی (کدهای شناسایی شده)، تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 انجام گرفت، مشخص شد شرایط علی با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر پدیده بی حسی سازمانی اثر می گذارند و معیارهای GOF، Q 2 ، Rsquare و Fsqare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.
۱۴.

خوانشی استعاری از پدیده بی حسی سازمانی: تدوین و اعتبارسنجی یک مدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی حسی سازمانی مولفه های بی حسی سازمانی راهبردهای بی حسی سازمانی پیامدهای بی حسی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 488
پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان های دولتی هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم افزار MaxQda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم سازی شدند. به منظور بررسی فرضیه های بخش کمیِ پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار SmartPls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر RMS و GOF مناسبی دارد و فرضیه ها نیز همگی تأیید شدند.
۱۵.

تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 195
هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور(ایلام، لرستان و رازی کرمانشاه) در سال 96-1395 صورت گرفت.روش : روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید و متخصصان حوزه فرهنگی و دینی دانشگاههای غرب کشور بود که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی، تمامی کارکنان، مدیران و دانشجویان فعال در حوزه های دینی و فرهنگی دانشگاههای دولتی غرب کشور بودند که با نمونه گیری طبقه ای نسبی، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از عوامل داخلی و خارجی دانشگاهها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه بازشناسایی و از طریق پرسشنامه بسته پاسخ نظرسنجی شد. با استفاده از دو ماتریس SWOT و QSPM، داده ها تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها : در مجموع، شش راهبرد SO، سه راهبرد ST، پنج راهبرد WO و سه راهبرد WT برای آموزش عالی تدوین شد.نتیجه گیری : واحدهای فرهنگی دانشگاههای غرب کشور از لحاظ موقعیت راهبردی، در منطقه SO قرار دارند؛ بدین معنی که از لحاظ عوامل درونی، دارای قوّت و از لحاظ عوامل بیرونی، دارای فرصت اند.
۱۶.

ارائه الگوی معنویت در کار، التزام شغلی و هوش معنوی مدیران مدارس دولتی شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی معنویت در کار التزام شغلی سازمان مدارس دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 144
پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر معنویت در کار بر التزام شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر هوش معنوی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و به طور خاص از نوع الگویابی علی است. کلیه مدیران مدارس دولتی شهر ایلام جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. به این منظور از میان 400 مدیر مدرسه، 125 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت با حذف اطلاعات ناقص اطلاعات 113 نفر از مدیران تحلیل شد. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد معنویت در کار (میلیمن و همکاران، 2003)، هوش معنوی (عبداله زاده، کشمیری، عرب عامری، 1387)، و التزام شغلی (شافلی و باکر، 2003) استفاده شد که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون الگوی مفروض پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج نشان داد که معنویت در کار با قدرت و توان بالایی بر هوش معنوی تاثیر دارد. معنویت در کار با توان قوی تر از تاثیر بر هوش معنوی، توانسته است بر التزام شغلی تاثیر معناداری بگذارد. هوش معنوی با توانی به اندازه 49/0 توانسته است بر التزام شغلی تاثیر بگذارد. در نهایت نقش میانجی هوش معنوی در ارتباط بین معنویت در کار و التزام شغلی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که مسیر مستقیم معنویت به التزام برابر با 75/0 و مسیر غیر مستقیم و با واسطه گری هوش معنوی برابر با 25/0 می باشد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر التزام شغلی تاثیر معناداری دارد اما درجه تاثیر مستقیم آن بیشتر از تاثیر غیرمستقیم است.
۱۷.

سرایت کژ رفتاری هدایت شده سازمانی به کژ رفتاری هدایت شده فردی:آزمون یک الگو با نقش تعدیلگر انسجام گروهی، ادراک بی عدالتی و قوانین تنبیهی غیررسمی در مدارس دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کژ رفتار فردی و سازمانی سرایت اجتماعی فرآیند اطلاعات اجتماعی قوانین تنبیهی غیررسمی انسجام گروهی ادراک بی عدالتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 93
تبیین تاثیر کژ رفتار گروهی در شکل دهی کژ رفتار فردی معلمان هدف اصلی مقاله حاضر است. همچنین نقش تعدیلگر انسجام گروهی، ادراک بی عدالتی و قوانین تنبیهی غیررسمی مورد مطالعه مداقه قرار گرفته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی، و به لحاظ ماهیت صبغه کمی دارد. تمامی دبیران دبیرستانهای دولتی شهر ایلام (379=N) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 154 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده پنج پرسشنامه استاندارد کژرفتار فردی 9 گویه ای و کژرفتاری گروهی 10 گویه ای بنت و رابینسون (2000)، ادراک بی عدالتی کولکویت (2001) با 20 گویه، انسجام گروهی سیشور (1954) با 20 گویه، قوانین غیررسمی هولینگر و کلارک (1982) با 9 گویه گردآوری شدند. پایایی پنج متغیر پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 79/0، 81/0، 73/0، 83/0، بدست آمد. فرضیه ها به کمک نرم افزار SPSS ورژن 20 و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی آزمون شدند. یافته ها نشان داد که مشاهده مستقیم کژ رفتار سازمانی، نقش میانجی در ارتباط بین کژ رفتار گروهی و کژ رفتار فردی معلمان دارد. کژرفتاری در سطح گروهی با فرایندهای اطلاعات اجتماعی ارتباط مستقیم، مثبت و معنادار داشته و از بین سه مولفه آن، مشاهده مستقیم کژرفتاری و شیوع کژرفتاری در سطح سازمان ارتباط بین کژرفتاری در سطح گروه و کژرفتاری در سطح فردی را تعدیل می نماید. زمانیکه میزان انسجام گروهی بالاست، دانش غیرمستقیم و ادراک شیوع کژرفتار در سطح سازمانی به احتمال ضعیفی موجب بروز کژرفتاری در سطح فردی می شود. بر این اساس نقش تعدیلگر انسجام گروهی در ارتباط بین کژرفتاری گروهی و فردی، رد می شود. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در سطح گروهی، اثر تعاملی معناداری بین مشاهده مستقیم کژرفتاری و قوانین و مجازات های غیررسمی وجود دارد. در خصوص اثر تعاملی دانش غیرمستقیم و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری تعامل معناداری یافت نشد. در نهایت نتایج نشان داد که در سطح گروهی و سازمانی اثر تعاملی ادراک شیوع کژرفتاری و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری معنادار است. این نتایح نشان می دهند که اگر قوانین غیررسمی در خصوص کژ رفتاری در سطح سازمانی در حد پایینی باشند، دانش مستقیم و شیوع کژرفتاری سازمانی به احتمال زیاد سرایت و انتقال کژرفتاری در سطح گروهی را به سطح فردی افزایش می دهد.
۱۸.

شناسایی مؤلفه های فرهنگ دینی مؤثر بر ارتقای سلامت سازمانی در نظام آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ دینی سلامت سازمانی آموزش عالی روش آمیخته اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 135
این پژوهش با رویکرد اسلامی و با تأکید بر قرآن کریم و نهج البلاغه و بررسی متون اسلامی به شناسایی مؤلفه های فرهنگ دینی و ارتباط آن با سلامت سازمانی می پردازد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از جهت روش گردآوری داده ها ترکیبی است که بخش کیفی آن با روش تحلیل محتوای کیفی و بخش کمّی آن با روش توصیفی همبستگی انجام شد. واحد تحلیل در بخش کیفی، کلمات و مضمونها بود و در بخش کمّی تمامی کارکنان و مدیران دانشگاه ایلام به عنوان جامعه انتخاب شدند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از ابزار فیش برداری و روش شناسه گذاری و در بخش کمّی از دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ دینی با 18 گویه و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی لایدن و کلینگل (2002) با 31 گویه استفاده شد. در گام نخست، با تمرکز روی کلیدواژه ها و نشانگرهای مرتبط با مفاهیم فرهنگ دینی، 177 نشانگر شناسایی شد و پس از پالایش 53 نشانگر، 18 خرده مؤلفه، و 3 مؤلفه اصلی به دست آمد که با عناوین معیارهای تخصصی، معیارهای ارزشی و معیارهای مکتبی نامگذاری شد. در نهایت تأثیر مستقیم فرهنگ دینی بر متغیر سلامت سازمانی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری آزمون شد و میزان ضریب تاثیر برابر با 51 درصد بدست آمد که به لحاظ آماری این تأثیر مثبت، معنادار و متوسط است.
۱۹.

تجربه ی نابرابری جنسیتی در ارتقاء و انتصابات سازمانی: خوانشی استعاری از پدیده پله برقی شیشه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه زیسته اثر پله برقی شیشه ای نگرش جنسیتی تبعیض جنسیتی انتصابات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 759
هدف اصلی مقاله حاضر فهم فرآیند انتصاب کارکنان با رویکرد جنسیت گرایانه است و استعاره مفهومی اختیار شده توسط پژوهشگران برای تببین آن، پدیده پله برقی شیشه ای است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد تجربه زیسته است. تمامی مدیران زن سازمان آموزش و پرورش استان ایلام به عنوان جامعه هدف انتخاب و با شیوه نمونه گیری زنجیره ای 16 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها صورت گرفت. خروجی مصاحبه در قالب 3 مقوله اصلی، 17 مقوله فرعی و 78 کد مفاهیم، کدگذاری شد. نتایج نشان داد که عوامل برون سیستمی، عوامل درون سیستمی، و عوامل فردی شخصیتی در ایجاد پدیده پله برقی شیشه ای تاثیر دارند. نتایج نشان داد در سازمان آموزش و پرورش جنسیت عاملی اثرگذار در انتصاب مدیران است و وجود پدیده پله برقی شیشه ای باعث ناکارآمدی زنان در اجرا و ایفای نقش های سازمانی شده و پیامدهای فردی، اجتماعی و سازمانی متعددی را بدنبال دارد.
۲۰.

تجربه ی زنان از فرایند اجتماعی سازی بدو استخدام (مورد مطالعه: شاغلین سازمان های دولتی شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه ی زیسته زنان تازه استخدام شده فرایند اجتماعی سازی آموزش مقدماتی سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 252 تعداد دانلود : 544
واکاوی تجربه ی زنان تازه استخدام شده در سازمان های دولتی شهر ایلام در بازه ی زمانی سال های 1394 تا 1397 هدف اصلی پژوهش حاضر است. تعداد 21 مصاحبه ی عمیق با روش کیفی در بین تمامی زنان شاغل تازه استخدام شده شهر ایلام با استفاده از نمونه گیری هدفمند و نظری تا رسیدن به مرحله ی اشباع داده ها انجام و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شیوه تحلیل تماتیک بهره گرفته شد. خروجی مصاحبه ها در قالب 6 مقوله ی اصلی، 22 مقوله ی فرعی و 89 کد مفاهیم، کدگذاری شد. نتایج نشان داد که زنان تازه استخدام شده تجربه ی خود را از فرایند اجتماعی سازی بدو خدمت شامل تجربه های خوشایند یا ناخوشایند و دانش حقوقی در روزهای اول استخدام بیان کردند. انتظار زنان شاغل از برنامه ی توجیهی بدو استخدام شامل دو محور نیازسنجی و مدیریت عملکرد شغلی است که مقوله ی نیازسنجی بیشترین اهمیت را از منظر زنان شاغل تازه استخدام شده دارد. همچنین مقوله های آشناسازی با فرایندهای درون سازمانی و آموزش در نقش و یادگیری سازمانی ازجمله نیازهای آموزشی زنان شاغل در بدو استخدام بیان شده اند. زنان شاغل مهم ترین دغدغه را شامل حمایت و پشتیبانی عاطفی و توجیه مقدماتی و مسائل و مشکلات را عواملی مانند تنش و اضطراب، سازمان دهی نامناسب و ضعف مدیریت در بدو خدمت دانسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان