رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر هموارسازی سود

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در این پژوهش اثر اندازه شرکت، سودآوری، مالکیت نهادی، اهرم مالی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای حسابداری بر هموار سازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1388تا 1396 مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرکت های نمونه را با استفاده از شاخص ایکل به هموار و غیر هموار دسته-بندی و در نهایت با استفاده از آزمون های هاسمن و لیمر به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ی بین اندازه ی شرکت، سودآوری ، مالکیت نهادی و اهرم مالی با هموار سازی سود مورد تایید قرار گرفت ولی رابطه ی بین نسبت سودآوری با هموارسازی سود مورد تایید قرار نگرفت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱