سمیه صائب نیا

سمیه صائب نیا

مدرک تحصیلی: مربی،گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نوین، اردبیل
پست الکترونیکی: saebniya@e.novinardebil.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
امروزه مشتریان و مصرف کنندگان در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آن ها ارائه کنند. اعتماد مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، ازجمله شرکت خودروسازی سایپا و نمایندگی های زیر فعالیت این شرکت می باشد. این شرکت با توجه به منحصربه فرد کردن فعالیت های مربوط خدمات گارانتی بدنه را در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی نموده است. گارانتی بدنه سایپا یکی از سرویس های جذاب سایپا کارت طلایی می باشد که مالکان خودروهای سواری گروه سایپا می توانند با خرید آن اتومبیل خود را در صورت آسیب دیدن بر اثر حوادث و یا سرقت های احتمالی تحت پوشش این بیمه قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل است که از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی - همبستگی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 89 نفر محاسبه که به روش تصادفی در دسترس در بین مشتریان نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل که حداقل یک بار از این گارانتی استفاده نموده اند توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می باشد. برای نتیجه های یافته از نرم افزار spss20 بهره گرفته شده است که نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایت مشتری بر گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 اردبیل تأثیر معنادار دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار اعتماد مشتریان بر گارانتی بدنه سایپا تائید شد.
۲.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک امر مهم در جهت ارتقا بخشیدن به اجرای برنامه های سازمان موردتوجه جدی قرارگرفته است چراکه فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء شایستگی کارکنان و درنهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات می باشد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی خود بازاریابی داخلی ابعاد آن ازجمله (توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش) نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها بر اساس جدول مورگان 118 نفر به دست آمد؛ که بر این اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و ابعاد آن توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش بر کیفیت خدمات تأثیر معنادار دارد. نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت کیفی خدمات ارائه گردید.
۳.

نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان نمایندگی گروه خودرو سازی سایپا در استان اردبیل

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۳
حرفه حسابداری پیامد وجود فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است و مشتریان یکی از محرکان چرخه اقتصادی محسوب می شوند؛ لذا کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابداری، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان است در این پژوهش تأثیر ابعاد اخلاق حسابداری از قبیل درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار بر جلب اعتماد مشتریان بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 400 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است؛ و روایی آن بر اساس روش های صوری و محتوایی و برای بررسی کفایت داده ها از شاخص KMO و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس آزمون تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS24 و LISREL8.54 استفاده شد. نتایج نشان می دهد اخلاق حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد؛ و ابعاد اخلاق حسابداری (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار) بر جلب اعتماد مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جلب اعتماد مشتری ارائه گردید. از لحاظ موضوعی رابطه بین اخلاق حسابداری و جلب اعتماد مشتری برای اولین بار است که موردبررسی قرارگرفته است و ازلحاظ جامعه آماری نیز اخلاق حسابداری و رابطه آن با جلب اعتماد مشتری اولین بار است که در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا موردبررسی قرار می گیرد.
۴.

بررسی رابطه بازارگرایی با کیفیت مواجهه خدمت در صدا و سیمای مرکز اردبیل

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می شود اخیراً مواجهه خدمت در حوزه بازاریابی خدمات و کیفیت خدمت، توجه ویژه ای به دلیل اهمیت ادراکات مشتری به خود جلب کرده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازارگرایی باکیفیت مواجهه خدمت در صداوسیمای مرکز اردبیل است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده به صداوسیما در استان اردبیل که تعداد آن ها بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر محاسبه و پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در بین مشتریان توزیع گردید ؛ و روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت یافته های پژوهش از نرم افزار معادلات ساختاری PLS 4.9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت در مرکز صداوسیمای اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نقش تعدیل گر کیفیت خدمات در رابطه با بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت تائید شد.
۵.

نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. امروزه توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنانی که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهد، هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد. هدف از این مقاله تحلیل تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است که مجموعه به هم پیوسته از شرایط و عوامل در سطح کلان، میانی و خرد در سرمایه اجتماعی زنان تأثیرگذارند. به منظور سنجش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان 454 نفر به عنوان نمونه با فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. یافته های تحقیق نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میان زنان به ویژه در بعد اعتماد به ناآشنایان و مردم به طورکلی است. همچنین تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی زنان نیز معنادار بوده است. با توجه به معناداری روابط و غلبه سرمایه اجتماعی سنتی در میان زنان، بهبود محیط اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اصلاح بینش ها، نگرش ها و کنش های زنان ضروری به نظر می رسد.
۶.

بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۱
در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت های برند سازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می کند و درنتیجه می تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن از جمله: ارزش توجه، ارزش پیشرفت، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش کاربردی بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل تشکیل می دهد که بر اساس روش معادلات ساختاری 320 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع و 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به منظور بهره مندی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان تاثیر معناداری دارد و سایر یافته حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذابیت کارفرما بر شهرت شرکت می باشد.
۷.

بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های پوشاک هپی لند شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۸۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در شهر اردبیل می باشد در این راستا، محقق تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد، شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری بازاریابی سبز، رابطه آن را با رفتار مصرف کننده مشخص نموده و پیشنهاد هایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های پوشاک هپی لند در شهر اردبیل می باشد؛ که با بهره گیری از روش معادلات ساختاری 240 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در جامعه آماری توزیع و 212 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار مصرف کننده استفاده گردید که روایی آن به روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 921/۰، 818/0 تائید شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از نرم افزار لیزرل 8.8 تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز و سه بعد آن برچسب زیستی، تبلیغات زیستی و برند سبز بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۸.

بررسی تاثیر نیروهای صنعت و جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۲
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر نیروهای صنعت، جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهرستان اردبیل بررسی شود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملت در شهرستان اردبیل است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 170 نفر بدست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری مولفه های نیروهای صنعت، جهت گیری بازار و عملکرد سازمان از پرسشنامه تاکاتا و همکاران (2016) استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی، صوری و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل بر اساس روش معادلات ساختاری با بکارگیزی نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که نیروهای صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ملت دارد؛ و همچنین جهت گیری بازار بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معنادار دارد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد بانک ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان