سمیه صائب نیا

سمیه صائب نیا

مدرک تحصیلی: مربی،گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی نوین، اردبیل
پست الکترونیکی: saebniya@e.novinardebil.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموماً نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است در صورتی که اگر ویژگی های برند به درستی شناخته و تعریف شوند می توانند سبب وفاداری مشتریان گردد؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر وفاداری مشتریان می پردازد؛ جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که از گوشی همراه سامسونگ استفاده می کنند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت روایی صوری و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش رگرسیون با نرم افزار SPSS20 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهایتا در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.
۲.

بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (موردمطالعه: فروشگاه آنلاین شیک وپیک)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۴
پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکل گیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنلاین منجر شده است. در این راستا، شناسایی عوامل تعیین کننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنلاین از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی به شمار می رود که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (شیک وپیک) بررسی شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی هست جامعه آماری شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنلاین شیک وپیک است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 123 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت سایت، سطح قیمت ها، پشتیبانی از مشتریان، روش پرداخت وجوه و کیفیت کالاهای ارائه شده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کالای ارائه شده، رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.
۳.

بررسی راه های جذب توریسم روستایی بر اساس مدل swot و اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستاهای داش دیبی و شوئون شهرستان گرمی)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۴
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه گردشگری را یکی از ارکان اصلی توسعه ذکر می کنند که گردشگری روستایی هم جزئی از آن محسوب می شود. توسعه گردشگری روستایی امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در مناطق روستایی فراهم می کند. در این راستا ازجمله روستاهای داش دیبی و شاوون در شهرستان گرمی، منابع و پتانسیل های سنتی، فرهنگی - اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی فرصت بزرگی در توسعه گردشگری روستایی در شهرستان گرمی به شمار می رود که شناخت جاذبه و پتانسیل های گردشگری، امکانات، انتظارات گردشگران و برنامه ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. مقاله حاضر، پژوهشی به منظور تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT است که روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به دو روش اسنادی - کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است و با استفاده از این مدل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در قالب 4 جدول تدوین شد. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار محدوده روستاهای داش دیبی و شوون و مسئولان ذی ربط و گردشگران است.
۴.

بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)

تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
امروزه با توجه به گسترش سریع سندرم تنفسی حاد شدید (بیماری کرونا) منجر به همه گیری بیماری در سراسر جهان شده است. که این امر مشکلات بسیار زیادی در عملکرد کسب و کار ها ایجاد کرده است؛ از جمله این کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک و متوسط است. کسب و کارهای کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر. بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارمندان ارشد صنایع کوچک و متوسط در استان اردبیل است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 341 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای مربوط به عملکرد از پرسشنامه استاندارد مأمون-آکروش و سامرالمحمود، (2010) و برای بیماری کرونا (کووید-19) از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار 8.8 LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بیماری کرونا بر عملکرد مشتری با ضریب تاثیر 73/0 تایید شد و همچنین رابطه معنادار بیماری کرونا بر عملکرد بازار با ضریب 69/0 مورد تایید قرار گرفت و رابطه مثبت و معنادار عملکرد مالی بر بیماری کرونا با ضریب تاثیر 71/0 تایید شد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد کسب و کار ارائه گردید.
۵.

تأثیر استراتژی های ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت: نقش میانجی به تعویق انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین کنندگان (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر استراتژی های ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت با نقش میانجی به تعویق انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین کنندگان در صنعت خودروسازی ایران بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های خودروسازی اصلی در شهر تهران می باشد. که بر اساس جدول مورگان 384 شرکت به دست آمد برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه گیری در دسترس میان مدیران ارشد شرکت های منتخب توزیع و جمع آوری گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی زنجیره تأمین ناب بر پاسخگویی زنجیره تأمین تأثیر مثبت ندارد. زنجیره تأمین چابک بر پاسخگویی زنجیره تأمین تأثیر مثبت معنادار دارد. پاسخگویی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت معنادار می گذارد. استراتژی به تعویق اندختن در ارتباط بین استراتژی زنجیره تأمین چابک و پاسخگویی زنجیره تأمین از نقش میانجی برخوردار بود. درنهایت تأثیر مثبت معنادار استراتژی زنجیره تأمین ناب بر پاسخگویی زنجیره تأمین با نقش میانجی مشارکت استراتژیک تأیید شد.
۶.

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها (موردمطالعه: روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۵
امروزه علل و عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها مورد توجه محققان بسیاری واقع شده است چرا که بررسی این عوامل می تواند در راستای برنامه ریزی های توسعه روستایی راه حل ها و راهکارهای مناسب تری را ارائه نماید. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها در روستای یاجیلو از توابع شهرستان نمین بررسی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان روستای یاجیلو و یاجیلوهای مقیم در استان تهران و اردبیل است. حجم نمونه به علت عدم دسترسی به کل جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 217 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی با ضریب مسیر 92 صدم، دیدگاه شخصی با ضریب مسیر 86 صدم، عوامل اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر 82 صدم، زیست محیطی با ضریب مسیر 79 صدم و اداری و خدماتی با ضریب مسیر 76 صدم میزان تأثیر را در مهاجرت ساکنین روستای یاجیلو داشته است. نهایتاً بر همین اساس پیشنهادهایی برای رونق اقتصاد در این روستا و کاهش مهاجرت افراد ارائه گردید.
۷.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک امر مهم در جهت ارتقا بخشیدن به اجرای برنامه های سازمان موردتوجه جدی قرارگرفته است چراکه فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و موجب ارتقاء شایستگی کارکنان و درنهایت منجر به افزایش کیفیت خدمات می باشد. ازاین رو هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات در گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل می باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی خود بازاریابی داخلی ابعاد آن ازجمله (توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش) نیز موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل می باشد که تعداد آن ها بر اساس جدول مورگان 118 نفر به دست آمد؛ که بر این اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 و LISREL8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی و ابعاد آن توسعه و بهبود، چشم انداز و پاداش بر کیفیت خدمات تأثیر معنادار دارد. نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت کیفی خدمات ارائه گردید.
۸.

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی های سایپا شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو، حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغه هایی حفظ و توسعه جایگاه خویش در بازار هست. به این منظور یکی از راهکارهای شناخته شده تحت عنوان بازاریابی رابطه مند است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی، رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 448 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ که این نگرش مثبت می تواند مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگی ها ترغیب نماید.
۹.

عوامل تعیین کننده و پیامدهای کلیدی توانایی های بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۱
بازاریابی اینترنتی، یکی از مفاهیم نوظهوری است که نقش ویژه ای در دستیابی به اهداف ویژه بازاریابی دارد. در این پژوهش تلاش شده است عوامل تعیین کننده و پیامدهای کلیدی توانایی های بازاریابی اینترنتی شناسایی شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه در سطح شهر اردبیل به تعداد 191 نفر است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 125 نفر به دست آمد که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده و به صورت تکمیل شده از بین کارکنان شاغل در شعب مختلف بانک سپه جمع آوری شده است. گردآوری داده های لازم با پرسشنامه استاندارد هایس (2011) انجام گرفته و روایی آن براساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. آزمون مدل پژوهش براساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد توانایی بازاریابی اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مشتری، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد. همچنین بازاریابی اینترنتی در ارتباط بین ویژگی های شرکت، ویژگی های خدمات و ویژگی های محیطی و عملکرد شرکت نقش واسطه ای دارد.
۱۰.

بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه مشتریان و مصرف کنندگان در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آن ها ارائه کنند. اعتماد مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، ازجمله شرکت خودروسازی سایپا و نمایندگی های زیر فعالیت این شرکت می باشد. این شرکت با توجه به منحصربه فرد کردن فعالیت های مربوط خدمات گارانتی بدنه را در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی نموده است. گارانتی بدنه سایپا یکی از سرویس های جذاب سایپا کارت طلایی می باشد که مالکان خودروهای سواری گروه سایپا می توانند با خرید آن اتومبیل خود را در صورت آسیب دیدن بر اثر حوادث و یا سرقت های احتمالی تحت پوشش این بیمه قرار دهند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مندی و اعتماد مشتریان از گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل است که از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی - همبستگی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 89 نفر محاسبه که به روش تصادفی در دسترس در بین مشتریان نمایندگی 2110 گروه خودروسازی سایپا استان اردبیل که حداقل یک بار از این گارانتی استفاده نموده اند توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می باشد. برای نتیجه های یافته از نرم افزار spss20 بهره گرفته شده است که نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایت مشتری بر گارانتی بدنه سایپا در نمایندگی 2110 اردبیل تأثیر معنادار دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار اعتماد مشتریان بر گارانتی بدنه سایپا تائید شد.
۱۱.

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوظهور در محافل علمی ایران مطرح گردیده است که سازمان ها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین نمایند. ازاین رو توجه به مفاهیمی چون نوآوری و عملکرد شرکت که تأثیر به سزایی در کارآفرینی دارند ضرورت می یابد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر کارآفرینی بر نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته شده است؛ که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش همبستگی است. ابزار گردآوری پرسشنامه است که روایی آن با روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تائید گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل در سال 96 می باشند؛ که حجم آن ها با فرمول کوکران 282 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل توزیع و 264 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 ( معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و نوآوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد که این نتیجه حاکی از نقش مهم کارآفرینی و نوآوری در ارتقای بهبود عملکرد وضعیت موجود شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می گردد.
۱۲.

بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه به صرفه ترین تبلیغات برای کسب و کار های کوچک استفاده از تکنیک های بازاریابی الکترونیک هست. که یکی از آنها تلفن همراه است، بازاریابی از طریق تلفن همراه فرصت های زیادی رادر زمینه تبلیغات تجاری و تداوم ارتباط با مشتریان برای شرکت های مختلف به وجود آورده و ارتباطات بازاریابی را فراتر از شیوه های سنتی گسترش داده است؛ لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات در بازاریابی از طریق تلفن همراه با استفاده از فناوری خدمات پیام کوتاه بر جذب مشتری می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است، جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان موسسه آموزش عالی نوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 108 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه انجام گرفت و روایی آن بر اساس روش های سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی نیز با بکارگیری روش آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل مفهومی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تبلیغات از طریق تلفن همراه تاثیر معناداری بر جذب مشتری دارد. همچنین رابطه مثبت و معنادار نفوذ اجتماعی بر اعتماد و در معرض آگهی قرار گرفتن مورد تایید قرار گرفت و نهایتا رابطه معنادار بین انتظار عملکرد و در معرض آگهی قرار گرفتن تایید شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جذب دانشجو از طریق تبلیغات از طریق تلفن همراه ارائه گردید.
۱۳.

مروری بر تفاوت های بازاریابی صنعتی و مصرفی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه توجه به مشتریان امری مهم و ضروری برای شرکت ها تلقی می شود چراکه توجه به نیازهای متغیر مصرف کنندگان، وجود نوسان در قدرت خرید آن ها و چگونگی ارائه کالاها توسط تولیدکنندگان در بازارهای جدید، همگی مؤید آن است که برای مدیریت در بازارهای صنعتی و مصرفی به تفاوت آن ها ازلحاظ ویژگی ها و مشتریان و کالاها پرداخته شود درواقع بین بازاریابی صنعتی و مصرفی تفاوت های اساسی ازلحاظ گوناگون ازجمله ویژگی های بازار، محصول، خدمات، رفتار خریدار، کانال های توزیع، ویژگی های ارتقاء و ویژگی های قیمت وجود دارد که به همین دلیل مشتریان این دو بازار متفاوت از هم عمل می کنند در اکثر بازارهای مصرفی مانند مواد غذایی و ... تصمیم گیرنده نهایی تنها یک فرد است درحالی که در بازارهای صنعتی واحد تصمیم گیری وجود دارد و همین امر کار را پیچیده می کند. مثلاً برای خرید گوشی تلفن همراه تصمیم گیرنده فقط یک نفر یا نهایتاً یک خانواده است اما برای ساخت گوشی همراه واحدهای تصمیم گیری وجود دارد که میزان تأثیر هر فرد در تصمیم خرید از تأمین کننده خاص متفاوت است. به طوری که مسئولان خرید قطعات تلفن همراه به دنبال کمترین قیمت هستند، مدیران تولید به دنبال توان عملیاتی بالاتر هستند و یا مدیران ایمنی به دنبال امنیت بالاتر محصولات هستند که این امر موجب ایجاد پیچیدگی در بازاریابی صنعتی نسبت به مصرفی است. هدف از این مقاله مروری بر تفاوت های بازاریابی صنعتی و مصرفی است؛ که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به تعریف بازاریابی صنعتی و مصرفی و تفاوت ها و همچنین تعریف کالاهای صنعتی و مصرفی و تقسیم بندی کالاها در هر دو بازار پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که بازاریابی صنعتی به دلیل داشتن واحد تصمیم گیری خرید به مراتب پیچیده تر از بازاریابی مصرفی است.
۱۴.

نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان نمایندگی گروه خودرو سازی سایپا در استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
حرفه حسابداری پیامد وجود فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است و مشتریان یکی از محرکان چرخه اقتصادی محسوب می شوند؛ لذا کسب اعتماد آنان در استفاده از حرفه حسابداری، وظیفه همه حسابداران و شاغلان در این حرفه است تا آینده حرفه حسابداری تضمین شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اخلاق حسابداری در جلب اعتماد مشتریان است در این پژوهش تأثیر ابعاد اخلاق حسابداری از قبیل درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار بر جلب اعتماد مشتریان بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 400 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است؛ و روایی آن بر اساس روش های صوری و محتوایی و برای بررسی کفایت داده ها از شاخص KMO و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس آزمون تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS24 و LISREL8.54 استفاده شد. نتایج نشان می دهد اخلاق حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر جلب اعتماد مشتریان دارد؛ و ابعاد اخلاق حسابداری (درستکاری حسابدار، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابدار، رازداری حسابدار و عینیت و بی طرفی حسابدار) بر جلب اعتماد مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت جلب اعتماد مشتری ارائه گردید. از لحاظ موضوعی رابطه بین اخلاق حسابداری و جلب اعتماد مشتری برای اولین بار است که موردبررسی قرارگرفته است و ازلحاظ جامعه آماری نیز اخلاق حسابداری و رابطه آن با جلب اعتماد مشتری اولین بار است که در نمایندگی های گروه خودروسازی سایپا موردبررسی قرار می گیرد.
۱۵.

بررسی رابطه بازارگرایی با کیفیت مواجهه خدمت در صدا و سیمای مرکز اردبیل

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه از بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی و عملیاتی ساختن آن استفاده می شود اخیراً مواجهه خدمت در حوزه بازاریابی خدمات و کیفیت خدمت، توجه ویژه ای به دلیل اهمیت ادراکات مشتری به خود جلب کرده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازارگرایی باکیفیت مواجهه خدمت در صداوسیمای مرکز اردبیل است. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده به صداوسیما در استان اردبیل که تعداد آن ها بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر محاسبه و پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در بین مشتریان توزیع گردید ؛ و روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت یافته های پژوهش از نرم افزار معادلات ساختاری PLS 4.9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت در مرکز صداوسیمای اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نقش تعدیل گر کیفیت خدمات در رابطه با بازارگرایی و کیفیت مواجهه خدمت تائید شد.
۱۶.

نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی در بین زنان شهرستان گرمی

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. امروزه توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنانی که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهد، هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد. هدف از این مقاله تحلیل تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است که مجموعه به هم پیوسته از شرایط و عوامل در سطح کلان، میانی و خرد در سرمایه اجتماعی زنان تأثیرگذارند. به منظور سنجش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در سرمایه اجتماعی زنان 454 نفر به عنوان نمونه با فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. یافته های تحقیق نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میان زنان به ویژه در بعد اعتماد به ناآشنایان و مردم به طورکلی است. همچنین تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی زنان نیز معنادار بوده است. با توجه به معناداری روابط و غلبه سرمایه اجتماعی سنتی در میان زنان، بهبود محیط اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اصلاح بینش ها، نگرش ها و کنش های زنان ضروری به نظر می رسد.
۱۷.

بررسی تاثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت های برند سازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می کند و درنتیجه می تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت کارفرما و ابعاد آن از جمله: ارزش توجه، ارزش پیشرفت، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش کاربردی بر قصد استخدام کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل تشکیل می دهد که بر اساس روش معادلات ساختاری 320 پرسشنامه به روش تصادفی ساده در بین جامعه آماری توزیع و 300 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که به منظور بهره مندی از روش مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جذابیت کارفرما و ابعاد آن بر قصد استخدام کارکنان تاثیر معناداری دارد و سایر یافته حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذابیت کارفرما بر شهرت شرکت می باشد.
۱۸.

بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های پوشاک هپی لند شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در شهر اردبیل می باشد در این راستا، محقق تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد، شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری بازاریابی سبز، رابطه آن را با رفتار مصرف کننده مشخص نموده و پیشنهاد هایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های پوشاک هپی لند در شهر اردبیل می باشد؛ که با بهره گیری از روش معادلات ساختاری 240 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در جامعه آماری توزیع و 212 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار مصرف کننده استفاده گردید که روایی آن به روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 921/۰، 818/0 تائید شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از نرم افزار لیزرل 8.8 تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز و سه بعد آن برچسب زیستی، تبلیغات زیستی و برند سبز بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۹.

بررسی تاثیر نیروهای صنعت و جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر نیروهای صنعت، جهت گیری بازار بر عملکرد بانک ملت شهرستان اردبیل بررسی شود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان بانک ملت در شهرستان اردبیل است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 170 نفر بدست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری مولفه های نیروهای صنعت، جهت گیری بازار و عملکرد سازمان از پرسشنامه تاکاتا و همکاران (2016) استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی، صوری و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تخمین مدل بر اساس روش معادلات ساختاری با بکارگیزی نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که نیروهای صنعت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ملت دارد؛ و همچنین جهت گیری بازار بر عملکرد بانک تاثیر مثبت و معنادار دارد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد بانک ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان