عبدالرحمن عرفان نیا

عبدالرحمن عرفان نیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تأثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخلاقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخلاقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها در شرکت ایرانس می باشد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 120 نفر از کاربران شرکت ایرانسل تشکیل داده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات لازم جهت تعیین صحت وسقم هر یک از فرضیه ها از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از Spss و PLS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انتظار CSR اقتصادی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد. انتظار CSR اخلاقی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد. انتظار CSR اقتصادی، انتظار CSR اخلاقی و نابرابری اخلاقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد. انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطلاعات، انتقال اطلاعات و پیشگیری اطلاعات ارتباط مثبت دارد.
۲.

تأملی بر تأثیر چرخه زندگی شرکت ها بر حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۰
این تحقیق با هدف بررسی تحقیقات چرخه زندگی شرکت ها در حسابداری، امور مالی و حاکمیت شرکتی انجام شده است. بررسی ما از ادبیات حسابداری و مالی در مورد عوامل تعیین کننده چرخه عمر شرکت نشان می دهد که سرمایه سازمان، شیوه های مدیریتی، ساختار شرکت، انعطاف پذیری و درگیری سرمایه مخاطره آمیز تا حد زیادی، پویایی چرخه زندگی شرکت ها و الگوهای خروج را توضیح می دهد. مطالعات چرخه زندگی و ما این ها را به سه گروه طبقه بندی می کنیم: (1) پیامدهای گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت، (2) پیامدهای سیاست مالی و (3) پیامدهای حاکمیت شرکتی. بررسی ما حاکی از آن است که چرخه عمر شرکت ها تأثیرات قابل توجهی بر گزارشگری مالی شرکت ها و افشای اطلاعات شرکت ها، سرمایه گذاری شرکت ها، تصمیمات مالی و سود سهام دارد و درباره حاکمیت شرکتی و رفتار مسئولانه اجتماعی نیز تاثیراتی داشته است.
۳.

بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۷
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال های 1390 الی 1396 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با 99 نمونه می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های مقطعی است و از حیث هدف کاربردی است. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews9 انجام شده است. نتایج نشان داد که بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان