ودود جوان امانی

ودود جوان امانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی تأثیر و اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۷
مدیریت دانش شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری، شیوه ای به منظور بهره وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه هاست. هلدینگ ها به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع از معیارهای اصلی توسعه در هر کشور محسوب می شوند. هدف ما در این بررسی تاثیر و اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ) بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هلدینگ فناپ در حوزه های صف و ستادی تشکیل شده است؛ که تعداد آنها در حدود 3000 نفر می باشد. در این تحقیق برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول مورگان استفاده می شود که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد نمونه آماری 341 نفر برآورد گردید. مدل ارائه شده دارای پنج فرضیه می باشد. فرضیات توسط مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل Lisrel و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان تمامی فرضیه ها تأیید شدند. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی دار کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در هلدینگ فناپ بود.
۲.

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گروه بهداشتی فیروز)

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
عملکرد سازمانی تحول آفرین یکی از پیش شرط های مهم در راستای تحقق انعطاف پذیری و نوآوری سازمانی است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علّی می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد کوی و همکاران (۲۰۲۰) استفاده شده است. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران تعداد ۲۲۷ نفر از کارکنان شرکت گروه بهداشتی فیروز تعیین گردید. برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از فنون آمار توصیفی با نرم افزار SPSS22 و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری Smart PLS3 از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری تکمیل و جمع آوری گردید. یافته های تحقیق فعلی حاکی است که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که مسئولین شرکت باید شرایطی را فراهم کنند تا مدیران از سبک های مدیریت سنتی به سوی سبک تحول آفرین حرکت کنند و موجبات بهبود عملکرد کارکنان در دنیای متحول و متغیر امروزی را فراهم آورند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان