رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

سازمان های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان سازمان ها،که فضای کاملاً رقابتی و دانش محور می باشد، به حیات خود ادامه دهند باید به جهت گیری بازار و نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در بازار صادرات نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر وتحولات محیطی، برای رویاروی با آنها، شاخص های سازمانی تأثیر گذار بر عملکرد تجارت بین الملل را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکتمی پردازیم. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت ایران خودرو می باشند که در طی انجام فرآیند پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. حجم نمونه آماری به تعداد 125 نفر بوده است که با استفاده از فرمول "کوکران" تعداد 95 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL8.8 جهت بررسی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر گیری بازار صادرات بر قابلیت نوآورى شرکت نیز تایید شد. بعلاوه نتایج نشان داد تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد تجارت بین الملل با نقش میانجى قابلیت نوآورى شرکت معنادار شده است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳