کیهان آزادی

کیهان آزادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره با عملکرد شرکت با نقش تعدیلی کمیته حسابرسی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
تئوری نمایندگی نشان می دهد که شرکت های تحت حاکمیت خوب، نسبتاً بهتر از همتایان ضعیف خود هستند. بااین حال، تئوری وابستگی به منابع نشان می دهد که یک هیئت مدیره با مدیران داخلی می تواند عملیات بهتری داشته باشد، بنابراین به عملکرد بهتر شرکت کمک می کند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ویژگی های هیئت مدیره ، کمیته حسابرسی و تشکیل کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت مرتبط است یا خیر. پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. در مرحله جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزار Eviews 10 صورت گرفته است. بامطالعه نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396، دریافتیم که بین تشکیل کمیته حسابرسی و همچنین پیچیدگی عملیات شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بااین حال، وجود رابطه معنی دار بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت تائید نشد. به علاوه، نتایج نشان می دهند که نه اندازه کمیته حسابرسی و نه تشکیل آن، رابطه بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت را تعدیل نمی کنند.
۲.

بررسی پیامدگرایی و وظیفه گرایی اخلاقی با تأکید بر نظریه کانت در جامعه حسابداران رسمی ایران و تأثیر آن بر میزان پایبندی بر رفتار حرفه ای حسابرسان

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
اخلاق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زن دگی بش ر را پوش ش می دهد. حرفه حسابداری یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند بای د اعتب ار و اعتماد خاصی داشته باشد. تداوم این اعتبار و اعتم اد و تقوی ت آن، ب ه پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاق ی آن بستگی دارد. یکی از محورهای اساسی در فلسفه اخلاق در حسابداری، بحث معیار فعل اخلاقی و ارزیابی افعال اختیاری حسابرسان به لحاظ اخلاقی می باشد. در این زمینه، در طول تاریخ، مکاتب متعدد و دیدگاه های متنوعی از سوی متفکران و فیلسوفان پدید آمده است که یکی از آن ها مکتب اخلاقی کانت و پیامد گرایی اخلاقی است. این پژوهش در گام اول به روش کتابخانه ای به جایگاه فلسفه های اخلاقی موجود در تدوین ایین رفتار حرفه ای پرداخته است. در گام دوم با استفاده از روش پیمایشی، دیدگاه های حسابرسان را تحلیل می نماید. وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی تاثیر معناداری بر میزان پایبندی حسابرسان به ایین رفتار حرفه ای حسابرسان دارد. رعایت دو بعد اخلاقی وظیفه گرایی اخلاقی و پیامد گرایی اخلاقی می تواند هم در فرایند انجام امور حسابرسان را تشویق به رعایت حدود اخلاقی می نماید که این همان وظیفه گرایی اخلاقی را شامل می شود و نتیجه ی کار ارائه شده نیز به نحوی خواهد بود که برای همه قابل اتکا و قابل اعتماد خواهد بود و این هم مرتبط با پیامد گرایی اخلاقی می باشد.
۳.

تأثیر گزارش حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۹
اطلاعات مالی می تواند بر تصمیمات شخصی هر یک از استفاده کنندگان اثر بگذارد، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد و بر عملکرد بازار و اثربخشی اقتصاد تاثیر بگذارد. محتوای اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت ها خود تحت تاثیر عوامل متعددی است که یکی از این عوامل می تواند گزارش های حسابرسی باشد. فرآیند حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترل کننده، میزان آگاهی بخشی و اعتباردهی صورت های مالی را افزایش می-دهد و یکی از روش های موثر در تسهیل تصمیم گیری های سرمایه ای و معاملاتی در بازار سرمایه است. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر گزارش های حسابرسی بر محتوای اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. نوع اظهار نظر حسابرس و نوع حسابرس (سازمان حسابرسی یا موسسات) به عنوان متغیرهای مستقل و محتوای اطلاعات مالی (بازده سهام) به عنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح شدند. هم چنین اثر تعاملی سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرسی با بازده سهام و نوع حسابرس با بازده سهام مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که سودآوری بطور معنادار در رابطه بین نوع حسابرس با بازده سهام تاثیرگذار است. هم چنین نوع حسابرس بطور معنادار بر بازده سهام تاثیرگذار است. اما تاثیر سودآوری در رابطه بین اظهارنظر حسابرس با بازده سهام بطور معنادار مشاهده نشد و اظهارنظر حسابرس بر بازده سهام تاثیر معنادار نداشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان