آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی، سطح بندی و رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 11 نفر از مدیران و کارشناسان بخش زنجیره تامین شرکت آبراه تزئین می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد که شامل عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز بوده که روایی آن توسط نظرات خبرگان سازمان و پایایی با نرخ ناسازگاری 0.02 بدست آمد و تائید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو رویکرد فرایند تحلیل دمیتل فازی و مدل سازی تفسیری ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که طراحی سبز با وزن نسبی (0.245)، بازیافت محصولات با وزن نسبی (0.211)، ارزیابی محیطی تأمین کنندگان با وزن نسبی (0.177)، همکاری کارکنان با وزن نسبی (0.176)، رعایت استانداردهای لازم با وزن نسبی (0.134)، توزیع سبز با وزن نسبی (0.097)، تولید سبز با وزن نسبی (0.088) و خرید سبز با وزن نسبی (0.055) در رتبه های اول تا هشتم قرار گرفتند. در پایان نیز با استفاده از رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری به تحلیل عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد در بین عوامل طراحی سبز به عنوان موثرترین عامل در سبز نمودن زنجیره تامین شناخته شده است.

تبلیغات