رقیه افشاری

رقیه افشاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (موردمطالعه: فروشگاه آنلاین شیک وپیک)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
پیشرفت شبکه ارتباط جهانی به شکل گیری نوع جدیدی از خرید تحت عنوان خرید آنلاین منجر شده است. در این راستا، شناسایی عوامل تعیین کننده قصد خرید و وفاداری مشتریان آنلاین از مهم ترین زمینه های تحقیقاتی به شمار می رود که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. براین اساس در این پژوهش قصد بر این است تا عوامل مؤثر برقصد خرید و وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین (شیک وپیک) بررسی شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی هست جامعه آماری شامل تمامی مشتریان فروشگاه آنلاین شیک وپیک است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 123 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه بر اساس روایی صوری و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امنیت سایت، سطح قیمت ها، پشتیبانی از مشتریان، روش پرداخت وجوه و کیفیت کالاهای ارائه شده برقصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین تأثیر مثبت و معنادار کیفیت کالای ارائه شده، رضایتمندی و اعتماد به فروشگاه بر وفاداری مشتریان نیز تأیید شد و نهایتاً بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای بهبود قصد خرید و وفاداری مشتریان ارائه گردید.
۲.

تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان (مورد مطالعه: امور اقصادی و دارایی استان اردبیل)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از تحقیق حاضر تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل می دهد؛ که تعداد آنها برابر460 نفر است. روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی طبقه ای می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 210 بدست آمده است تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد.
۳.

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی های سایپا شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو، حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغه هایی حفظ و توسعه جایگاه خویش در بازار هست. به این منظور یکی از راهکارهای شناخته شده تحت عنوان بازاریابی رابطه مند است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی، رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 448 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ که این نگرش مثبت می تواند مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگی ها ترغیب نماید.
۴.

بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استان اردبیل

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه کارآفرینی به عنوان پدیده ای نوظهور در محافل علمی ایران مطرح گردیده است که سازمان ها باید با تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه ناشی از تغییرات محیطی نه تنها بقا بلکه رشد خود را نیز تضمین نمایند. ازاین رو توجه به مفاهیمی چون نوآوری و عملکرد شرکت که تأثیر به سزایی در کارآفرینی دارند ضرورت می یابد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر کارآفرینی بر نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته شده است؛ که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش همبستگی است. ابزار گردآوری پرسشنامه است که روایی آن با روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تائید گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل در سال 96 می باشند؛ که حجم آن ها با فرمول کوکران 282 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس (بدون هیچ گونه گزینش ذهنی از قبل) در بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل توزیع و 264 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 ( معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که کارآفرینی و نوآوری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تأثیر معناداری دارد که این نتیجه حاکی از نقش مهم کارآفرینی و نوآوری در ارتقای بهبود عملکرد وضعیت موجود شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل می گردد.
۵.

بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های پوشاک هپی لند شهر اردبیل

تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و ابعاد آن بر رفتار مصرف کننده در شهر اردبیل می باشد در این راستا، محقق تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد، شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری بازاریابی سبز، رابطه آن را با رفتار مصرف کننده مشخص نموده و پیشنهاد هایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های پوشاک هپی لند در شهر اردبیل می باشد؛ که با بهره گیری از روش معادلات ساختاری 240 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در جامعه آماری توزیع و 212 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار مصرف کننده استفاده گردید که روایی آن به روش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 921/۰، 818/0 تائید شد. برای آزمون فرضیه پژوهش از نرم افزار لیزرل 8.8 تحلیل عامل تائیدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز و سه بعد آن برچسب زیستی، تبلیغات زیستی و برند سبز بر رفتار مصرف کننده تأثیر مثبت و معنادار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان