آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخلاقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها در شرکت ایرانس می باشد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 120 نفر از کاربران شرکت ایرانسل تشکیل داده اند. در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات لازم جهت تعیین صحت وسقم هر یک از فرضیه ها از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از Spss و PLS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انتظار CSR اقتصادی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد. انتظار CSR اخلاقی با نابرابری اخلاقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد. انتظار CSR اقتصادی، انتظار CSR اخلاقی و نابرابری اخلاقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد. انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطلاعات، انتقال اطلاعات و پیشگیری اطلاعات ارتباط مثبت دارد.

تبلیغات