پرویز سعیدی

پرویز سعیدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

Reporting Quality of Financial Information Based On Behavioral and Value Accounting

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۶
The purpose of this research is to provide a model for reporting quality of financial information based on behavioral and value accounting of listed companies in Tehran Stock Exchange which is based on Structural Equation Modeling. This research in terms of applied purpose is applied research and in terms of data collection method is post-semi experimental research in the field of proofing accounting research with deductive- inductive approach. The statistical population of this is including the sample of 128 listed companies in the Tehran Stock Exchange between 2007 and 2017. The behavioral characteristics of managers (hidden variables) is measured by observable variables of myopia, opportunistic behavior and over confidence of managers and the value content of accounting information (hidden variable) is evaluated by the observable variables of relevance of profit and relevance of book value. And reporting quality of financial information is also investigated based on the scores accrued to each company and the announcement published by the Tehran Stock Exchange based on the companies' rating in terms of the quality of reporting and proper notification. After insuring the acceptable fitness of the measurement pattern and the structure of research in both approaches; Structural Equations Modeling and regression, the results indicate that there is a significant negative relationship between the behavioral characteristics of managers and the reporting quality financial information. Also, there is a positive and significant relationship between value content of accounting information and reporting quality of financial information.
۲.

سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
یکی از روش های آینده پژوهی سناریونویسی است. در این تحقیق تلاش شد عوامل اساسی شکل گیری آینده نظام استاندارد شناسایی و تجزیه وتحلیل و سناریوهای پیش روی نظام استانداردسازی استخراج شود. بدین منظور ابتدا بر اساس مطالعات و پژوهش های کتابخانه ای فهرستی از مهم ترین عوامل و متغیرهایی که در تعیین وضعیت سیستم مؤثرند شناسایی شد و سپس بر اساس نظر خبرگان عواملی که کمتر از میانگین نمرات را به دست آورده بودند حذف و عوامل منتخب برای مرحله بعدی تحقیق و طراحی پرسشنامه تأثیر متقابل استخراج شد. سپس با تهیه پرسشنامه و به کارگیری روش تحلیل تأثیر متقابل با استفاده از نرم افزار میک مک نتایج نظر خبرگان تحلیل شد و 9 عامل از 24 عامل شناسایی شده به منزله عوامل کلیدی نهایی (ریسک) تعیین شد. نتایج این بخش در قالب پرسشنامه دیگری در اختیار خبرگان قرار گرفت تا عدم قطعیت ها و اهمیت های هر متغیر را تعیین کنند. در نهایت، بر اساس محاسبات انجام شده بر نتایج پرسشنامه عدم قطعیت، سناریوهای آینده نظام استانداردسازی در حوزه فناوری تولید مشخص شد. نتایج نشان داد دو عدم قطعیت «سیاست های تولید در جهت ایجاد بستر رقابتی در صنایع» و «امکان تهیه تجهیزات و ماشین آلات مدرن تولید» بالاترین ضرایب را دارند و ازین رو محورهای سناریوهای این مطالعه را تشکیل می دهند.
۳.

Organizational Factors Affecting the Growth and Success of Academic Spin-offs

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
The present study aimed to identify the organizational factors affecting the growth and success of academic spin-offs. The research was conducted based on a mixed method design and the study population consisted of experts of incubation centers and spin-offs. The participants were selected using purposive sampling in the qualitative part and random stratified sampling in the quantitative part. Data coding was employed to analyze qualitative data and exploratory and confirmatory factor analysis were used to analyze quantitative data. The qualitative results indicated that 26 organizational factors affected the growth and success of academic spin-offs. The quantitative results showed that “business planning to convert ideas into products” and “applicability of academic research” predict the highest and the lowest variance of the dependent variable, respectively.
۴.

اقتصاد رفتاری گذشته، حال و آینده

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
علاقه مندی زیادی در زمینه "اقتصاد رفتاری" وجود دارد که تلاش می کند با دیدگاه های دیگر علوم اجتماعی، به ویژه روانشناسی به منظور غنی سازی مدل اقتصادی استاندارد، ترکیب شود. این علاقه به روانشناسی اساسی رفتار انسان، اقتصاد را به اولین پایه هایش بازمی گرداند. محققین مانند آدام اسمیت در مورد مفاهیم کلیدی مانند بی میلی، اعتمادبه نفس و خود کنترلی صحبت کردند. با این وجود، نسخه جدیدی از اقتصاد رفتاری در دهه 1980 معرفی شد که برخی از اقتصاددانان با آن مخالفت کردند و ترجیح دادند که مدل استاندارد نئوکلاسیک را حفظ کنند. آنان استدلال های زیادی را بیان کردند که چرا روانشناسی به راحتی می تواند نادیده گرفته شود. در این مقاله نشان داده می شود که این استدلال ها، از لحاظ نظری و تجربی رد شده اند. رویکرد جدید به اقتصاد باید شامل دو نوع نظریه باشد: مدل های هنجاری که راه حل بهینه برای مشکلات خاص را مشخص می کنند و مدل هایی که نشان می دهند انسان ها چگونه رفتار می کنند. نظریه دوم برخی از متغیرهایی را که به طور مؤثری نامعقول می نامیم، ترکیب خواهند کرد. با اضافه کردن عواملی مانند ساخت یا وسوسه می توان قدرت توضیحی مدل های اقتصادی را بهبود بخشید.
۵.

بررسی رابطه وابستگی بین شرکتی با عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۹
این تحقیق به بررسی رابطه وابستگی بین شرکتی و عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان پرداخته است. در جهت تحقق این هدف، شش هدف مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای شناخت میزان اعتبار ابزار سنجش از تکنیک اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابزار از تکنیک ضریب آلفای کرونباخ گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارکنان شرکت های بیمه استان گلستان به تعداد 280 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و بر مبنای محاسبات انجام گرفته، حجم نمونه نهایی این تحقیق 162 نفر برآورد گردیده است. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در تحقیق حاضر از معادلات ساختاری لیزرل جهت تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق بیانگر این است که بین وابستگی بین شرکتی و عملکرد عملیاتی و یکپارچه سازی تجارت الکترونیک شرکت های بیمه استان گلستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۶.

شناسایی بحران مالی بنگاه های اقتصادی بر اساس شاخص Z-Score Toffler و بررسی اثر چرخه عمر آنها بر معیارهای ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(با تاکید بر الگوی دیکینسون 2005)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.
۷.

شبیه سازی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده قیمتی سهام شرکت ها: رویکرد DSGE

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۷
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.
۹.

Providing a Model of the Enterprise Market Capabilities with an Emphasis on Organizational Entrepreneurship

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
The aim of this study was to provide a model of the enterprise market capabilities with an emphasis on organizational innovation and entrepreneurship. This is a mixed (combining qualitative-quantitative) research in terms of methodology. As well as, because this study intends to design the model, it is an exploratory research. An In-depth interview (12 experts) in the qualitative section and a questionnaire in the qualitative section were used. To analyze the data, SPSS and Smart PLS software were employed. The designed model revealed that the indices of the model of enterprise market capabilities with an organizational entrepreneurship approach can be classified into four categories of factors related to services & products, factors related to customers, as well as factors related to sales and factors related to marketing. The rating findings of the factors showed that sales and marketing are at the highest levels, and products & services and customers are in the next priorities, respectively.
۱۰.

بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۴۹
هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت های مالی سال های 1392 تا 1396 را در بر می گیرد. جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزار Eviewes استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد.
۱۱.

Identifying the Factors Affecting Government Support for Iranian Automotive Industry

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۹
This study aims to identify the factors affecting government support for Iranian automotive industry. Initially, based on the research literature, a set of factors was identified and designed as an analytic network process model. To investigate the analytic network model using the Delphi method, the opinion of 25 experts associated with government support for the automotive industry was used to answer the designed questionnaire for pairwise comparison. These experts were chosen through snowball sampling. The research result demonstrated that in experts’ opinion, various types of government support are needed to desirably expand this industry. According to the result of this study, a list of priorities has been provided below: 1) Specific support; 2) management information support and advisors; 3) financial support; and finally, 4) legal support. With respect to the result of binary comparison, the sub-criteria of reduced tax exemption for automakers, economic incentives, joint venture and provision of global marketing services have had the greatest weight respectively in the sub-criteria of financial support, specific support, legal support and management information support and advisors.
۱۲.

مروری جامع بر سرمایه اجتماعی

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخ گو و کارآمد فراهم می سازند؛ اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود. علاوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه توفیق آفرین است. وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه ها را در دستیابی به توسعه منتفی می کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریه های مرتبط با آن، ابعاد و مؤلفه های آن و همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی، نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی، کارکردهای مثبت و منفی آن، وضعیت سرمایه اجتماعی و دلایل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳.

بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.
۱۴.

بررسی تاثیر تحریم های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین در ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر تحریم های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین در ایران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است. به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد مقادیر سطح معناداری کمتر از 5 درصد است و این امر نشان دهنده معناداری مسیر مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد است. بنابراین، با توجه به نتیجه حاصل می توان بیان نمود که متغیرهای درون شرکتی با در نظرگرفتن نقش متغیرهای میانجی بر روش های تأمین مالی سنتی و  نوین تأثیری معناداری دارند؛ همچنین متغیرهای برون شرکتی نیز از طریق متغیرهای میانجی برروش های تأمین مالی سنتی و روش تأمین مالی نوین در سطح معنی داری بدست آمده تأثیری معناداری دارند. این نتایج، به نوبه خود اهمیت عوامل درون شرکتی و برون شرکتی را در تعیین راهبرد تأمین مالی شرکت های نوپا در ایران را نشان می دهد.
۱۵.

Representing the Pattern of Relationship between Personality Traits and Investment Patterns in the Stock Market

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
This study aims at determining the personality traits and investment patterns in the stock market and presenting the pattern with a behavioral finance approach. This is an applied, descriptive- survey, and cross-sectional study. The statistical population includes real investors in the Tehran Stock Exchange. The required information was collected using questionnaire and was analyzed using SPSS and AMOS software. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to investigate research questions and the results showed that, the components neuroticism, extroversion, flexibility, agreement, motivator and Self- confidence determine personality traits. Components demographic traits of the investor, type of investment, investment objective, investment time, investment efficiency, and traits of shares determine investment patterns. And  components  risk-taking capabilities, heuristic factors, emotional factors, psychological effects, complaint behaviors, and personal and social values, determine behavioral- finance patterns among true investors in the tehran stock exchange. Investigating the relationships between the research variables indicated that personality traits have a significant effect on behavioral- finance components.
۱۷.

کیفیت اطلاعات حسابداری و سودمندی تصمیم گیری گزارش مالی دولتی

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۵
در کشور ما، برخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر می رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمده ای در تخصیص منابع شود. این مقاله برآن است مروری اجمالی بر حسابداری کیفیت اطلاعات برروی تصمیم گیری سودمند رابیان کند. مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم تاریخی در حوزه حسابداری کیفیت اطلاعات، دیدگاههای مرتبط با این حسابداری را مطرح وبه نحوه گزارشگری آن می پردازد. حسابداری براندازه گیری وقایع اقتصادی وایجاد گزارشهای لازم درقالب صورتهای مالی برای استفاده ذینفعان می پردازد. برای افزایش انعکاس پذیری ارقام حسابداری، صورتهای مالی می بایست توسط حسابرسان مستقل تائید شوند. از این رو با این تائید صورتهای مالی برای گرفتن تصمیم سودمند مفید می باشد. این مقاله در زمره مقالات علمی ترویجی می باشد. روش این تحقیق، از نوع پس رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی است.
۱۸.

تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد مالی و ریسک تسهیلات بانکی

تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
برخورداری از روابط سیاسی می تواند رفتار شرکت ها را از نظر عملکرد مالی تحت تأثیر قرار دهد. و یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت ها، دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانک های وابسته به دولت است .در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای سنجش عملکرد مالی از دو شاخص بازده دارایی و ریسک عدم دریافت بدهی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای متشکل از 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی موجب افزایش بازده دارایی و رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۱۹.

According to Agency Theory and Neoclassical Theory; New Ownership and Diversity of Public Sector Companies in Corporate Life Cycle

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۸
The purpose of this study is investigating and determining rate of seizing assets and acquisition other companies by public sector companies. We estimate this rate at various stages of the life cycle of the company. Therefore, according to their size and age, the companies have been divided into small, large, young, and mature groups, and for this purpose, we have collected data from a sample of 45 companies of the public sector from three Iranian provinces. We have tested our analyses from the viewpoints of agency and neoclassical theories and discussed the results of the independent t tests. The results showed that with increase in age and size, public sector companies are more likely to seize the fixed assets of other companies to restructure and achieve improved operations. However, in the case of assuming ownership of other companies done through buying the companies, most public sector companies do this in the middle of their lifetime and in the course of their growth.
۲۰.

عوامل تعیین کننده اقتصادی و سیاسی وام دهی صندوق بین المللی پول در ایران

تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از ٢٤ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود .علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعًا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان