مهدی قنبری

مهدی قنبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

جستاری در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۱
هدف این پژوهش، کاوشی در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگیان بوده است. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی(پرسشنامه و مصاحبه) بوده است. جامعه آماری بخش پرسشنامه ای پژوهش شامل تمامی فرهنگیان مدیران، معاونان آموزشی و پرورشی، معلمان و سایر کارکنان اداره کل و مناطق/نواحی 17 گانه آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بوده که از روش نمونه-گیری طبقه ای 407 نفر از آنها انتخاب شدند. جامعه آماری بخش مصاحبه شامل تمامی مسئولان و کارشناسان آموزش نیروی انسانی و فناوری اداره های آموزش و پرورش استان بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، همه آنها به عنوان نمونه آماری محسوب شده و با آنان به صورت هدایت کلیات مصاحبه شده است(30 نفر). روایی پرسشنامه را کارشناسان تاًیید نموده و پایایی آن حدود 96/ محاسبه شد. پایایی مصاحبهها از روش بررسی همکار، بررسی اعضا و سهسوسازی تاًمین گشت. در مجموع طبق نتایج این پژوهش، آزمون های مجازی ضمن خدمت الکترونیکی استان از وضعیت چندان مناسبی در زمینه های مورد بررسی برخوردار نبوده اند و برای رسیدن این آزمون ها به وضعیت مناسب تلاش های زیادی لازم است که از طرف افراد و گروه های مختلف صورت پذیرد.
۲.

ارایه روش ترکیبی در خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای k-means و تحلیل عاملی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
با توجه به کاربردهای وسیع شناخته شده از داده کاوی در صنعت بانکداری این ابزار در سایر زمینه ها مانند خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در این مقاله با اتخاذ به رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها، به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 نفر از مشتریان بر اساس بازدهی اعطای تسهیلات در موسسه امام رضا پرداخته شده اس ت. بدین منظور از متغیرهای داده های جمعیت آماری مشتریان، پرداخت بدهی تسهیلات توسط مشتریان و دانش ضمنی خبرگان بانکی، هفت متغیر جهت خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان استخراج شده است. در این مقاله در بخش اول از روش تحلیل عاملی ROBPCA برای طبقه بندی مشتریان استفاده شده است به طوری که در این روش مشتریان به چهار اهرم منظم به عنوان لایه داخلی و اهرم های عمود، خوب و بد افراز می شوند. همچنین بردار ویژه به دست آمده از ROBPCA به عنوان ورودی خوشه بندی الگوریتم دو مرحله ای K-means استفاده می شود. مشتریان در این مرحله به چهار خوشه طبقه بندی می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 73 % مشتریان عضو مشتریان منظم بوده که میانگین مبلغ مصوب (وام) آن ها، 7 % میانگین مبلغ مصوب کل مشتریان بوده در حالی که بیشترین مقدار پرداخت را در بر دارند. با توجه به نتایج مشتریان اهرم عمود که 17 % مشتریان شامل می شود رفتار متفاوتی از مشتریان عادی (منظم) داشته و می تواند یکی از محورهای اصلی اعطای تسهیلات محسوب شوند. همچنین 07 % مشتریان عضو اهرم بد هستند که بیشترین مبلغ مصوب را دریافت کردند در حالی که کمترین مقدار برگشت را شامل می شوند. در پایان نیز پس از مجزا کردن مشتریان هم از طریق ROBPCA و هم از طریق خوشه بندی، مشتریان به شانزده قسمت طبقه بندی می شوند که سیاست های اجرایی مجزایی را در بر می گیرند.
۳.

رابطه روابط سیاسی و فساد اداری با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران بود. بدین منظور 385 نفر از صاحب نظران و کارشناسان حوزه برون سپاری، سرمایه گذاران بخش خصوصی و مدیران مجموعه های ورزشی شهرداری تهران به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسش نامه 42 سؤالی فرزیانی و همکاران (1394)، پرسش نامه محقق ساخته خدری و همکاران (1394) و پرسش نامه 39 گویه ای وال و ﭘﺮو (2000) بودند که توسط شرکت کنندگان تکمیل شدند. یافته های رگرسیونی حاکی از این است که بین فساد اداری و برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (897/0=β)، بین رفتار سیاسی با برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران (764/0=β) و بین فساد اداری و رفتار سیاسی (736/0=β) رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس با توجه به ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده می توان گفت، به ازای یک واحد تغییر در فساد اداری و رفتار سیاسی به ترتیب 119/1 و 219/1 واحد تغییر در برون سپاری اماکن ورزشی شهرداری تهران به وجود می آید.
۴.

کاوشی در تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم تجربی: جُستاری پدیدارشناسانه

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
این پژوهش با هدف کاویدن تجارب معلمان درس پژوه در درس علوم تجربی انجام گرفت. مطالعه حاضر در زمره مطالعات کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. اطلاع رسانان از میان معلمان علوم تجربی دوره اول متوسطه استان چهارمحال و بختیاری که در سنوات گذشته درس پژوهی با محوریت درس علوم تجربی انجام دادند انتخاب شدند. برای موردگزینی از دو تکنیک هدفمند و گلوله برفی با رعایت اصل اشباع نظری استفاده شد و به این صورت، تعداد 24 نفر انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با رویکرد هدایت کلیات انجام شد. اعتبار پژوهش با استفاده از روش بررسی همکار، بررسی اعضا، ناظر بیرونی و چندسوسازی داده تاًمین شد. داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تجارب معلمان معلمان درس پژوه در درس علوم تجربی پیرامون درس پژوهی را می توان در قالب سه مضمون سازمان دهنده فرصت ها، آسیب ها و بایست های درس پژوهی دسته بندی کرد.آسیب ها و بایست های درس پژوهی دسته بندی کرد.
۵.

بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان فارس بود. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی بود که بصورت میدانی انجام شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 250 کارمند اداره کل ورزش وجوانان استان فارس بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگاریت هیل (2003) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ برای کارآفرینی سازمانی 75/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و معادلات ساختاری) استفاده شد، نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSS 21 بودند. نتایج حاصل نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مدیریت مشارکتی قادر به پیش بینی کارآفرینی است. نتایج معادلات ساختاری نشان 56 درصد تغییرات کارآفرینی سازمانی در اداره ورزش وجوانان استان فارس توسط مدیریت مشارکتی قابل تبیین است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی باید به موضوع مدیریت مشارکتی و استفاده از نظرات و ایده های کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی توجه کنند.
۶.

بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه ای و نوع تحقیق کاربردی است. جامعة آماری تحقیق را کارشناسان 9 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می دهند که حدودا 260 نفر کارشناس در این فدراسیونها مشغول به کار هستند و از بین آنها طبق جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شواب(2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف جامعه تحقیق و متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مولفه های تحقیق و مقایسه وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی در فدراسیون های منتخب با یکدیگر استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که سرمایه انسانی و رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه ضعیفی را در فدراسیون های ورزشی دارد.و اینکه سرمایه انسانی و وضعیت اقتصادی فدراسیون ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. لذا پیشنهاد می شود توجه ویژه به تناسب نظام آموزشی ورزش با مقتضیات اقتصاد رقابتی، حمایت مالکیت فکری در ورزش، جذب و حفظ نخبه های ورزشی، حضور متخصصان در پست های ورزشی، سرمایه گذاری در بخش آموزش توسعه نیروی انسانی در سازمان های ورزشی و افزایش دستمزد ها و تناسب آن با عملکرد افراد می تواند راهگشا باشد.
۷.

تحلیل میزبانی رویداد های ورزشی در استان یزد با استفاده از مدل سوات (swot)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد با استفاده از مدل سوات می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل روسا و نواب رئیس های هیئت های ورزشی استان و مدیران اجرایی ورزش، اساتید مدیریت ورزشی و مربیان ورزشکاران نخبه دارای سابقه مشارکت در برگزاری رویداد ورزشی در استان یزد می باشد (جمعا ۱۸۰ نفر). روش نمونه گیری در این تحقیق، تمام شمار و نمونه برابر با جامعه می باشد و درنهایت ۱۵۰ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته سوات بود که روایی آن از طریق نظرات ۱۰ نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (۸۴/0) تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطی (آزمون رتبه ای فریدمن) استفاده گردید. همچنین برای تعیین موقعیت راهبردی وضعیت میزبانی رویداد ورزشی در یزد از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE )، ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) و ماتریس داخلی و خارجی (IE ) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد دارای ۱۶ قوت، ۹ ضعف، ۱۰ فرصت و ۸ تهدید می باشد وضعیت میزبانی رویدادهای ورزشی در استان یزد در منطقه راهبردی WO قرار دارد. نتیجه گیری می شود که دست اندرکاران در حوزه میزبانی رویدادهای ورزشی استان یزد باید از فرصت های خارجی پیش روی خود برای از بین بردن ضعفهای داخلی استفاده نمایند.
۸.

تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویداد های ورزشی در جذب اسپانسر

تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند رویدادهای ورزشی در جذب حامیان مالی ورزشی در ایران و رتبه بندی این عوامل بود. ازنظر هدف پژوهش حاضر اکتشافی است و در فرایند اجرا از شیوه ترکیبی استفاده شده است در بخش کمی محقق از شیوه ای به نام تئوری داده بنیاد (گراند تئوری) استفاده کرده است و در بخش کمی با روش AHP به رتبه بندی داده های کیفی پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را نخبگان مدیریت رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی و حامیان مالی ورزشی تشکیل می داد که با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری (هدف دار) و گلوله برفی نمونه موردنظر که ۱۲ نفر از نخبگان درزمینه پژوهش موردنظر بود انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، استفاده از مستندات و مصاحبه های کیفی بود و داده ها که بر اساس راهنمای پژوهش در جلسات مصاحبه در این تحقیق به دست آمده با استفاده از کدگذاری طبیعی و باز تحلیل منجر به شناسایی ۲۱ گویه و ۹۳ زیر گویه در قالب 4 مؤلفه مدل آکر (آگاهی از برند رویدادهای ورزشی، کیفیت ادراک شده از برند رویدادهای ورزشی، تداعی از برند رویدادهای ورزشی، وفاداری به برند رویدادهای ورزشی) شد. در بخش کمی نیز داده های حاصل از مصاحبه های کیفی با استفاده از نرم افزار Expert choice رتبه بندی شد. نتایج حاصل تحقیق حاضر این داده ها را با این رتبه بندی نشان داد. در بین مؤلفه های ارزش ویژه برند به ترتیب اهمیت، وفاداری به برند با ضریب ۳۳۹/0، کیفیت ادراک شده از برند با ضریب ۲۶۰/0، آگاهی از برند با ضریب ۲۰۹/0، تداعی از برند با ضریب ۱۹۳/0 به دست آمد.
۹.

معلمان کلاس های چندپایه فرصت ها و محدودیت های این کلاس ها را چه چیزی می دانند؟

تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و محدودیت های کلاس های چندپایه از نظر معلمان بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن کیفی بوده است. جامعه آماری شامل معلمان کلاس های چندپایه استان چهارمحال و بختیاری بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، 18 نفر برای بررسی انتخاب گردیده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شد. روایی از طریق روایی سازه، درونی و بیرونی تاًمین گشت. پایایی نیز از روش بررسی همکار، بررسی اعضا و ناظر بیرونی برآورد شد. داده ها به روش تحلیل مضمون، تحلیل گشتند. طبق نتایج پژوهش، معلمان دانش آموز محوری، بسترسازی برای یادگیری اکتشافی و روش تدریس مشارکتی و حل مسأله، افزایش  کارگروهی، اعتماد به نفس، مسؤولیت پذیری، قدرت بیان، ثبات عاطفی و خود-مدیریتی دانش آموزان را جزو فرصت ها و کمبود زمان، کم رنگ شدن بعضی دروس، کمبود اطلاعات معلمان، مسؤولیت زیاد معلمان، ضعف دانش، حواس پرتی و مشکل سازمان دهی دانش آموزان، نامناسب بودن ترکیب سنی و جنسی، عدم همکاری اولیا، کمبود و کیفیت پایین امکانات و فضای آموزشی، کمبود نیروی خدماتی و امکانات بهداشتی را جزو محدودیت های کلاس های چندپایه دانستند.
۱۰.

توصیفی از معلم شدن من: خودمردم نگاری یک دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۵
هدف: هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسنده اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود. روش: این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت نگاری تنظیم گردید. روایت های پژوهشگر کدگذاری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آشنایی با حرفه معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنیت شغلی و معافیت از خدمت سربازی باعث شد سوژه مورد مطالعه به معلمی گرایش یابد. در بدو ورود، انتظاراتی که او از دانشگاه داشت برآورده نشد، زیرا دانشگاه دچار مشکلات آموزشی-رفاهی بود. باگذشت زمان و مرتفع شدن مشکلات، نگارنده نگرش مثبت تری نسبت به دانشگاه فرهنگیان پیدا کرد. او مسائل آموزشی-پژوهشی دوران تحصیل خود را ترکیبی از نقاط قوت و ضعف می داند و معتقد است کارورزی یکی از نقاط قوت دانشگاه است که با رفع پاره ای از نواقصش می تواند بهتر هم شود. به زعم او، غالباً روابط بین فردی مناسبی در دانشگاه حاکم بود ولی بعضاً برخی از نظرات مدرسان، دانشجویان را مکدر می کرد. افزون براین، نسبت به نامشخص بودن محل خدمتش، سنجه های فرم سازمان دهی و بی توجهی به گزینش انتقاداتی را وارد کرد.
۱۱.

مرلوپونتی و گردش دیالکتیکی پدیدارشناسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
ارزیابی جایگاه خاص مرلوپونتی در جنبش پدیدارشناسی به واسطه ایضاح نقش «دیالکتیک» در پی ریزی مبانی پدیدارشناسی توسط او ممکن می گردد. در این مقاله می کوشیم با روشن ساختن دریافت مرلوپونتی از «دیالکتیک» نشان دهیم که چگونه وی به واسطه این عنصر، پدیدارشناسی را بر مبنایی جدید استوار می کند. مرلوپونتی جنبش پدیدارشناسی زمان خود را دچار چندپارگی ها و تعارضاتی در مبنا و روش می دید و می کوشید تا با اتخاذ رویکردی دیالکتیکی این تعارضات را مرتفع سازد. تنها به کمک «تفکر دیالکتیکی» می توان پدیدارشناسی را به مثابه یک «پژوهش فلسفی» پایه گذاری کرد. پس از مرلوپونتی، نه قلمرو پژوهش فلسفی صرفاً بر پایه «آگاهی محض» مشخص می گردد و نه روش آن با «توصیف محض». در هم آمیختگی و «دست اندازی» آگاهی و جهان، از یک سو، و توصیف و تبیین از سوی دیگر، اجازه نمی دهد که پژوهش پدیدارشناختی را بر پایه ایده «جوهریت» یک قلمرو محدود و محصور پی گیری کنیم.
۱۲.

آسیب شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته

تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۴
هدف این پژوهش آسیب شناسی دوره ی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه ی الگوی مطلوب بوده است. نوع پژوهش آمیخته و روش آن متوالی تبیینی بوده است. جامعه آماری شامل مدرسان، معلمان راهنما و کارورزان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری بوده است. در فاز کمی، مدرسان به روش سرشماری و دو گروه دیگر به روش تصادفی نمونه گیری شدند. در فاز کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در فاز کمی و کیفی به ترتیب اطلاعات با پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید.طبق نتایج، ازبین مؤلفه های اهداف، فعالیت های یادگیری، زمان، فضای آموزشی مدارس و ارزشیابی؛ مدرسان مؤلفه زمان و دو گروه دیگر زمان، فعالیت های یادگیری و ارزشیابی را نامطلوب دانستند. در فاز کیفی نیز 7 مضمون فرصت، 17 چالش و 14 الزام استخراج شد. باتوجه به یافته ها و نظر کارشناسان، الگوی پیشنهادی با 14 مؤلفه در سه حوزه سیاستگذاری، اجرا و پشتیبانی ارائه گردیده است.
۱۳.

الگوی اشتراک گذاری نتایج پژوهش کیفی: مطالعه موردی درس پژوهی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۷۵
فرآیند اشاعه ی نتایج به عنوان یکی از مهم ترین حلقه ها ی پژوهش مورد قبول دانشمندان، استادان و پژوهشگران قرار گرفت. از منظر دیگر، به استناد تفاوت پژوهش های کمی و کیفی، اشتراک گذاری نتایج تحقیقات کیفی دارای ظرافت های خاص خود بوده و درمورد روش درس پژوهی به عنوان یکی از راهبردهای پژوهشی که اصول کیفی پژوهی در آن ملحوظ است، این ظرافت مشهود تر می باشد. نظر به اینکه در زمینه ی مورد بحث متاسفانه الگویی متناسب با محیط پژوهشی کشور ما وجود ندارد، این مقاله با هدف ارایه ی الگوی اشتراک گذاری نتایج درس پژوهی تدوین گردیده و اعتبار آن از طریق تکنیک دلفی تاًمین شد. در الگوی مورد نظر، به دلیل نیازهای متفاوت دو گروه کاروران درس پژوهی و سایر مخاطبان (سایر معلمان، سیاست گذاران آموزش و پرورش و دیگر ذی نفعان خارج از نظام آموزشی)، نتایج در دو قالب ارایه می گردد: الف) گزارش به شیوه ی روایت نگاری (برای کاروران پژوهش، معلمان هم قطار) و ب) خلاصه گزارش (برای معلمان دیگر، سیاست گذاران نظام آموزشی و سایر ذی نفعان خارج از نظام) ارایه می گردد. گزارش به شیوه ی روایت نگاری که با هدف توسعه ی حرفه ای اعضای گروه درس پژوهی در ابعاد مختلف است، از طریق نوشتن داستان گونه و روایتی تدوین می شود. معمولاً یک نسخه بوده و در مدرسه جهت بهره مندی ذی نفعان قرار خواهد گرفت و عناوین آن متناسب با مراحل چرخه ی درس پژوهی است. از طرف دیگر خلاصه گزارش که به منظور ارایه ی نتایج به مخاطبان خارج از گروه پژوهش تدوین می گردد، ناظر بر شش بخش (عنوان، خلاصه مطالعه، نمایه کلی فرآیند، نتایج فرآیند وکاربرد آن ها درباره دو گروه دانش آموز و معلم، بازگشت به عقب – ارزیابی کیفیت- و منابع) می باشد.
۱۴.

فهمِ چالش های عنصر ارزشیابی برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان: جستاری پدیدارشناسانه

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۷
هدف این پژوهش بررسی چالش های عنصر ارزشیابی برنامه درسی دانشجویان دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان به صورت کیفی، از دیدگاه دانشجویان و مدرسان بوده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش از بین مدرسان و دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری(14 مدرس و 19 دانشجو) انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه با هدایت کلیات استفاده شد. برای بررسی روایی از روایی سازه، درونی و بیرونی و برای پایایی از روش بررسی اعضا، بررسی همکار، ناظر بیرونی و چندسوسازی استفاده شد. داده های پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی است که توجه افراطی به ارزشیابی از مهارت های نظری و محفوظات دانشجویان باعث شد که ارزشیابی مهارت های عملی آنان مورد توجه قرار نگیرد، اغلب ارزشیابی ها به صورت هدف-محور انجام شده و کمتر به ارزشیابی فرآیند-محور توجه شده است، بین روش ارزشیابی و نوع محتوای ارائه شده تناسب چندانی وجود نداشته است و کمبود زمان و امکانات بر کیفیت ارزشیابی ها تأثیر منفی داشته است.
۱۵.

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان از لحاظ میزان توجه به مهارت های زبانی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای کتاب جدیدالتاًلیف مطالعات اجتماعی پنجم دبستان ازلحاظ میزان توجه به مهارت های زبانی انجام گرفته است. نوع تحقیق، توصیفی و روش آن تحلیل محتوا بود. جامعه ی آماری شامل کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان بوده و برای نمونه گیری از روش چندمرحله ای و برای اطمینان از کفایت نمونه از تکنیک تصنیف استفاده شد. به این صورت که ابتدا کل کتاب انتخاب شد، در مرحله بعد 10 درس اول آن برگزیده شدند و سپس در این 10 درس تنها به تحلیل جملات کتاب بسنده شد. به منظور داده اندوزی از فهرست وارسی محقق ساخته استفاده شد. این فهرست مشتمل بر تعدادی مؤلفه مربوط به هرکدام از مهارت های زبانی بوده است. روایی ابزار ازنظر 7 نفر کارشناس تاًیید و پایایی آن از روش های همسازی و بازنمایی برآورد شد. از شاخص های فراوانی و درصد برای تحلیل داده ها استفاده گردید. عمده ترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که: 1. درزمینه ی مهارت نوشتن مؤلفه های توسعه ی توانایی تبدیل نشانه های آوایی به نوشتاری؛ آشنایی با اجزای جمله موضوع؛ آشنایی با بند روایتی، بندهای بدنه و بند توصیفی به میزان بالایی نسبت به سایر مؤلفه ها موردتوجه قرار گرفتند؛ اما مؤلفه های آشنایی با بند نتیجه گیری و انشانویسی یا کلاً موردتوجه قرار نگرفته یا به میزان کمی به آن ها توجه شده است. 2. در مورد مؤلفه های مهارت خواندن بیشترین توجه به آشنایی با حروف ربط عطفی و کمترین توجه به آشنایی با حروف ربط تقابلی و سببی شده است. 3. درزمینه ی مؤلفه های مهارت گوش دادن، به شاخص های بحث و گفت وگو و اظهارنظر در مورد مطالب متن شنیداری و رسیدن به استنباط با توجه به متن شنیداری به میزان بالایی و به شاخص افزایش تمرکز بر لحن کلام در متون شنیداری در سطح پایینی پرداخته شده است. 4. درزمینه ی مهارت سخن گفتن توجه بالایی به شاخص سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب شده ولی مؤلفه های به کارگیری گونه های مختلف زبان و قصه گویی ازنظر دور ماندند.
۱۶.

معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت ها و محدودیت های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه ی کیفی

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
این مطالعه را پژوهشگران با هدف بررسی فرصت ها و محدودیت های درس تفکر و پژوهش از دیدگاه معلمان پایه ی ششم ابتدایی انجام دادند. مطالعه ی حاضر در قالب روش کیفی انجام پذیرفت. جامعه ی آماری شامل معلمان کلاس ششم ابتدایی چهارمحال و بختیاری بوده است. نمونه گیری از روش هدفمند و با رعایت قاعده ی اشباع نظری انجام شد، به این صورت تعداد 18 نفر معلم پایه ی ششم به عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بوده که برای بررسی روایی آن از روایی سازه، درونی و بیرونی و برای پایایی از روش بررسی اعضا، بررسی همکار و ناظر بیرونی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که به نظر افراد پاسخ دهنده امکان استفاده از روش های متنوع ارزشیابی، تقویت روحیه ی پرسشگری دانش آموزان و تقویت مهارت های بیان آن ها، کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، آشناسازی دانش آموزان با روش های مناسب پژوهش و آشناسازی دانش آموزان با مهارت های استفاده از فناوری روز، از جمله فرصت های موجود در درس تفکر و پژوهش می باشد. پاسخ دهندگان کمبود امکانات کمک آموزشی، عدم ارزیابی علمی از نحوه ی اجرای درس تفکر و پژوهش، کمبود معلم متخصص و علاقه مند برای تدریس این درس و کمبود زمان اختصاص داده شده را به عنوان محدودیت های درس تفکر و پژوهش پایه ی ششم ابتدایی دانستند.
۱۷.

هستی و انسان در اندیشه ی هایدگر

نویسنده:

کلید واژه ها: وجود انسان هستی مارتین هایدگر جهان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ فلسفه تاریخ مباحث نظری
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ فلسفه تاریخ تعاریف و کلیات
تعداد بازدید : ۲۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۱۶
مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی و از متفکران بزرگ و پرنفوذ قرن بیستم است که دایره ی نفوذش فقط به حوزه های فلسفه محدود نمی شود. نظرات وی در شکل گیری جریان پست مدرنیسم نقشی اساسی داشته است. او درباره بسیاری از موضوعات اساسی مرتبط با هستی آدمی، تفاسیر بدیع و بنیادین ارائه داده است. به همین دلیل، فهم آثار و نوشته های او همواره آسان نبوده است. هایدگر در آثارش از زبان عادی و روزمره بسی فاصله گرفته و می کوشد به زبان دیگری دست پیدا کند که برای بیان تفکری نو و بی واسطه مناسب باشد. اما دشواری فهم نوشته های هایدگر، نه صرفا به جهت تصنعی بودن زبان او، بلکه به خاطر دیگرگونی عظیمی است که با وی در ساحت تفکر فلسفی روی می دهد. دغدغه ی اصلی هایدگر، در فلسفه «هستی» است؛ اما باید توجه داشته باشیم که آنچه هایدگر از لفظ هستی مراد می کند، با آنچه فیلسوفان پیش از وی از مد نظر داشته اند، بسیار متفاوت است. در مقاله ای که از پی می آید، نویسنده می کوشد با زبانی روان و خواندنی، به توضیح مفاهیم اصلی تفکر هایدگر بپردازد. او بحث خود را با محوریت مسئله ی هستی و رابطه ی آن با آدمی پیش می برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان