سعید رازقی

سعید رازقی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران ( )

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

نقش سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری با توجه به نقش میانجی نگرش به فناوری

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۹
پژوهش حاضر باهدف ارزیابی نقش سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری با توجه به نقش میانجی نگرش به فناوری صورت گرفت. در این راستا پژوهش حاضر از نوع کاربردی، توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان رسمی و تمام وقت شهر تهران در کلیه دوره های تحصیلی بود. نمونه ای شامل 253 نفر از این جامعه که در گردآوری آنلاین داده ها شرکت نموده بودند، به عنوان نمونه پژوهشی در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد آنلاین استفاده شد که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smartPLS نشان داد سودمندی ادراک شده و سهولت ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری بر مقاصد رفتاری معلمان دارد. نتایج همچنین نشان داد نگرش مثبت به فناوری تأثیر سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از یادگیری آنلاین بر مقاصد رفتاری را میانجی می کند.
۲.

Investigating the Relationship between Organizational Culture, Total Quality Management and Performance(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
This study explored the relationship between organizational culture, total quality management (TQM), and performance in auto parts manufacturing companies in Isfahan, Iran. The study was a correlational survey following applied purposes. The statistical population included all members in such sections as management, quality control, sales, research and development, and human resources of 21 auto parts manufacturers found in Isfahan, Iran. A total number of 95 questionnaires were distributed, and based on the Morgan table, 76 individuals were selected as the participants in this research. The questionnaire consisted of 66 questions measuring the research variables although it did not record demographic information. To investigate the hypotheses of the research, inferential statistics procedures were processed in Smart-PLS software. The results of data analysis revealed that the culture dominating these industrial units was characterized by “adhocracy culture” and “clan culture”, as a result of which the companies prioritized flexibility over control. Among the TQM dimensions, “activity focus” showed the highest degree of development, whereas “customer focus” was the least developed factor. Furthermore, the results obtained from the structural equation model demonstrated that TQM mediated the relationship between organizational culture and performance, while TQM had a significant relationship with performance, and the overall power of organizational culture left a positive effect on performance.
۳.

تعیین روابط علی سبک رهبری تحول گرا بر سلامت سازمانی بر اساس نقش میانجی رفتارهای فرانقشی شهروندی سازمانی

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط علی سبک رهبری تحول گرا بر سلامت سازمانی بر اساس نقش میانجی رفتارهای فرانقشی شهروند سازمانی صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از منظر روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان استانداری فارس در نظر گرفته می شود. شیوه نمونه گیری به شکل نمونه برداری تصادفی طبقه ای بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر (به وسیله نرم افزار Lisrel 8.8) و شاخص های نیکویی بر ارزش تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، تمامی ابعاد رهبری تحول آفرین رابطه معناداری بر رفتار شهروند سازمانی و سلامت سازمانی دارند. همچنین رفتار شهروند سازمانی ارتباط معنادار با سلامت سازمانی دارد. نهایتاً می توان بیان کرد سبک رهبری یکی از عوامل موثر بر سلامت سازمان ها می باشد.
۴.

Presentation of Structural Equation Modeling the Role of Human Resource Strategies on the Development of Job Performance(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
The purpose of this research was to provide a "Structural Equations Modeling Template" for the role of Human resources (HR) strategies on occupational performance development of colligate personnel. The current study is an applied research in terms of purpose, and a descriptive-analytical sample in terms of research method. The statistical population of this research included all employees Islamic Azad University of Shiraz Branch. The sampling method was "Random Classification". The standard questionnaire was used for data collection. By applying SMART PLS software, the research hypothesizes were made based on structural equations modeling & factor analysis .Findings showed that, there is a positive and significant relation between human resources development strategies and occupational performance of employees. Meanwhile, the HR development strategy, and employees' recruitment strategy have the greatest and the least impact on employees' occupational performance, respectively. The research findings showed importance of human resources strategies in evaluating occupational performance of employees. Therefore, HR strategies should be considered in Islamic Azad university of Shiraz.
۵.

ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۳۴
مدیریت منابع انسانی سبز، مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق ساخته نظام های مدیریت منابع انسانی است. روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و بالغ بر 120 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 92 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی انجام گرفت. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SMART PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از: نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این نظام ها با مدیریت منابع انسانی سبز، معنی دار است.
۶.

ارائه مدل معادلات ساختاری متغیرهای روانشناختی موثر بر کاهش سکوت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل معادلات ساختاری متغیرهای روانشناختی موثر بر کاهش سکوت سازمانی انجام گرفته است. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده تکنیک تحلیل عاملی،  مورد تأیید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها و ارزیابی شاخص های نکویی  برازش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که  تمامی متغیر های روانشناختی  اثر مستقیم و معنادار بر سکوت سازمانی دارند. در این میان متغیر وجدانی بودن با ضریب مسیر 28/ 0 -بیشترین تاثیر را بر سکوت سازمانی دارد و بعد از آن به ترتیب خودکارآمدی کارکنان با ضریب مسیر 22/0 -، برون گرایی با ضریب مسیر 18/0 - و متغیر خوش بینی  با ضریب مسیر 15/0-  بیشترین تاثیر را را بر سکوت سازمانی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان