جواد اکبری

جواد اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

جایگاه مساجد در هویّت بخشی به محلات و فضای شهری

کلید واژه ها: هویت مساجد معماری فضای شهری حس تعلق به مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 293
زمینه و هدف: انسان امروزی بدون در نظر گرفتن آنچه بر وی گذشته است، قادر به زندگی نیست و برای داشتن زندگی بهتر، باید به زیرساخت هایی که از قبل بدست آورده است، تکیه کند. هویّت انسانی در اولین، ابتدایی ترین و بهترین حالت در محیطی که خود آراسته است نمود پیدا می کند . هویّت، واژه ای بسیار ساده اما با مفهومی بسیار پیچیده است. با ورود عناصر فرهنگی دیگر کشورها، به خصوص کشورها ی غربی، فرهنگ و در پی آن هویت جامعه ایرانی نیز دست خوش تغییراتی شده است؛ از این رو امروزه بحث درباره هویّت و فرهنگ در شاخه های مختلف علمی مورد توجّه قرارگرفته است. از آ نجا که یکی از شیوه های بررسی هویّت جامعه، توجّه به عناصر فضایی و ارتباطی شهری آن می باشد این مقاله با هدف بررسی جایگاه معماری مساجد در هویّت بخشی به فضایِ شهری، ارائه شده است. از اهداف این پژوهش می توان به احیاء مجدد فضایِ شهری و ویژگی های زیبایی شناختی آن، دمیدن روح جدید در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی، تغییر در سطح فرهنگ ، حفظ و ارتقاء ارزش های کهن، خلق فضای شهری معاصر با الگو از عناصر سنّتی و تحکیم حس تعلق به مکان نام برد.روش بررسی: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش گردآوری داده ها، از روش کیفی استفاده گردید. استخراج و بررسی عناصر هویت ساز در معماری مساجد در قالب نمودار مفهومی و به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهند که توجه به کالبد، جانمایی، و نحوه چیدمان فضاها و سایر عناصرِ شهری در کنار مباحث فرهنگی و معنوی که از وظایف طراحان شهری است از جمله مواردی است که موجب ارتقاء هویت مسجدها در فضای شهری می شود.
۲.

Effect of Synchronous Virtual Learning Environment on the Reading Comprehension of Undergraduate EFL Students

کلید واژه ها: Asynchronous Virtual Learning Environment Distance education Live Interactive Teaching Rooms Reading Comprehension Synchronous Virtual Learning Environment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 565
Virtual learning has been defined as any system of education and instruction that brings together participants who are separated by geographical distances or time. Significantly, in a virtual learning environment, interactive telecommunications systems are utilized to connect learners, resources, and instructors. As such, the present study sought to investigate the possible effect of a synchronous virtual learning environment on the reading comprehension of undergraduate EFL university students. To this end, from the population of students majoring in English translation at Islamic Azad University, Isfahan, Iran, one control group, and one experimental group were non-probabilistically selected based on their availability. Indeed, thirty students were chosen for the control group and thirty students were nominated for the experimental group. Live interactive teaching rooms were utilized in the experimental group during the term, whereas asynchronous instructional practices were adopted in the control group within the study. According to the results of paired samples t-test, the experimental group, which was instructed by live interactive teaching rooms over the term, progressed at the end of the period as compared to the beginning of the term. Moreover, the independent samples t-test showed that the students' scores on the post-test in the experimental group were higher than that of the control group. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, online instructors, distance education programmers, materials developers, and syllabus designers.
۳.

بررسی نقش مؤلفه غنای حسی در ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان در بازارهای محلی (مطالعه موردی: شهرک شهید بهشتی مشهد)

کلید واژه ها: غنای حسی بازار محلی حواس ادراک سرزندگی و حس تعلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 235
با توجه به اینکه بازار ها به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده اقتصاد شهر های ایرانی شناخته می شوند باید با وحدت معنایی و فضایی خود، تجلّی گاه هنر، اندیشه و تدبیر ایرانی بوده و در جهت رفع نیاز های انسانی به مطلوب ترین شکل عرض اندام نمایند. تجربه انسان در فضاهای مختلف شهر نیز از طریق کانال های حسی گوناگون صورت می گیرد؛ در ادراک فضا هرچه اندام های حسی بیشتری تحریک شوند، تأثیر گذاری فضا بیشتر و درک از فضا کامل تر و عمیق تر صورت خواهد گرفت و احتمال سرزندگی، حس تعلق به مکان در آن فضا نیز افزایش خواهد یافت. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های غنای حسی در ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان در شهرک شهید بهشتی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت آمیخته و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جهت گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری، از روش مطالعات کتابخانه ای و جهت گردآوری و تحلیل اطلاعات در مطالعه میدانی از روش پیاده روی حسی، یادداشت برداری حسی و پرسشنامه حضوری استفاده شده است. جهت سنجش غنای حسی در بازارِ محلیِ شهرک شهید بهشتی مشهد، به بررسی عوامل محرک و میزان درگیری هر کدام از حواس پنج گانه و همچنین حسِ امنیت، حسِ زمان و حسِ تعلق پرداخته شد، مساحت رنگ شده در نمودارها، میزان درگیری حواس در این بازار را نشان می دهد. یافته ها بیانگر آن است که به ترتیب بیشترین مساحت رنگ شده مربوط به حس بینایی است؛ بعد از حس بینایی بیشترین میزان درگیری حواس مربوط به حسِ زمان است چرا که گذر زمان در این مکان به دلیل سرزندگی و جذابیت بازار احساس نمی شود و میزان درگیری حواس زیاد است. اولویت بعدی غنای حسِ بویایی می باشد که دلیل آن وجود (انواع مواد غذایی، میوه وسبزیجات و ماهی) است؛ درگیری حواسِ شنوایی و چشایی در بازار شهرک شهید بهشتی به یک میزان است و بعد از این حس ها، غنای حسِ امنیت و در آخر غنای حس لامسه احساس می شود.
۴.

بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری کیفیت خدمات و رضایت مشتری ( مورد مطالعه شرکت بیمه دانا، استان البرز)

تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 356
در هزاره سوم میلادی کسب رضایت مشتری و ایجاد وفاداری در وی به یک امر مهم برای کلیه شرکتها مبدل گشته و تمامی تلاشهای بازاریابی و فروش را تحت الشعاع خود قرار داده است و بدیهی است که در این مسیر تحقیقات فراوانی در حال انجام است.هدف از این تحقیق. "بررسی اثر استاندارد سازی و سفارشی سازی خدمات بر وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجیگری کیفیت خدمات و رضایت مشتری است" .جامعه ی آماری را، کلیه مشتریان شرکت بیمه دانا استان البرز تشکیل داده است. از بین جامعه مورد تحقیق بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق به صورت غیرتصادفی در دسترس، نمونه مورد نظر انتخاب شد. این پژوهش ازنظر هدف مورد بررسی ازنوع کاربردی واز لحاظ نوع روش ،توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات به ابزار پرسشنامه استاندارد کول هو و هنسلر (2012) استناد شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار 22 Spss برابر 0.955 محاسبه شد، وپرسشنامه مورد تایید قرارگرفت.در ضمن جهت تعیین روایی پرسشنامه نیز با استفاده از ابزارهای آماری مانند روایی همگرا و روایی واگرا استفاده و موارد تایید گردید. جهت سنجش فرضیات تحقیق ، با استفاده از ابزارهای آماری نرمال بودن توزیع داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای بررسی مدل مفهومی پژوهش، تحلیل با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS25و Smart PLS2 در سطح معناداری 05/0 انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد که استاندارد سازی بر کیفیت کاربردی و فنی خدمات تاثیر معناداری دارد، و تاثیر سفارشی سازی بر کیفیت کاربردی بصورت معناداری تایید شد ولیکن بین سفارشی سازی و کیفیت فنی خدمات اثر معناداری مشاهده نشد .در ضمن کیفیت فنی و کاربردی بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان بطور مستقیم وغیر مستقیم تاثیر معناداری دارد.
۵.

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امام خمینی ایلام)

تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 295
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام می باشند که تعداد آن ها 414 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 891/0 که بالاتر از 7/0 بود حاکی از تایید آن است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS3 انجام شد که نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی عامل مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین این دو متغیر تاثیری ندارد.
۶.

تأثیر جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دانشجو)

کلید واژه ها: کیفیت رضایت بازار مشتری گرایی رقابت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 724
افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شرکت ها فعالیت های خود را به سمت بازارهای دوردست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به دست آوردن سهم بازار و کسب درآمد، بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند. از این رو جهت گیری بازار در علوم بازاریابی مدرن از مدت ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و مدیران حرفه ای بوده است. یکی از موضوعات مهم جهت گیری بازار «رضایت مشتریان وکیفیت خدمات» ارائه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیرجهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت مشتری (دانشجو) انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی –همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضردانشجویان دانشگاه های واقع در شهر ایلام می باشد که تعداد جامعه آماری 23948 نفر است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده واز طریق گروه های تلگرامی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه های جهت گیری بازار (لی و همکاران،2015) و کیفیت خدمات (پاراسون وهمکاران،2008) و رضایت مشتری (درزی و بهات، ۲۰۱۸) می باشد. داده های این پژوهش با استفاده از از نرم افزار spss و pls3 تجریه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت دانشجویان تاثیر مثبت ومعنی داری دارد و فقط فرضیه تاثیر مشتری گرایی بر رضایت دانشجویان رد شده است.
۷.

Contributory Role of Praise in Improving Collocational Knowledge of University Students Majoring in TEFL and Linguistics

کلید واژه ها: Academic Performance instructor praise learning process learner progress

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 656
The power of praise in changing student behavior is that it both indicates teacher approval and informs the student about how the praised academic performance or behavior conforms to teacher expectations. Notably, praise plays a significant role in the rate and success of learning process in general, and in language learning classroom in particular. Accordingly, the present study sought to investigate the significant influence of praise on the growing trend of university students with different majors, namely, TEFL and linguistics. To this end, from the population of students majoring in English, at the Islamic Azad University, Isfahan, Iran, two classes of sophomore students were selected, each containing thirty participants. Subsequently, the experimental group was exposed to a wide variety of distinguishing instructor praise expressions throughout the entire term while the students in the control group were not praised and encouraged. The results of the t- test revealed that the group which was praised by the instructor during the term progressed substantially in comparison with the other group. Moreover, there appeared to be a positive correlation between instructor praise and learner progress. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, materials developers, and syllable designers.
۸.

Enriching Speaking Fluency through Conversational Gambits and Routines among Iranian Intermediate EFL Learners

نویسنده:

کلید واژه ها: conversational gambits gambit categories gambit tokens speaking fluency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 38
The activity of speaking is conducted spontaneously and there is not much time devoted to preplanning and arranging the utterances the speaker intends to deliver. Briefly defined, gambits and routines refer to the words and phrases that facilitate the flow of conversations. As such, one way to help learners acquire oral proficiency is to teach gambits that support the social skills emphasized. The present study aimed to investigate the speaking fluency of Iranian intermediate EFL learners through conversational gambits and routines. To this end, the subjects of the present study consisted of an experimental group and a control group each containing 30 students who attended listening and speaking classes. To count the frequency of gambit tokens and identify their functions, the recorded data were analyzed utilizing Keller and Warner’s classification of conversational gambits. The results of the t-test revealed that the experimental group possessed better speaking fluency based on the occurrences of gambit categories. There was a positive correlation between the number of gambits and the scores of fluency test. Evidently, the findings of the present study may have implications for EFL teachers and syllabus designers.
۹.

О семантико-грамматических свойствах результатива в русском языке (в зеркале персидского языка) (بررسی ویژگی های معنایی- دستوری حالت نتیجه ای در زبان روسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان فارسی زبان روسی صفت مفعولی کوتاه شده عمل مجهول حالت نتیجه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 956 تعداد دانلود : 464
در مقاله حاضر معانی گوناگون ساختارهای ترکیبی با صفت مفعولی مجهول مختوم به پسوند –н و –т بررسی می شود. ساختار ترکیبی متشکل از صفت مفعولی مختوم به پسوند –н و –т در زبان روسی، چند معنایی است و با توجه به متن می تواند سه معنی مختلف را بیان کند: مجهول، حالت نتیجه ای و حالت ایستا. در این مقاله توجه اصلی نگارندگان به ویژگی های خاص معنایی- دستوری صفت مفعولی در حالت نتیجه ای در مقایسه با کاربرد مجهول آن معطوف بوده است؛ همچنین در قالب بیش از شصت مثال، روش بیان و نحوه ترجمه جملات روسی به زبان فارسی با معنای نتیجه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ساختارهای ترکیبی روسی با معنای نتیجه ای بر خلاف ساختارهایی که به عمل مجهول اشاره می کنند در زبان فارسی به کمک ساختارهای معلوم یعنی جملات اسمیه تشکیل شده از مسند (اسم، صفت و یا صفت مفعولی) و افعال ربطی «است»، «بود» و «شد» بیان می شوند.
۱۱.

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان