رضا سورانی

رضا سورانی

مدرک تحصیلی: دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران غرب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Organizational Culture Model Based on Normative and Individual Variables in Education Staff Managers of Tehran province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Culture Normative Variables individual variables

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 778
The purpose of this article, extracted from the thesis, was to present the model of organizational culture based on normative and individual variables in the managers of the education staff of Tehran province. In terms of field position, and in terms of nature, it is among the foundation data research. The statistical community of the qualitative part included management experts using the principle of saturation and targeted non-random sampling method, and in the quantitative part, it also included the director general, deputies, and heads of departments of the general administration. and managers and vice presidents of education districts of Tehran province were selected as the sample size. Presentation of the organizational culture model based on normative and individual variables is considered a central category in the paradigm model of the research and other concepts in the form of categories of causal, contextual, and intervening conditions. Strategies and outcomes were included in the model and 10 categories with 57 indicators were introduced in the normative dimension and 10 categories were introduced in the individual dimension with 61 indicators. The evaluation findings based on Shannon's entropy method show; maliciousness and suspicion towards each other Self-esteem, sense of ownership over the organization, enjoyment of work, self-motivation, improvement of job skills and knowledge, personal development, and attention to positive points and job achievements, innovative decisions, and accountability are of the highest importance in realizing organizational culture.
۳.

بررسی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها

کلید واژه ها: سازمان ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی شاخص های ارزیابی ارزیابی عملکرد هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 844
سازمانها اصولا به منظور دستیابی به اهدافی ایجاد شدهاند که میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین، ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژهای برخوردار است. ارزیابی عملکرد با هدف تشخیص نسبی میزان بصیرت، تخصص، دانش، سعی و تلاش، اصلاح، بهبود و تعالی نیروی انسانی صورت میگیرد که در نهایت باعث بهبود عملکرد فردی و سازمانی میشود. البته موضوع بسیار مهم در ارزیابی عملکرد تعیین شاخصهای مناسب بهعنوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است. در بسیاری از سازمانها ارزیابی عملکرد صورت میگیرد، اما از آنجا که معیارهای لحاظ شده مناسب نمیباشد نتایج بدستآمده از این ارزیابی ها قابل اطمینان نمیباشد. لذا بدیهی است که قبل از ارزیابی عملکرد در هر سازمانی بایستی ابتدا معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در آن سازمان شناسایی گشته و سپس مبنای ارزیابی قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش مورد نظر بررسی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها میباشد. لذا سوال پژوهش اینکه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در دانشگاه ها چگونه میباشد؟ روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی میباشد.
۴.

تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش معنوی سلامت روان خودآگاهی معناسازی ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 949
<span>این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1391-92صورت <span>گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 7241از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش <span>نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 547 به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شااد. روش جمع آوری دادهه ا بر اساااس دو پرسشنامه هوش معنوی <span>کینگ <span>SISRI-24 <span>و سلامت روان گلدبرگ <span>GHQ-28 <span>انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب <span>پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه  بالای 0/7 به دست آمد. همین طور از روایی محتوا و روایی سازه به منظور آزمون روایی <span>پرسشنامه استفاده شد، که برای بررسی روایی محتوا پرسشنامه ها به تأیید متخصصین مربوقه رسید، و نتایج روایی سازه نیز بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری <span>بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار <span>SPSS <span>و  <span>Smart PLS 2 <span>در دو بخش توصیفی (فراوانی، فراوانی <span>در صدی، میانگین، انحراف ا ستاندارد و دامنه تغییرات) و ا ستنباتی (مدل سازی معادلات ساختاری) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد که هوش معنوی و ابعاد <span>آن(تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، گسترش خودآگاهی) بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران تأثیر <span>دارد، که این امر نشانگر اهمیت نقش هوش معنوی در محیط های اجتماعی است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان