سیده سکینه ذکی پور بهمبری

سیده سکینه ذکی پور بهمبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکرد زیست محیطی در بین شرکت های شهرک صنعتی رشت

تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکرد زیست محیطی در بین شرکت های شهرک صنعتی رشت می باشد. روش تحقیق حاضر کاربردی بوده و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت های شهرک صنعتی رشت می باشند که تعداد آن ها 80 شرکت می باشد و پرسشنامه بین مدیران این شرکت هاتوزیع می گردد و از روش سرشماری استفاده می گردد. در این راستا تعداد 80 پرسشنامه بین آنها توزیع گردید که در نهایت 74 پرسشنامه سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات تاثیر مثبتی ندارد در حالی که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبتی دارد و عملکرد زیست محیطی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبتی دارد . در نهایت می توان اینگونه برداشت نمود که اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد صادرات با توجه به نقش میانجی عملکردزیست محیطی تاثیر مثبتی دارد .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان