نازیلا خطیب زنجانی

نازیلا خطیب زنجانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

تحلیل عوامل مرتبط با به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۰
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عوامل مرتبط با به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک بوده است. روش این پژوهش کمی و کیفی (آمیخته) بوده و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان اداره جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (429= N) بودند که بر اساس فرمول کوکران، شمار 202 تن به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان تأیید شد. پایایی اولیه برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمد (77/0 تا 93/0). روای ی س ازه و پایای ی ترکیب ی (CR) اب زار تحقی ق نیز با ب رآورد مدل ان دازه گیری و پس از اعم ال اصلاح های لازم به دست آمد. داده ه ا ب ا استفاده از SPSS20 و AMOS20در قالب مدل س ازی معادله های س اختاری تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ 1/85 درصد از کارشناسان موردمطالعه از نظر میزان مهارت کار با ابزارهای یادگیری سیار در سطح متوسط به بالا بوده اند، همچنین از نظر نگرش، 2/71 درصد از آنان، سطح نگرش متوسط و بالاتر نسبت به به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک داشته اند. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛ عامل های خودکارآمدی، نگرش، مزیت فناوری، عامل اجتماعی و شرایط تسهیل کننده با به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت داشته و درمجموع 95 درصد از واریانس آن را تبیین نموده است.
۲.

طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار (ML) است. روش پژوهش تلفیقی و به صورت کیفی و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راهور به تعداد 30 نفر بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با فرآیند مصاحبه صورت گرفته و ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مصاحبه، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 57 سوال طبق الگوی آموزش الکترونیک خان است که نهایتا بعد از تأیید روائی (قضاوت صاحب نظران و استادان) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) وارد بخش کمّی شده که دراین بخش جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان (1972) تعداد 389 نفر (از بین 560 نفر شرکت کننده) تعیین شده که به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری در بخش کمی، پرسش نامه 29 سوالی محقّق ساخته طبق الگوی خان برای رانندگان تاکسی و سرویس مدارس تنظیم شده بود که بعد از تأیید روایی در بین رانندگان سرویس مدارس و تاکسی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آنها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی شده مؤثر در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس مدارس بیشترین اهمیت را دارا است و بعد از آن فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
۳.

مقایسه ی میزان پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری دانشگاه پیام نور

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
پژوهش حاضر تحت عنوان " مقایسه ی میزان پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران جنوب " صورت گرفته است، جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران جنوب مشغول به تحصیل می باشند، منظور انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد. در این روش ابتدا از دانشگاه مورد نظر یک کلاس به عنوان نمونه انتخاب شد سپس کلاس به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل طبقه بندی شد. ابزار در این پژوهش برای تعیین پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان از آزمون محقق ساخته پایبندی به کلاس که روایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است، ابتدا از هر دو گروه پیش آزمونی گرفته شد، سپس گروه آزمایشی با حضور در کلاس درس را به صورت مجازی و گروه کنترل با روش حضوری آموزش دیدند. پس از دوجلسه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون واریانس چندمتغیره برای نمره اختلافی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که میزان پایبندی به حضور در کلاس در گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل که تحت آموزش حضوری قرار گرفتند به طور معناداری افزایش پیدا کرده است.
۴.

رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی - آموزشی (مورد مطالعه: اداره امورمالیاتی شهر اهواز)

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
پیدایش اینترنت در دنیا موجب بروز نسل جدیدی از وسایل ارتباط جمعی در جهان شد که موسوم به عصر نوین شد. گسترش سریع وسایل نوین ارتباط جمعی و افزایش کاربران آن در سطح «دهکده جهانی» الکترونیک و پیدایش جهان مطمئنا همراه با تحولات بنیادین در سطح جهان بوده است. قدرت ارتباطات فراملی مناسبات قدرت در جهان تحت الشعاع خود قرار داد به طریقی که که ارزش های فرهنگی، اجتماعی را درگون ساخت. فرهنگ و آموزش هر کشور یکی از اساسی ترین مولفه های هویت و ارزش ها بر آن جامعه است که امروز تحت رابطه قدرت رسانه ها در معرض آسیب قرا گرفته و چه بسا ارزش های فردی و اجتماعی را نیز متاثر نماید. امروزه رسانه ها در دنیا، فکر، فرهنگ، رفتار و درحقیقت هویت فرهنگی انسان ها را القا کرده و رابطه قابل ملاحظه ای بر فرهنگ عمومی جوامع بر جای می گذارند. رسانه ها می توانند در تغییر الگو و سبک زندگی انسانها موثر باشند و همچنین در ارتقای فرهنگ و معنویت در میان انسان ها نقش داشته و آنها را خوشبخت تر کنند. هدف از این پژوهش بازنمایی بنیان های فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است که تحت رابطه ارتباطات و تکنولوژی های نوین ارتباط جمعی ارزشهای انسانی، خانوادگی، اخلاقی و مذهبی در حال تغییر و دگرگونی است. پژوهش حاضر با هدف رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی -آموزشی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ساختمان ستادی امور مالیاتی در شهر اهواز به تعداد 62 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.915 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری pls3 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که زیرساختهای تکنولوژی بر فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت رابطه معنی داری دارد. همچنین پذیرش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر صداقت و فاصله قدرت رابطه دارد.
۵.

Designing a Combined Learning Model in Technical and Vocational Education

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۶
Purpose: The aim of this study was to design a combination learning model in technical and vocational education. Methodology: This study was applied in terms of purpose and exploratory (quantitative and qualitative) in terms of implementation method. The research population was in the qualitative part of documents and resources and specialists in the field of combined learning and in the quantitative part were the principals and students of technical and vocational schools in Zanjan province in the academic year 2018-19. The sample of research was in the qualitative part of documents and resources related to combined learning and 17 experts in the field of learning who were selected according to the principle of theoretical saturation by sampling method of network experts and in the quantitative part were 176 administrators and students who according to Krejcie and Morgan table with Cluster sampling method was selected. Data were collected by filing methods, interviews and a researcher-made questionnaire (39 items) whose face and content validity of the questionnaire was confirmed and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method of 0.81. Qualitative data were analyzed by open and axial coding method based on Klein model and quantitative data were analyzed by Delphi methods to determine the validation of the model and t-test. Finding: The results showed that combined learning in technical and vocational education included 43 basic concepts and 9 structural concepts including learning objectives, learning content, learning activities, learning strategies, grouping, learning materials and resources, learning time, learning location and evaluation. The combined learning model of design and its validity by experts with Delphi method was approved in two stages and the number of basic concepts was reduced from 43 to 39. The results of t-test also showed that technical readiness and readiness of human factors combined learning had an effective role in technical and vocational education. Conclusion: According to the results, the designed model of combined learning approved by experts can be used in combined learning environments in technical and professional organizations and can be a criterion for future research in this organization.
۶.

Presentation of the MOOC prediction model at Payam-e-Noor University based on management / scientific / professional competence components

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
Purpose: The purpose of the present study was to present a predictive model of MOOC at Payam-e-Noor University based on the components of management and professional competence. Methodology: The research method was by purpose, applied; in terms of data type, (quantitative); in terms of data collection method or nature, and the research method was non-experimental - correlation. The statistical population of this study was 900 faculty members of Payam Noor University in Tehran. Due to the different nature of Payame Noor University, 270 people were selected as the subjects using Cochran formula and simple random sampling. The research tool consisted of a researcher-made questionnaire with 37 questions related to MOOC and two standard questionnaires of 20 and 15 questions for management variables (Wiele & Boselie Questionnaire, 2002) and professional competence (Molaeinejad questionnaire, 2012). The reliability and validity of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha and reliability coefficient (MOOC, management and scientific / professional competence) of 0.7. Structural equation modeling (confirmatory factor analysis) was used to analyze the data. Findings: The results showed that the components of management, scientific / professional competence, were effective factors on the implementation of the music in Payam-e-Noor University. Conclusion: With the presence of mock-ups, it facilitates the access of institutions and organizations to inclusive learning and facilitates the virtual learning process. In the field of MOOC management, the university can be effective in providing MOOCs courses by preserving and developing fair behavior and speech.
۷.

اثربخشی کست ها بر یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست به شیوه کلاس درس وارونه و مقایسه آن با روش رایج آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور

تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی کست ها بر یادگیری دانشجویان محیط زیست به شیوه کلاس درس وارونه و مقایسه آن با روش رایج آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دوگروهی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد مجازی محیط زیست (170 نفر) در سال 1397 بود که 60 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و تجربه تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل یک آزمون محقق ساخته شامل 20 سؤال بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید. روش کار به این صورت بود که برای گروه شاهد 12 جلسه کلاس مجازی رایج برگزار شد و برای گروه تجربه دروس به صورت پادکست ضبط شده قبل از کلاس در اختیار دانشجویان قرار گرفت و جلسات کلاس به تمرین و بحث گروهی اختصاص داشت. داده ها پس از تجزیه وتحلیل با کمک نرم افزار SPSSv.20 به شکل آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی زوج و تی مستقل) آزمون شد. نتایج نشان داد که بین یادگیری دانشجویان با استفاده از پادکست در روش کلاس درس وارونه، با آموزش مجازی صرف اختلاف معنادار وجود دارد (sig=0.000). لذا با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد پادکست در تلفیق با آموزش مجازی در یادگیری دانشجویان تأثیر بیشتری دارد و بهتر است در طراحی دوره های مجازی موردتوجه قرار گیرد.
۸.

ارزیابی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور و مقایسه تطبیقی آن با دیگر دانشگاه های منتخب از دور جهان و ایران

کلید واژه ها: ارزیابی دانشگاه پیام نور شاخص های کمی یادگیری الکترونیکی مقایسه تطبیقی دانشگاه های منتخب از دور جهان و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۰
این پژوهش با هدف ارزیابی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور و مقایسه تطبیقی آن با دیگر دانشگاه های منتخب از دور ایران و جهان انجام شده است. این تحقیق یک مطالعه اسنادی است که به روش تطبیقی - تحلیلی در سال 2016 میلادی با استفاده از سایت چهار دانشگاه باز و از دور (دانشگاه باز انگلستان، دانشگاه باز هلند، دانشگاه باز کاتالونیا اسپانیا و دانشگاه باز هلنیک یونان) در کشورهای پیشرو و منتخب در زمینه یادگیری الکترونیکی و سه دانشگاه مطرح در کشور (دانشکده مجازی علوم پزشکی تهران، دانشکده مجازی، قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجازی علوم و حدیث) و انجام مصاحبه ساختاریافته و بهره برداری از تعداد شصت منبع و کلید واژه های یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی کمی، بررسی تطبیقی و دانشگاه پیام نور انجام شده است. نتایج نشان داد که دانشگاه پیام نور با دانشگاه های مورد مطالعه در ایران و کشورهای منتخب جهان درخصوص تاریخچه، تعداد دانشجویان، تعداد رشته ها، خط مشی ها و استانداردها، واحد متولی و مجری، نوع ارزیابی، نحوه ارائه تکالیف، نرخ ترک تحصیل، دوره های آزاد، تک درس و کوتاه مدت، نوع و شیوه آموزش الکترونیکی به کار رفته تفاوت های واضحی دارد. به نظر می رسد که بین دانشگاه های منتخب جهان و منتخب داخلی مهم ترین مورد، ضرورت به کارگیری رویکرد ترکیبی در تکنیک ها و روش های آموزشی است که لازم است در دانشگاه پیام نور مورد توجه قرار گیرد.
۹.

عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب های الکترونیکی (مورد مطالعه دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب های الکترونیکی به منظور ارائه یک مدل مناسب است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان به تعداد 1876 نفر زن و مرد تشکیل دادند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که به طور تصادفی از بین نواحی 2، 3 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان با استفاده از جدول مورگان تعداد 320 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه عوامل چهارگانه جذابیت کتاب های الکترونیک (دسترس پذیری، قابلیت تعامل با کتاب ، انعطاف پذیری کتاب و چند رسانه ای بودن کتاب)، انگیزه یادگیری و توسعه جذابیت کتاب های الکترونیک می باشد. برای تأمین روایی پرسش نامه ها به لحاظ محتوا، از دیدگاه های ده تن از استادان و متخصصان تولید کتاب های الکترونیکی استفاده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 93/0=α محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSv.20 به صورت آمار توصیفی (شامل جدول توزیع فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین ابعاد چهار گانه دسترس پذیری، قابلیت تعامل با کتاب و انعطاف پذیری کتاب و چند رسانه ای بودن کتاب با توسعه جذابیت کتاب های الکترونیکی، در سطح 05/0>P رابطه معناداری وجود دارد. انگیزه یادگیری، رابطه بین ابعاد چهارگانه (دسترس پذیری، قابلیت تعامل با کتاب و انعطاف پذیری کتاب، چند رسانه ای بودن کتاب) با توسعه جذابیت کتاب های الکترونیکی را میانجی گری می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخودار بوده است. 
۱۰.

بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور

کلید واژه ها: آموزش مجازی سبک های یادگیری روش ترکیبی ویدیوکست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش تکنولوژی آموزشی طراحی مراکز یادگیری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش تکنولوژی آموزشی طراحی پیامهای آموزشی
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۷۸۲
این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور در سال 1393 بود. از میان آنها، 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو آزمون محقق ساخته درس اصول و روش های برنامه ریزی درسی بود که روایی آن توسط چند تن از استادان متخصص بررسی و تأیید و پایایی آن 78/0 و 72/0 محاسبه گردید. روش کار بدین صورت بود که ابتدا، کتاب اصول و روش های برنامه ریزی درسی تألیف فتحی واجارگاه به دو قسمت (هر قسمت شامل چهار فصل) تقسیم گردید. سپس، به طور تصادفی یک قسمت به شیوه آموزش مجازی معمول در دانشگاه پیام نور، آموزش داده شد و قسمت بعدی به صورت تلفیقی از آموزش مجازی رایج و ویدیوکست به صورت یک برنامه ویدیویی یک ساعته از تدریس استاد در کلاس درس حضوری برای هر فصل با فرمت MP4 در سایت مجازی جهت آموزش دانشجویان قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین یادگیری دانشجویان در روش ترکیبی (تلفیق ویدیوکست و آموزش مجازی) با آموزش مجازی صرف اختلاف معناداری وجود دارد. لذا، با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد، اثربخشی ویدیوکست در تلفیق با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان بیشتر است و بهتر است در طراحی دوره های مجازی مورد توجه قرار گیرد.
۱۱.

مقایسه ویژگی های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

کلید واژه ها: برون گرایی دانشجو اعتیاد به اینترنت وظیفه شناسی توافق گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی شخصیت رویکرد صفت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات دوران شیر خوارگی، کودکی و نوجوانی سایر اختلالات
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۲
زمینه و هدف: اعتیاد به اینترنت در دانشجویان یکی از اعتیادهای جدید در جوامع مدرن محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در گرمسار بود. روش: این پژوهش یک مطالعه علّی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی گرمسار در سال 2013 تشکیل داد که 286 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ و فرم کوتاه نئو بود. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین رتبه نمرات شرکت-کنندگان گروه بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در عامل های برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی تفاوت معنادار وجود داشت (05/0p< ). به گونه ای که شرکت کنندگان گروه در معرض اعتیاد به اینترنت در هر یک از عوامل مذکور رتبه کمتری در مقایسه با گروه بدون اعتیاد به اینترنت را گزارش کردند. نتیجه گیری و بحث: سه مؤلفه شخصیتی برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی در افراد در معرض اعتیاد به اینترنت کمتر از افراد بدون اعتیاد به اینترنت است. از این رو، به نظر می رسد افراد در معرض اعتیاد به اینترنت به واسطه سردبرخورد بودن کمتر با دیگران توافق می کنند و ظیفه-شناسی کمتری را گزارش می کنند، از این رو برای گذران وقت خود به اینترنت پناه می برند.
۱۲.

عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ی 2 تهران)

کلید واژه ها: دانش آموزان اشاعه مفاهیم و باورهای دینی منطقه 2 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ی 2 تهران)انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانش آموزان پسر و دختر دوره ی راهنمایی و متوسطه منطقه 2 تهران که در سال تحصیلی 86 - 1385 می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی) انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 تأیید گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS v.11.5 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به شرح زیر بود: 1ـ بین ویژگی های والدین و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره ی متوسطه رابطه ی معنی داری وجود دارد. 2ـ بین امکانات فرهنگی خانواده و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد. 3ـ بین ویژگی های دبیر پرورش و بینش اسلامی و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. 4ـ بین امکانات مدرسه و رشد باورهای دینی دانش آموزان رابطه ی معنادار وجود دارد. 5ـ بین روش های تبلیغ در جامعه و رشد باورهای دینی دانش آموزان دوره ی متوسطه و راهنمایی رابطه ی معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده و معناداری رابطه بین عوامل فوق و رشد باورهای دینی شاگردان به نظر می رسد که توجه به این عوامل و در نظر گرفتن برنامه هایی جهت تقویت عوامل فوق برای جامعه مانند ایجاد امکانات بیشتر برای مدارس و روش های تبلیغ مناسب در رسانه ها اثر گذار باشد.
۱۳.

بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۷۰۱
آموزش غیررسمی به عنوان راهکاری موثر قادر است همتی مضاعف در راه رسیدن به آموزش شهروندی باشد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد آموزش غیررسمی در آموزش شهروندی و تأثیر آن بر ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1389 انجام گرفته است. این پژوهش یک تحقیق کاربردی-توسعه ای از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی می باشد. جامعه آماری کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (200 نفر) و نمونه آماری 57 نفر از کارکنان رسمی داوطلب بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود. همچنین دوره به شکل حضوری برگزار گردید. داده ها در دو مرحله جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS v.11 تجزیه و تحلیل گردید. میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افراد پس از محاسبه به ترتیب 53/9 و 98/13 بود. یافته ها نشان داد که سطح دانش اولیه کارکنان درباره مهارت های ارتباط شفاهی که از مهم ترین مهارت های ارتباطی است، پایین می باشد. بعلاوه آزمون آماری تی وابسته نشان داد که آموزش غیررسمی در این افراد کاملاً اثربخش بوده است (sig=0 که از آلفای 05/0 کوچک تر است). لذا با توجه به اثربخشی این روش در آموزش غیررسمی، می توان از آن به عنوان یک روش موثر در دیگر مراکز دولتی و خصوصی جهت برگزاری دوره های مهارت ارتباط موثر و دیگر برنامه های آموزش غیررسمی و شهروندی استفاده نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان