نازنین بشیری منش

نازنین بشیری منش

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

تأثیر نگرانی شغلی مدیر عامل بر لحن خوشبینانه افشای اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرانی شغلی لحن خوشبینانه گزارش توضیحی مدیران توانایی مدیر عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۳
لحن افشای گزارش ها می تواند ارزش سیگنالی برای مدیران اجرایی با توانایی بالا داشته باشد و به عنوان ابزاری برای مدیریت اطلاعات استفاده شود. مدیر عامل جدید در سالهای اولیه انتصاب بدلیل عدم شناخت کافی هیات مدیره از توانایی و مهارت مدیریتی بیشتر تحت نظارت قرار دارد؛ لذا نگرانی شغلی مدیرعامل در سالهای اول تصدی بیشتر بوده و بر لحن افشای اطلاعات تاثیرمی گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگرانی های شغلی مدیرعامل بر لحن افشای خوش بینانه افشای اطلاعات با توجه به توانایی مدیریتی می باشد. نمونه مورد بررسی 119 شرکت بورس تهران طی سال-های 1400-1390 است. تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد، در سه سال اول تصدی مدیرعامل و سال آخر فعالیت مدیرعامل که نگرانی شغلی مدیر عامل بیشتر است، استفاده از لحن خوشبینانه در گزارش تفسیری هیات مدیره کاهش می یابد. مدیرعامل با توانمندی بیشتر برای نشان دادن مهارت های برتر خود در سال های اولیه تصدی از لحن خوش بینانه تری استفاده می کند و در سال آخر تصدی، توانایی مدیرعامل منجر به حفظ رویکرد بکارگیری لحن خوشبینانه در گزارش های مالی می شود. بکارگیری لحن خوش بینانه افشا با افزایش دوره تصدی مدیرعامل افزایش می یابد، زیرا با پیشرفت تصدی، مدیران شهرت و قدرت بیشتری یافته و فشارهای نظارتی کاهش می یابد؛ لذا گزارش های مالی از لحن خوشیبنانه تری برخوردار می شود.
۲.

ارائه مدل مولفه های موثر و پیامدهای مالی مدیریت ریسک شرکت: تحلیل سلسله مراتبی و تئوری راف توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک شرکت عوامل نظارتی عوامل محیطی پیامد های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۳
این پژوهش با درک حیاتی بودن کنترل و مدیریت ریسک شرکت، به دنبال ارائه مدلی از عوامل نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک شرکت و پیامد های مالی آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. در بخش کیفی با مشارکت 15 نفر از خبرگان و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی فازی اقدام به شناسایی مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و  پیامدهای مالی آن گردید. همچنین با مشارکت 19 نفر از خبرگان نسبت به تعیین محرک ترین بعد مؤثر علل مدیریت ریسک و مهمترین پیامد اثربخشی مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و مجموعه راف توسعه یافته اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 64 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 55 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی فازی به حدکفایت نظری رسیدند و مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعات و راهبرد رقابتی،حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و ساختار مدیریتی به عنوان مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و اثربخشی نسبت های سودآوری، ایفای مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد ذینفعان به عنوان پیامدهای مدیریت ریسک تعیین شدند. بر مبنای مجموعه تحلیل راف توسعه یافته مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعاتی تاثیرگذارترین عامل مدیریت ریسک بوده و افزایش سطح اعتماد ذینفعان مهمترین پیامد مدیریت ریسک شرکتها می باشد. توجه به عوامل محیطی و نظارتی می تواند سبب بهبود مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقا اعتماد سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه گردد.
۳.

آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی استقلال حسابرس راهکارهای رفع آسیب های استقلال حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
حسابرسی بدون استقلال معنی و ارزشی ندارد و در واقع استقلال جوهره و روح حسابرسی است و به طور مستقیم، برکیفیت فرایند حسابرسی و اظهارنظر وی تأثیر می گذارد، مفهوم استقلال در استانداردهای حسابرسی، مهمترین شرط حسابرسی است که نداشتن آن حسابرسان را از اظهارنظر نسبت به صورت های مالی منع می کند. هدف این پژوهش آسیب شناسی استقلال حسابرس و راهکارهای رفع آن می باشد. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش دلفی فازی عوامل کاهنده و فزاینده استقلال حسابرس دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد، اهمیت کارفرما، حق الزحمه حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی، وابستگی مالی حسابرس به صاحب کار، رقابت حرفه ای در میان موسسات حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، روابط استخدا می کارکنان با صاحبکاران حسابرس از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند که در این میان وابستگی مالی حسابرس به صاحبکار بیش از سایر عوامل تاثیر منفی بر استقلال حسابرس دارد. همچنین انتخاب حسابرس از طریق سیستم های هوشمند دیجیتالی، چرخش صحیح موسسات حسابرسی، شهرت و اعتبار و اندازه حسابرسی، تعهد حرفه ای حسابرس و رتبه حسابرس به عنوان راهکارهایی برای افزایش استقلال حسابرس شناسایی شدند که تعهد حرفه ای حسابرس نسبت به دیگر عوامل نقش پر رنگ تری در افزایش استقلال حسابرس دارد.
۴.

The role of effective variables on the relationship between tax avoidance and investment efficiency(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Tax Avoidance investment efficiency comparability Readability of Financial Statements information environment competitive power

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۸
The present study explained the effective components' role in the relationship between investment efficiency and tax avoidance. The study's statistical population is the firms listed on the Tehran Stock Exchange. Using the systematic elimination sampling method, 128 companies were selected as the research sample in the 8 years between 2014 and 2021. Data for measuring the variables were collected from the Codal website and the companies' financial statements; preliminary calculations were made in Excel; then, the research hypotheses were analysed and tested using a multivariate regression model with panel data in Stata and Eviwes software. The results show that tax avoidance has a negative effect on investment efficiency. Also, the comparability and readability of financial statements have an inverse effect on the relationship between tax avoidance and investment efficiency. It can be concluded that the comparability and readability of financial statements weaken the inverse relationship between tax avoidance and investment efficiency. Other findings showed that the company's information environment has a direct and significant effect on the relationship between tax avoidance and investment efficiency, and competitive power does not significantly affect the relationship between tax avoidance and investment efficiency.
۵.

تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان بر درک مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۵
در تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر مسئولیت اجتماعی یافته ها نشان داد؛ تاثیر ویژگی روانجوری، برو ن گرایی و وجدان گرایی بر درک مسئولیت اجتماعی معنی دار است. وجدان گرایی باعث می شود افراد با رضایت قلبی و احساس مس ئولیت وتعهد کامل به مسایل جامعه و حرفه خود ب ه بپردازن دو اصول اخلاق ی ح اکم برحرف ه خ ود را رعای ت کنن د. تحلیل تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رضایت شغلی نشان دهنده آن است که روانجوری، برون گرایی و توافق پذیری بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد، درک مسئولیت پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. حسابرسان با درک مسئولیت اجتماعی ومیزان تاثیر مثبت حرفه برزندگی دیگران وجامعه، نگرش مثبت و لذت بخشی از تجارب کاری دارند. در نهایت درک مسئولیت اجتماعی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی، نقش میانجی ایفا می کند. ویژگی های برونگرایی و وجدان گرایی حسابرسان منجر به افزایش درک مسئولیت اجتماعی و اهمیت حرفه برای جامعه می شود. این موجب می شود حسابرس به تحقق اهداف شغلی اهمیت بیشتری داده و با دقت نظری بالاتری کار کند و در نتیجه رضایت شغلی وی بالا می رود.
۶.

تأثیر بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه ای حسابرسان مستقل بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تردید حرفه ای بهزیستی ‏ذهنی تعهد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
موضوع و هدف مقاله: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی و همبستگی قرار دارد، همچنین از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی بوده و نمونه پژوهش برحسب فرمول کوکران شامل 181 حسابرس مستقل می باشد.در بررسی فرضیات مطرح شده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که بهزیستی ذهنی بر تعهد شغلی و تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد شغلی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت بهزیستی ذهنی از طریق تعهد شغلی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل تأثیر میانجی گری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته-های پژوهش، افزایش تعهد شغلی حسابرسان و سلامت روانی آنها منجر به بهبود تردیدگرایی و در نتیجه ارائه قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل می شود.
۷.

مسئولیت اجتماعی شرکت و حضور زنان در هیأت مدیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیأت مدیره مدیران زن مسئولیت اجتماعی شرکت عملکرد اجتماعی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
حضور مدیران زن در ترکیب هیأت مدیره به دلیل سبک تصمیم گیری خاص و دقت نظر بالا در ایفای مسئولیت های خود تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت ها دارد. به طوری که حضور زنان منجر به تقویت بعد نظارتی هیأت مدیره شده و رفتارهای فرصت طلبانه را کاهش داده و عملکرد و کارایی هیأت مدیره را بهبود می بخشد. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حضور زنان در هیأت مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. به منظور اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 است. متغیر مستقل پژوهش تعداد زنان در ترکیب هیأت مدیره و متغیر وابسته مسئولیت اجتماعی شرکت است. . مسئولیت اجتماعی به دو بعد داخلی و دو بعد خارجی تفکیک شده است. ابعاد داخلی شامل میزان افشای اطلاعات مربوط به روابط کارکنان و افشای اطلاعات مربوط به تولید، و ابعاد خارجی مشتمل بر میزان افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی و افشای اطلاعات مربوط به محیط زیست می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حضور مدیران زن در هیأت مدیره تأثیر مستقیم و معناداری بر ایفای مسئولیت اجتماعی داخلی و خارجی شرکت ها و میزان افشای عملکرد اجتماعی دارد. درنتیجه حضور زنان به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی منجر به ایفای بهتر مسئولیت اجتماعی و افزایش میزان افشای اطلاعات گردد.
۸.

تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوگیری رفتاری مدیران قابلیت اتکا به موقع بودن سطح نگهداشت وجه نقد سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
طبق تئوری نمایندگی، مالکان مدیریت و تصمیم گیری درباره ی دارایی و حقوق خود را به مدیریت تفویض می کند.لذا تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و مدیران با اخذ تصمیم در حوزه های مختلف نظیر سطح سرمایه گذاری، سطح نگهداشت وجه نقد، توزیع سود سهام و غیره مواجه هستند. اعطای اختیار تصمیم گیری، مسئولیت پاسخگویی برای مدیرایجاد می کند.مدیران برای ایفای این مسئولیت ملزم به ارائه صورت های مالی با کیفیت هستند که اطلاعات قابل اتکا و به موقع در اختیار مالکان و سایر ذینفعان قرار دهد. با توجه به اینکه ویژگی-های رفتاری و شخصیتی مدیران بر رویکردهای تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات تاثیر دارد، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سوگیری های رفتاری مدیران بر تصمیم گیری و کیفیت اطلاعات است. نمونه پژوهش شامل 161شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1392 تا1398 بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسوین چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران، سطح قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارائه به موقع اطلاعات را کاهش می دهد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به کاهش قابلیت اتکای صورتهای مالی شده و کاهش تاخیر در ارائه گزارش های مالی می شود. مدیران کوته بین نیز به این دلیل که موقعیت و امتیاز طلبی خود را در کوتاه مدت می بینند اقدام به دستکاری سود حسابداری نموده و منجر به کاهش قابلیت اتکای اطلاعات مالی می شوند ولی این ویژگی رفتاری تاثیری بر ارائه به موقع اطلاعات ندارد. همچنین یافته ها نشان داد، بیش اطمینانی مدیران با سطح نگهداشت وجه نقد و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مثبت و معناداری دارد. خودشیفتگی مدیران نیز منجر به افزایش سطح نگهداشت وجه نقد شده ولی بر سرمایه گذاری بیش از حد تاثیر معناداری ندارد. کوته بینی مدیران نیز تاثیر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه گذاری دارد ولی بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیری ندارد.
۹.

تاثیر رفتار سرمایه گذاران بر رویکردهای مدیریت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: رفتار سرمایه گذاران گرایش احساسی رفتار توده وار مدیریت مالیات فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی راهکار جسورانه مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مولفه های رفتار سرمایه گذاران بر رویکردهای مدیریت مالیات بود. روش: در این پژوهش رویکردهای مدیریت مالیات شامل فرار مالیاتی، اجتناب از مالیات و راهکار جسورانه مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا)، براساس داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393-1400 استفاده شده است. در نهایت تعداد 127 شرکت از طریق تکنیک حذف نظام مند به عنوان نمونه انتخاب و تجزیه و تحلیل داده های مذکور با استفاده از نرم افزار استتا نسخه 16 در سطح اطمینان 95 درصد اجرا شد. برای اندازه گیری گرایش احساسی سرمایه گذاران و توده واری، به ترتیب از شاخص EMSI و مدل هوانگ و سالمون (۲۰۰۶) استفاده شده است. یافته ها: شواهد و یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که رفتار سرمایه گذاران دارای اثر مثبت و معناداری بر رویکردهای مدیریت مالیات می باشد. به این معنی که با افزایش گرایش احساسی و رفتار توده وار سرمایه گذاران، میزان مدیریت مالیات مدیران شرکت ها نیز افزایش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران (رفتار توده وار و گرایش احساسی) دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رویکردهای مدیریت مالیات شرکت ها هستند. به این صورت که هرچه میزان رفتار توده وار و همچنین گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیشتر باشد، میزان فرار، اجتناب و رویکرد جسورانه مالیاتی افزایش می یابد. لذا، رفتار سرمایه گذاران به عنوان یک عنصر مهم برهم زننده نظم بازارهای مالی تأیید شده است. نتایج این تحقیق می تواند در بهبود تصمیم گیری سیاست گذاران و سرمایه گذاران برای جهت دهی صحیح بازار سهام و مدیریت یکپارچه آن مثمرثمر باشد.
۱۰.

تأثیر بکارگیری استراتژی تجاری تهاجمی در دوره کرونا بر رابطه عملکرد اجتماعی شرکت ها و واکنش بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تجاری عملکرد اجتماعی شرکت ها واکنش بازار در دوره کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۵
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی تجاری تهاجمی بر رابطه عملکرد اجتماعی شرکت ها و واکنش بازار در دوره کرونا می پردازد. به این منظور نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزارهای ایویوز و استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بحران کرونا بر میزان بازده سهام و بازده غیرعادی سالانه شرکت های نمونه تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دوره کرونا بر واکنش بازار سرمایه گذاران و میزان بازده غیرعادی سهام در دوره کوتاه مدت تاثیر معناداری نداشته ولی در دوره بلندمدت، واکنش مثبت سرمایه گذاران رادر پی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد، بکارگیری استراتژی تجاری تهاجمی در دوره کرونا بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و واکنش بازار سرمایه گذاران وسطح بازده غیرعادی دربلندمدت تاثیر مستقیم دارد. براین اساس شرکت هایی که در بحران کرونا تلاش کردند، میزان نوآوری و فعالیتهای اجتماعی خود را افزایش دهند با افزایش واکنش سرمایه گذاران و بازده سهام در بلندمدت مواجه شدند.
۱۱.

تاثیر خودشیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی با تاکید بر بیش اطمینانی

کلید واژه ها: عملکرد اجتماعی خودشیفتگی مدیران بیش اطمینانی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
مدیران خودشیفته برای شهرت طلبی و بزرگ نمایی خود تلاش می کنند تا در عرصه فعالیتهای اجتماعی، حضور فعالی داشته و از این طریق ضعف های خود را پوشانده و منافع بیشتری کسب کنند. از سوی دیگر احتمال می رود مدیران خودشیفته، اطمینان بیش از حد به نگرش ها و توانمندهای شان داشته باشند. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی با تاکید بر بیش اطمینانی است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، خودشیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی مدیران در حوزه داخلی و خارجی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیران خودشیفته در جهت خود نمایی و جلب توجه ذینفعان داخلی و خارجی در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می کنند. همچنین یافته ها نشان داد، بیش اطمینانی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه خودشیفتگی مدیران و عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی دارد. براین اساس، اعتماد به نفس کاذب مدیران منجر به کاهش اثر مثبت ویژگی خودشیفتگی مدیر بر عملکرد اجتماعی می شود.
۱۲.

تأثیر خودشیفتگی مدیران بر استراتژی های تجاری و عملکرد نوآوری با تأکید بر خوش بینی مدیران

کلید واژه ها: خودشیفتگی مدیران خوش بینی استراتژی تجاری عملکرد نوآوری بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر استراتژی های تجاری و عملکرد نوآوری با تاکید بر خوش بینی مدیران است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار minitab و EViews انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین خودشیفتگی مدیران و استراتژی های تهاجمی و استراتژی های تدافی وجود دارد و متغیر خوش بینی مدیران، بر رابطه بین خودشیفتگی مدیران و استراتژی های تهاجمی تاثیر معناداری ندارد. همچنین رابطه معنی داری بین خودشیفتگی مدیران و مولفه های عملکرد نوآوری شامل نوآوری فردی، نوآوری محیطی، نوآوری اجرایی و نوآوری فنی وجود دارد و متغیر خوش بینی مدیران در ارتباط بین خوش بینی مدیران با تمام مولفه های عملکرد نوآوری، به جز نوآوری فنی، تاثیرگذار می باشد. نتایج این مطالعه می تواند با هدایت و تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، تأثیر مولفه های روانشناختی مانند خودشیفتگی بر عملکرد افراد را شناسایی کند.
۱۳.

تحلیل ارتباط هزینه های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هزینه های سیاسی معیارهای نظارتی کیفیت اطلاعات شرکت های بخش صنعت و معدن بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.
۱۴.

خوانایی متن صورتهای مالی و استراتژی های حسابرسان در مواجه با ریسک حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوانایی صورتهای مالی حقالزحمه حسابرسی تأخیر در گزارش حسابرسی اظهارنظر حسابرس تغییر حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان ابهام و پیچیدگی در صورت های مالی بر نوع استراتژی های حسابرسان در مواجه با افزایش سطح ریسک حسابرسی است. پیچیدگی متن یادداشت های توضیحی صورت های مالی منجر به ابهام مطالب و عدم درک آن برای سرمایه گذاران می شود و از طرفی می تواند به عنوان رویکردی برای پنهان سازی اطلاعات استفاده شود؛ لذا حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت اطلاعات مالی ارائه شده لازم است از سازوکارهای مناسبی استفاده کند و خود را مقابل افزایش ریسک حسابرسی مصون سازند. در این راستا با نمونه ای شامل 832 مشاهده (سال-شرکت) طی دوره زمانی 1390تا 1397 تأثیر خوانایی صورت های مالی بر حق الزحمه، تأخیر در ارائه گزارش، اظهار نظر و تغییر حسابرس بررسی شد. یافته ها نشان داد، با افزایش میزان پیچیدگی و ابهام متن صورت های مالی، حسابرسان وقت بیشتری برای انجام فرآیندهای حسابرسی صرف نموده و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی و میزان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می یابد. همچنین یافته-ها نشان داد، حسابرسان در مواجه با ابهام در متن صورت های مالی از اظهار نظر مشروط استفاده می کنند تا ریسک دعوی حقوقی را کاهش دهند ولی استفاده از استراتژی عدم پذیرش صاحبکار بدلیل پیچیدگی متن صورت های مالی مشاهده نشد.
۱۵.

تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی

کلید واژه ها: بیش اطمینانی مدیران لحن گزارشگری مالی لحن غیرمنتظره گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می شود.
۱۶.

تاثیر حمایت های دولتی برعملکردنوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت های دولتی عملکرد نوآوری مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
شرکتها در محیط رقابتی تجارت جهانی لازم است از شیوه های جدید نوآوری و ایفای نقش اجتماعی برای خلق ارزش و بهبود عملکرد مالی استفاده کنند. همچنین شرکتها تمایل دارند از حمایتهای دولتی برای کسب منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت، یارانه های تولیدی و معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند. حمایت دولت می تواند بر عملکرد نوآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران نقش داشته باشد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت های دولتی برعملکرد نوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران است. به این منظور، نمونه ای متشکل از132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 بررسی شدند و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، حمایتهای دولتی بر فعالیت های نوآورانه تاثیرمنفی و معناداری دارد. در شرکتهای دارای حمایت دولت دسترسی به منابع مالی، یارانه های تولیدی و بازار فروش محصولات بیشتر است و در نتیجه توجه مدیران این شرکتها به نوآوری فعالیت ها و فرایندها و مخصوصا بکارگیری تکنیک های نوین حسابداری مدیریت کمتر است. همچنین در شرکتهای دارای حمایت دولت نگرانی درباره ضعف عملکرد اجتماعی کمتر است و درنتیجه ارائه اطلاعات در این حوزه کاهش می یابد.
۱۷.

تأثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر هزینه های غیرعادی نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق الزحمه غیرعادی حسابرس بیش اطمینانی کوته بینی خودشیفتگی سنگربندی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۰
با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مدیران بر کیفیت اطلاعات مالی تاثیر دارد، انتظار می رود بر میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان نیز تأثیرگذار باشد. این پژوهش تأثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران را بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بررسی می کند. نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 است. داده های پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای نمونه به دست آمده است و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی با میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرس رابطه منفی دارد. مدیران بیش اطمینان تلاش می کنند دامنه رسیدگیهای حسابرسی را کاهش دهند تا حق الزحمه غیرمعمول کمتری پرداخت کنند. یافته ها نشان می دهد ویژگیهای کوته بینی، خودشیفتگی و سنگربندی مدیران با میزان حق الزحمه غیرعادی رابطه مثبت دارد. بر این اساس ویژگیهای شخصیتی کوته بینی و خودشیفتگی و افزایش قدرت مالکیت مدیران در شرکتها احتمال میزان دستکاری اطلاعات را افزایش می دهد و به افزایش میزان ریسک حسابرسی منجر می شود؛ لذا حسابرسان در مواجه با این شرایط می توانند حق الزحمه اضافی برای پوشش ریسک مطالبه کنند و یا سطح فعالیت و تلاش خود را افزایش دهند که به افزایش حق الزحمه و هزینه های نظارت منجر می شود.
۱۸.

تأثیر حضور زنان در هیئت مدیره بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: به موقع بودن بیان صادقانه زنان هیئت مدیره قابلیت مقایسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۹
زنان نقش شایان ذکری در کسب موفقیت در زمینه های اقتصادی دارند که به ایجاد ارزش آفرینی و افزایش سطح رفاه افراد در جامعه منجر می شود. آنان در مقوله روابط اجتماعی دقت نظر بیشتری دارند و بر انجام دادن صحیح وظایف محوله و پیروی از قوانین حاکم اهتمام بیشتری می ورزند؛ بنابراین، حضور زنان در هیئت مدیره شرکت ها می تواند مفید واقع شود. در این پژوهش، به بررسی نقش حضور زنان در هیئت مدیره بر کیفیت اطلاعات صورت های مالی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 است. در این پژوهش، متغیر مستقل، تعداد زن در ترکیب هیئت مدیره و متغیر وابسته متغیرهای مرتبط باکیفیت اطلاعات (بیان صادقانه، به موقع بودن و قابلیت مقایسه) هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، که از روش رگرسیون استفاده شد، نشان می دهد که وجود زن در ساختار مدیریت شرکت های بورسی موجب افزایش کیفیت اطلاعات شرکت شده است. بدین شکل که حضور زنان بین اعضای هیئت مدیره، که تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره است، تأثیر مستقیم و معناداری بر بیان صادقانه گزارش های مالی و به موقع بودن گزارش های مالی دارد و همچنین باعث افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود.
۱۹.

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ساختار مالکیت قدرت مدیر عامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
پژوهش حاضر به بررسی تحلیل تاثیر ساختار مالکیت بر قدرت مدیر عامل شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که  بین مولفه های ساختار مالکیت شامل  مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی مالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی با   قدرت مدیر عامل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  نتایج این پژوهش به این معنا است که   شرکت ها با مالکیت نهادی،دولتی،مدیریتی و شرکتی بالاتر تمایل بیشتری دارند که مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره و جایگاه مدیریت دیگری در شرکت نیز داشته باشد.
۲۰.

تأثیر ویژگی های شرکت بر افشاء سرمایه فکری

کلید واژه ها: کم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بیش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه حق الزحمه ی حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه کاربردهای متعدد برای حسابرسان دارد. همانطور که ادبیات تحقیق مبتنی بر ارزش پیشنهاد می دهد، انتخاب هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان اقلام سرمایه ای می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیران گرایش به دستکاری سود دارند، اما همچنین این احتمال وجود دارد که مدیران از این رویکرد برای انتقال باور خود درباره منافع آتی بالقوه ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده کرده یا از این روش برای انعکاس شرایط اقتصادی شرکت مطابق چیزی استفاده کنند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. علاوه بر این از آنجاییکه در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی میشود، پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه تجربی و روششناسی آن از نوع پس رویدادی است. هدف این پژوهش بررسی اثر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر حقالزحمهی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 51 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش دادههای ترکیبی بکار برده شد. نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین بیش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود ندارد، علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان