مطالب مرتبط با کلید واژه " عوامل بیرونی "


۱.

بررسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ

تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
زمینه وهدف: شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی، از ضرورت هایی است که میتواند در افزایش بهره وری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی کمککننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا انجام شده است. روش: تعداد 82 نفر از اعضای هیئت علمی جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. روش پژوهش, توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی)وآزمودنی های تحقیق با استفاده از پرسشنامه سند ملی بر اساس نظریه هرزبرگ که پایایی آن با استفاده از فرمول آلفا کرونباخ محاسبه شده(14/88 =a)بررسی گردید. داده ها به صورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی و انجام آزمون تی استیودنت توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته: بین انگیزش شغلی وعوامل بهداشتی در جامعه آماری مورد نظر همبستگی معناداری وجود ندارد. بین انگیزش شغلی و عوامل انگیزشی و بهداشتی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا تفاوت معناداری وجود ندارد. بین عوامل انگیزشی وعوامل بهداشتی بر حسب سطح تحصیلات، سابقه تدریس، وضعیت استخدامی، در جامعه آماری تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بررسی اولویت عوامل انگیزشی وبهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی نشان داد که اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا وجود عوامل بهداشتی را در ایجاد انگیزش شغلی خود مهم تر می دانند. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که هم عوامل انگیزشی وهم عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی مؤثرند ولی این همبستگی و روابط، بین انگیزش شغلی وعوامل بهداشتی مثبت و قوی تر است. بهر حال نتایج کلی این تحقیق از نظریه هرزبرگ که عوامل انگیزشی را منشاءاصلی انگیزش ورضایت شغلی می داند حمایت نمی کند اما با یافته های هرزبرگ و همکاران که اظهار داشته اند که عوامل بهداشتی موجب افزایش انگیزش و رضایت شغلی نمی شود، همسو نمی باشد.
۲.

بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

کلید واژه ها: دانشجویاندانشگاهعوامل درونیعوامل بیرونیدروس معارف اسلامی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی آسیب شناسی علوم انسانی موانع آموزشی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۷
هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة موانع اثربخشی دروس های معارف اسلامی است که در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان انجام شد. جامعة آماری این پژوهش شامل همة دانشجویان این دانشگاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. 96 دانشجو برای گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته در قالب 61 پرسش بود که ضریب پایایی آن با «آلفای کرونباخ» 83 درصد برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری استنباطی (آزمون T، تحلیل واریانس و...) استفاده شد. یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه به نسبت درحد مطلوبی است، ولی در عین حال مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع اثربخشی و اثرگذاری لازم بر دانشجویان می شود. از نظر دانشجویان در میان عوامل درونی، مؤلفة ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی عمده ترین موانع اثربخشی درس های معارف اسلامی است.
۳.

بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب محصول جایگزین خارجی (مطالعه موردی :صنعت شکلات سازی برندمیلاد)

کلید واژه ها: کیفیتعوامل شخصیعوامل درونیعوامل بیرونیمحرک های بازاریابی(آمیخته ای بازاریابی )نام و نشان تجاری (برند)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
محصولات خارجی دربسیاری موارد درارتباط با جلب مصرف کنندگان ،گوی سبقت را از محصولات داخلی ربوده ومصرف کنندگان در انتخاب دوکالای مشابه داخلی وخارجی،اولویت خرید را به خرید محصولات خارجی می دهند. و پژوهش دراین زمینه امری ضروری می باشد.دراین پژوهش به بررسی ورتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصول جایگزین خارجی (صنعت شکلات سازی برندمیلاد)پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی طبقه بندی می شود. جامعه آماری درتحقیق مصرف کنندگان شکلات میلادکه به فروشگاههای رفاه وقنادیهای (شهرکرد ،بروجن ،لردگان ) همچنین سوپر مارکتهای واقع در شهرکرد ودرسطح استان چهار محال وبختیاری برای خرید مراجعه می کردند.حجم نمونه برابر با 711نفر میباشد.روش های مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای وپرسشنامه می باشد.پرسشنامه ازروایی بالاوپایایی که با استفاده ازآلفای کرونباخ برابر با 825/.شده است . برای تجزیه وتحلیل ورتبه بندی در این پژوهش از نرم افزاراس،پی،اس،اس [1] استفاده شدوهمچنین برای تحلیل عاملی والگو­سازی معادلات ساختاری نرم­افزارایموس [2] مورد استفاده قرار گرفته است . آنچه مدل سازی معادله ساختاری را قدرتمند ساخته است که به لحاظ روش شناختی از دقت بالایی برخوردار است واز لحاظ کاربردی با شرایط واقعی زندگی اجتماعی بسیار نزدیک است .نتایج به دست آمده ،عوامل شخصی،محرکهای بازاریابی(به استثناء قیمت که رابطه ای معکوس.معناداری برقرار کرده است)،عوامل درونی وعوامل بیرونی، کلیه ی متغیرها رابطه ای معناداری ومثبتی با تمایل مصرف کنندگان داخلی درانتخاب شکلات جایگزین خارجی دارند .وهمچنین ازنظررتبه بندی،به ترتیب درآمد،تحصیلات(متغیرهای عوامل شخصی) ،عوامل درونی ،عوامل بیرونی ,آمیخته ای بازاریابی ،سبک زندگی ،قیمت رتبه ای اول تاهفتم را به خود اختصاص داده اند.
۴.

عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، مطالعه موردی بر دومین داستان مثنوی

کلید واژه ها: اختیارعوامل درونیعوامل بیرونیدامنه اختیارعوامل محدودکنندهعوامل وسعت دهنده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان ادبی
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
درباب مسئله جبر و اختیار و همچنین تقریر دیدگاه مولوی در این مسئله مطالعات فراوانی صورت گرفته است. از مسائلی که مورد تحلیل این مطالعات قرار نگرفته، متغیرهای مؤثر بر دامنه اختیار نزد مولوی است. نویسنده در این مقاله می کوشد تا بر مبنای عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، تصویر روشنی از این عوامل ارائه دهد. محور استنادات نگارنده، حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت از دفتر نخست مثنوی است. هدف مقاله جلب توجه نمودن خوانندگان به مسئله دامنه اختیار، عوامل مؤثر بر دامنه اختیار، نحوه تأثیر این عوامل بر دامنه اختیار و اشاره به رهنمودهای مولوی برای رهایی از دام عوامل محدودکننده دامنه اختیار است. از این رهگذر نشانه های فردی که اختیار خود را به نهایت گستردگی رسانده است، به خوانندگان یادآوری می شود.
۵.

بررسی تطبیقی «وثاقت» در سازمان روحانیتِ شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک

کلید واژه ها: اختیارعوامل درونیعوامل بیرونیدامنه اختیارعوامل محدودکنندهعوامل وسعت دهنده

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
 3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
شباهت هایی جزیی میان نهاد کلیسای کاتولیک با سازمان روحانیت در شیعه، سبب گشت تا برخی این دو نهاد را یکسان بینگارند و همان اشکالات وارد بر رفتار آبای کلیسا در نهاد کلیسا، به ویژه در قرون وسطی را بر سازمان روحانیت شیعه وارد کنند. این مقاله براساس متون اصلی هرکدام از این دو مجموعه، به مقایسه امر وثاقت، میان این دو پرداخته و با بیان موارد تشابه و تفاوت میان آنان، به پاسخ شبهه یکسان انگاری میان این دو نهاد می پردازد. گرچه الهی بودن و اتصال به خدا از راه معصوم را از شباهت ها شمرده می شود، اما مصداق آن و همچنین نحوة توجیه این اتصال که مبنای وثاقت است، از اصلی ترین تفاوت ها بوده و یکسان انگاری آنان و درنتیجه ذکر اشکالات وارد بر نهاد کلیسا به سازمان روحانیت شیعه، مخالف اصل انصاف علمی است.
۶.

مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه ۳ شهرداری شیراز

کلید واژه ها: زلزلهآسیب پذیریسیستم اطلاعات جغرافیاییعوامل بیرونیمنطقه 3 شهرداری شیراز

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی سنجش از راه دور GIS
 2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری فضا و محیط شهری
 3. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری مدیریت بحران
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
در هشتاد سال اخیر بخش عمده ای از کشورمان متحمل خسارات سنگینی دراثر وقوع زلزله شده است. بنابراین موضوع ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در این زمینه است. منطقه شیراز بارها در معرض زلزله های ویرانگر هرچند با فواصل طولانی واقع شده است و در طی 900 سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود 5 بار آسیب دیده است. در این پژوهش منطقه 3 شهرداری شیراز از نظر عوامل تأثیرگذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از شاخص هایی چون سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، ساختار بنا، کیفیت بنا و... در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد که وجود بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، موجب آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله می گردد. بعد از تحلیل های انجام شده مشخص گردید که منطقه 3 با در نظر گرفتن این عوامل دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله بوده به طوری که حدود 65 درصد از ساختمان های واقع شده در این ناحیه، آسیب پذیری خیلی بالا - بالا دارند؛ البته اگر شدت زلزله در این برآورد مد نظر قرار گیرد، این درصد متفاوت خواهد بود. بنابراین مطالعه این معیارها در این منطقه برای کاهش آثار زلزله الزامی است.
۷.

تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

کلید واژه ها: عوامل درونیورزش حرفه ایتحلیل محیطیعوامل بیرونی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۹
هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران می باشد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد)واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد ورزش حرفه ای کشور در موقعیت راهبرد محافظه کارانه (WO) قرار دارد. از با اهمیت ترین نقاط قوت ورزش حرفه ای کشور حضور تماشاگران در ورزش و از مهمترین نقاط ضعف فقدان تیم های پایه ای در باشگاه ها می باشد. از مهمترین فرصت های ورزش حرفه ای کشور جوان بودن جمعیت کشور و وجود علاقه و پتانسیل در ورزش می باشد و همچنین از مهمترین تهدید های این بخش استفاده سیاسی از ورزش حرفه ای می باشد.
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان در دانشگاهها

کلید واژه ها: دانشگاهمدیریت دانشنخبگانعوامل درونیعوامل بیرونی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
 2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت دانش
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۵
هدف:هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان با تأکید بر دانشگاههاست که به بررسی این عوامل در دو بعد درونی و بیرونی می پردازد. ابعاد درون سازمانی شامل فرهنگ، فنّاوری اطلاعات، مدیریت، منابع انسانی و ساختار، و ابعاد برون سازمانی شامل رقابت، بسترهای ملی حاکم، ارتباطات بیرونی دانشگاه و سازوکار حل مسائل ملی است. روش:روش پژوهش، تحلیل محتوای اسنادی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل 290 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری رشته مدیریت در دانشگاههای دولتی استان قم است. 165 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در میان جامعه آماری توزیع شد. یافته ها:نتایج تحلیل عاملی نوع دوم و آزمون تی استیودنت نشان داد از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری تمامی 10 عامل استخراجی، از عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان هستند. نتیجه گیری:در میان عوامل درونی و بیرونی، عوامل بیرونی مهم تر و در میان عوامل درون سازمانی، عامل «منابع انسانی» و در عوامل برون سازمانی، عامل «ارتباطات بیرونی دانشگاه» بیشترین اثر را در این زمینه دارند.
۹.

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه: هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر کاشان به تعداد 17057 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعدا 458 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر چه وضعیت کلی اجرای برنامه های درسی معارف اسلامی در دانشگاه ها نسبتا در حدی مطلوب می باشد ولی در عین حال وجود مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی مانع از آن می شوند که دروس مذکور در عمل اثر بخشی و تاثیر گذاری لازم و مورد نظر را بر روی دانشجویان داشته باشند. نتیجه گیری: در بین عوامل درونی مولفه ارزشیابی و در میان عوامل بیرونی عامل اجتماع و شرایط محیطی از نظر دانشجویان عمده ترین موانع اثر بخشی دروس معارف اسلامی می باشد.