عزیز گرد

عزیز گرد

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمارستان های دولتی حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 790
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین بیمارستانهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می-تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز حسابرسی عملکرد برای مدیران اجرایی بیمارستان های دولتی فراهم نماید
۲.

نقش نسبت های مالی تصویری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل شبکه های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت های مالی تصویری پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مدل شبکه های عصبی کانولوشن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 746
هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.
۳.

حق الزحمههای غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقالزحمه حسابرسی حقالزحمه غیرعادی حسابرسی کیفیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63
حق الزحمه غیر عادی حسابرسی معمولا به وسیله اقلام باقیمانده مدل  استاندارد حق الزحمه به دست میآید، این انتظار وجود دارد که استقلال حسابرس به دلیل دریافت حقالزحمههای خارج از عرف و بیش از اندازه، زیر سوال رود و کیفیت کار حسابرسیکاهش یابد ، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر حق الزحمه حسابرسی برکیفیت اطلاعات حسابداری میباشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک  تعداد 102 شرکت از این جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شده است و اطلاعات آنها در دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1394 بررسی شده است.  برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری  بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در بلندمدت  نیز اثر منفی و معناداری  برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره بلندمدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد.
۴.

تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری تعهدی اعتماد نهادی فرایند مدیریتی بهره وری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 550
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از مطالعه پیمایشی در فاز کمی استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های فاز کیفی نشان داد که مدل نظری مطلوب شبکه ای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی از چهار مضمون فراگیر (شامل: الف- افزایش اعتماد نهادی نسبت به دستگاه های اجرایی،  ب- بهبود فرآیند مدیریتی، ج- افزایش بهره وری سازمانی، د- بهبود قوانین و مقررات مالی)، 9 مضمون سازمان یافته و 43 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده و مدل مفهومی برساخته شده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مدلی مفهومی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج موید اثربخشی مطلوب مدل می باشد.  
۵.

تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کمیته ی حسابرسی تخصص مالی مدیریت سود مدیریت سود واقعی مدیریت سود تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 354
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی همبستگی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز این پژوهش از نرم افزارهای اطلاعاتی ره آورد نوین و همچنین از آرشیو الکترونیکی کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.لازم به توضیح است که اطلاعات مربوط به تخصص مالی اعضا از سایت بورس اوراق بهادار تهران قسمت حسابرسی شرکت ها گردآوری شده در این قسمت اسامی 219 شرکت بورسی و فرابورسی که کمیته حسابرسی دارند درج گردیده و اطلاعاتی همچون عضو مالی، مستقل اعضای کمیته حسابرسی مشخص گردیده است. در ضمن اطلاعات تکمیلی مربوط به اعضای کمیته حسابرسی در شبکه کدال موجود می باشد (که بعضا ممکن است تغییراتی هم در اواخر سال 1393 در ترکیب اعضا داده شده باشد). برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که بر اساس حذف سیستماتیک و بر اساس شرایطی که بایستی شرکت دارای کمیته حسابرسی باشد تنها 95 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.داده ها با استفاده از نرم افزار eviwes 9 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد که تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی را افزایش و مدیریت سود تعهدی را کاهش خواهد داد.
۶.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 565
حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.
۷.

نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران)

تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 258
در این پژوهش، ما ادعا می کنیم که برای افزایش رقابت و عملکرد، هتل ها باید خط مشی ها و رویه های داخلی مانند حسابداری مدیریت استراتژیک که با استراتژی های کسب وکارشان سازگار است و برای تغییر نیازهای رقابتی مورد توجه قرار می گیرند را توسعه دهند و پیاده سازی کنند،. در پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در عملکرد سازمانی در هتل های پنج ستاره شهر تهران، با توجه به محدودیت های موجود از نظر اطلاعات، از روش پرسشنامه و میدانی توأماً و با استفاده از اطلاعات موجود و مصاحبه با مدیران و حسابداران در هتل های پنج ستاره شهر تهران پرداخته شد. در این تحقیق، جامعه آماری شامل20هتل پنج ستاره شهر تهران می باشد که از بین این جامعه آماری، تعداد 60 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی و قابل دسترس انتخاب شده است و از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می گردد. یافته ها نشان داد اثر استراتژی کسب وکار جهت گیری بازار، یکی از عوامل تعیین کننده مزیت حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و اثر واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و عملکرد مشتری هتل بر ارتباط میان استراتژی کسب وکار جهت گیری بازار هتل و عملکرد مالی هتل می باشند. و با توجه به یافته های تحقیق، تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)

تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 413
در اقتصاد کنونی، مالیات از ابزارهای مهم مالی دولت می باشد و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد کشور و همچنین در فرایند توسعه و بازسازی یکی از اصلی ترین ابزارها در جهت خصوصی سازی، تعدیل ثروت و توزیع مجدد درآمد به شمار می رود. یکی از مهمترین عوامل مرتبط بر ظرفیت مالیاتی، نگرش، برداشت و رفتار مردم در ارتباط با مالیات است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است.در این فرآیند مردم باید نقش حاکمیتی دولت را از قبیل ایجاد امنیت درک کنند و بپذیرند ایفای این نقش هزینه بردار است. این تحقیق سعی بر آن دارد تا عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب شهر تهران را مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار دهد. به عبارت دیگرهدف از این مطالعه پاسخگویی به این سؤال است که : مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی است. و همچنین از نظر جمع آوری داده، میدانی می باشد چرا که از طریق بررسی نظرات و دیدگاه های ماموران امور مالیاتی ، ارتباط بین متغیرهای تحقیق یعنی ابعاد متغیّر مستقل، و متغیّر وابسته مشخص می شود. در تحقیق حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری شامل مدیران، مأموران و مؤدیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران می باشد، تعیین دقیق تعداد افراد به دلیل محدودیتهای موجود به راحتی امکان پذیر نیست، بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر برآورد گردید. نتایج به دست آمده از عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نشان داد که بیشترین تأثیر بر وصول درآمدهای مالیاتی توسط میزان مالیات شکل می گیرد. همچنین تبعیض مالیاتی و نظام مالیاتی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۹.

مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت ها

کلید واژه ها: تردید حرفه ای حسابرس چرخش اختیاری حسابرس چرخش اجباری حسابرس کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 762
آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب کاران می تواند منجر به ایجاد تردید حرفه ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1394 تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش را 114 شرکت تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش نیز از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که متغیرهای تردید حرفه ای حسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و معنی داری با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارند، اما متغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط معنی داری با کیفیت حسابرسی ندارد.
۱۰.

بررسی شیوه های معنا بخشی در حسابداری مالی

کلید واژه ها: اثر حسابداری تفسیر اعمال معنی دار سرگرمی های مالی زندگی روزمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 316
توانایی ذاتی حسابداری در ایجاد اثرات و تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار مردم، به طور گسترده در مطالعات حسابداری تایید شده است. با این حال، این مقاله استدلال می کند که برای اینکه حسابداری روی مردم تاثیر داشته باشد، ارقام آن باید برای کاربران مورد نظر خود قابل تفسیر باشد. اما چه اتفاقی می افتد که مردم از مطالعه و تفسیر اطلاعات مالی منع می شوند؟ این مقاله به بررسی چگونگی ارائه حساب های مالی به افرادی که باور دارند که توانایی آنها برای ارزیابی ارقام دچار اختلال شده است، می پردازد. این کار از طریق تمرکز تجربی فراتر از حد سازمان حرفه ای و حوزه خصوصی زندگی روزمره، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه یک برنامه مالی تلویزیونی اطلاعات مالی را با جزئیات کامل نشان می دهد تا شرکت کنندگان خود را به شهروندان مسئول مالی تبدیل کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز نظر نوع روش، تجربی می باشد. یافته های تجربی این مقاله دلیلی برای پروبلماتیزه کردن شرایطی است که در آن حسابداری قادر به تأثیرگذاری بر روی مردم است، همچنین این نتایج نتیجه گیری می کند که بدون در نظر گرفتن توانایی افراد برای تفسیر حساب های مالی، احتمال اینکه حساب ها بر ریسک سقوط کاربران خود تاثیر بگذارد، کم است.
۱۳.

دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی

کلید واژه ها: دارائیهای نامشهود هزینه های حسابرسی سرقفلی احتمال خطر حسابرسی کاهش ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 33
این مطالعه تجربی به نحوه مشاهده حسابرسان به دارایی های نامشهود که در تراز نامه ثبت شده اند می پردازد. نقش دارایی های نامشهود در ترازنامه شرکت ها افزایش یافته است و اهمیت آن ها در حال رشد است. در مقابل دارایی های مشهود، دارایی های نامشهود، چالش های منحصر به فردی را برای حسابرسان در شرایط قضاوت و پیچیدگی ایجاد می کنند.این تحقیق از یک نمونه از شرکت COMPUSTAT در طول دوره های 2015-2010 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که حسابرسان هزینه های بالاتری برای شرکت هایی که دارای مقدار بیشتری دارایی های نامشهود هستند در نظر می گیرند.این تحقیق تمامی دارایی های نامشهود ، شامل سرقفلی و دارایی های نامشهود بدون سرقفلی را در نظر می گیرد .برای شرکت هایی با نرخ بالای "ارزش دفتری به بازار" این نتایج قوی تر هستند و نشان می دهند که زیان ارزش بالقوه، حسابرسان را مجبور به دریافت هزینه های بالاتر برای چنین شرکت هایی می کند.. انواع آزمونهای حساسیت برای بررسی قابلیت اطمینان نتایج انجام می شود این نتایج برای سرمایه گذاران، قانون گذاران، مدیران شرکت ها، و حسابرسان دارای اهمیت هستند.
۱۴.

مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد: چشم انداز جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 272
این مقاله با بررسی اینکه آیا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)بر روی ریسک فساد در سطح شرکت اثر می گذارد یا نه و تا چه حد، دانش ما را در زمینه ی ریسک فساد شرکت افزایش می دهد. با به کار بردن یک نمونه در یک کشور در شرکت های بزرگ چند ملیتی در یافتیم که CSR در سطح شرکت ریسک فساد را کم می کند. در بررسی دقیقتر ، دریافتیم که در رابطه ی بین CSR و ریسک فساد ، متغیر هایی در سطح کشور مانند کیفیت نهادی، حمایت از حقوق ذینفعان خرد ، توسعه بازار سهام و آزادی مطبوعات در میان هستند. به علاوه ، دریافتیم که در کشور های نو ظهور تنها هنگامی که کیفیت نهادی در سطح کشوری وجود داشته باشد و شهروندان از آزادی مطبوعات برخوردار باشد، CSR ریسک فساد را کاهش می دهد. یافته های ما نشان داد که هم نهاد های رسمی و هم کیفیت جامعه مدنی در اثر CSR بر ریسک فساد تأثیر دارد.نتایج ما برای کنترل های درون زایی (آندوژنیتی) و خطای ممکن انتخاب نمونه پایایی دارد.
۱۵.

مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 95-1391)

تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 19
ﭘﺲ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺧیﺮ، ﺑﺴیﺎری از ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮدی کﺎرآﻣﺪﺗﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎیی ﺑﺮای اﻓﺰایﺶ ﻓﺮوش و کﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎ و دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣیﺑﺎﺷ ﻨﺪ. ﺑﻨ ﺎﺑﺮایﻦ، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺪیﺮیﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰیﻨﻪ کﺎرآﻣﺪﺗﺮیﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘیﺎﺑی ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑیﺸ ﺘﺮ و ﻧﻬﺎیﺘ ﺎً اﻓﺰایﺶ رﺷﺪ ﺷﺮکﺖ اﺳﺖ. موضوع اﺻﻠی ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳی مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش، ﺗﺼﻮیﺮ کﺎﻣﻠی از ﭼﮕﻮﻧﮕی رﺷﺪ و درآمد ﺷﺮکﺖﻫ ﺎ اراﺋ ﻪ ﻣ ی دﻫ ﺪ. یﻌﻨ ی آن ک ﻪ ﺷ ﺮکﺖ ﻫ ﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻼش ﻣیکﻨﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش، ﺗﻌﺪاد کﺎرکﻨﺎن ی ﺎ اﻧ ﺪازه دارای ی ﻫ ﺎ را اﻓ ﺰایش دﻫﻨﺪ کﻪ ﻧﻬﺎیﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰیﺶ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎ ﻣیﮔﺮدد. در ایﻦ ﻣﻮرد، راﺑﻄ ه رﺷ ﺪ–ی ﺎدﮔیﺮی ﻣﻤک ﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿیﺢ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮی رﺷﺪ ﺷﺮکﺖ را ارائه ندهد. اهمیت این مطالعه در آن است که به گونه ای تجربی به سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نشان خواهد داد که چه متغیرهایی بر خوانایی و قابلیت فهم گزارشهای مالی شرکتها تأثیرگذار هستند. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر به بررسی مدیریت درآمد و گزارشگری سالانه گزارش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس که طی سالهای 1391 تا 1395 در ایران فعالیت داشته اند. که از تعداد 495 شرکت حاضر،تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت درآمد با میزان خوانایی گزارشهای مالی شرکتها رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر بین مدیریت درآمد، شاخص فوگ و شاخص طول سند رابطه معناداری وجود دارد.
۱۷.

تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری تعهدی هزینه یابی بر مبنای فعالیت مدیریت بر مبنای فعالیت بودجه ریزی عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 343
این تحقیق به بررسی تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. به موجب ماده 49 و بند ”ب“ ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. گزارشات حاصل از اجرای همزمانی از طریق نرم افزار و گزارشات قبل از همزمانی میان 68 نفر از مدیران و کارشناسان مالی قرار گرفت. تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه (ERP) در اصلاح نظام حسابداری مدیریت مالی و قیمت تمام شده و بودجه ریزی می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.
۱۸.

بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی در گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گزارش حسابرسی شواهد حسابرسی حسابرس مستقل دستگاه های دولتی قابلیت اتکای شواهد حسابرسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی حسابرسی عملکرد
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 997
مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.
۱۹.

بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تضاد نمایندگی حاکمیت شرکتی نگهداری وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 656
هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با مدیریت منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1392 است. نقش حاکمیت شرکتی هدایت و کنترل شرکت به منظور کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت نامناسب منابع نقدی است. در پژوهش پیش رو از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیرعامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی، به منظور ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون بر اساس داده های تابلویی برآورد شده است. یافته های پژوهش، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی، اتکا بر بدهی و استقلال هیئت مدیره با سطح وجه نقد نگهداری شده را نشان می دهد. همچنین بر اساس یافته ها، رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت، دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با سطح وجه نقد نگهداری شده وجود ندارد.
۲۰.

ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با عنوان اصل حساب های مستقل، با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل حساب های مستقل حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 123 تعداد دانلود : 557
هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران است. به منظور تعیین سطح کیفی قابل قبول، نکات کلیدی محتوای بیانیه با بیانیه های مراجع استانداردگذار بین المللی بخش عمومی تطبیق داده شده است و سپس نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 کلان شهر کشور در سال 1392 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و رؤسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها می باشد که ارزیابی آن ها از سازگاری بیانیه شماره 1 اصل حساب های مستقل 3/67 است. نتایج حاصل از اسنادکاوی و تطبیقی نشان داد، این بیانیه از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی به کارگیری اصل حساب های مستقل را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان