رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری، با تاکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از بعد نوع، از نوع پژوهش های توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف استفاده از پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 155 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 1388 تا 1395، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردیده است در این پژوهش محافظه کاری غیرشرطی نیز براساس معیار گیولی و هاین اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین محافظه کاری غیرشرطی و توانایی مدیریت است. همچنین با با هر یک از مدل هادرسه دسته شرکت های ورشکسته، شرکت های منطقه تردید و شرکت های سالم مورد آزمون قرار گرفت، که نتایج نشان داد رابطه متفاوت توانایی مدیریتی با محافظه کاری غیرشرطی درشرکت های با سطح درماندگی مالی متفاوت است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵