فرهاد کیان فر

فرهاد کیان فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

عوامل مؤثر بر مدیریت تحول اداری و توانمندسازی در کارکنان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
اصلاح اداری، فرآیند نظام مند، منسجم و هدفمند است که اراتباط قوی و همه جانبه ای با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه دارد؛ بنابراین هر گونه تغییر و تحول در نظام اداری با حرکتی هماهنگ و همسو با ساختارهای یاد شده اثربخش خواهد بود. هدف از اصلاح اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیتهای نظام اداری است که یکی از ملزومات توسعه پایدار محسوب می شود. اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته برمی گردد. در این مقاله سعی بر این شده که به طور اجمال، اهداف، ضرورت ها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به طور موردی به عوامل مؤثر بر مدیریت و تحول اداری در کارکنان پرداخته شده است.
۲.

تأثیر عدم اطمینان محیطی بر نواوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
در حال حاضر بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی، انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با محیط فعالیت برای حفظ رقابت پذیری شان می باشند پس هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر است. به این منظور از مدل یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 3 اهواز و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که در بین مدیران ارشد این شرکت ها توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نمونه آماری 8 نفری مدیران ارشد شرکت های مذکور نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از بر آزش مناسبی برخوردار بوده و رابطه بین عدم طمینان محیطی با ابعاد ساختار سازمانی، یعنی تمرکز، رسمیت و پیچیدگی و همچنین رابطه بین رسمیت و پیچیدگی ساختار سازمانی با نوآوری معنادار بود؛ اما رابطه بین تمرکزگرایی و نوآوری معنادار نبود که در نتیجه نقش میانجی پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری معنادار و مورد تأیید قرار گرفته و نقش میانجی تمرکزگرایی مورد تأیید قرار نگرفت. با توجه به وجود رسمیت زیاد در شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 3 اهواز و رابطه منفی آن با نوآوری، توصیه می شود قوانین و مقررات دست و پاگیر اجرایی اصلاح و بوروکراسی اضافی حذف شده و با تدوین شرح وظایفی که کارکنان آزادی عمل و حق انتخاب داشته باشند، محیط سازمان برای نوآوری مهیا شود.
۳.

نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی است. بر اساس پرسشنامه های خود سنجی از 240 کارمند شاغل فولاد اکسین خوزستان، یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی تا حدودی نقش میانجی دارد. این نتایج حاکی از آن است که رهبران تحول گرا با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، فرصت ها، پشتیبانی و منابع کافی، مشارکت شغلی را تقویت می کنند. این پژوهش تجربی از اولین مطالعاتی است که نقش میانجی توانمندسازی ساختاری را در رابطه بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی بررسی کرده و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه مشارکت شغلی در سازمان های خدماتی باشد. تعدادی از مطالعات و مفاهیم عملی مورد بحث قرار گرفته است.
۴.

بررسی برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
هدف از این پژوهش بررسی برنامه های ایجاد تغییر مورد استفاده در فعالیت های تحول سازمان در شرایط کنونی است این برنامه های ایجاد تغییر، فنون و روش های طراحی برای تغیر فرهنگ سازمان بوده و حرکت آن را از وضعیت موجود به جایی که اعضای سازمان خواهان رسیدن به آن هستند را ممکن می سازند و آنها را قادر می سازد تا اعمال خود را بهبود ببخشند تغییرات سازمانی بسیار سخت، پیچیده، مبهم و در عین حال گریز ناپذیرند. پژوهش ها نشان داده اند که برنامه ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی بسیار مشکل و احتمال موفقیت آنها اندک است.
۵.

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
فرهنگ سازمانی ارتباط مستقیمی با اثر بخشی و عملکرد سازمان دارد. هر چه فرهنگ سازمانی قوی تر باشد، کارایی سازمان بیشتر خواهد بود. هدف این مقاله، ارزیابی ابعاد نظری فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت، ارتباط بین آن ها و اثر آن ها بر روی بهبود و توسعه مستمر دانشگاه است. به منظور ارزیابی فرهنگ سازمانی دانشگاه، چارچوب تحقیق با استفاده از نسخه اصلاح شده ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) ایجاد شد. این تحقیق منجر به ایجاد خصوصیات فرهنگ سازمانی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی گردید. نتیجه گیری کلی این است که فرهنگ سازمانی دانشگاه، زمینه را برای مدیریت کیفیت هموار می کند و ارتباط مستقیمی با توسعه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان