ساره جعفری

ساره جعفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی ارتباط عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با ادراک از خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با ادراک از خلاقیت مدیران فدراسیون های ورزشی منتخب بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند. 5 تا از فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه انتخاب شدند و از مدیران ارشد زن و مرد، فدراسیون های ورزشی منتخب تعداد 50 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، سه پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی و پرسشنامه خلاقیت بود. به منظور بررسی و مقایسه توصیفی داده ها از شاخص های توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی چند گانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت در فدراسیون های ورزشی ارتباط مثبت و معناداری دارند و همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی عملکرد شغلی با خلاقیت برابر 428/0 بود که این به معنی این است که متغیر عملکرد شغلی حدودا 42 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. همچنین ضریب تعدیل شده چند گانه برای ترکیب خطی مسئولیت پذیری اجتماعی با خلاقیت برابر 228/0 بود که این به معنی این است که متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی حدودا 22 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کند. متغیر های عملکرد شغلی و مسئولیت پذیری اجتماعی با هم حدودا 65 درصد واریانس متغیر خلاقیت را تبیین می کنند.
۲.

عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی دانشگاه های سراسری سطح شهر تهران بود؛ که تعداد ۱۲۰ نفر بصورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. که توسط پژوهشگران مختلف روایی سنجی و پایایی سنجی شده است. به منظور تائید یا رد رابطه میان متغیرهای مطرح پس از محاسبه ضریب همبستگی و تعیین شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. با توجه به تفاوت میان متغیرها از آزمون فریدمن به منظور اولویت بندی متغیرها استفاده گردید. یافته ها نشان داد ابعاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده با قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی رابطه معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد، سه بعد تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی تاثیر معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد به ترتیب نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی دارای بالاترین اولویت بودند.
۳.

بررسی عوامل ورزش های بومی محلی در توسعه گردشگری ورزشی(مطالعه موردی: استان یزد)

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل های لازم برای گسترش این صنعت است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی، کارشناسان بخش گردشگری، اساتید دانشگاه در سطح شهر یزد تشکیل دادند که تعداد 320 نفر بودند و حجم نمونه موردبررسی طبق جدول مورگان 175 نفر به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که عوامل گسترش ورزش های بومی و محلی، برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی، برگزاری جشنواره های ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت ها در ارتباط ورزش های بومی و محلی، توسعه زیرساخت های اماکن اقامتی و حمل ونقل عمومی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی و برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی در استان یزد تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عامل برگزاری مسابقات ورزش های بومی و محلی دارای بیشترین اولویت (76/4) و عامل برگزاری همایش های علمی در ارتباط با ورزش های بومی و محلی دارای کمترین اولویت (12/4) بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل ورزش های بومی محلی بر توسعه گردشگری ورزشی استان یزد مؤثر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان