جواد اکبری

جواد اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امام خمینی ایلام)

تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام می باشند که تعداد آن ها 414 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 891/0 که بالاتر از 7/0 بود حاکی از تایید آن است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS3 انجام شد که نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی عامل مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین این دو متغیر تاثیری ندارد.
۲.

تأثیر جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دانشجو)

تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شرکت ها فعالیت های خود را به سمت بازارهای دوردست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به دست آوردن سهم بازار و کسب درآمد، بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند. از این رو جهت گیری بازار در علوم بازاریابی مدرن از مدت ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و مدیران حرفه ای بوده است. یکی از موضوعات مهم جهت گیری بازار «رضایت مشتریان وکیفیت خدمات» ارائه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیرجهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت مشتری (دانشجو) انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی –همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضردانشجویان دانشگاه های واقع در شهر ایلام می باشد که تعداد جامعه آماری 23948 نفر است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده واز طریق گروه های تلگرامی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه های جهت گیری بازار (لی و همکاران،2015) و کیفیت خدمات (پاراسون وهمکاران،2008) و رضایت مشتری (درزی و بهات، ۲۰۱۸) می باشد. داده های این پژوهش با استفاده از از نرم افزار spss و pls3 تجریه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت دانشجویان تاثیر مثبت ومعنی داری دارد و فقط فرضیه تاثیر مشتری گرایی بر رضایت دانشجویان رد شده است.
۳.

Contributory Role of Praise in Improving Collocational Knowledge of University Students Majoring in TEFL and Linguistics

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
The power of praise in changing student behavior is that it both indicates teacher approval and informs the student about how the praised academic performance or behavior conforms to teacher expectations. Notably, praise plays a significant role in the rate and success of learning process in general, and in language learning classroom in particular. Accordingly, the present study sought to investigate the significant influence of praise on the growing trend of university students with different majors, namely, TEFL and linguistics. To this end, from the population of students majoring in English, at the Islamic Azad University, Isfahan, Iran, two classes of sophomore students were selected, each containing thirty participants. Subsequently, the experimental group was exposed to a wide variety of distinguishing instructor praise expressions throughout the entire term while the students in the control group were not praised and encouraged. The results of the t- test revealed that the group which was praised by the instructor during the term progressed substantially in comparison with the other group. Moreover, there appeared to be a positive correlation between instructor praise and learner progress. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, materials developers, and syllable designers.
۴.

Enriching Speaking Fluency through Conversational Gambits and Routines among Iranian Intermediate EFL Learners

نویسنده:

کلید واژه ها: conversational gambits gambit categories gambit tokens speaking fluency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
The activity of speaking is conducted spontaneously and there is not much time devoted to preplanning and arranging the utterances the speaker intends to deliver. Briefly defined, gambits and routines refer to the words and phrases that facilitate the flow of conversations. As such, one way to help learners acquire oral proficiency is to teach gambits that support the social skills emphasized. The present study aimed to investigate the speaking fluency of Iranian intermediate EFL learners through conversational gambits and routines. To this end, the subjects of the present study consisted of an experimental group and a control group each containing 30 students who attended listening and speaking classes. To count the frequency of gambit tokens and identify their functions, the recorded data were analyzed utilizing Keller and Warner’s classification of conversational gambits. The results of the t-test revealed that the experimental group possessed better speaking fluency based on the occurrences of gambit categories. There was a positive correlation between the number of gambits and the scores of fluency test. Evidently, the findings of the present study may have implications for EFL teachers and syllabus designers.
۵.

О семантико-грамматических свойствах результатива в русском языке (в зеркале персидского языка) (بررسی ویژگی های معنایی- دستوری حالت نتیجه ای در زبان روسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان فارسی زبان روسی صفت مفعولی کوتاه شده عمل مجهول حالت نتیجه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
در مقاله حاضر معانی گوناگون ساختارهای ترکیبی با صفت مفعولی مجهول مختوم به پسوند –н و –т بررسی می شود. ساختار ترکیبی متشکل از صفت مفعولی مختوم به پسوند –н و –т در زبان روسی، چند معنایی است و با توجه به متن می تواند سه معنی مختلف را بیان کند: مجهول، حالت نتیجه ای و حالت ایستا. در این مقاله توجه اصلی نگارندگان به ویژگی های خاص معنایی- دستوری صفت مفعولی در حالت نتیجه ای در مقایسه با کاربرد مجهول آن معطوف بوده است؛ همچنین در قالب بیش از شصت مثال، روش بیان و نحوه ترجمه جملات روسی به زبان فارسی با معنای نتیجه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ساختارهای ترکیبی روسی با معنای نتیجه ای بر خلاف ساختارهایی که به عمل مجهول اشاره می کنند در زبان فارسی به کمک ساختارهای معلوم یعنی جملات اسمیه تشکیل شده از مسند (اسم، صفت و یا صفت مفعولی) و افعال ربطی «است»، «بود» و «شد» بیان می شوند.
۷.

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان