محمدتقی تقوی فرد

محمدتقی تقوی فرد

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش

تعداد بازدید : ۱۹
پژوهش حاضر تحت عنوان" تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیگری فعالیت های تسهیم دانش" در محدوده زمانی سال1395 در شرکت بیمه ایران تهران انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی(عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی شامل : پیوندهای متقابل اجتماعی ، هنجارهای ارتباط متقابل) بر فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در سازمان می باشد. نوع تحقیق کاربردی،روش آن توصیفی-پیمایشی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است.جامعه این تحقیق 230 نفراز کارکنان ستاد مرکزی شرکت بیمه ایران در شهر تهران که تعداد143 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیات از روش آنالیز رگرسیون و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است و متغیرها به روش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری و نیز تحلیل عاملی تاییدی بررسی و سنجیده شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک، پیوند های متقابل اجتماعی و هنجار ارتباط متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت های تسهیم دانش دارند که به نوبه خود عملکرد شغلی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش آن می شود و شبکه های اجتماعی سازمانی افراد را قادربه جمع آوری و اشتراک گذاری دانش میکند.
۳.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
چنانچه یک مشتری کاملا وفادار به بانک شود و از طریق ارائه مناسب خدمات، ارزش ادراک شده ی او در سطح مطلوب تری قرار گیرد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد کرد و سعی می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد و در نهایت بانک ها در بازار رقابتی امروزه موفق به حفظ مشتری و نگهداشت آنان در بانک می گردند. این در حالی است که شناخته چگونگی تاثیرپذیری رضایت مندی مشتریان از متغیرهای کلیدی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد. با عنایت به این مهم مطالعه فعلی با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی – پیمایشی بوده است که در آن اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک کارآفرینی تاثیر دارند و از سویی دیگر ارزش مشتری نیز در این میان نقش میانجی برعهده دارد.
۴.

طراحی مدل کسب وکار پلتفرم های چندوجهی تور و فعالیت

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
پلتفرمهای چندوجهی تور و فعالیت اکنون جذابترین بخش صنعت گردشگری برای سرمایهگذاری هستند. این پلتفرمها در خط مقدم دیجیتالی کردن صنعت تور و فعالیت هستند که مدتها در کنترل تورگردانان سنتی بوده است. پلتفرمهای چندوجهی تور و فعالیت موجودی عظیمی از تورها و فعالیتها را از عرضهکنندگان مختلف در مقصدهای گردشگری گردآوری و از طریق بستری دیجیتال به گردشگران عرضه میکنند. این پلتفرمها پدیدههای نوینی در صنعت گردشگری هستند و مدل کسبوکار کمتر شناختهشدهای دارند. هدف تحقیق حاضر شناخت و طراحی مدل کسبوکار این پلتفرمهاست. در این تحقیق از بوم مدل کسبوکار استروالدر و پینیور به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است و برای نیل به هدف تحقیق با 14 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه شد. دادههای گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. مدل کسبوکار پیشنهادی به کارآفرینان کمک میکند تا عناصر مدل کسبوکار خود را بهتر درک کرده و پلتفرمهای فعلی یا آتی خود را به شکل بهتری پیکربندی کنند و سرمایهگذاران نیز با شناخت بهترِ مدل کسبوکارِ این پلتفرمها تصمیمات دقیقتر و مناسبتری برای سرمایهگذاری بگیرند.
۵.

الگویی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ طرح تحقیق، جزو پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر از نظر زمان انجام، مقطعی و با توجه به ماهیت داده ها نیز کمّی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و مدل سازی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد و مدل استنتاج فازی در نرم افزار متلب طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان است که متشکل از مدیران عامل، مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان شهرستان رشت می باشند که از نظرات آن ها به منظور تدوین قواعد استنتاج فازی استفاده شد و ساخت این قواعد بر اساس نظرات 25 خبره صورت گرفت. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که سه عامل از قبیل: برند کارفرما، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین به عنوان عوامل زمینه ساز و مؤثر بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان، مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در میان عوامل مذکور، سبک رهبری تحول آفرین بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی موفق مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان داشته است. همچنین، برند کارفرما و فرهنگ سازمانی نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
۶.

الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۲
امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.
۷.

پیش بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک ها با استفاده از مدل زنجیره وضعیت

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۳۵
 بانک ها در فضای رقابتی شدید تلاش می کنند تا به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنند. با توجه به بالاتر بودن هزینه های جذب مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتریان موجود، عمده تلاش بانک ها روی حفظ سپرده های موجود مشتریان در بانک متمرکز است. لذا پیش بینی رویگردانی مشتریان پیش از وقوع برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تقریباً در تمامی تحقیقات مرتبط در بانک ها مشتریان به دو دسته رویگردان و غیر رویگردان با یک تعریف ثابت از رویگردانی تقسیم شده اند؛ اما در شرایط بانکداری ایران نمی توان از یک تعریف ثابت برای رویگردانی استفاده نمود؛ بنابراین لازم است که رویگردانی را به صورت دینامیک و در قالب وضعیت های مختلف تعریف کنیم. برای این منظور در این تحقیق مفهوم زنجیره وضعیت معرفی می شود که تغییرات وضعیت رویگردانی جزئی مشتریان طی زمان را مشخص می کند. با به کارگیری این زنجیره ها و استفاده ترکیبی از تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی و همچنین ماشین های بردار پشتیبان، مدلی برای پیش بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک ها ساخته شد. برای ساختن نمونه عملی و ارزیابی دقت پیش بینی، پنج سال داده های واقعی مشتریان یک بانک اروپایی و همچنین سه سال داده های مشتریان سه بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از دقت بالای پیش بینی در مدل های ساخته شده روی هر چهار بانک به خصوص با افزایش طول زنجیره های وضعیت در داده های آزمون است.
۸.

ارزیابی عملکرد پایدار بانک با استفاده از مدل مطلوبیت چندشاخصه

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۳
در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار بانک، از چارچوبی بر پایه رویکرد مطلوبیت چندگانه ارائه شده توسط ریبی و همکاران، استفاده شده است و سعی شده عملکرد بانک از دیدگاه هر یک از گروه های ذینفع و با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون مدنظر آنان ارزیابی گردد. از این منظر یک بانک پایدار، بانکی است که به سطح معینی از رضایت کلی برای همه افراد و گروه های ذینفع خود دست یابد. در این تحقیق، به دو سؤال اساسی پاسخ داده شده است: کیفیت عملکرد بانک های مورد مطالعه براساس معیارهای مدنظر هر یک از گروه های ذینفع چگونه است؟ و عملکرد پایدار بانک های مورد نظر، براساس تابع مطلوبیت چند شاخصه چگونه است؟ برای سنجش عملکرد بانک، چهار گروه ناظران، سهام داران، مشتریان و مدیران- کارکنان به عنوان ذینفع تعیین شده اند که با استفاده از تابع مطلوبیت چند شاخصه میزان رضایت هر یک از آنان و در نهایت پایداری هر بانک برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده از میان بانک های مورد مطالعه، بانک ملت پایدارترین بانک ایران بوده است. پس از آن بانک های تجارت، صادرات، پارسیان، پاسارگاد و اقتصادنوین به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. نتایج نشان می دهد بانک های خصوصی شده طبق اصل 44 از پایداری بیش تری نسبت به بانک های از ابتدا خصوصی برخوردار بوده اند.
۹.

طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۱
توجه روز افزون به اثرات مخرب زیست محیطی زنجیره های تامین منجر به توجه به تحقیقات در زمینه زنجیره های تامین حلقه بسته سبز با هدف کمینه نمودن انتشار گازهای گلخانه ای گردیده است. مقاله حاضر به توسعه یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط عدم قطعیت تقاضا با هدف کمینه نمودن هزینه کل زنجیره تامین ، کمینه سازی مجموع گاز CO2 و بیشینه نمودن سهم بازار محصول در حضور یک رقیب می پردازد. در این راستا یک مدل شبیه سازی عامل بنیان برای بازار جهت تخمین پارامتر تقاضا توسعه داده می شود سپس یک مدل شبیه سازی ترکیبی حاصل از ترکیب رویکرد های شبیه سازی عامل بنیان و گسسته پیشامد ارائه می گردد که نوآوری اصلی این تحقیق می باشد. در ادامه سناریو های مختلف با روش طراحی آزمایشات تاگوچی تولید شده و مدل های بازار و زنجیره تامین حلقه بسته برای هر سناریو اجرا می گردد و مقادیر هزینه ، گازCO2 و سهم بازار محصول ثبت می گردد. یک ماتریس تصمیم گیری با استفاده از سناریوها و معیارهای هزینه کل، گاز CO2 و سهم بازارسازماندهی شده و با روش ELECTRE و SAW سناریو ها رتبه بندی و سناریوی برتر انتخاب می شود. از دیگر نوآوری های این مقاله می توان به جامعیت گستره متغیرهای تصمیم گیری در مدل اشاره نمود که متغیرهای موجودی، بازار و حمل و نقل را در قالب سناریوهای مختلف ، شامل می شود. قابلیت کاربری مدل، با استفاده از یک مسئله واقعی در صنعت خودرو سازی بررسی و تحلیل می شود.
۱۰.

تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۷
این مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهره می برد. ما به این سوال پاسخ می دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می پردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبکه اجتماعی که شامل: حل مسئله،تولید ایده ها ، به روز رسانی ها ، مدیریت کار،گفتگوهای غیررسمی؛ میباشد، پرداخته میشود.نوع تحقیق کاربردی و با استفاده از پرسش نامه داده های مورد نظر جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون و نرم افزار SPSS استفاده شده است . جامعه این تحقیق 100 نفر از کارمندان شرکت همکاران سیستم که از شبکه های اجتماعی تخصصی و حرفه ای استفاده می کنند، میباشد و تعداد75 نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها در نهایت نشان دادند شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش برای نوآوری با کمک به افراد در بکارگیری موثر کارکردهای شبکه اجتماعی و غنی سازی توانایی های دانش میباشد و مشارکت موثر در شبکه اجتماعی سازمانی می تواند باعث فعالسازی مدیریت دانش و ایجاد ارزش شود. منظور از ارزشگذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش موثرمی باشد.
۱۱.

مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۶
این مقاله یک تحقیق تجربی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد مدل برند سازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه است و به صورت ترکیبی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله کیفی، مدل مفهومی مدیریت برند شرکتی در شبکه ارزش صنعت اپراتوری موبایل از طریق پارادایم ساخت گرایی تکوین یافت. ساخت مدل در این مرحله بعد از مطالعه اسنادی/ کتابخانه ای مرتبط با موضوع، مبتنی بر تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری بر مبنای نظر خبرگان بود. سپس جهت آزمون توان تبیین مدل مفهومی استخراج شده، مدل در سطح اپراتور همراه اول موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفت تا موجبات زمینه سازی جهت اجرا پذیر بودن مدل فراهم گردد. در مرحله کمّی تحقیق، با استفاده از روش آماری مناسب به بررسی صحت روابط تبیین شده در مدل پرداخته می شود. مهم ترین نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل یافته-های پژوهش SmartPLSبود. نتایج نشان داد که تصویر، ساختار ، استراتژی ، فرهنگ ، رفتار شرکتی، برند کارفرما، عوامل محیطی، پیشران های کلیدی صنعت، اصول حیاتی کسب وکار و ماهیت صنعت اپراتوری، تأثیر معنادار در ایجاد مدل دارند.
۱۲.

ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک به کمک داده کاوی و شبیه سازی

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه شناخت مشتریان، خوشه بندی و تخصیص خدمت یا محصول به هرکدام از خوشه های مختلف یکی از مهم ترین مسائل بانک ها محسوب می شود. در این پژوهش اطلاعات 31.953 مشتری شامل پنج ویژگی، آخرین زمان مراجعه، تعداد تراکنش، مبلغ سپرده گذاری، مبلغ وام و مانده معوقات از پایگاه داده بانک استخراج شده است. سپس به کمک الگوریتم کا میانگین مشتریان در 7 خوشه جایگذاری شده است. هدف اصلی این پژوهش تخصیص 9 نوع وام و 4 نوع سپرده به هر خوشه از مشتریان براساس یک مدل ریاضی سه هدفه برای افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و ریسک تخصیص خدمات و محصولات است. برای حل این مدل جواب های موجه اولیه درقالب سناریو های مختلف ازطریق شبیه سازی به دست آمده است. سپس به کمک الگوریتم تبرید جواب نزدیک به بهینه مشخص شده است. در این پژوهش از نرم افزارهای وکا و آر برای داده کاوی، ارنا برای شبیه سازی و لینگو برای بهینه سازی استفاده شده است.
۱۳.

چالش های حوزه ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های نوپای فناوری اطلاعات

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۹
  ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا همواره موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه گذاران بوده است. بررسی پژوهش های موجود نشان می دهد علیرغم اهمیت موضوع، شناخت کافی در مورد این بخش مهم وجود ندارد و شناسایی راه حل مناسب هم برای کارآفرینان و هم برای سرمایه گذاران لازم و ضروری است. پژوهش های انجام شده در زمینه ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا بر این نکته تأکید داشته اند که ارزش گذاری چنین کسب وکارهایی به دلایل متعدد امری پیچیده و دشوار است. هدف از این پژوهش بررسی چالش های نظام ارزش گذاری شرکت های نوپای فناوری اطلاعات ایران بوده است. با توجه به فقدان پژوهش های کافی در این خصوص در ایران، همچنین پنهان بودن جنبه های مختلف مسئله و تفاوت های میان روش های پژوهش کیفی و کمی، حوزه موردمطالعه این پژوهش نیازمند پژوهش هایی کیفی بود. در ابتدا ادبیات مرتبط با این حوزه مرور شد و مدل های کمی و کیفی ارزش گذاری شرکت های نوپا بررسی شدند. با روش کیفی و با استفاده از مصاحبه به جمع آوری داده در خصوص نحوه ارزش گذاری شرکت های نوپای فناوری اطلاعات در ایران و ضعف ها و چالش های این فرایند پرداخته شد و با خبرگان ارزش گذاری و سرمایه گذاری بر روی شرکت های نوپای فناوری اطلاعات مصاحبه شد. مصاحبه های انجام شده به روش «تحلیل تِم» بررسی شدند و پس از تحلیل مصاحبه ها، سه تِم اصلی (وضعیت فعلی حوزه ارزش گذاری شرکت های نوپا در ایران، چالش های دست یابی به مدل کاربردی بومی برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، چالش های حوزه ارزش گذاری شرکت های نوپا در ایران) و دوازده زیرتِم شناسایی شد.v
۱۴.

مدل بهینه سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به کارگیری داده کاوی و شبیه سازی

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۹
شناخت الگوهای رفتاری مشتریان، خوشه بندی و ارائه خدمت به آن ها یکی از مهم ترین مسائل بانک ها محسوب می شود. در این تحقیق پنج ویژگی هریک از مشتریان شامل آخرین زمان مراجعه، تعداد تراکنش، مبلغ سپرده گذاری، مبلغ وام و مانده معوقات وام ها در طول یک سال فعالیت از پایگاه داده بانک استخراج شد و به کمک الگوریتم کا میانگین، مشتریان خوشه بندی شدند. سپس یک مدل چندهدفه تخصیص خدمات بانک به هرکدام از خوشه ها طراحی گردید. اهداف مدل طراحی شده افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه ها و کاهش ریسک تخصیص خدمات است. با توجه به آنکه مسئله دارای یک راه حل بهینه نبوده و هر یک از ویژگی های مشتری دارای یک تابع توزیع احتمالی اند، برای حل از شبیه سازی استفاده شد. جهت تعیین جواب نزدیک به بهینه از الگوریتم تبرید در ساخت جواب های همسایه استفاده شد و مدل شبیه سازی اجرا گردید. نتایج به دست آمده بهبود قابل توجهی نسبت به وضعیت فعلی را نشان داد. در این تحقیق از نرم افزارهای وکا و آر-استودیو برای داده کاوی و آرنا برای شبیه سازی و بهینه سازی استفاده شد.
۱۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی کسب وکار الکترونیک بر اساس روش بهترین- بدترین

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۷
امروزه بهره گیری از کسب وکار الکترونیک برای پاسخ گویی به چالش های محیطی اهمیت دارد. برای اجرای کسب وکار الکترونیک، عوامل مهمی به نام عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که اجرای آن را آسان نموده و در صورت فقدان مناسب این عوامل، اجرای آن ممکن است با شکست مواجه شود؛ بنابراین با توجه به اهمیت کسب وکار الکترونیک و نقش عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی آن، در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای کسب وکار الکترونیک پرداخته شد.در ابتدا با بررسی جامع ادبیات تحقیق، چارچوبی جامع برای شناسایی جامع عوامل حیاتی موفقیت تدوین شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و نظرات خبرگان عوامل شناسایی شده، تعدیل و نهایی شدند. در مرحله بعد با بهره گیری از روش بهترین- بدترین که از جدیدترین و دقیق ترین تکنیک های وزن دهی است، عوامل حیاتی موفقیت تائید شده از مرحله قبلی اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل حمایت مناسب مدیریت و مالکیت، حمایت مالی کافی و هم راستایی و ارتباط بین فناوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار به عنوان مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شدند.
۱۶.

Corporate Default Prediction among Tehran Stock Exchange’s Selected Industries

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۴
This study aims to present a model for predicting corporate default among Tehran Stock Exchange’s selected industries. To do this, corporate default drivers were identified and selected by referring to previous research findings and using experts’ opinions. These drivers were divided into five categories: accounting ratios, market variables, macroeconomic indicators, nonfinancial factors, and earnings quality measures. Structural equation modeling (SEM) technique was used to derive the prediction model. In this technique, corporate default drivers were used as latent independent variables, and their constituent factors were considered as observable indicators of the above variables. In addition, corporate default, as the latent dependent variable, was calculated by a measure based on the Black-Scholes-Merton (BSM) option pricing model. After implementing structural equation modeling (SEM) technique by use of Smart PLS software, a prediction model that contains influential drivers of corporate default was derived and presented for each of the selected industries.
۱۷.

طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
شناخت فرهنگ سازمانی، مستلزم داشتن مدل مناسب است. باتوجه به نبود الگوی فرهنگ سازمانی هم راستا و متناسب با ارزش های اسلامی، فرهنگ بومی، رسالت و مأموریت های استانداری های ایران، هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل مناسب شناسایی و سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان است. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان های تابعه مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (16 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار ان ویو 10 تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان درجهت واقعی بودن مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده از فن دلفی فازی استفاده شد. بعد از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده دراختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و مدیران وزارت کشور که در حوزه فرهنگ سازمانی تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب شده برای نام گذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها اطمینان حاصل شد. براین اساس، مدل نهایی سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان طراحی شد که شامل 5 بعد (فرهنگ: تحول گرا، شهروندگرایی، آینده نگری، بوروکراتیک و اسلامی- سیاسی)، 14 مؤلفه و 54 شاخص می باشد.
۱۸.

پیش بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۸
پس از ظهور بانک های خصوصی در ایران به دلیل جذابیت صنعت شاهد رشد سریع تعداد این نوع بانک ها و فشار رقابتی بالای این صنعت در کشور هستیم. ریزش مشتریان از یک بانک به معنی کاهش منابع بانک بوده و با توجه به هزینه های بالاتر جذب مشتریان نسبت به نگهداری آن ها، بانک ها به شدت تلاش می کنند که مشتریان خود را حفظ کنند. لذا محاسبه احتمال رویگردانی مشتریان با بررسی رفتار مالی آن ها و در صورت امکان جلوگیری از ریزش آن ها بسیار کلیدی است.  در این مقاله با استفاده از تکنیک داده کاوی خوشه بندی سلسه مراتبی برای تشخیص مشتریان از منظر رویگردانی و همچنین زنجیره احتمالات مارکوف برای تعیین احتمال رویگردانی در آینده، مدلی ساخته شده است که از طریق یادگیری داده های رفتار مالی مشتریان بتواند احتمال ریزش مشتری را پیش بینی کند. این مدل روی یک سال داده های واقعی تراکنش های سپرده های کوتاه مدت روزشمار و قرض الحسنه جاری در یک بانک خصوصی ایرانی پیاده شد. نتایج نشان داد در صورتی که بانک مشتری را از دست بدهد احتمال بازگرداندن مشتری بسیار پایین است. همچنین مشتریان فعال که معمولاً با هزینه های بالا جذب بانک می شوند، بسیار ناپایدار هستند و به سرعت تغییر وضعیت می دهند. البته در صورتی که مشتری فعال از دست نرود فرصت محدودی از نظر زمانی برای بانک ها جهت فعال سازی دوباره مشتریان وجود دارد.
۱۹.

مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۹
تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان