مطالب مرتبط با کلید واژه " جهت گیری بازار صادرات "


۱.

تأثیر بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرات فرش ایران)

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن ها در سال ۱۳۹۴ بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با ۳۶۳ نفر و حجم نمونه ۱۹۰ نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین المللی، سازگاری بازاریابی و جهت گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.
۲.

تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که فضای کاملاً رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به جهت گیری بازار و نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در بازار صادرات نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحولات محیطی، برای رویاروی با آنها، شاخص های سازمانی تأثیر گذار بر عملکرد تجارت بین الملل را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکتمی پردازیم. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت ایران خودرو می باشند که در طی انجام فرآیند پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه آماری به تعداد 125 نفر بوده است که با استفاده از فرمول "کوکران" تعداد 95 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL8.8 جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر گیری بازار صادرات بر قابلیت نوآورى شرکت نیز تایید شد. بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت معنادار شده است.
۳.

نقش جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل با نقش میانجى هوش بازاریابی

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۴
اثربخشی تجارت بین الملل نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت های تجربی و نظری در زمینه جهت گیری بازار صادرات و هوش بازاریابی ؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش، بهبود اثربخشی تجارت بین الملل شرکت ها با توجه نوع جهت گیری بازار صادراتی مدیران شرکت هاست. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت های صادراتی فعال استان تهران ، که مجموعاً تعداد 30 شرکت است، تشکیل می دهد، برای سرشماری مدیران جامعه مورد مطالعه کل 33 شرکت مورد نیاز است. با همکاری اتاق بازرگانی استان تهران ، جمعاً 30 پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل وهوش بازاریابی تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج نشان می دهند که هوش بازاریابی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارند.