امیرحسین پورجباری خامنه

امیرحسین پورجباری خامنه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که فضای کاملاً رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به جهت گیری بازار و نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در بازار صادرات نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحولات محیطی، برای رویاروی با آنها، شاخص های سازمانی تأثیر گذار بر عملکرد تجارت بین الملل را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکتمی پردازیم. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت ایران خودرو می باشند که در طی انجام فرآیند پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه آماری به تعداد 125 نفر بوده است که با استفاده از فرمول "کوکران" تعداد 95 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL8.8 جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر گیری بازار صادرات بر قابلیت نوآورى شرکت نیز تایید شد. بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت معنادار شده است.
۲.

بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش واسطه تسهیم دانش

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۸
پژوهش حاضر به تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش واسطه تسهیم دانش در شعبات مرکزی بانک ملت پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیه کارکنان شعبات مرکزی بانک ملت می باشند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 183 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.892 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار PLS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بنابراین ، مدیران شرکت بایستی از طریق تسهیم دانش با شناسایی فرصت های جدید ، چالشی بودن، بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده، باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشی در بانک شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.
۳.

تاثیر مدیریت دانش بر ارتقای عملکرد پروژه

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد پروژه در سازمان های پروژه محور پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی واز نوع پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان های پروژه محور به تعداد 150 نفر می باشند .حجم نمونه 120 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.892 روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند . اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار اس24 SPSS و smartpls2 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدیریت دانش بر عملکرد پروژه تاثیر معناداری دارد همچنین نتایج نشان میدهد مدیریت دانش بر ریسک پروژه تاثیر مثبت داشته است بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر ریسک پروژه بر ارتقای عملکرد پروژه مثبت بوده است.
۴.

بررسی نقش فاکتورهای انگیزشی بر توانمندی کارکنان

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۴
امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی و توانمندی کارکنان ، از مباحثی هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند.هدف از پژوهش حاضر ؛ بررسی تأثیر فاکتورهای انگیزشی بر عملکرد توانمندی کارکنان بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیه مدیران و کارکنان شعبات مرکزی بانک شهر شهر تهران به تعداد 120 می باشد و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SMARTPLS.2 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل پژوهش می باشد با این حال نتایج تاثیر متغیرهای مزایا، حقوق ، رضایت شغلی و ترفیع بر توانمندی کارکنان را تایید میکند.
۵.

نقش جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل با نقش میانجى هوش بازاریابی

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
اثربخشی تجارت بین الملل نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. ازاین رو، در دنیای پرتلاطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. با وجود پیشرفت های تجربی و نظری در زمینه جهت گیری بازار صادرات و هوش بازاریابی ؛ هنوز توافق اندکی در مورد ماهیت و شکل تعامل این دو مفهوم وجود دارد. هدف از این پژوهش، بهبود اثربخشی تجارت بین الملل شرکت ها با توجه نوع جهت گیری بازار صادراتی مدیران شرکت هاست. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه مدیران شرکت های صادراتی فعال استان تهران ، که مجموعاً تعداد 30 شرکت است، تشکیل می دهد، برای سرشماری مدیران جامعه مورد مطالعه کل 33 شرکت مورد نیاز است. با همکاری اتاق بازرگانی استان تهران ، جمعاً 30 پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار صادرات بر اثربخشی تجارت بین الملل وهوش بازاریابی تأثیر معناداری دارد .همچنین نتایج نشان می دهند که هوش بازاریابی بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان