میثم عاقلی

میثم عاقلی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

واکاوی تعامل سازمانی بر تعهد عاطفی با نفش میانجی رضایت شغلی و اشتغال به کار کارکنان وزارت آموزش و پرورش استان البرز در دوران پسا کرونا

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه ویروس کرونا یا همان کوئید 19 کل جهان را فراگرفته است و تمام کشورها به نوعی با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. این ویروس تمام افراد دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. میلیون ها انسان در کره زمین به این ویروس مبتلا شده اند و هزاران نفر جان خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده ها که عزادار این ویروس منحوس شده اندسازمان ها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی در دوران کرونا که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در این میان کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را بر عهده دارند، آنان مشتاق هستند که نیازهایشان برطرف شده و نسبت به شغلشان رضایت کامل داشته باشند، هدف از پژوهش حاضر واکاوی تعامل سازمانی بر تعهد عاطفی با نفش میانجی رضایت شغلی و اشتغال به کار کارکنان وزارت آموزش وپرورش استان البرز در دوران کرونا صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان وزارت آموزش وپرورش استان البرز به تعداد 387 می باشد. با توجه به حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 193 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد هولتمن و همکاران (2012) عیدی و همکاران (1393) گل پرور (1389) مینه سوتا (1967) است، روایی ابزار از طریق روایی سازه، روایی همگرا و واگرا موردسنجش قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 877/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از نرم افزار 3PLS نشان داد که تعامل سازمانی بر رضایت شغلی و اشتغال به کار و تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین رضایت شغلی بر تعهد عاطفی و اشتغال به کار بر تعهد عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رضایت شغلی و اشتغال به کار نقش میانجی دارد.
۲.

واکاوی عوامل کسب وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی با نقش میانجی آموزش آنلاین کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه در هر کشوری می باشد به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می دهد که یکی از دلایل موفقیت آن ها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده اند. طی سال های اخیر، عوامل مختلفی نظیر افزایش تعداد دانش آموختگان مراکز عالی آموزش، بیکاری فزاینده و بحران اشتغال جوانان به ویژه تحصیل کردگان، تغییر در انتظارهای متقاضیان دانشگاه ها، رقابت، نیازهای متغیر بازار، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل افراد جامعه، منجر به مقوله کارآفرینی شده است که در این پژوهش به واکاوی عوامل کسب وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی با نقش میانجی آموزش آنلاین کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه به تعداد 26000 می باشد. با توجه به حجم نمونه موردنیاز با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 379 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد الگبولا (2017) و کیت و همکاران (2011) است، روایی ابزار از طریق روایی سازه، روایی همگرا و واگرا موردسنجش قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 842/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از نرم افزار 3PLS نشان داد که عوامل کسب وکار بر آمادگی کارآفرینی تأثیر معنی داری دارد. و همچنین آموزش آنلاین کارآفرینی بر تأثیر عوامل کسب وکارهای نوپا بر آمادگی کارآفرینی نقش میانجی دارد.
۳.

بررسی نقش تعدیل گر تعصب مذهبی در قصد رفتار اخلاقی مصرف کنندگان؛ موردپژوهی: مصرف کنندگان مواد غذایی در شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸
سابقه و هدف: اخلاق در آموزه های دینی جایگاه رفیعی دارد و امروزه شاهد توجه به اخلاق در رفتارهای مصرف کننده هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گر تعصب مذهبی بر قصد رفتار اخلاقی مصرف کنندگان، به انجام رسیده است. روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تمامی مصرف کنندگان مواد غذایی شهر اصفهان در پاییز و زمستان سال 1395 بودند. با توجه به حجم جامعه نامحدود، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد؛ بنابراین، حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در نظر گرفتن سطح خطای 07/0، 196 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 852/0 محاسبه و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده هایِ جمع آوری شده از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که نگرش؛ هنجارهای ذهنی، اخلاقی و توصیفی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد رفتار اخلاقی تأثیر معنی داری داشت و در نهایت نیز نقش تعدیل گر تعصب مذهبی تأیید شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان گفت با وجود اینکه جامعه ایران جامعه ای مذهبی است؛ مصرف کنندگان، فارغ از هرگونه گرایش و تعصب مذهبی، به رفتار اخلاقی گرایش دارند و این مسئله بیشتر ریشه در هنجارهای حاکم بر فرد دارد. در این زمینه، بررسی و فهم هنجارهای حاکم در تغییر الگوی رفتار اخلاقی مصرف کنندگان اهمیت بسیاری دارد.
۴.

Factors affecting customer loyalty with the mediating role of emotional satisfaction and brand trust; Case study: Pasargad Insurance customers in Ilam Province

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
The purpose of present study in terms of data collection is practical, and in terms of descriptive research is correlation. The statistical population of this study is all Pasargad insurance customers in 2019. For collecting data, 397 standard questionnaires were distributed and returned. The collected data were analyzed by SPSS 24 and SmartPLS3 software. The results show that brand reputation has a significant effect on brand trust and customer loyalty; alternative attractiveness has a positive and significant effect on brand trust, but its effect on customer loyalty was rejected. Also, the company's image has a positive and significant effect on customer loyalty and emotional satisfaction. Brand trust has a positive and significant effect on customer loyalty. Emotional satisfaction also has a positive and significant effect on customer loyalty. Also, the mediating role of emotional satisfaction in influencing the company's image on customer loyalty was confirmed, and finally, the mediating role of brand trust in the influencing of brand reputation on customer loyalty and alternative attractiveness on customer loyalty was confirmed.
۵.

Investigating the effect of cultural events and mental conflict on the image and intention to visit the destination among tourists in Sarab-e Meymeh township of Dehloran City

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
Due to the undeniable role of tourism in the development process of the country, managers of the tourism industry are always faced with the challenge of attracting tourists and gaining their satisfaction and loyalty. The image of the destination is one of the components that has a great impact on the tourist's decision and the behavioral consequences of his trip. The purpose of this study was to investigate the effect of cultural events and mental conflict on the image and the intention to visit the destination among tourists in Sarab-e Meymeh. The statistical population of this study consisted of tourists in Sarab-e Meymeh township of Dehloran City in the spring of 1398, which due to the unknown of the number of tourists in the region, the sample size was selected 385 people, which is the highest sample size. The present study is operational in terms of purpose and with a survey nature of correlation is based on structural equations. The required data was collected using a questionnaire tool. The questionnaire was acceptable in terms of validity and reliability. The results of data analysis using structural equation method with Smart Pls software showed that cultural events and mental conflicts have a positive and significant effect on the image and intention for visiting the destination among tourists in Sarab Meymeh. In fact, a good general image and the intention for visiting again the Sarab-e Meymeh township requires attention to the brand of the event, structural components, cultural events, brand of the place, tourist mental engagement, general image, cognitive image and emotional image of the destination. Tourism managers and marketers must pay special attention to these fundamental and important factors.
۶.

بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و تاثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۲
صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلیترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد میکنند. به دلیل نقش انکارناپذیرگردشگری در روندرشدتوسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایتمندی و وفاداری او مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و شناسایی تاثیر آن بر وفاداری گردشگران خارجی شهر دامغان بوده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد.جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه گردشگران خارجی میباشد که در بازه زمانی فرودین تا دیماه 1397 از شهر دامغان بازدید کرده اند.حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعه247 نفری تحقیق معادل 150 بدست آمد.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس میباشد.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تلفیق شده از مطالعات مرز و همکاران (2018) و باسر و همکاران( 2018)در قالب مقیاس لیکرت جمع آوری شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار ابزار پژوهش از روش روایی منطقی از نوع ظاهری و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspssو مدلسازی معادلات ساختاری با رویکر حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد متغیر منابع در اختیار گردشگران و انگیزه های گردشگران بر خلق مشترک ارزش تأثیر مثبت ومعناداری داشته اند.همچنین خلق مشترک ارزش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری گردشگران داشته است.
۷.

شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها تو صیفی پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 20 نفر از خبرگ ان و م دیران منابع انسانی سازمان های دولتی در تهران بوده و در بخش کمی، 300 نفر از کارکنان ادارات دولتی (سه اداره پست، تأمین اجتماعی و دادگستری) در شهر تهران بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کیفی حاکی از این است که موانع اخلاق گرایی در سازمان ها را می توان در سه حوزه اصلی محیطی (بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی قانونی و معضلات فرهنگی)، سازمانی (نارضایتی شغلی، عدم حمایت مدیران، عدم آموزش های کافی، نبودن نظام های جامع و اخلاقی و تعارضات اخلاقی) و فردی (ارزش ها و باورها، ملاک های شخصی و نبودن انگیزش) دسته بندی کرد. نتایج حاصل از بخش کمی نیز نشان می دهد که در حوزه محیطی عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر اجتناب از اخلاق گرایی در سازمان دارد (R=0.48). همچنین در حوزه سازمانی ناضایتی شغلی بیشترین تاثیر را دارد (R=0.50) و در بخش فردی، باورها و ارزش ها بیشترین تأثیر را بر عدم اخلاق گرایی در سازمان دارند (R=0.41). مدل مفهومی به دست آمده از مراحل پژوهش می توان د ب ه عن وان معیاری برای مدیران سازمان ها در جهت از بین بردن موانع موجود بر سر راه اخلاق گرایی در سازمان ها قرار گیرد.
۸.

اثر همخوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوت های فرهنگی(مورد مطالعه : شعب بانک شهر شهرستان کرج)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۹۷۵
شخصیت برند یک ی از ابع اد اص لی هویت برند و به عنوان نزدی ک ت رین عام ل اثرگ ذار ب ر تصمیم خرید است. شخص یت برن د ع املی ب رای تجزی ه و تحلیل پاسخ مشتری به برند و ی ا محص ولات ب ا ن ام آن برند است. به طور کلی زمانی که ویژگی های شخصیتی برند در اذهان مشتریان فع ال باش ند، شخص یت برن د ب ر رفتار خرید و گرایش آنان جهت خرید مجدد برند تاثیر میگذارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همخوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوت های فرهنگی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان شعب بانک شهر شهرستان کرج می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همخوانی شخصیت برند با مشتری بر قصد مراجعه مجدد تاثیر معنی دارد و همچنین تفاوتهای فرهنگی میان تاثیر همخوانی شخصیت برند با مشتری بر قصد مراجعه مجدد نقش میانجی ایفا می کند.
۹.

اثر روزنامه نگاری برند بر قصد حمایت مشتریان از کسب و کارهای نوپای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
 استارت آپ ها دارای بودجه، منابع یا تجربه ای محدود هستند، از این رو انتخاب شیوه بازاریابی برای آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی عدم اعتماد مخاطبان به تبلیغات سنتی، باعث افزایش گرایش بازاریابان، به مفهوم روزنامه نگاری برند شده است. پژوهش باهدف بررسی اثر روزنامه نگاری برند برقصد حمایت مشتریان از کسب وکارهای نوپای داخلی صورت گرفت. ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی که از خدمات تپ سی استفاده می کنند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نمونه 384 نفر به صورت روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه هست، پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی از روش (CVR) ، مورد تائید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج حاکی از تائید کلیه فرضیات است. نتایج نشان داد که روزنامه نگاری برند بر ابعاد قصد حمایت مشتریان تأثیرگذار است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت، توجه به روزنامه نگاری برند در فعالیت های بازاریابی دیجیتال باعث افزایش کیفی محتوای تبلیغات و جلب اعتماد و توجه مشتریان و نیز افزایش قصد حمایت مشتریان از استارت آپ ها می گردد.
۱۰.

بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند

تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان با توجه به نقش میانجی ارزش ادرک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 10000 نفر می باشد. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و مطابق با جدول کرجسی –مورگان 384 نفر انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. درروش میدانی از پرسشنامه های استاندارد کیفیت خدمات پاراسورمان و زیتهامل، تصویر ذهنی برند زیتهامل و سلنز، ارزش ادراک شده زیتهامل و چوی، رضایت استنک و همکاران و وفاداری زیتهامل و همکاران استفاده شده است. برای انجام آماره های توصیفی از نرم افزار spss وبرای انجام تحلیل استنباطی از نرم افزار Smart PLSاستفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و ارزش ادراک شده، رضایت دانشجویان و تصویر ذهنی برند رابطه ی بین کیفیت خدمات و وفاداری دانشجویان را میانجی گری می نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان