علیرضا مؤمنی

علیرضا مؤمنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی عملکرد شرکت کیوتوبین بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 535
پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و چنان چه نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شیوه دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و برای سنجش عملکرد شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد شرکت وجود دارد.
۲.

تاثیر دارایی های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 771
امروزه انواع دارایی های نامشهود نقش بسیار مهمی در تداوم و بقای فعالیت شرکت های تجاری و ارزشگذاری آن ها ایفا می نمایند. لذا وجود دارایی های نامشهود و نقش بسزای آنها در ایجاد ارزش برای واحدهای تجاری، حقیقتی انکار ناپذیر است که به رغم آسیب پذیر بودن و ابهامات مربوط به این دارایی ها، کماکان شناخت و اندازه گیری و ارایه اطلاعات پیرامون آنها را از اهمیتی دوچندان برخوردار می نماید. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دارایی های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، رشد شرکت و ارزش شرکت رابطه مستقیمی دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی (دارایی نامشهود* رشد شرکت) رابطه معنادار با ارزش شرکت ندارد.
۳.

بررسی حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) و عملکرد این نوع حسابداری در کشور ایران

تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 296
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت محیط زیست از سوی شرکت های تولیدی آلاینده برعهده گیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حساب ها منعکس شود یا نحوه افشاء آنها چگونه باشد مسائلی هستند که حسابداری می تواند با پرداختن به آنها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA)، به عنوان شاخه درون سازمانی حسابداری محیط زیست یک سامانه اطلاعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه مصرف مواد خام، جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و رفع ضایعات و پسماند، و پیشگیری از آلودگی محیط زیست یاری می رساند. EMA به عنوان ابزار نوین مدیریت از طریق ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و مالی سازمان را بهبود می بخشد. در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که ضمن اشاره ای کوتاه به تاریخچه حسابداری مدیریت زیست محیطی، عملکرد این سیستم و چالش های پیش روی این نوع از مدیریت را در کشور ایران مورد ارزیابی قرار دهیم.
۴.

عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی

تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 846
ورشکستگی و زیان بسیاری از شرکت ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی شرکت ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات شرکت باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد شرکت با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان سیاست های کلان اقتصادی برای شرکت ها بسیار مهم شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، عدم اطمینانی سیاست های کلان اقتصادی، رقابت اطلاعاتی و نقدینگی می باشد. دوره مورد بررسی در این پژوهش، دوره ای هشت ساله شامل سال های 1390 تا 1397 است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مطالعه از روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی بر نقدینگی سهام تاثیر منفی و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش نااطمینانی منجر به افزایش ریسک مالی و کاهش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر مستقل رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است و حاکی از این موضوع است که افزایش رقابت اطلاعاتی منجر به افزایش شفافیت و اعتماد سهامداران و کاهش ریسک مالی و افزایش بازده و نقدینگی سهام خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر تعاملی مستقل نااطمینانی سیاست های کلان اقتصادی و رقابت اطلاعاتی بر نقدینگی سهام تاثیر مثبت و معناداری داشته است.
۵.

نقش نسبت های مالی تصویری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل شبکه های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت های مالی تصویری پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مدل شبکه های عصبی کانولوشن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 908
هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.
۶.

بیش ارزش گذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیشارزشگذاری هزینه بدهی عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 708
شرکت ها برای تأمین مالی پروژه های خود نیاز به جذب وجوه دارند که از طریق بازارسرمایه، استقراض، دریافت وام و یا انتشار ا وراق مشارکت انجام می شود. شرکت ها برای جلب سرمایه مورد نیاز خود به ایجاد بدهی می پردازند که بابت دریافت آن قرض دهندگان یا تسهیلات دهندگان باید به شرکت اعتماد داشته و از بازپرداخت وجه خود مطمئن باشند. بنابراین، این امر موجب ایجاد ا نگیزه در مدیران می گردد تا سهامشان را بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری نمایند، اما از آنجایی که بستانکاران ناظر بر شرکت های قرض گیرنده هستند، می توانند وجود بیش ارزش گذاری را تشخیص دهند و بهره را برای شرکت های بیش ارزش گذاری شده افزایش دهند. با توجه به موارد گفته شده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بیش ارزش گذاری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 است. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از روش داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بیش ارزش گذاری باعث افزایش هزینه بدهی شرکت می شود، اما عدم تقارن اطلاعاتی این رابطه را تشدید نمی کند.
۷.

بررسی میزان تأثیر تأخیر در گزارش حسابرسی و حقالزحمهی حسابرس بر کیفیت حسابرسی در پی ادغام مؤسسات حسابرسی خدمات دهنده به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ادغام مؤسسه ی حسابرسی ادغام شده کیفیت حسابرسی حق الزحمه ی حسابرسی تأخیر گزارش حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 221
مؤسسات بزرگ حسابرسی، نتیجهی صدها سال ادغام و تحصیل هستند. به سبب بروز مشکلاتی که در مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط به وجود آمده و معمولاً گریزی از آن نیست، ادغام روندی ضروری برای استمرار حیات حرفهی حسابرسی در ایران است. پژوهش حاضر کوشیده است میزان تأثیر حقالزحمهی حسابرسی و میزان تأخیر در روزهای گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهایی که از خدمات این شرکتها استفاده کردهاند را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور و جهت نیل به اهداف پژوهش تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شده است. ازآنجا که نتایج این پژوهش میتواند در تصمیمگیریهای شرکتها و مؤسسات حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهشهای کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع توصیفی- همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. تعداد سالهای مورد بررسی 5 سال است (1393-1397). مدلهای مورد بررسی، رگرسیون خطی چندگانه است که با استفاده از نرمافزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج بررسی فرضیات نشان داد که در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد اما این رابطه در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، منفی است. در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام شده استفاده کردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد و در شرکتهایی که از خدمات حسابرسان ادغام نشده استفاده نکردهاند، بین تأخیر در گزارش حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد.
۸.

حق الزحمههای غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقالزحمه حسابرسی حقالزحمه غیرعادی حسابرسی کیفیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693
حق الزحمه غیر عادی حسابرسی معمولا به وسیله اقلام باقیمانده مدل  استاندارد حق الزحمه به دست میآید، این انتظار وجود دارد که استقلال حسابرس به دلیل دریافت حقالزحمههای خارج از عرف و بیش از اندازه، زیر سوال رود و کیفیت کار حسابرسیکاهش یابد ، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر حق الزحمه حسابرسی برکیفیت اطلاعات حسابداری میباشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک  تعداد 102 شرکت از این جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شده است و اطلاعات آنها در دوره زمانی بین سالهای 1390 تا 1394 بررسی شده است.  برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری  بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در بلندمدت  نیز اثر منفی و معناداری  برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره بلندمدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش مییابد.
۹.

بررسی تاثیر اندازه و پیچیدگی عملیات واحد تجاری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

کلید واژه ها: گزارش حسابرسی اندازه واحد تجاری پیچیدگی عملیات واحد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 825
این تحقیق به بررسی نظری و تجربی پیرامون عوامل موثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ازنظر هدف این پژوهش کاربردی بوده زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار می پردازد و در جهت تبیین روابط و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء کارایی بازار و حاکمیت شرکتی بهتر می باشد وازنظرماهیت ازنوع همبستگی است. درواقع هدف این نوع تحقیق، مطالعه حدود تغییرات یک متغیربا حدود تغییرات یک متغیردیگراست. این پژوهش رویکردی قیاسی - استقرایی دارد و در میان انواع تحقیقات همبستگی جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. همچنین با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می توان ازمردشور ببره این مملکتو نوع پس رویدادی طبقه بندی کرد و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 6 ساله از 1392 تا 1397 می باشد. با توجه به محدودیت های تحقیق، تعداد 96 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. همچنین با توجه به شیوه جمع آوری داده ها، تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 576 سال-شرکت می باشد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش داده های ترکیبی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به نتایج این آزمون ها، مدل اثرات ثابت در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت. بر این اساس در نهایت از نرم افزار Eviews8 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی ارتباط مثبت و معنادارِ بین اندازه واحد تجاری و پیچیدگی عملیات واحد تجاری با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های مورد مطالعه می باشد.
۱۰.

تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری تعهدی اعتماد نهادی فرایند مدیریتی بهره وری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 910
موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از مطالعه پیمایشی در فاز کمی استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های فاز کیفی نشان داد که مدل نظری مطلوب شبکه ای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی از چهار مضمون فراگیر (شامل: الف- افزایش اعتماد نهادی نسبت به دستگاه های اجرایی،  ب- بهبود فرآیند مدیریتی، ج- افزایش بهره وری سازمانی، د- بهبود قوانین و مقررات مالی)، 9 مضمون سازمان یافته و 43 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده و مدل مفهومی برساخته شده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مدلی مفهومی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج موید اثربخشی مطلوب مدل می باشد.  
۱۱.

اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی تأمین مالی ادغام تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 164
فرایند ادغام و تملیک در راستای مدیریت استراتژیک و مالی شرکتی بنگاه های اقتصادی تبلور می یابد و در قالب تصمیمات استراتژیک شرکت از یک سو، مرتبط با مباحث مالی شرکتی است و از سوی دیگر و از حیث سودآوری دارایی ها، در ارتباط با مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها است. همچنین بر اساس استاندارد 700 حسابرسی، ارائه ی اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان، یکی از اهداف انتشار صورت های مالی است و حسابرسان می بایست اظهارنظرهای درست و قابل اطمینانی به ذینفعان ارائه نمایند و در صورت بروز شرایطی خاص، اظهارنظرهای خود را به صورت تعدیل شده (مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر) ارائه نمایند. علاوه بر این راهبرد تأمین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی وحسابداری است. به گونه ای که از تأمین مالی علاوه بر علم، به عنوان هنر مدیران مالی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شده و با نمونه گیری انجام شده تعداد جامعه ی آماری 89 شرکت (445 سال- شرکت) محدود شده است. این شرکت ها طی 5 سال مالی (1397-1393) مورد بررسی قرار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در صورتی که شرکت با استفاده از فروش سهام تأمین مالی شده باشد، حسابرسان به اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری نیاز خواهند داشت اما اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری در صورتی که شرکت با استفاده از بدهی تأمین مالی شده باشد، کمتر خواهد بود.
۱۲.

بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)

کلید واژه ها: هزینه های کیفیت نوآوری سازمانی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 44
امروزه صنعت ما نیاز به وارد شدن به بازار های جهانی، توسعه صادارات را به خوبی احساس می کند و از جمله عوامل عمده در این راستا سطح کیفیت محصولات می باشد که به عنوان یک شاخص رقابتی نه تنها در توسعه صادارات، بلکه در کاهش واردات نقش موثری دارد. به جرأت می توان گفت که کیفیت یکی از مهمترین مسائل در تولید می باشد. از این رو توجه به سیستم های مدیریت کیفیت به منظور دستیابی به بازار های داخلی و بین المللی، بهبود کارائی ، استاندارد های بالاتر، سیستم ها و رویه های مناسب تر، انگیزه بهتر، افزایش کیفیت و همچنین کاهش هزینه ها و صرفه جویی بیشتر، ضروری می باشد. هدف بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکر مالی در شرکتهای دانش بنیان(مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه های استانداردی با پایایی 0.757 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای دانش بنیان مستقردر شهرک فناوری تهران بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفته که نتایج آن شامل 81 نفر انجام یافته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان دادند که هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی تاثیر مثبتی دارند.
۱۳.

بررسی تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر عملکرد بانک پاسارگاد

کلید واژه ها: ریسک بانک پاسارگاد ریسک سیستماتیک ساختار مالی ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 371
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آنها را در اختیار بخش هایی قرار می دهد که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر اجراء، از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک همبستگی و با هدف بررسی و تاثیر مدیریت ریسک سیستماتیک بر و ساختار مالی بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی و داده های مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه آمار و ارقام مربوط به عملکرد مالی بانک پاسارگاد طی سری زمانی 4 ساله (ابتدای سال 1394 الی انتهای سال 1397) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی انجام شده بر روی داده های آماری به دست آمده از شرکت های مورد بررسی بیانگر آن است که ریسک سیستماتیک بر نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد این رابطه منفی نشات گرفته از عواملی مانند اهرم مالی، ریسک حقوقی، عدم تقارن اطلاعات میان مدیران و سرمایه گذاران خارجی و ویژگی هایی همچون حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، مالکیت مدیران و ...) می باشند.
۱۴.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 616
حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.
۱۵.

مطالعه تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: استراتژی کسب و کار مدیریت سود واقعی رقابت در بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 869
در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی به صورت قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکت ها، تأثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آن ها می باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. پژوهش حاضر به مطالعه ی تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 پرداخته است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری این پژوهش انتخاب شده اند که با توجه به شرایط نمونه گیری، تعداد 84 شرکت به عنوان شرکت های نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز، از صورت های مالی شرکت های مذکور استخراج و بر پایه ی این اطلاعات، فرضیات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر روش پانل دیتا است. در پژوهش حاضر، مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و رقابت در بازار به عنوان متغیرهای مستقل و بازده دارایی، اهرم، اندازه ی شرکت و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از روش داده های تلفیقی نشان می دهد که استراتژی رهبری هزینه بر مدیریت سود واقعی تأثیر مثبت دارد. همچنین استراتژی تمایز بر مدیریت سود واقعی تأثیر منفی دارد. علاوه بر در فرضیه ی سوم این واقعیت نشان داده شده که طی سال های مورد بررسی، وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی مثبت بین استراتژی رهبری هزینه و مدیریت سود واقعی نخواهد شد و در فرضیه ی آخر نیز این موضوع نشان داده شد که وجود رقابت در بازار باعث ایجاد رابطه ی معنادار بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی نخواهد شد.
۱۶.

بررسی میزان ارتباط عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عناصر فرهنگ سازمانی اهداف استراتژیک سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 726
در این پژوهش که با عنوان بررسی میزان ارتباط عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران م یباشد محقق ابتدا به بررسی مفاهیم یهمچون فرهنگ سازمانی، عناصر فرهنگ سازمانی، اهداف استراتژیک پرداخته و پس از ارایه چاچوب نظری پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، بررسی مستندات موجود سازمان و استخراج اهداف عملیاتی سازمان، نسبت به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از به تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش برآمده است. نتایج حاصله گویای ارتباط معنا spss نرم افزار آماری داری میان عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان بود و کلیه فرضیات محقق بصورت نسبتاً قوی تایید گردید. با توجه به اینکه نمونه های انتخابی از گروه های مختلف متشکل از مدیران، سرپرستان، کارشناسان ارشد، کارشناسان فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی سازمان بودند نتیجه پژوهش حاکی از ارتباط قوی فرهنگ موجود سازمان با اهداف آن م یباشد که در واقع بنیانگذاران اولیه سازمان به معماری آن پرداخت هاند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان