صید مهدی ویسه

صید مهدی ویسه

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی
رتبه علمی: دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ایلام
لینک رزومه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری فرهنگی در ایران: خوانشی استعاری از مفهوم پنجرۀ فرصت کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری گردشگری فرهنگی پنجره فرصت کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 596
گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار نقش مهمی دارد. گردشگری فرهنگی یکی از انواع گردشگری است که طیف وسیعی از گردشگران را در بر می گیرد و به دلیل نقش مهم آن در حفظ فرهنگ و تاریخ اجتماعات مختلف، شایسته توجه ویژه ای است. شناسایی فرصت ها و پنجره های فرصت کارآفرینانه در حوزه گردشگری فرهنگی می تواند شرکت ها و مؤسسات نوپا را برای توسعه این صنعت توانمند سازد، مشاغل و کسب وکارهای زیادی ایجاد کند و نرخ بیکاری را تا حدودی کاهش دهد. همچنین پرداختن به موضوع کارآفرینی به خصوص در عرصه گردشگری فرهنگی می تواند پنجره فرصتی را به روی جوانان بیکار بگشاید که می تواند نشان دهنده اهمیت پرداختن به این موضوع باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد فرصت کارآفرینی گردشگری فرهنگی در ایران است. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته اکتشافی (کیفی و کمّی) است. جامعه آماری تحقیق خبرگان و در بخش کمّی کارشناسان دفاتر گردشگری و حوزه کارآفرینی هستند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. موضوع اتکاپذیری تحقیق توسط محقق رعایت شده و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آماری در مرحله کمّی تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS و آزمون T تک نمونه ای و فریدمن در نرم افزار SPSS است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل مالی با میانگین رتبه (62/3)، زیرساختی (44/3)، فرهنگی (29/3)، اقتصادی (12/3)، بازاریابی (72/2)، آموزشی (46/2)، قانونی- اداری (37/2) و اجتماعی (18/2) در ایجاد فرصت گردشگری فرهنگی تأثیرگذارند؛ ازاین رو، در صورت فراهم بودن فرصت های گردشگری به عنوان یک منبع کارآفرینانه و اشتغال زا، زمینه توسعه و آبادی استان های کشور ایجاد می شود. کمک مادی به افراد کارآفرین، اختصاص اعتبار و بودجه کافی به طرح های پژوهشی، طرح های تشویقی سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمک مالی به توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی و توسعه زیرساخت ها ازجمله توصیه های سیاستی در زمینه مالی ایجاد فرصت های گردشگری فرهنگی می تواند باشد.
۲.

تبیین و تحلیل مولفه های رهبری تحول آفرین با رویکرد دینی در دانشگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 71
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رویکرد دینی دردانشگاه اسلامی انجام شد. روش: روش این پژوهش کیفی بود و با رویکرد تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با رهبری انجام گرفت. منابع مورد مطالعه این تحقیق شامل کتب(قرآن کریم و نهج البلاغه) و مقالات در حوزه اسلامی و سیره معصومین(ع) بود و نیز کتب و مقالات علمی در حوزه مذکور بودند. یافته ها: در مرحله نخست، کدگذاری توصیفی به عنوان مضامین پایه ای صورت گرفت و در مرحله کدگذاری تفسیری، مضامین پایه ای طبقه بندی شدند که آنها را مضامین سازمان دهنده گویند. آخرین مرحله، تعیین مضمون فراگیر بود که تمامی مضامین پیش گفته را در بر می گرفت. در نهایت، این پژوهش منجر به شناسایی 89 مضمون توصیفی و 23 مضمون سازمان دهنده و هشت مضمون فراگیر شد. نتیجه گیری: بسیاری از مناقشات، سوء تفاهمات، کم کاری ها و فرار از اجرای خوب و کیفی کارها، نتیجه انتخاب نادرست مدیران و رهبران سازمانها شناخته شد و بیان شد که قطعاً مدیری که با الگو قرار دادن پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) به مؤلفه های رهبری تحول آفرین(عدالت محوری، روحیه کار تیمی، حمایت و همدلی، اعتدال، مشورت پذیری، تخصص گرایی، سعه صدر و ارزشهای اخلاقی) توجه کند، به موفقیتی چشمگیر خواهد رسید.
۳.

واکاوی ابعاد محبوبیت طلبی مدیران دولتی، مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محبوبیت طلبی وابستگی سفیدنمایی شعائرگرایی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 854
این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد محبوبیت طلبی مدیران در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی با روش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده گلیزر است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی شهر ایلام بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 17 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای پایایی مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار و به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که برای محبوبیت طلبی 7 بُعد شناسایی شد که شامل ضعیف الأراده (شخصیت پوشالی، شخصیت متزلزل، هویت باختگی) وابستگی ناسالم (ذهن فرمانبردار، رفتارمنفعلانه، دیگران پردازی) تعلق خواهی (مدیریت ویترینی، رفتارسالوسگرایانه، تصویرپردازی) منافع شخصی (شبکه سازی، تملک گرایی، بازی سیاسی مدیران) رنجورنمائی (ناهنجاری رفتاری، نشانگان شخصیتی، بحران-شخصیتی) سفیدنمایی (کجروی سازمانی، ناهنجاری سازمانی، کژکارکردی عملکردی مدیران) شعارگرایی (ایجاد مدیریت برمبنای اتاق شیشه ای، تدوین اصول و الزامات عملکردی سازمان، تدوین اصول و الزامات آموزشی و اخلاقی). نتایج تحقیق نشان داد که محبوبیت طلبی، ازجمله ناکارآمدی های مدیریتی در سازمان های دولتی است که عملکرد مدیران را با مشکل مواجهه ساخته است. می توان گفت سازمان های دولتی برای کاهش محبوبیت طلبی مدیران باید از انتصاب مدیرانی که تمایل به ارتباط نمادین دارند و دارای شخصیت های وابسته اند، پرهیز کنند.
۴.

طراحی الگوی لفاظی گری مدیران در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لفاظی گری لفاظی گری مدیریتی سازمان های دولتی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 583
هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی لفاظی گری مدیران در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک هدفمند صورت پذیرفته است که بر مبنای آن، 17 مصاحبه با مدیران سازمان های دولتی شهر خرم آباد به عمل آمد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 56 مقوله محوری و 24 کد انتخابی، در قالب 6 مؤلفه اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: 1. پدیده محوری، شامل مؤلفه های ظاهرگرایی گفتاری، زبان تصنعی، حقه های سیاسی زبان، ترفندهای زبانی؛ 2. عوامل علّی، شامل مؤلفه های اوضاع حقیقی نامطلوب، هراس ادراکی، سودجویی فطری، ویژگی های شخصیتی؛ 3. عوامل بسترساز، شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی، سیاست زدگی، اقتضائات محیطی، عدم مطالبه گری ذی نفعان؛ 4. عوامل مداخله گر، شامل مؤلفه های هوش اخلاقی ضعیف، پلیدی نهادی، بی مهارتی مدیریتی، سیاست اخلاقی بیمارگونه؛ 5. راهبردها، شامل مؤلفه های سوداگری اداری، ماکیاولی گری، جهت دهی منفعت طلبانه افکار عمومی، مدیریت ویترینی؛ 6. پیامدها، شامل مؤلفه های فردی، سازمانی و اجتماعی. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران برای موجه جلوه دادن خود و سرپوش گذاشتن بر بی مبالاتی ها و همچنین عوام فریبی، از ترفندهای زبانی بهره می گیرند. می توان گفت نظام های دولتی برای مقابله با لفاظی گری، باید شایسته سالاری و پرهیز از انتصاب مدیران بی مهارت و کم تجربه را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
۵.

تأثیر مدیریت دانش اسلامی بر توسعه سرمایه های انسانی با لحاظ کردن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایلام)

کلید واژه ها: مدیریت دانش اسلامی اخلاق کار اسلامی سرمایه انسانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 492
هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش اسلامی بر توسعه سرمایه های انسانی با لحاظ نمودن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایلام می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی ایلام که جمعاً به تعداد 502 نفر می باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان 215 نفر به صورت تصادفی ساده. تعیین شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته که روایی پایایی آن ها مورد تائید هست، استفاده شده است؛ و برای مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری و با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه وتحلیل سوألات پرداخته وآزمون فرضیه ها با استفاده از شاخص همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین ابعاد مختلف مدیریت دانش اسلامی (خلق دانش، مستندسازی دانش، ذخیره سازی دانش و تسهیم دانش) وتوسعه سرمایه انسانی با درنظرگرفتن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی در دانشگاه های دولتی ایلام وجود دارد.
۶.

بررسی تأثیر رهبری اخلاقی و نگرش مثبت مدیران بر ایجاد اصالت کار با لحاظ کردن نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 285
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی و نگرش مثبت مدیران بر ایجاد اصالت کار با لحاظ کردن نقش میانجی حمایت سازمانی درک شده انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و شیوه گردآوری داده ها به روش توصیفی- همبستگی بود که به طور خاص از الگویابی علّی استفاده شد. شرکت کنندگان شامل 500 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر دزفول در سال 1397 بودند که از میان آنان 217 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1997) انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بودند که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس تأیید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس و اس.پی.اس.اس۱۶ پردازش شدند و آزمون آنها به روش معادلات ساختاری در دو بخش تحلیل عاملی تأییدی و بررسی فرضیه ها انجام گرفت. یافته ها: رهبری اخلاقی و نگرشهای مثبت مدیران بر اصالت کاری و تأثیر رهبری اخلاقی و نگرشهای مثبت مدیران بر حمایت سازمانی درک شده تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گری حمایت سازمانی درک شده بین رهبری اخلاقی و نگرشهای مثبت مدیران و اصالت کاری تأیید شد. نتیجه گیری: به طور کلی، رهبری اخلاقی و نگرشهای مثبت مدیران، از طریق دیدگاههای گوناگون ارزیابی می شود. سازه اصالت کاری نیز عاملی کلیدی در رشد پایدار و تعالی یک نهاد اجتماعی یا سازمانی محسوب می شود.
۷.

ارائه الگوی کنترل کارکنان نامرئی در سازمان های دولتی (موردمطالعه؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل کارکنان نامرئی سازمان های دولتی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 373
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به طراحی الگویی برای کنترل کارکنان نامرئی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه ء نیمه ساخت یافته و برای تحلیل داده ها از نظریه ء داده بنیاد استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش، مدیران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد، کنترل کارکنان نامرئی تحت تأثیر شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر قرار دارد. شرایط علی الگوی کنترلی شامل: سیستم ارزشیابی کارآمد، جو حمایتگری سازمان، نظام کنترل و نظارت کارآمد و ارتقای منصفانه کارکنان است. شرایط زمینه ای شامل: جبران خدمات مؤثر، توجه به ویژگی های شخصیتی افراد، رفتار حمایتی و اخلاق محورانه مدیران می باشد. عوامل مداخله گر شامل: قانون محوری، کاهش قدرت های پنهان، داشتن برنامه های کنترلی شفاف و مشخص است. توانمندسازی مدیران، توسعه منابع انسانی، ارتقای صمیمیت سازمانی، هماهنگی شغل با توانایی کارکنان، نظام استخدامی مناسب راهبردهای الگوی کنترلی هستند و درنهایت کنترل کارکنان نامرئی موجب کارآمدی سازمانی، رضایت ارباب رجوع، افزایش پاسخگویی سازمان، افزایش مشارکت و تعهد کارکنان می شود.
۸.

تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اخلاق کاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش معنوی هوش عاطفی عملکرد کارکنان اخلاق کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 948
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اخلاق کاری انجام شده است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. ابزار اصلی این بررسی، پرسشنامه های استاندارد است که برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه کینگ (2008)، برای سنجش هوش عاطفی از پرسشنامه گلمن (1995)، برای سنجش اخلاق کاری از پرسشنامه پتی (1990) و برای سنجش عملکرد کارکنان از پرسشنامه هرسی و همکاران (1981) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان ایلام به تعداد 28 هزار و 997 نفر را شامل می شود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه های تدوین شده، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هوش معنوی و هوش عاطفی مدیران بر عملکرد کارکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مشخص شد که اثر اخلاق کاری بر عملکرد کارکنان، مستقیم، معنادار و مثبت است و هوش عاطفی و معنوی مدیران از طریق متغیر واسطه ای اخلاق کاری، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارد
۹.

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت از خرید مصرف کنندگان با تأکید بر نقش میانجی رفتار مصرف اخلاقی (مورد بررسی: مصرف کنندگان پوشاک در شهر ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی رضایت از خرید رفتار مصرف اخلاقی مصرف کنندگان پوشاک مدل یابی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 195
در دنیای رقابتی امروز، ایجاد رضایت و وفادری در مشتریان و حفظ آنها امری حیاتی برای ماندگاری سازمان ها محسوب می شود؛ از این رو، توجه به مسئولیت اجتماعی از سوی سازمان ها در راستای ایجاد رضایت در مشتریان روزبه روز در حال افزایش است. هدف از تحقیق حاضر که از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت از خرید مشتریان با تأکید بر تأثیر نقش میانجی رفتار مصرف اخلاقی بوده است. در این راستا تعداد 384 نفر از بین مصرف کنندگان پوشاک در شهر ایلام به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از فن مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای Spss و Smart Pls صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت از خرید و رفتار مصرف اخلاقی تأثیر مستقیم می گذارد. مسئولیت اجتماعی نیز به صورت غیرمستقیم با میانجی گری عامل رفتار مصرف اخلاقی بر رضایت از خرید مشتریان تأثیر گذار است.
۱۰.

تأثیر فرهنگ جهادی و اخلاق کار اسلامی بر بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ جهادی بهره وری نیروی انسانی اخلاق کار اسلامی دانشگاه ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 651
فرهنگ جهادی زاییده تفکرات نوین دینی قرن بیستم در جامعه اسلامی ایران است که از بالندگی لازم برای تحقق آرمان های نشئت گرفته از سیاست های کلی و نوین نظام اداری کشور برخوردار است؛ از این رو، مقاله پیشِ رو، با علم به وضعیت نامطلوب بهره وری کارمندان در بخش دولتی و ضعف اخلاق کاری به عنوان زیربنای توسعه سازمانی و اجتماعی، اثراتی که فرهنگ جهادی بر بهره وری کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه ایلام می تواند داشته باشد را با لحاظ نمودن نقش میانجی اخلاق کار اسلامی بررسی کرده است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها، پیمایشی - همبستگی و به طور مشخص بر مدل یابی معادلات ساختاری استوار است. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بود. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه کارکنان دانشگاه ایلام به تعداد 225 نفر را شامل می شد که با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 142 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق ضمن تأیید مدل مفهومی نشان داد که فرهنگ جهادی و ابعاد آن؛ یعنی فرهنگ تعهدمحور، دانش محور و راهبردمحور بر بهره وری نیروی انسانی، تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ همچنین تأثیر معنادار و مثبت فرهنگ جهادی بر اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر بهره وری نیروی انسانی تأیید شد. در نهایت مشخص گردید اخلاق کار اسلامی در رابطه بین فرهنگ جهادی و بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی دارد.
۱۱.

فراترکیب ابعاد و عوامل مؤثر بر شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنجره فرصت کارآفرینی فراترکیب تغییرات محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 705
کارآفرینی شامل همه فعالیت ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها جهت بهره برداری از آن هاست. تشخیص و بهره برداری از فرصت ها موضوع اصلی و جوهره علم کارآفرینی دانسته شده است. در واقع بدون مطالعه مکانیزم ها و عوامل موثر بر زایش و بالندگی فرصت های کارآفرینی نمی توان به فهم دقیقی از کلیت کارآفرینی دست یافت.از طرفی فرصت های کارآفرینی دارای یک چارچوب زمانی خاص می باشند و بعد از گذشت این زمان مطلوبیت خود را از دست می دهند. این چارچوب زمانی خاص پنجره فرصت نام گرفته است. شناسایی علائم باز بودن پنجره های فرصت کارآفرینی با استفاده از تغییرات محیطی به منظور بهره برداری از فرصت ها هدف این تحقیق می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و برای انجام آن از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است. در این تحقیق 300 مقاله و کتاب (منابع داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربالگری با روش مهارت های ارزیابی 38 مقاله نهایی انتخاب شد. نتایج فراترکیب نشان داد که عوامل شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی دارای 8 مقوله اصلی(تغییرات فناوری، تغییرات جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات صنعت و بازار، تغییرات اقتصادی، تغییرات سیاسی و قانونی، نقایص بازار و دانش جدید)و 30 مولفه فرعی می باشد.
۱۲.

Development a Model for the Evaluation and Improvement of Key Human Resource Competencies Using the Grounded Theory(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 215 تعداد دانلود : 821
INTRODUCTION: The Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran is a human-centered organization. Therefore, the competencies of its employees must be improved to make it possible for them to have their best performances. In this regard, the present study aimed to investigate and identify the factors that affect the development of key human resource competencies in the Iranian Red Crescent Society and design an appropriate model for its evaluation. METHODS: The present applied qualitative research used an exploratory approach. The statistical population of this study consisted of managers and experts in the field of human resources of the Red Crescent Society who were selected using the snowball sampling method. Moreover, the required data were collected through semi-structured in-depth interviews and we reached saturation after 26 interviews. The collected data were analyzed using the Straussian version of grounded theory. Finally, the collected data were analyzed in the MAXQDA software (version 10). In total, 72 concepts, 568 sub-concepts, and 19 categories were identified in this research. FINDINGS: Five out of the seven fundamental principles of the Red Crescent Society and the International Committee of the Red Cross, including the principle of humanity, voluntary service, neutrality, impartiality, and independence are among the foundational factors and necessities of the development of human resources competencies and were axially coded in causal conditions. Improvement and development of individual, organizational, social, and professional competencies were the four main categories of this research that were selected as the main strategies for the development of human resource competencies. CONCLUSION: According to the results of data analysis, employing appropriate strategies for the evaluation and development of key human resources competencies can have beneficial consequences. More specifically, these categories include human resource efficiency, provision of desirable social services, enhancement of the community health, improvement of human values, increase of public trust and participation, and improvement of the financial position of the organization.
۱۳.

شناسایی الگوهای ذهنی مدیران پیرامون منسانی قومی در انتصابات سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر منسانی منسانی قومی انتصابات قومی و خویشاوندگرایی پارتی بازی روش کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 476
یکی از دلایل رکود اقتصادی در این واقعیت نهفته است که اکثر مقامات و پست های برتر سازمانی توسط افراد ناشایست به دلیل همانندسازی و مشابهت قومیتی، اشغال شده اند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ذهنیت مدیران سازمان های دولتی در ارتباط با اثر منسانی قومی در انتصابات سازمانی با استفاده از روش شناسی کیو، انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و ازنظر جمع آوری و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) اکتشافی است. جامعه آماری موردبررسی کلیه مدیران سازمان های دولتی شهر ایلام بوده اند. همچنین نمونه گیری نیز به روش هدفمند قضاوتی بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و جدول کیو است. بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از مدیران سازمان های دولتی شهر ایلام و تحلیل آنها به روش تماتیک، جهت گردآوری فضای گفتمانی به تعداد 106 گزاره و درنهایت انتخاب نمونه معرف فضای گفتمانی به تعداد 41 گویه انجامید، سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 10 جدول و تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. درنهایت، براساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که چهار الگوی ذهنی (انحصارطلبی، خودشیفتگی، تغییر هراسی و تخصص گریزی) مختلف نسبت به منسانی قومی در انتصابات سازمانی در بین مدیران ارشد سازمان های دولتی شهر ایلام وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی ذهنی انحصارطلبی به دلیل تعداد بیشتر مشارکت کنندگان و جایگاه مهم مشارکت کنندگان نماینده این الگوی ذهنی در مطالعه کیو، نسبت به سایر الگو ها غالب بود.
۱۴.

Designing a Model for Developing Key Human Resource Competencies in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 551
INTRODUCTION: In recent years, competency has emerged as a major issue which plays a significant role in responding to challenges facing organizational management in a rapidly changing environment. In this regard, the competency-based approach puts emphasis on individuals and highlights the importance of human resources to achieve organizational goals. The Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran is a human-centered organization; that is to say, most of the services provided to the target communities rely on the capabilities of human resources. Therefore, the current study aimed to design a model for the development of key human resource competencies in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran. METHODS: This applied qualitative study was conducted based on an exploratory approach and used mixed-type data. Data collection was performed in two qualitative and quantitative phases. The first phase was conducted based on grounded theory, while a quantitative research method was used in the next phase. The statistical population of the study in the qualitative section included managers and human resource experts of the Red Crescent Society, as well as university professors and experts, who were selected using purposive sampling and were interviewed until saturation data (25 interviews). The statistical population of the quantitative section included 8,451 managers and employees of the Red Crescent Society of all provinces of Iran. The sample size was calculated at 361 cases using Krejcie and Morgan sample size determination table. FINDINGS: In the present study, among the seven principles of the Red Cross and Red Crescent Movement, the five principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, and voluntary service were regarded as infrastructure requirements for the development of human resource competencies and were axially coded in causal conditions. Thereafter, the relationship between these principles and human resources competencies in the Red Crescent Society was determined using PLS software. CONCLUSION: As evidenced by the obtained results, the employment of appropriate strategies for evaluating and developing key human resource competencies resulted in the following consequences: human resource efficiency, provision of desirable social services, community health improvement, enhancement of human values, reinforcement of trust and public participation, and improvement of the financial capacity of the Red Crescent Society. The results indicated that competency development among Red Crescent staff is positively and significantly correlated with the principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence.
۱۵.

طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پنجره فرصت کارآفرینی گردشگری گردشگری فرهنگی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 375
گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار نقش مهمی دارد. گردشگری فرهنگی یکی از انواع گردشگری است که طیف وسیعی از گردشگران را در بر می گیرد و به دلیل نقش مهم آن در حفظ فرهنگ و تاریخ اجتماعات مختلف شایسته توجه ویژه ای است. هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در گردشگری فرهنگی ایران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی از استراتژی نظریه برخاسته از داده ها و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان و در بخش کمی کارشناسان دفاتر گردشگری و حوزه کارآفرینی می باشند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. موضوع اتکاپذیری تحقیق توسط محقق رعایت شده و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آماری در مرحله کمی مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل اصلی مدل شامل عوامل علی، بسترساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدها با ابعاد خاص خود هستند.
۱۶.

طراحی الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 417
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری خدمتگزار در آموزش عالی(دانشگاه ایلام) انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است. از نظر هدف، کاربردی بوده و برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانشگاه ایلام است. تعداد نمونه آماری به ترتیب برای بخش کیفی، هشت نفر و برای بخش دلفی، 20 نفر از خبرگان آموزش عالی بودند که به صورت غیر تصادفی و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته های بخش دلفی با آزمونهای آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب هماهنگی کندال انجام شد. یافته ها نشان داد که ابعاد خدمتگزاری، صلاحیت رهبر خدمتگزار، پیامدهای رهبری خدمتگزار، اعتماد، انسان گرایی، تواضع و فروتنی، تعهد، نوع دوستی و آینده نگری، الگوی رهبری خدمتگزار با رویکرد اسلامی در آموزش عالی را شکل می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نهادینه سازی سبک رهبری خدمتگزار، پیامدهای فردی و سازمانی مختلفی مانند بصیرت بخشی، رشد معنوی و شخصیتی کارکنان، وحدت بخشی، توانمندسازی، بهبود ارتباطات سازمانی و فراهم کردن برنامه های آموزشی را برای کارکنان به همراه دارد.
۱۷.

ارزیابی ارتباط عملکرد اجتماعی، عملکرد غیر مالی و زیست محیطی شرکت های شهرک صنعتی ایلام

کلید واژه ها: عملکرد اجتماعی عملکرد غیرمالی عملکرد زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 392
هدف از مطالعه این پژوهش، بررسی ارتباط بین عملکرد اجتماعی با عملکرد غیرمالی و زیست محیطی شرکت های صنعتی ایلام است. روش تحقیق توصیفی– همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های شهرک صنعتی به تعداد 300 نفر از مدیران و کارکنان می باشد که به صورت تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آنها بدست آمد. برای روش تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 16 SPSS استفاده شده است. برای تعیین پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که برای عملکرد اجتماعی (79/0)، عملکرد غیرمالی (78/0)، عملکرد زیست محیطی (89/0) بدست آمده است. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها که مشخص گردید همه متغییرها نرمالند لذا از آمار پارامتریک استفاده شده است. از آزمون رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه جهت تایید فرضیات استفاده شد و از لحاظ سطح معناداری همه متغییرها کمتراز 05/0 هستند و لذا همه فرضیات تایید گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان متغییرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.
۱۸.

تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اصیل فرهنگ سازمانی خودکارآمدی مدلسازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 944
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خودکارآمدی کارکنان، سبک رهبری حاکم بر سازمان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان دانشگاه ایلام از طریق فرهنگ سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی و از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است. جامعه آماری آن را تمامی کارکنان دانشگاه ایلام تشکیل می دهند که از میان آنان با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به تعداد 200 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط خبرگان و پایایی همه متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم از طریق فرهنگ سازمانی بر خودکارآمدی کارکنان تأثیرگذار است و رهبران اصیل می توانند از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با کارکنان خود باعث شوند آنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و از طریق خودآگاهی، روراست بودن، تصمیم گیری بر اساس استانداردهای اخلاقی درونی شده و توانایی تحلیل واقعگرایانه، خودکارآمدی کارکنان را بالا برند. در مجموع می توان گفت که مدیران دانشگاه می توانند با استفاده بیشتر از این سبک رهبری، میزان کارآمدی کارکنان خود را افزایش دهند.
۱۹.

تبیین تأثیر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی رفتار کارآفرینانه سازمان ورزش و جوانان AMOS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 227
هدف کلی پژوهش تبیین تأثیر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی بر توسعه قصد کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق به لحاظ استراتژی توصیفی – تحلیلی، از نظر روش گردآوری داده ها میدانی از طریق پرسشنامه و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1225 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان، استان کرمانشاه می باشد. با استفاده از جدول بارتلت 285 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه استاندارد بود، پرسشنامه استاندارد اسپیرز (1995) جهت سنجش توانمندسازی روان شناختی و برای سنجش مؤلفه های قصد کارآفرینانه، پرسشنامه لینن و چن (2009) مبنای کار قرار گرفت. تجزیه وتحلیل به وسیله نرم افزارهای SPSS، AMOS انجام و نتایج گویای آن بود که 33 درصد از کارکنان ادارات ورزش و جوانان قصد کارآفرینانه شان در حد کم است و تنها 14% از آنان دارای قصد کارآفرینانه زیاد می باشند. مدل به دست آمده از برازش مطلوب 2.8، برخوردار بود؛ که حاکی از این بود که این مدل، الگوی نظری قوی برای طراحی تأثیر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی بر توسعه قصد کارآفرینانه در بین کارکنان است. نتایج گویای آن بود درمجموع بیست مورد از مؤلفه های توانمندسازی 0.72 درصد از تغیرت قصد کارآفرینانه را در جهت مثبت تبیین می نماید.
۲۰.

بررسی رابطه میان هوش هیجانی با ویژگی شخصیتی و روحیه کارآفرینی، مورد مطالعه: مهارت آموختگان نظام آموزش های فنی و حرفه ای در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کارآموزان مهارت آموختگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 336
امروزه علم، به قدرت و نفوذ هیجان های ذهنی انسان پی برده و در حال کشف و تبیین جایگاه هیجان ها و احساس ها در فعالیت ها، رفتارها، حرکت ها و شخصیت انسانی است. به گونه ای که هوش بهر را نمی توان ضامن موفقیت مدیران کارآفرین به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد دانست. بلکه توانایی درک و کنترل عواطف و هیجانات نیز، نقش به سزایی در این مهم ایفا می کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان مؤلفه هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینان است. جامعه آماری پژوهش کارآموزان و مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام به تعداد 131 نفر می باشد. برای نمونه گیری از فرمول کوکران بهره گرفته شده است که تعداد نمونه را 95 نفر نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد، شامل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی پالمر و استوف (2002) و پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان کردنائیج و همکاران (1386) بهره گرفته شده است. برای سنجش روایی از نظر خبرگان و اساتید (روش روایی محتویی) بهره گرفته شده است . نتایج نشان داد که میان کلیه مؤلفه هوش هیجانی و کلیه ابعاد مطرح شده در حوزه ویژگی های شخصیتی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی با تأیید این ارتباط نشان داد که از میان مؤلفه های مطرح شده در حوزه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، ابعاد تحمل ابهام، داشتن کانون کنترل درونی، قابلیت ریسک پذیری و خلاقیت به ترتیب وارد معادله رگرسیونی با متغیر پیش بین (هوش هیجانی) شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان