آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹

چکیده

هدف از تحقیق بررسی و مطالعه اقتصاد شهری و تأثیر پل معلق مشگین شهر بر صنعت گردشگری کشور میباشد. درآمد کم در روستاها که منشأ تولید کشاورزی در کشور میتوانند باشند باعث مهاجرت روستائیان به شهرها میشوند و شهرنشینی کاذبی در جهت توسعه شهرنشینی که در بعضی موارد موجب رشد طولی حاشیه و موجب حاشیهنشینی در شهرها میشوند را با خود به ارمغان آورده است و در شهرها شغلهای کاذبی به دلیل ازدحام بیرویه جمعیت به دلیل بیکاری در مناطق محروم، شهرنشینی را با مخاطراتی همراه ساخته است و با افزایش جمعیت، کارخانهها نیز آلودگی را در کلانشهرها با خود یدک میکشند و گاهی فناوری روز و متدهای جدیدی در شیوه زندگی شهرنشینی میتواند این مخاطرات را به حداقل برساند. نمونه خوبی که میتوان برای ادعای فوق ذکر کرد شیوهی زندگی و تغییر زندگی در مشگین شهر میباشد که ابتدا در این شهر به شیوه سنتی و مردم کاملاً بهصورت عادی و با درآمد کم امرارمعاش میکردند که تحولهای توریستی در این شهر باعث شد که اقتصاد شهر نیز رونق بگیرد. اول اصلاح ساختار زیربنایی مثل ایجاد اتوبانها جهت تسهیل در امور رانندگی و آرامش خاطر در جابهجایی مردم که حملونقل امن گردید و بعد ایجاد پل معلق که بزرگترین پل معلق خاورمیانه میباشد در جهت گردشگری و جذب مسافران از شهرهای اطراف خصوصاً در تابستان و روانه شدن مردم به این شهر و حتی وجود آبهای گرم این شهر رونق دیگری را به این شهر نیمه جان داد. تزریق تدریجی پول ولی هدفمند چهره این شهر را به یک شهر کاملاً توریستی تبدیل کرد حال درادامه تأثیر ورود توریست را بر این شهر بررسی خواهیم کرد.

تبلیغات