رضا داوودی

رضا داوودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

ارتباط منظر و نمای شهری با مؤلفه های ژئوپلیتیک و قدرت سیاسی شهری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
زیبایی از مقوله های مهم در راستای دستیابی به آرامش روحی و روانی شهروندان محسوب می شود؛ بنابراین زمانی که منظر شهری زمینه های رضایت شهروندان را فراهم آورد، در واقع توانسته سلامتی جرم و روح انسان را تضمین کند. بدون کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه)های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیفهای مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی-تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.
۳.

بررسی استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در آموزش های فضای سبز تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در آموزش های تخصصی مراکز گل و گیاه شهرداری تهران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان مناطق 2 و 20 شهرداری تهران که در سال 1395 در کلاسهای مراکز گل و گیاه شرکت کرده اند که تعداد آن ها بالغ بر 1000 نفر می باشد. از این تعداد، 278 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 84%- 77% با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دسترسی به شبکه مجازی، نگرش نسبت به شبکه مجازی، میزان اطلاع و آگاهی از شبکه مجازی، میزان مهارت در به کارگیری شبکه مجازی، سن و تحصیلات و امکان استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در آموزش رابطه مثبت و معنیداری در سطح 99% وجود دارد. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخگویان، متغیرهای میزان دسترسی به شبکه مجازی، میزان اطلاع و آگاهی از شبکه مجازی و میزان مهارت در به کارگیری شبکه مجازی تأثیر مثبتی بر امکان استفاده از شبکه های مجازی و اجتماعی در آموزش داشته است.
۴.

طراحی الگوی نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف از این تحقیق، طراحی الگوی نقش عملکرد شبکه های اجتماعی (تحرک اجتماعی، دانش اجتماعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، سازمان دهی اعتراضات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی) بر تحول اجتماعی جوانان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش در زمره مطالعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بود. در این تحقیق برای انتخاب نمونه تحقیقاتی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه از 704 نفر از دانشجویان دانشگاه های بزرگ آزاد اسلامی استان فارس جمع آوری شد. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS، لیزرل و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ضرایب همبستگی، آماره t، ضرایب مسیر، بارهای عاملی و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که شبکه های اجتماعی باعث تحرک اجتماعی، دانش اجتماعی، پیوند اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، سازمان دهی اعتراضات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی شده و در نهایت، از این طریق تحول های اجتماعی را ایجاد می کند. بنابراین، کلیه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون مدل نیز نشان داد مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان