آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکتهای تولیدی از طریق قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و زنجیره تامین می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران کارخانه آلومینیوم شهر اراک می باشد. تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از لحاظ روش علی می باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، محقق از پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. 300 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد که 255 مورد آن قابل استفاده بود. فرضیات این پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت قابلیت های فناوری اطلاعات بر متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرایند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین)، تاثیر منفی قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت، تاثیر مثبت متغیرهای (قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار و قابلیت زنجیره تامین) بر عملکرد شرکت می باشد.

تبلیغات