آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

حضور حسابداری در دنیای امروز امری حیاتی و ضروری به شمار می رود زیرا عامل محرکی برای سامانه اقتصادی کنونی بوده و در قبال عموم مسئولیتی کلیدی و حساس می باشد؛ بنابراین، اطلاعاتی که توسط حسابداران ارائه می شود قطعاً باید کارآمد، واقعی، بی طرفانه و قابل اتکا باشند در نتیجه اخلاق و فرهنگ حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افراد متکی به خدمات حسابداری جایگاه خاصی دارد. رعایت اخلاق و فرهنگ در جامعه حسابداری، به نوعی منجر به سعادت و رفاه ذینفعان، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران است و موضوع مورد نیاز تمام جوامع «سازمان ها، حرفه ها و شرکت ها» می باشد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق و فرهنگ در حسابداری در جامعه است. در این پژوهش، به روش کتابخانه ای و با بررسی پایگاه های الکترونیکی، آیین رفتار حرفه ای حسابداری و اصول بنیادی اخلاق و فرهنگ حسابداری توضیح و تبیین شده و مهمترین مسائل اخلاقی و فرهنگی در حسابداری و راه کارهای حل آنها و تجدید حیات حیثیت حرفه ای حسابداری ارائه می گردد. چنین استدلال می شود که نقش و وظیفه حسابداران نسبت به جامعه ایجاب می کند که آنها اخلاق و فرهنگ حسابداری را در همة جوانب رعایت نمایند و به آیین حرفه ای پایبند باشند. لازم به ذکر اهمیت معیارهای اخلاقی و فرهنگی والا جامعه را به سوی دیدگاه شرافتمندانه سوق می دهد و اعتبار و احترام اجتماعی را که در هر جامعه ضروری است، افزایش می دهد. همچنین از آنجایی که اساس و پایه حرفة حسابداری مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی حسابداری است و حسابداران دارای مسئولیت اجتماعی هستند ملزم به رعایت قوانین اخلاقی و فرهنگی می باشند تا بتوانند مهارت های تصمیم گیری و رفتار حرفه ای خود را تقویت نمایند و ارزش های اخلاقی و فرهنگی در حسابداری را اشاعه دهند.

تبلیغات