مطالب مرتبط با کلید واژه " گرایش استراتژیک "


۱.

بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

کلید واژه ها: استراتژی کسب وکارعملکرد سازمانیکارت امتیازی متوازنگرایش استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تاکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم گیری های سازمانی، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن بپردازد. می توان گفت که دانش افزایی این پژوهش، به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است، که تاکنون توسط پژوهشگران این رشته مورد مطالعه قرار نگرفته است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. داده های پژوهش در سال 1387 گردآوری شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.
۲.

تعیین رابطه بین گرایش استراتژیک با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانیکارت امتیازی متوازنگرایش استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم گیریهای سازمانی، دلیلی است که بررسی رابطه بین استراتژی با نتایج عملکردی حاصل از آن با استفاده رویکرد کارت امتیازی متوازن را توجیه کند. این پژوهش، بر اساس هدف از پژوهش های کاربردی محسوب می شود و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل 700 نفر از مدیران و صاحبان صنایع تولیدی فعال در تولید قطعات یدکی خودرو استان آذربایجان شرقی می باشد که مطابق با جدول مورگان و چرسی حجم نمونه با توجه به جامعه آماری یاد شده 195 نفر است. می توان گفت که دانش افزایی این پژوهش، به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای بررسی این رابطه است. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، استراتژی کسب وکار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی، ریسک پذیری و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند.
۳.

بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کار آفرینی بین مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
پژوهش حاضر به بررسی رابطه فناوری و ارتباطات و اطلاعات با کار افرینی بین مدیران دبیرستان های شهرستان کرمان پرداخته است. باتوجه به هدف این پژوهش، روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 280 نفر از مدیران دبیرستانهای شهرستان کرمان در مدارس دخترانه و پسرانه بود. نمونه گیری بر اساس جدول مورگان انجام شد و تعداد 160 نفر از مدیران مدارس متوسطه شهرستان کرمان به عنوان حجم نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها نیز شامل دو پرسشنامه می باشد. 1- پرسشنامه کارآفرینی براون (1991) 2- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته بود . همچنین میزان پایایی هر پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کارآفرینی 96/0 و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 92/0 محاسبه شده است. جهت بررسی داده ها از آمار توصیفی (نمودارها، جداول فراوانی، نمودارهای میله ای، نمودار پراکنش) و آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی اسپیرمن، آزمون همبستگی جزئی، رگرسیون، تحلیل لگ خطی و با استفاده از نرم افزار 22SPSS انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی در بین مدیران دبیرستانهای کرمان رابطه معناداری وجود دارد.