مطالب مرتبط با کلید واژه " ورزشگاه ها "


۱.

نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تماشاگران فوتبال ورزشگاه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها یکی از دغدغه های اصلی در فوتبال حرفه ای و صنعت ورزش می باشد که می تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه ها ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات تماشاگران در خصوص نقش بهبود خدمات در ورزشگاه ها بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه ی تماشاگران مسابقات لیگ برترکشور در سال1391-1390 در شهر اصفهان بوده است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 36 سوالی محقق ساخته بود،که ضریب پایایی آن 85/0 به دست آمد و روایی آن نیز مورد تأیید کارشناسان مدیریت ورزشی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در صورت انطباق خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات تماشاگران این عامل می تواند به طور معناداری منجر به جذب و حفظ تماشاگران در ورزشگاه ها باشد.
۲.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگا ه ها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی نیز رسیده است و پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی بین 500 نفر از تماشاگران تیم فوتبال سپیدرود رشت توزیع گردیده است. پایایی پرسشنامه در مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک متغیره و آزمون F انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات ورزشگاه ها و عوامل مربوط به جذابیت مسابقه فوتبال بر حضور تماشاگران شهر رشت در ورزشگاه ها تأثیر مثبتی دارند ولی عوامل مالی تأثیر زیادی بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها ندارد. به منظور افزایش تعداد تماشاگران در ورزشگا ه ها پیشنهاد می شود راهکارهای حضور خانواده ها در ورزشگا ه ها و حضور بانوان در ورزشگاه ها بررسی شود. با استفاده از راهکارهای فرهنگی- ورزشی در تیم های لیگ برتر و عوامل مالی و تجهیزات ورزشگاه ها می توان حضور هرچه بیشتر تماشاگران را فراهم آورد. نیازسنجی از تماشاگران مسابقات فوتبال در ورزشگا ه ها باید انجام گیرد و امکانات و تسهیلات در ورزشگاه ها از دیدگاه تماشاگران نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا نواقص و کاستی ها برطرف گردند و شاهد حضور تماشاگران بیشتری در ورزشگاه های فوتبال باشیم.