مطالب مرتبط با کلید واژه

تیم سازی


۱.

شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران

تعداد بازدید : ۳۰۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
زمینه وهدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران و همچنین تعیین تعداد سوال های هر یک از عوامل، ترتیب اولویت عوامل و شاخص های مذکور و در نهایت ارائه مدل مطلوب شایستگی مدیران صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر، 86 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگیهای مدیران به وسیله کارکنان آنان مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به وسیله آزمون تحلیل عاملی از نوع تجزیه مولفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: برونداد اولیه نشان می دهدکه دترمینان ماتریس همبستگی00007/0 عددی غیرصفر، ومقدارKMO برابر897/0، ونتیجه آزمون کرویت بارتلت به مقدار 971/27272 نیزهمچنان ازلحاظ آماری درسطح کمتراز 00001/0 معناداراست. در برونداد نهایی عامل های 16گانه استخراج شده باروش PC بااستفاده ازشیوه واریماکس دوران داده شده، ومجموعه ماده هایی که مشترکا بایک عامل همبسته بوده وتشکیل یک پاره تست داده اند نتیجه گیری : در مجموع بر اساس اجرای تحلیل عاملی شانزده عامل زیر احصاء شد: 1- درک تفاوت های فردی، 2- مدیریت تغییر، 3- مدیریت مالی، 4- تیم سازی، 5- مدیریت بحران، 6- درک ماموریت سازمان، 7- شناخت واقعیت های سازمانی، 8- یادگیری مستمر، 9- مدیریت منابع انسانی، 10- برنامه ریزی ، 11- مشارکت جویی، 12- مشتری محوری، 13 مهارت فنی، 14- ثابت قدمی، 15- توجه به منافع سازمانی و 16- تعیین هدف های چالشی برای شایستگیهای مدیران.
۲.

مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کارتیمی در دانشگاه های دولتی ایران

کلید واژه ها: کار تیمی دانشگاه فردوسی مشهد تیم تیم سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی کلیات
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
هدف پژوهش حاضر مطالعه وضعیت تیم سازی و کار تیمی در دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بود و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های دولتی ایران برای نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته، برمبنای مفاهیم کلیدی حاصل شده از مرور سوابق و منابع و بررسی اسناد استفاده شد. جامعه آماری شامل همه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود که از میان آنها تعداد 14 مدیر با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که شاخصه های تیم سازی و کار تیمی در دانشگاه شامل 2 مقوله کلی و 10 زیرمقوله است و نشانگر این است که دانشگاه از وضعیت تیم سازی و کار تیمی مطلوبی برخوردار نیست. همچنین بررسی اسناد دانشگاه (سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد) نشان داد که دانشگاه فاقد راهبرد و یک برنامه روش مند و ساختار یافته برای تیم سازی و بهبود کار تیمی می باشد.
۳.

طراحی الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۳
     در جهان امروز، تیم سازی در سازمان ها اعم از خصوصی یا دولتی امری ضروری تلقی می شود. به عبارتی دیگر، تیم سازی عنصری مهم در توسعه سازمان است. بدین منظور هدف از این پژوهش، ارائه الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی است تا بینش و درک منسجمی از این مفهوم حاصل شود. رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی است. همچنین، در این پژوهش دو جامعه آماری وجود دارد. نخست مطالعات صورت گرفته در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت، سپس نظرات خبرگان در خصوص هر یک از مقوله ها مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انتخاب تعداد 24 مقاله مرتبط با هدف پژوهش، هدفمند بوده است و روش نمونه گیری برای تعداد 12 خبره نیز گلوله برفی و هدفمند بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل محتوای جهت دار بوده است و روش تجزیه و تحلیل داده های کمی یعنی نظر خبرگان در خصوص تایید مقوله ها، دلفی فازی بوده است. یافته ها حاکی از آن است مقوله های اعتمادسازی، حمایت اعضاء از یکدیگر، هماهنگی بین اعضاء، توجه به محیط و کارایی مقوله های کلیدی پژوهش هستند. شایان ذکر است، تیم سازی فرآیندی پیچیده است (با پنج مرحله و بیست مقوله)، در نتیجه باید مراحل و مقوله های هر مرحله به صورت درست وصحیح صورت پذیرد تا تیم سازی موفق به منصه ظهور برسد.
۴.

بررسی برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
هدف از این پژوهش بررسی برنامه های ایجاد تغییر مورد استفاده در فعالیت های تحول سازمان در شرایط کنونی است این برنامه های ایجاد تغییر، فنون و روش های طراحی برای تغیر فرهنگ سازمان بوده و حرکت آن را از وضعیت موجود به جایی که اعضای سازمان خواهان رسیدن به آن هستند را ممکن می سازند و آنها را قادر می سازد تا اعمال خود را بهبود ببخشند تغییرات سازمانی بسیار سخت، پیچیده، مبهم و در عین حال گریز ناپذیرند. پژوهش ها نشان داده اند که برنامه ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی بسیار مشکل و احتمال موفقیت آنها اندک است.