آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش حاکی از آن بود که بین تغییرات شاخص بازار سرمایه و تغییرات در سطح اشتغال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نوسانات شاخص بازار سرمایه می تواند رابطه بین اشتغال و سهم سرانه از GDP را تحت تاثیر مثبت و مستقیمی قرار دهد.

تبلیغات