مریم صفرپور

مریم صفرپور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 102 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی با سیاست تقسیم سود ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری دارد.
۲.

شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری باتاکید برنقش تعدیلگر سهامداران کنترلی

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۰
هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی می باشد. برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد 121 نمونه شرکت در طی سالهای 1392-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
۴.

بررسی عوامل مرتبط با اندازه عملکرد حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیرات عوامل مرتبط با میزان عملکرد حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1391 لغایت 1396 در بورس فعال بوده اند که از میان آنها تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد گزینش قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیونی معرفی شده با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالکیت توزیع شده شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. همچنین ، اندازه شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. نتایج نشان داد، نسبت دارایی های شرکت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر ندارد. نتایج نشان داد ، نوع صنعت بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر دارد. نتایج نشان می دهد که اگر تعداد اعضای کمیته حسابرسی افزایش یابد؛ به احتمال زیاد عملکرد حسابرسی داخلی افزایش می یابد و به همین دلیل می توانند زمان مورد نیاز برای صدور گزارش حسابرسی را به شدت کاهش دهند. نتایج نشان داد، مدیریت ریسک بر میزان عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر دارد.
۵.

ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
حسابرسی داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه بر این تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. درنتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را موردمطالعه قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهشی از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و از نظر استدلال، از نوع پژوهش های استقرایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، 162 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی، استقلال و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.
۶.

بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی (اندازه، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی) به عنوان متغیرهای مستقل و تسریع گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 112 شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج تحقیق؛ وجود حسابرس داخلی، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معناداری ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه شرکت بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و تسریع گزارش حسابرسی همبستگی معناداری یافت نشد.
۷.

بررسی ارتباط بین تغییرات سود عملیاتی و تغییرات بازده سهام در شرکت های خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تغییرات سود عملیاتی تغییرات بازده سهام شرکت های خودروساز و ساخت قطعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۹۴۵
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی می باشد که از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می شود. سود عملیاتی، سود حاصل از فعالیت های اصلی شرکت است. یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران، صورت سود و زیان و اقلام آن می باشد...
۸.

بررسی آنتروپی صورت های مالی در پیش بینی قیمت سهام به عنوان جایگزینی برای نسبت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۷۰۸
تحقیق حاضر با داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1383 و تحلیل های رگرسیونی، در جستجوی پاسخ به این سوال است که آیا بین آنتروپی صورت های مالی و قیمت سهام، رابطه وجود دارد? آیا می توان با بررسی رابطه بین این اطلاعات به سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام و خرید سهام کمک کرد? آیا پیشنهاد تجزیه و تحلیل آنتروپی...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان