مطالب مرتبط با کلید واژه " تماشاگران "


۱.

نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها

نویسنده:

کلید واژه ها: آیینجشنوارهنمایشبازیگرانتئاتر خیابانیتماشاگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
تئاتر خیابانی یکی از اشکال نمایشی است که کمتر در جامعه ما و حتی در میان هنرمندان مورد توجه واقع شده است. این نمایش که غالباً در فضای باز انجام می شود، به واسطه صمیمیت حاکم بر فضای آن، و نیز به خاطر بیان دردهای اجتماعی، می تواند در جامعه مؤثر واقع شود. تئاتر خیابانی کارکردی دوگانه دارد، نخست، کارکرد جشنواره ای آن است که به صورت نمایش های دسته جمعی و کارناوالهای شادی برگزار می شود و سبب ایجاد همدلی در میان شهروندان می شود؛ اما کارکرد دیگر آن، اجرای نمایش هایی است که دارای ویژگی های اعتراض آمیز و عصیانگرانه ای است، که بیانگر تناقض های فرهنگی و یا کاستی های اجتماعی است. در این مقاله، ضمن شناسایی رویکردهای گوناگون موجود در عرصه این گونه نمایش، به بررسی ویژگی ها و دغدغه های موجود در آن می پردازیم، و راهبردهای لازم را برای رسیدن به قابلیت های مؤثر آفرینش هنری بررسی می کنیم.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها

کلید واژه ها: تجارتفوتبالتماشاگرانورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
هدف کلی پژوهش جاری، بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در ورزشگاه هاست. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق توسط گرین (1995)، هانسن و گوتیر (1992)، اسکافیلد (1983)، کاسکی (1994) و ژانگ و همکاران (1995) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها در ورزش های توپی تهیه شده است که محقق آن را اصلاح کرده و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را در چهار حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت های تماشاگران و امکانات و تسهیلات با 31 گویه ارزیابی می کند. به این منظور پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بین 700 نفر از تماشاگران تیم های استقلال و پیروزی توزیع شد. پایایی پرسشنامه در مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک متغیره و آزمون F استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل جذابیت بازی، اولویت های تماشاگران و وجود امکانات و تسهیلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تاثیر مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادی تاثیری بر حضور تماشاگران ندارد. مناسب بودن قیمت بلیت مسابقات از بین عوامل اقتصادی، ارائه بازی تهاجمی توسط تیم مورد علاقه از بین عوامل جذابیت بازی، برگزاری منظم مسابقات لیگ از بین عوامل اولویت های تماشاگران و ورود و خروج آسان از استادیوم و پارکینگ ها و مناسب بودن جایگاه تماشاگران از بین عوامل امکانات و تسهیلات بیشترین تاثیر را بر حضور تماشاگران در استادیوم داشتند.
۳.

بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال -

کلید واژه ها: هیجانفوتبالخشونتتماشاگرانوندالیسم و داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۸۸۲
نتایج این پژوهش و تحقیقات پیشین بر جوانی جمعیت تماشاگران فوتبال تاکید دارد بنا بر این قبل از هرچیز باید جوان و دنیای او را شناخت.دنیایی پر رمز و راز و پر شور و نشاط و سرشار از بیم و امید. تحقیق حاضر روزنه ای است برای نگاه به دنیای جوان. با توجه به هدف کلی تحقیق که بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال می باشد، برای یافتن عوامل موثر بر این رفتار و بر اساس متغیرهای فرض شده ی تحقیق، به ورزشگاه آزادی مراجعه و علاوه بر ثبت مشاهدات با استفاده از روش پیمایشی از حدود 440 نفر از افرادی که برای تماشای بازی فوتبال دو تیم صبا و پیروزی درتاریخ 6/6/1388 به ورزشگاه آزادی آمده بودند، به وسیله پرسش نامه، اطلاعات لازم جمع آوری گردیدو پس ازحذف پرسش نامه های مخدوش در نهایت 420 پرسش نامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.رفتارغیراخلاقی مربیان، عملکرد نامناسب مدیران باشگاه، عملکرد نامناسب لیدرها، رفتار پرخاشگرانه گروه های وندالیست، قضاوت نادرست داور، هم چنین عدم رضایت از امکانت رفاهی استادیوم فوتبال و شرایط بحران های سیاسی از عوامل موثر بر رفتار خشونت آمیزـ به عنوان مهم ترین هیجان منفی ـ تماشاگران فوتبال شناحته شد. چند ویژگی اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی موثر بر رفتار هیجانی شدید تماشاگران مانند سن و شغل از دیگر یافته های این تحقیق می باشد.
۵.

ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران

کلید واژه ها: حضورایرانفوتبالوالیبالبسکتبالتماشاگران

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت ابزار معتبر و پایا جهت سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه ی مورد مطالعه در مراحل مختلف انجام پژوهش به ترتیب 10،30 و 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه انتخاب شدند. این پژوهش، یک مطالعه ی کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. در بخش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور، اعتبار صوری، ظاهری، سازه و ملاکی (ملاک هم زمان)، پایایی درونی و ضریب ثبات ابزار طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ضریب ثبات و اعتبار ملاکی ابزار، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون KMO و کرویت بارتلت برای بررسی کفایت نمونه، آزمون تحلیل عامل اکتشافی برای شناسایی عوامل بودند که با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شدند. نتایج نشان داد که ضریب ثبات پرسش نامه ی مقدماتی 56/0 و تجانس درونی آن 84/0 است. نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی 8 عامل را که مجموعاً 57 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران را تبیین می کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم ها، زمان بندی و اطلاع-رسانی، پیروزی نیابتی (هویت تیمی)، تعامل و گریز و هیجان بودند. تجانس درونی پرسش نامه ی نهایی 89/0 به دست آمد.
۶.

ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و عملکرد داوران فوتبال

کلید واژه ها: کورتیزول بزاقیعملکردتماشاگرانداوران فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقی و ارزیابی عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال است. جامعه آماری تعداد 15 داور لیگ برتر (مرد) در فصل 88-87 بودند، که داوطلب شرکت در این پژوهش شدند. کورتیزول بزاقی آنان در سه مرحله، روز پیش از مسابقه، نیم ساعت پیش و پس از مسابقه اندازه گیری شد. پس از کسب آمار تماشاگران از مسئول ورزشگاه و سرپرست مسابقات، برگ ارزشیابی عملکرد داوران از ناظر بازی گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، تی وابسته و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تعداد تماشاگران با کورتیزول پیش و پس از مسابقه رابطه معناداری ندارد، ولی با عملکرد رابطه منفی معناداری دارد. عملکرد با کورتیزول پس از مسابقه رابطه مثبت معناداری نشان داد و تجربه داوران با کورتیزول پیش از مسابقه رابطه منفی معناداری داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که کورتیزول بزاقی پس از مسابقه نسبت به سایر مراحل افزایش چشمگیری دارد. نتایج نشان می دهد که در این زمینه به علم روان شناسی ورزشی برای آموزش راهکارهای مقابله با استرس به داوران نیاز است.
۷.

طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه های رفتار شهروندی تماشاگران

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاریرفتار شهروندیتماشاگرانهویت تیمی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
هدف از این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه های رفتار شهروندی تماشاگران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه تماشاگران بالای 18 سال که به منظور تماشای مسابقات لیگ برتر در خانه والیبال گنبد حضور پیدا می کنند، بودند. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 375 نفر انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، از دو پرسش نامه هویت تیمی وان (2006) و رفتار شهروندی گروث (2005) در مقیاس لیکرت و هفت گزینه ای استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسش نامه، پرسش نامه اولیه به 10 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان، پرسش نامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسش نامه های پژوهش، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های هویت تیمی و رفتار شهروندی به ترتیب (84/0 و 89/0) به دست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار آموس20 نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود؛ به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، انتظار می رود در تیم هایی با هویت بالا، مولفه های رفتار شهروندی در تماشاگران آنان بروز کند.
۸.

نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش گرایانه تماشاگران فوتبال

کلید واژه ها: فوتبالرسانه هاتحریکتماشاگرانرفتارهای اوباشگرایانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی برتوسعه خشونت و رفتار های اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال می باشد. جامعهآماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90و 91 بود. نمونهآماری با توجه به شرایط خاص و محدودیت های موجود، در دسترسی به اطلاعات، از بین افرادی که چندین بار در خشونت های مرتبط با ورزش در ورزشگاه ها از طرف پلیس دستگیر شده بودند، 100نفربصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. که روایی آن توسط اساتید مجرب رشته های علوم انتطامی، تربیت بدنی و کارشناسان خبره در حیطه رسانه بررسی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ0.91 r=محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونKMO ، جهت مناسب بودن عناصر برای عامل فراینداجتماعی شدن واز آزمون گاما و ضریب توافق جهت تعیین رابطه استفاده گردید. باتوجه به معنی دارشدن آزمون گاما و ضریب توافق، ارتباط بین تحریک رسانه های جمعی بر بروز رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران آشوبگر فوتبال مورد تأیید قرارگرفت(05/0p
۹.

مقایسه مؤلفه های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

کلید واژه ها: رفتار شهروندیوالیبالتماشاگرانسوارکاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه بروز مؤلفه های رفتار شهروندی در باشگاه های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب دوانی گنبد کاووس می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد حضور پیدا می کنند تشکیل دادند. از آن جا که حجم جامعه آماری بیش از 25000 نفر (....2 نفر مربوط به رشته سوارکاری و 5000 نفر برای والیبال) بود، نمونه آماری 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در بروز مؤلفه های تماشگران در دو باشگاه سوارکاری (خصوصی) و والیبال (دولتی) وجود دارد.
۱۰.

عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آن با کیفت خدمات در استادیوم های ورزشی

کلید واژه ها: خرابکاریعصبانیتکیفیت خدماتتماشاگرانفوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری درتماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسشنامه بصورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خدمات دور اندیش(1390) با پایایی(82/0 =α) وپرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای رفتاری بود که روایی محتوا آن با استفاده از مدل لاوشی(918/0CVI=)، روایی صوری آن با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(82/0 =α). جهت توصیف داد ه ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، درصدها و فراوانی ها) وجهت آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از برنامه آماریSPSS21 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که عصبانیت با میانگین 91/0 ± 90/2 رتبه اول و در رتبه دوم خرابکاری با میانگین 97/0 ± 65/1 قرار دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و میزان خرابکاری، (05/0P).
۱۱.

بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگاه ها

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل تاثیر گذار بر حضور تماشاگران فوتبال شهر رشت در ورزشگا ه ها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق، محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی نیز رسیده است و پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی بین 500 نفر از تماشاگران تیم فوتبال سپیدرود رشت توزیع گردیده است. پایایی پرسشنامه در مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T تک متغیره و آزمون F انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مربوط به امکانات و تجهیزات ورزشگاه ها و عوامل مربوط به جذابیت مسابقه فوتبال بر حضور تماشاگران شهر رشت در ورزشگاه ها تأثیر مثبتی دارند ولی عوامل مالی تأثیر زیادی بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها ندارد. به منظور افزایش تعداد تماشاگران در ورزشگا ه ها پیشنهاد می شود راهکارهای حضور خانواده ها در ورزشگا ه ها و حضور بانوان در ورزشگاه ها بررسی شود. با استفاده از راهکارهای فرهنگی- ورزشی در تیم های لیگ برتر و عوامل مالی و تجهیزات ورزشگاه ها می توان حضور هرچه بیشتر تماشاگران را فراهم آورد. نیازسنجی از تماشاگران مسابقات فوتبال در ورزشگا ه ها باید انجام گیرد و امکانات و تسهیلات در ورزشگاه ها از دیدگاه تماشاگران نیز مورد توجه جدی قرار گیرد تا نواقص و کاستی ها برطرف گردند و شاهد حضور تماشاگران بیشتری در ورزشگاه های فوتبال باشیم.
۱۲.

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعه موردی لیگ برتر بسکتبال ایران

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۴
در کشورهای توسعه یافته، ورزش و تفریحات سالم به عنوان رکن مهم و عامل مؤثری در رشد و پیشرفت جوامع موردتوجه هستند. حضور چشمگیر تماشاگران رویدادهای ورزشی، اهمیت ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در رویدادهای ورزشی را دوچندان می کند. ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. ارائه خدمات خوب به مشتریان مسیر بازگشت آنان را به رویدادهای ورزشی هموارتر خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بود. در این پژوهش، از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای دستیابی به نتایج آماری مناسب استفاده شد. ابتدا، داده های کیفی و به دنبال آن، داده های کمی گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند. طی فرایندی ابعاد اصلی و پراهمیت کیفیت خدمات انتخاب شدند. ابزار موردنظر بین 450 نفر از تماشاگران رویداد ورزشی لیگ برتر بسکتبال سال 96-1395 توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار بررسی آماری شود. تحلیل عامل اکتشافی انجام پذیرفت و داده های اصلی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد تحلیل شدند. پس از طی مراحل کیفی و کمی، پرسش نامه نهایی با تعداد 34 سؤال برای تمام عامل ها و زیرعامل ها ساخته شد. این پژوهش منجر به استخراج ابزار مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی گردید. برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باید از یک پرسش نامه قابل اعتماد استفاده کرد. پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باشد.
۱۳.

نقش پلیس در استادیوم های فوتبال و بررسی راهکارهای مواجهه نیروهای پلیس با تماشاگران

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
زمینه و هدف: با توجه به نقش مهم امنیت ورزشگاه ها در احساس امنیت کلی مردم، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پلیس در استادیوم های فوتبال کشور بوده است. روش شناسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مشاهده ای (بررسی موردی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل بازی های انجام شده در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 93-92 بود که به صورت موردی بازی های خانگی تیم داماش گیلان (پانزده بازی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss در سطح 05/0α≤ انجام گرفت. یافته ها: مهم یافته های پژوهش بیانگر فقدان تعداد مناسب نیروهای پلیس نسبت به تعداد تماشاگران و استقرار مناسب نیروها در عدم محدود نمودن دید تماشاگران نسبت به زمین بازی، در خلال برگزاری مسابقات ورزشی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که استفاده از یک نیروی پلیس در قبال هر پنجاه تماشاگر و جای گیری و استقرار مناسب نیروهای پلیس می تواند در پیشبرد اهداف امنیتی فرماندهان و نیروهای پلیس و نیز برگزاری هر چه بهتر بازی ها اثرگذار باشد.