آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین تغییرات سطح اشتغال و رشد سهم سرانه از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین تغییرات شاخص بازار سهام و رشد سهم GDP رابطه منفی و معکوسی وجود دارد.

تبلیغات