آرش محمدی نافچی

آرش محمدی نافچی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

حسابداری ذهنی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی میکنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیمها نه تنها آنها را جداگانه بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجههای تصمیم اثرگذار است. لذا، یافتهها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیمگیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی میکند و بر اساس آن شرایط تصمیم میگیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی بهمنظور توضیح تصمیمگیریهای مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایدههای آن برای تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی و افشاگریهای اختیاری نیز اجراشدنی هستند.
۲.

نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی و مالی در جامعه

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۳۷
یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.
۳.

بررسی تأثیرمسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق نقش تعدیل کننده بازاریابی رسانه ای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاه های تجاری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق نقش تعدیل کننده بازاریابی رسانهای اجتماعی در عملکرد پایدار بنگاههای تجاری می باشد. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای آماری مشتمل بر 157 شرکت از مؤسسات و سازمان های حسابرسی در بازه زمانی سال 1397 انتخاب گردید و اطلاعات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، برای پردازش دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزارهای (3.2.8) PLS و (20) Spss استفاده شده است. در این پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که چنانچه بیش از 7% باشد بیانگر این است که پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. پژوهش فوق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت به دلیل اینکه به توصیف وضعیت متغیرها و تاثیر آنها می پردازد جزء پژوهش های توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و تحلیل مدل است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین برنامه بازاریابی رسانه ای اجتماعی و عملکرد پایدار یک شرکت ارتباط بین شرکت های مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می کند و بین بازایابی رسانه ای اجتماعی و عملکرد پایدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۴.

اخلاق و فرهنگ در حسابداری

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
حضور حسابداری در دنیای امروز امری حیاتی و ضروری به شمار می رود زیرا عامل محرکی برای سامانه اقتصادی کنونی بوده و در قبال عموم مسئولیتی کلیدی و حساس می باشد؛ بنابراین، اطلاعاتی که توسط حسابداران ارائه می شود قطعاً باید کارآمد، واقعی، بی طرفانه و قابل اتکا باشند در نتیجه اخلاق و فرهنگ حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افراد متکی به خدمات حسابداری جایگاه خاصی دارد. رعایت اخلاق و فرهنگ در جامعه حسابداری، به نوعی منجر به سعادت و رفاه ذینفعان، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران است و موضوع مورد نیاز تمام جوامع «سازمان ها، حرفه ها و شرکت ها» می باشد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق و فرهنگ در حسابداری در جامعه است. در این پژوهش، به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، آیین رفتار حرفه ای حسابداری و اصول بنیادی اخلاق و فرهنگ حسابداری توضیح و تبیین شده و مهمترین مسائل اخلاقی و فرهنگی در حسابداری و راه کارهای حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفه ای حسابداری ارائه می گردد. چنین استدلال می شود که نقش و وظیفه حسابداران نسبت به جامعه ایجاب می کند که آنها اخلاق و فرهنگ حسابداری را در همة جوانب رعایت نمایند و به آیین حرفه ای پایبند باشند. لازم به ذکر اهمیت معیارهای اخلاقی و فرهنگی والا جامعه را به سوی دیدگاه شرافتمندانه سوق می دهد و اعتبار و احترام اجتماعی را که در هر جامعه ضروری است، افزایش می دهد. همچنین از آنجایی که اساس و پایه حرفة حسابداری مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی حسابداری است و حسابداران دارای مسئولیت اجتماعی هستند ملزم به رعایت قوانین اخلاقی و فرهنگی می باشند تا بتوانند مهارت های تصمیم گیری و رفتار حرفه ای خود را تقویت نمایند و ارزش های اخلاقی و فرهنگی در حسابداری را اشاعه دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان