رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

بررسی میزان تاثیر آموزش روشهای الکترونیکی (روش های مجازی-مالیات الکترونیک-تجارت الکترونیک) بر مودیان در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

در راستای کسب درآمد برای دولتها، بخشی از سود فعالیت های اقتصادی تحت عنوان مالیات در اختیارآنان قرار می گیرد. در سال های اخیر با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش حرفه های الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و شیوه های الکترونیکی دریافت مالیات نیز ابداع گردید که در اغلب کشورها به عنوان یک منبع مالی، مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین آموزش نحوه و چگونگی استفاده از این روشهای الکترونیکی به مودیان می تواند یک گام رو به جلو هم برای سازمان امورمالیاتی و هم مودیان باشد که برای سازمان وصول سهل تر و سریعتر و برای مودیان نیز کاهش استرس و شفافیت عملیات مالیاتی و سهولت آن را در پی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است میزان تاثیر آموزش شیوه های یادگیری الکترونیک و سامانه های الکترونیکی ومجازی را بر مودیان بررسی نماییم. روش پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی می باشد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. نتایج نشان داد استفاده از روشهای الکترونیکی در پیش برد فرآیندهای مالیاتی، سبب کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش بازدهی و ارتق اء کیفی ت و حداقل رساندن مخاطرات می گردد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵