سجاد سلیمانی نیا

سجاد سلیمانی نیا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی نقش سواد مالی در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO)

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۴
داشتن سواد مالی به عنوان اطلاعات پایه، برای انتخاب سرمایه گذاری ها از جمله عواملی است که می تواند بر تصمیم گیری سرمایه گذاری و عملکرد سازمانی مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد مالی در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO) انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری محدود و شامل 130 نفر از کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO می باشد که روش سرشماری یا تمام شماری انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و روایی آن به تأیید استاد راهنما و اساتید گروه مدیریت رسیده است و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرونباخ آن بالای 70 درصد (87/0) می باشد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها از روش های میدانی به کار گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون خطی در بسته های نرم افزاری نسخه ی 22 در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که سواد مالی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر بسزایی دارد. همچنین سواد مالی کارکنان بر 1. مؤلفه توانایی، 2. مؤلفه وضوح کارکنان، 3. مؤلفه کمک کارکنان، 4. مؤلفه مشوق کارکنان، 5. مؤلفه ارزیابی کارکنان، 6. مؤلفه اعتبار کارکنان، 7. مؤلفه محیط کارکنان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان